Zapojení bezpečného dynamického logického obvodu s funkcí neekvivalence

Číslo patentu: 268637

Dátum: 14.03.1990

Autori: Konečný Ivan, Chudáček Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šäifľâšäííůř POP|S VYNÁLEZU 268 637(75) KOMEČNÝ van ing. csc., uf§Auv, Autor vynálezu cuuolčex vKcLAv ing PaAaA(54) lapojoni bezpečného dynaeickbho l 091 CkÓh 0(57) Zapojeni ae týka oboru žalexnični zabezpečovací techníky. Řešł bezpečné zapojení dynaaickóho obvodu a funkci neekvivatence a vyułitin n 1 kroeLcktroníckých prvků, ktere vyhovuje požadavkůe zabezpečovací techniky v železnični doprava. Podstatou je zepo 5 en 1 dvou kaekadnł řexených optočlenů v diaaonale dłodoveho eoatu. Vstup prvního optočtanu je buzen łnputanie signblee z paneratoru hodlnoveho kaitočtu. Díodový nos( je napajen vstupnłei atatíckýai Logickýaí ełgnlly. Výatupen obvodu je impulani ałgnbl na výatupu druheho optočlenu,kterému je přířazen význae tog 1 ckb 1,nebo statický stav, kterćeu je přířazan význan togickà 0 v souladu a pravdivoatnł tabulkou funkce neekvivalence. zapojení lze vyułit předavlia v n 1 kro~ alektronických togických obvodach pro železniční zabezpečovací techniku a dala v tech aptikacłch, kde ee požaduje, aby pri poruchach obvodových prvků zapojení nedołto ke uenorací aktivnłho Iípnalu na výatupu logického obvodu.Vynélez reií zapojení bezpečného dynaeického Logíckého obvodu s funkci neekvivalence vyhovujicího požadavků zabezpečovací techniky v železniční doprsvč.V Fade zapojení pro elezniční zabezpečovací techniku se požaduje, aby se porucha jednotlivých prvků nebo funkčních bloků zapojení projevila v bezpečnějłí seyslu. V zapojeních bezpečných logických obvodů s funkcí neekvivalence se požaduje, aby při porušo obvodových prvků zapojení nebyl na výstupu oenerovén aktivní signal logické í, déle se požaduje, aby při poruchách nedollo ke zěna typu realíované logické funkce.Z těchto důvodů se v doposud znéných zapojeních bezpečných logických obvodů pro železniční zabezpečovací techniku používají zejména reléové obvody se specíélně konstruovanýeí bezpočnýui elektronechaníckýei relé, nebo specíalní íerrotranzístorové obvody,případně specialní elektronické obvody s funkční kontrolou. Elektrouechanicka relé určena pro zabezpečovací techniku jsou rozeérné, trpí opotřebení echsníckých častí,speciální ferrotranzistorové obvody nejsou technologicky slučitelné s aodernieí elektronickýai obvody a speciílní elektronické logické obvody s funkční kontrolou jsou v řadě případů i při realízsci jednoduchých kogíckých íunkcí obvodové zložité.Výše uvedené obtíže řeší zapojení bezpečného dynaeického logického obvodu s funkci neekvivalsnce, vyznačené tie, že první výstup zdroje hodinového keitočtu je~připojen na první vstup prvního optočlenu, druhý výstup zdroje hodinového kmítočtu je připojen na druhý vstup prvního optočlenu, první vstupní svorka je připojena přes první díodu na první výstup prvního optočlenu, druhá vstupní svorka je přes čtvrtou diodu rovné pripojene na první výstup prvního optočlenu, druhý výstup prvního optočlenu je připojen na první vstup druheho optočlenu, druhý vstup druhého optočlenu je přes druhou diodu přípojen na první vstupní svorku a přes třetí diodu na druhou vstupní svorku, první výstup druhého optočlenu je pripojen na spoločnou zeani svorku, druhý výstup druhého optočlenu je přípojen na výstupní svorku.zapojení bezpečného dynaaíckého logíckého obvodu