Rám pecních dveří ocelářské pece

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu SENTELIK VlADISLAV, ZÁVODNÝ PEľR in ., KALANDRA VLADIM R ing., OSTRAVA(54) Rám pecnich dveří ocalářská pece(57) Rám pocnich dveří ocolářakó poco podle návrhu se vyznačuje zvěonou tuhosti konstrukce a ůčinným ch nzonim. Samonoonou páteř dveřniho rámu tvoří eilnoetänná ocelové roura, která spolu n ocalovými bočnicemi a vnitřní pásnici tvoří vodou chlnzonou okřiň dvořního rámu, do Jejihož trámco Je zaůatěn přívod chladící vody napołený potrubni přípojkou v trámci do oco ové roury,ktoré Ja spolu a konci ramen opatřenn spoločnými dny u nichž Jsou v ocelové rouře vytvořeny výtoková otvory, přičemž do rámca Ja naůstěno potrubí odvodu aloužicí k odváděni chladící vody a k Její další recirkulaci.Vynélez řeší konstrukcí rámu vodou chlazených dveří sklopné nístéjové ocslářské pece e cílem snížit tepelné neméhání rámu v exponovsnćm místě ůčinnäjším chlszením.O nístějovýoh ocelářekých zkujňovecích agregátů se eázecí otvory uzevirsjí vzhůru výeuvnýni pecníni dveřmi, které jsou vyzděny e chlezeny vodou. Nosnou konstrukcí dveří tvoří polouzevřený rám ekříňováho profilu, který je zevnitř intenzivně ochlazován prutoken vody Hřbet rámu, neeměrovený do-pocního prostředí, je nejvíce tepelné nsmáhonou součástí pecníoh dveří e je zhotoven z obvodového noeníku pulkruhevého prořezu, k němuž jsou přivnřeny ploché ocelové bočnice, ktoré uzevírá ploché pásniceo Rám je vytvořen ve tvaru U e remeny emäřujícímí dolů e poblíže ploché péenice uzevírející skříňový profil je uloženełpřívodní trubice vyůstěná ned dny obou remon rámu, do ktoré je příváděne pod tlekem chladící vode, jež z obou ůetí přívodní trubice v remonech prostupuje skříňovým profilom obou remen vzhůru e středem skříňového trémce se odvádí do recirkulečního oběhu. Tato konstrukce má nedostatky spočívející jednak v poměrné eložítosti uložení přívodní chladící trubice uvnitř skříňového profilu rámu dveří e její fixeci v tomto rámu dístenčními vzpéremi. Delší e závežnější nevýhodou je skutečnost, že vode vystupujicí z ůetí chladící přívodní trubice proetupuje průřezovou plochou rámu přirozenou cestou nejmenšího hydraulického odporu e proto v menší míře obtéká krejní vnější obvod rámu tvořený půlkruhové formovaným profilem obvodového nosníku, který je v místě chybu e přechodu remen do horniho trámce vysteven extrémním tepelným podmínkám pocního prostředí B proto v těchto místech dochází k čestému preeknutí rámu pecních dveříwUvedené problémy odstraňuje rám pecních dveří podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že semonosnou páteř dveřního rámu tvoří eílnostěnná ocelové roure, která spolu s ocelovými bočnicemi s vnitřní pásníci tvoří vodou chlezenou skříň dveřního rámu, do jehož tráncs je zoůetěn přívod chladící vody napojený potrubní přípojkou v trámci do ocelové roury, která jo spolu s konci svíslých remen rámu opetřene spoločnými dny,u nichž v ocelové rouře jeou vytvořeny výtokové otvory, přičemž do trémce je neůstěnrovněž odpad chladící vody.Konstrukce dveřního rámu podle vynálezu vyniká jednak zvýšenou tuhoetí a jeho hlevní přednoetí je ůčinné chlazení rámu v ohybech remen e přilehlých pertíích horního trám ce, vystavených půeobení,pecního prostředí.vynález je v příkledu provedení sohémstícky znézorněn ne přípojených výkresoch, kde obr» l představuje čelní pohled e řez symetrickou polovínou dveřního rámu, obr. 2 je o 90 ° pootočeným řezem A-A vedeným skříňovým profilom remene rému z obr. 3 je řezem B-B horního ekříňového trámce z obr. 1.Pátoř dveřního rámu tvoří silnoetěnná ocelová roure l zehnutá do tvaru U, k níž jsou přivařeny ploché ocelové bočnico 3, š e vnitřní pásnice 5, které vcelku tvoří skříň § vodou chlezeného rámu, ktoré v horní části tvoří jeho trámec § e přecházející do jeho svielých remen zo Do trámco § je naůstěn přívod g chladící vody, k němuž je přiveřena potrubní přípojks g, která je v prostoru trámce § vyůetěne do ocelové roury l. Do trémce Q je vedle přívodu Q chladící vody naůstěno potrubí odvodu lg chladící vody. Konceroury l zesehují až ke dnu lg remen Z dveřního rámu e u tohoto dne lg jsou opetřeny výtokovými otvory ll»Chladicí vode je přiváděna potrubím do přívodu g, prochází potrubní přípojkou g v trémci Q e vstupuje ocelovou rourou l do obou remsn Z dveřního rámu» U dne lg remenZ dveřního rámu vystupuje vode výtokovými otvory ll ocelové roury l, vystupuje dále vnitřním profilom skříně § v ramenech Z podél ocelové roury l vzhoru do trámce Q, odkudje potrubím odvodu lg odvádêne k chlezení e delší recírkulecí.Rám pocnich dveří ocolářaká poco vytvořaný vo tvaru U uznvřonýn okřtňovým profilom, oaotàvajici v jeho horní části z tránco, k němuž jsou připovněna dvě ramena smařujici dolů a přtvodom aodvodon chladtot vody, přičemž chladic voda Jo přivádêna ko dnom ranon přivodni rourou, okolo níž vyatupujo vzhoru chladicim prořozon skřiňového profilu dvořntho rámu zpět do jeho cránco, vyznačený tim, že aamonoanou páteř dvořntho rámu tvoří oilnootännú ocalovd rouro (1). ftorá spolu a ocalovýni bočnicani (2, 3) a vnitřní pdonici (4) tvoří vodou chlazenou akřiň (5) dvořniho rámu, do jehož trdaca (6) ja zaůotän přivod (8) chladič vody napojaný potrubni připojkou (9) v rámci (6) do ocelové roury (1), ktoré Jo spolu o konci roman (7) opatřona spoločnými dny (10), u nichž v ocalové rouřo (1) Jsou vytvořony výtoková otvory (11), přičemž do trâmce (6) Je naůstěn rovněž odvod (12) chladící vody.

MPK / Značky

MPK: F27D 1/18

Značky: pecních, dveří, ocelářské

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-268709-ram-pecnich-dveri-ocelarske-pece.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rám pecních dveří ocelářské pece</a>

Podobne patenty