Primární taktilní čidlo

Číslo patentu: 268716

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chalupa Václav, Mařík Vladimír, Volf Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

. vom JAROMIR ing. csc. AM 0 T 11319 ca UPA vácłàv pm. 15 g. DrSc.,K VLADI R doc. ing. Csc., PRAHA(57) Prímární taktilní 51410 sestává z pouzdra, na němž je umístěno shora vodxcí víko, ve kterém je uložen přítlačný kolik. opatřený na svém konci válcovitým nákružkem. Pod nákružkem je v pouzdru umistěn polovodivý elastický materiál a pod ním ještě kovová ploška,na níž je uložen Jeden konec pružného členu, jehož druhý konec je uložen na spodní víka pouzdra. Pružný člen může sestévat z pryže nebo pružiny. Pri- °°fdal~tnh mární taktilni čídlo je vynžítelné ve strojírenském průmyslu při výrobě průmyslových robotů, ale í v jiných oborech.vynález se týká prímárního taktilního čidla, pracujícího na bázi polovodičového elaatickěho materiálu. Čidlo má pružný doraz a možnost líbovolně nastavit pásmo citlivosti. Čidlo splňuje nároky na taktilní čidlo.V současném období rozvoje robotiky je třeba získávat informace o interakci robotu s okolním prostředím. Tato informace je získávána prostřednictvím čidel. Tato čidla mohou být různého druhu, například vizuální, akustická, tepelná, taktilní a jiná. ProÚJ§H 2 łä ñáÉÍäHynâreàIižhoi ñäbýväsťähďídče äavýznamutäktílnívnímání subsystému ro botu, který vyžaduje spolehlivá, jednoduchá, odolná a otřesuvzdorná tsktilní čidla malých rozměrů a.nízká hmotnosti. Protože tato čidla musí splňovat řadu protíchůdných požadavků, jsou limitujícím Iaktorem jak ve výzkumu, ale zejména v aplikaci a využívání taktilních systémů u robotu. Jako primární taktilní čídla jsou dosud nejvíce využívány mikrospínàče. Jejich nevýhodou jsou zejména relativně velké rozměry, které jsou naprosto nevyhovujíoí pro reslizaci maticových taktilních snímačů. Pro konstrukcí maticového prímérního taktilního snímače se totiž požaduje umístit na aktivní plochu tohoto snímače naxímálně možný počet prímárních taktilních čidel a tak zajistit vysokou rozpoznávaci schopnost navazujícího rozpoznávacího taktilního systému. Primární taktilní snímače mohou být rovněž sestaveny z proporcionálních taktilních čidel. Polovodivých elastických materiálůtlivých čídel. Hovoří se o takzvané simulaci integrovaného chování kůže. Nevýhodou polovodivých materiálů je to, že na ně působící síly musí být relativně malé, jinak dojde k jejich zničení.Uvedené nedostatky odstraňuje primární taktilní čidlo, sestávající z pouzdra, naněmž je umístěno shore vodicí víko, ve kterém je uložen přítlačný kolik podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že přítlačný kolik je opatřen na svém konci váloovitýn nákružkem, přičemž pod nákružkem je v pouzdru umístěn polovodivý elastický materiál a pod ním ještě kovová ploška, na níž je uložen jeden konec pružného členu, jehož druhý konec je nložen na spodní víko pouzdra. Pružný člen může s výhodou sestávat z pryže nebo z pružiny.Čidla podle vynálezu jsou odolná vůči nárazům, chvěnim a silám, vznikajících při dynamíckém provozu. Dá se očekávat, že by vyhověla i v náročných prostředích. Konstrukce čidla umožňuje nastavení líbovolné citlivosti čídla vhodnou volbou tuhosti pružiny neho druhy či tlouštky pryže pružného členu a umožňuje též pružný doraz sninaci elektroáy.Vynález B jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje v náryse v řezu primárni tnktilni čidlo podle vynálezu.Primární tnktilnĺ čidlo podle vynálezu sestává z pouzdro 3, na něnž je umístčno hora vodici víko 1, ve kterém je uložen přítlačný kolik 3. Tento pŕítlačný kolik 3 je opatřenna svém konci válcovitým nákružkem 3, pod nimž je v pouzdro Š umístěn polovoćivý elastický materiál 5, jehož odpor se mění s tlakem, který na něj působí a pod nín ještě kovováke 6, která tvoří snímaní elektrodu. Na kovové plošce § je v pouzdro g ulože pružného členu Z, jehož druhý konec je uložen na spodní víko § pouzdra Š. Voćící viko L a pouzdro 2 musí být vyrobene z nnvzájem rozdilných materiálů z hlediska elektrické vodivosti, tedy jeden z materiálu elektricky vodivého a druhý z materiálu nevodivého. Fružný člen Z může podle obrázku sestávat z pružiny nebc podle neznázorněné varianty 2 kotau 1 z pryže.Přítlačný kolik 2 opatřený nákružkem 5 volně prochází otvorom ve vodicín víku 1 a stlačuje mezi svou čelní ploškou a kovovou ploškou § polovodivý elastický materiál Ž. měnící svůj odpor s tlakem. ružný člen Z umístěný mezi kovovou plošku § a spodní víko §pouzdra g, umožňuje volný axiální pohyb kovové plošky §s polovodívýn elastický materiá ĺłl Elem Ž v pouzdru g, a tím zároveň umožňuje pružný doraz snimací elektrody, tedy kovové lošv ky §. Axiální pohyb přítlačného kolíku Q, proti snčru dřive působiciho tlaku, je zajíštěnpružným členem j a elasticitou pölovoďivěho eľästíokého materiálu jTnhost pržinyres pektive druh a tlouštka pryže, pružného členu 7usi zajistit spolehlivou funkci čidla připřekročení tlaků, povolených pro daný elastický polovodivý materiál. Konstrukce taktílního čidla s pružinou pružného členu Z je vhodná pro menší působící tlaky, při větších by vy~ cházela pružina pružněho č 1 enu 1 poměrně rozměrná.Jednou alektrodou Je přítlačný kolik Ä B druhou je kovová ploška §, Aktívnim prvkem,reagujícím na změny tlakové síly, působící na přítąačný kolik 1, Je povodivý elastický matąriál 2, ktorý podle velikosti této síly mění svůj odpor. Výstupnim signáleu z čidla jeV zúěñä ódpoŕuÉ 3 É 5 Eoñaťěŕíálu která se může vyhodnocovat přímo nebo převést například ągzměnu proudu, protékajícího mezi přítlačným kolíkem 2 a kovovou ploškou Q.Prímární taktilní čídlo podle vynálezu je využitelné ve strojírenském průmyslu při výrobě průmyalových robotů, ale i v jiných oborech.I. Primární taktilní čidlo, sestávající z pouzdra, na němž Je umístěno shora vodáci víko, ve kterém je uložen přítlačný kolik, vyznačující se tím, že přítlačný kolik (3) je opatřen na svém konci válcovitým nákružkem (4), přičemž pod nákružkem (4) Je V Pouldľü(2) umístěn polovodivý elastický materiá 1(5) a pod ním kovová ploška (6), na níž je ulo žen jeden konec pružného členu (7), jehož druhý konec je uložen na spodní víka (8) pouzdra (2).2. Prímárni taktilni čidlo podle bodu 7, vyznačující se tím, že pružný člen (7 f sestává z pryže nebo z pružiny.

MPK / Značky

MPK: H01H 13/18

Značky: čidlo, taktilní, primární

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-268716-primarni-taktilni-cidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Primární taktilní čidlo</a>

Podobne patenty