s funkcí neekvivslence podle vynllezu se oproti doposud znaeýe zapojení dosahne bezpečné funkce při scheaatícké jednoduchosti zapojení, dale snížení hmotnosti e rozěrů takto realizovaného zapojení.Na obr. 1 je zapojení bezpečného dynamického logického obvodu s funkcí neekvívslence podle vynálezu, na obr. Z je priklad praktické realizace bezpečného dynaaického logického obvodu s funkcí neekvivalence podle vynblezu.V konkrétní provedení bezpečného dyneeického lopíckého obvodu s funkcí neekvívalence, podla obr. 1, je na prvni výstup 1 zdroje hodinového keítočtu 3 pŕípojen na první vetupwäłprvního optočlenu 5 druhý výstup 5 zdroje hodinového kuítočtu Z je připojen na druhý vstup § prvního optočlenu 5, první vstupní svorka Z je připojena přes první díodu 5 na první výstup 11 prvního optočlenu 5, druhé vstupní svorka Q je přes čtvrtou diodu 11 rovnłł přípojena na první výstup 11 prvního optočlenu 5, druhý výstup jç prvního optočlenu 5 je přípojen na první vstup 15 druhého optočlenu 15, druhý vstup 1 druhého optočlenu 15 je přes druhou díodu 2 přípojen na první vstupní svorku 1 a pres třetí díodu 13 na druhou vstupní svorku JQ, první výstup 12 druhéhooptočlenu 15je pŕipojen na spoločnou zení svorku 1 §, druhý výatun Z 9 druhého optočlenu 15 je přípojen na výstupní svorku 31.funkce zapojení spočíva ve využití dokonalých izolečních vlastností optočlenú ezí vstupe a výstupe. Tyto vlastností zaručují, te ve vlech uvałovanýeh poruchových stavoch optočlenů ve sayslu požadavků elezníční zabezpečovací techniky nedojde k íalełnéau prüniku vstupního signálu na výstup optočlenu. V zapojení bezpečného dynaeického loqického obvodu s funkcí neekvivalence, podle obr. 1, je příveden budjeí íepulsní sígnél z výstupů 1 e 5 zdroje hodinového keitočtu 3 na vstupy 5 Q prvního °Dtočlenu 5. tento iepulsní signál budí vysíleč prvního optočlenu 5, obvykle svítívouíníračervenou diodu, světelný tokee je buzen płijíaač prvního optočtenu, obvykle fototranzístor.V první příblížení lze přijímač prvního optočlenu 5 5 Pľ°×°V°ĺ íd°ĺĺí Pín 3 čau, který je zapojen aezí výstupy jý a Z prvního optočlenu 5. Tento spínač apíne a rozpínl výatupní obvod v rytau budicího ínpulsního signalu z výstupu zdroje hodinoveho kaítočtu 3. Výetup Q prvního optočlanu 5 je přípojen na první vetup 15 druheho optočlenu 15. Výstup JZ prvního optočlanu 5 a vstup 1) druheho optočlenu 19 jsou pripojeny do díagonaly diodoveho aůatku tvořeneho diodaaí 5, 2, 11, 12. Vatupy díodověho aůatku jsou přivedany na vstupní svorky 1 a JQ. Jeatlite na vstupní svorky 1 a 19 jaou přivedeny oproti společné zeaní svorce 1 § kombinace statických logických aignalů logicka 0 a logická 1, pak při čtyřech aožných konbinacích těchto logických eígnalů,je pouze pri dvou koabinacich vetupních logických Phoněnných oenerovano v diagonale diodoveho aůstku atejnosaerne napětí. Je to pouze tehdy, jestliła jedna ze vstupních zvorek 1 a 19 je na úrovni logická 0 a druha na úrovní logickú 1. Tento vztah,ktorý platí recípročně, odpovídá logické funkci typu neekvivalence. Takto získaný atejnosnčrný aínnúl v diagonale nůstku tvofenàho diodaui §, 2, 11 a 12 slouží k buzeni vyzilača druheho optočlanu 15. Budící signal je potoa periodicky prerušovan poaocí výatupniho obvodu /příjímače/ prvního optoćlenu 5. Výstup 12 příjíaače druhého optočlenu 15 je připojen na apolečnou zeaní evorku,výstup 39 přijílače druheho optočlanu 15 je pŕipojen na výstupní svorku 31. V prvnía příbližení lze přijímač druheho optočlanu 15 rovněž aproxioovat ídeelnia spínačen. V případě plnění podmínky funkce Logicke neakvívalence je v diagonale aůatku 2 diod §, 2, 11, 13 atajnosněrný signál,který je buzen vyaííač druhého optočlenu 15 periodicky přerušovaný pomocí optočlenu 5. Výstupní obvod druhého optočlenu 15 slouží ke generaci dynaaíckóho iapuleního signalu, jeho kaitočet je hodný s koitočten budíciho iapuleního aignalu zdroje hodinoveho kaitočtu 2. Tento výstupní dynamický signál bezpečně zanikne, jeatlíže přeatane platit podaínke neekvivalence vetupních statických logických aignálú. K jeho złniku,resp. ke załně na statický signal dojde rovněž při vłech uvazovaných poruchových stavech jednotlivých prvků zapojení ve sayslu požadavků železniční zabezpečovací techniky tj. rozpojení a zkratý obvodů, prerušení a prorałení vstupů a výetupů optočlanů. zapojení tak splňuje požadavky na bezpečný logícký obvod s funkcí neekvivalanca vetup~ nich statických logických eignelů přívadených aezi epolečnou zenní svorku 15 a vstupní vorky 1 I 19. Iapulaní dynaaický výstupní signal na výstupu 31 je aktivní signíl,ktereau je płiŕazen význaa logická 1, bezproudovaau stavu nebo atetíckenu stavu na výstupu 31 je přířazena logické 0.Výetupní aktivní inpulsni signál lze využít v navazujících obvodech bud přiao,nebo jej lze prevent na bezpečný atatický signal poaocí navazujícího dekodćru, napr.traneforaataru e uaairñovačea, jak je znezornłno na príkladu konkretního provedení na obr. 2.zapojení bazpećneho dynaaickeho logickeho obvodu I funkcí neekvívalence lze vyuzs zejaena v železniční zabezpečovací tachnice při bezpečne koaparaci statických výatupních eignllů pri vícekanelovea paralelní zpracovaní logických aiqnalů v aikroproceeorovýeh ohvadech. oalłí aołnoat využití je v bazpečných výatupních koaparltorech v aíkroelektroníckých obvodech e pevnou napr. dvoudratovou looíkou. niao uvedenehopříkladu lze zapojení vyułít í při realizaci kaakadnł řezených obvodů a funkcí neekviç valence pro bezpečnou koaparaci vicevatupových logických funkcí.zapojení bezpcčnóho dynamického logíckého obvodu s funkcí neokvívalence, vyznačoné tím, že první výstup /1/ zdroje hodínovbho klítočtu /Z/ ja přípojcn na první vstup/3/ prvního optočlcnu /4/, druhý výstup /5/ zdroje hodinového knítočtu /2/ je přípojnn nn druhý vstup /6/ prvního cptočlcnu /4/, první vstupní svorka /7/ je přípojcna přes první díodu /8/ na první výstup /17/ prvního optočlenu I 4/, druhá vstupní svorka /10/ je přes čtvrrou díodu /11/ rovněž přípojena na první výstup /17/ prvního optočlenu Júl,příčenž druhý výstup /16/ prvního optočlenu /4/ je přínojen na první vstup /15/ druhého optočícnu /ík/, druhý vstup /13/ druhého optočlenu /16/ je přes druhou díodu /9/ přípojen na první vstupní svorku /7/ a přes třetí díodu /12/ na druhou vstupní svorku/10/, zatímco první výstup /19/ druhého optočLenu /14/ je spoločnou zemní svorkqu /18/-a druhý výstup /20/ druhého optočlcnu /14/ je pŕípojon na výstupní svorku /21/.

MPK / Značky

MPK: B61L 29/30

Značky: logického, zapojení, obvodů, dynamického, neekvivalence, funkcí, bezpečného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-268637-zapojeni-bezpecneho-dynamickeho-logickeho-obvodu-s-funkci-neekvivalence.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení bezpečného dynamického logického obvodu s funkcí neekvivalence</a>

Podobne patenty