Spôsob striedavej výroby roztokov dusitanov a dusičnanov a zariadenie k prevadzaniu tohto spôsobu

Číslo patentu: 268588

Dátum: 14.03.1990

Autori: Búci Ladislav, Kontra Andrej, Matzenauer Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) aúcx LADISLAV inu., srnlžsxa, Autor vynálczu xourxA ANUREJ, HATIENAUER Tonlš ing., MICHALOVCE(54) spâlob otrłtduvcj výroby roztokov dutitonov I duličnunov I znriodcnic k pruvudznniu tohto upàsohv(57) itrőzgu plyny reagujú v zurindvni,ktoré I 29 bs( nůčaotou výrobu- kyloliny duxilncj, bu 1 alkallckýn roztokom I obsohon hydggxídov V roxntdzi 0,025 A1 kIol.I Alebo o kyslýl raxtokon ngbnohou kyaeliny duoičncj do 5,2 knol.n . V pripodv výroby dunitanov u duličnlnov so nnolotvo prłdlvonbho roztoku hydroxidu riodí tok, aby pH vyrlbonőho roztoku dusłtnnu bolo v ro-odzi 7,6 ll 11,2. Znrĺodcnło provldzkujt pri slnku 0,2 nl 0,6 Hřn I toplcto 18 11 80 C. loríodonie na provldzonio lp 0,0 bU výroby pozoItivu 1 aboorpčnnj kolony rozdolenuj Yloltnll nodzidnn opotronlho priochodou plynov nnjnnnuj nn dv čonti, zo anotných cirkulnčných okruhov I čorpadlanl,zo znriodcnio nu -oronlo hlldiny I requlovnnýo dłvkovnnin roxtoku hydroxłdu. No nedz 1 dno jo uxotviratoĺný obchvat pro kvapolinu A pred odlučovnčon kvoplok jn nnjnunnj jodno cti na vypíoranio p(ynov vodou.vynllez rieli epőeob etriedavej výroby roztokov duaitonov a duaičnnnov elkelickou abaorpciou e vyulitia oxidov duliko ziakaných kotolytickou oxidlciou aeoniaku pri výrobo kyaeliny duličnlj I zariadenia ne provldzlnie tohoto apseobu. Dopoeiaĺ znlne epoeoby výroby vodných roztokov dueitonov a duzičnanov za pravldzajů na jednoůčelových triedaniach. vo evete eů znleo dva zbkladnb Ipâeoby výrobyrrvý, nejrozlironajli, vyuliva pri ich výrobe oxidy duaika obaiahnutb v odpedných plynoch z cheoitkých procesov, najal z výroby kyleliny dueičnej. Druhý epőaob výroby vyuliva prieao oxidy duaike ziekanb k to-uto účelu vedanou kltnlytickou oxidlciou enonioku, bez výroby kyseliny dueičnej. Je rovnł znlno zariadenie na jednoůčelovů výrobu roztokov dueitanov e duaiłnanov alkalických kovov a ieravých zeoin podĺa łel. outoreklho osvedčenie 175330. Joho predne ae vyznačuje týo, le aa abeoročnó roztoky prepůltejú do spodnej Eesti abeorpčnłho zarizdenin na zlklado neetevených hodnât Inelyzttorov, bo nołnoati Ioeotniho Iielenia kvon pelných prúdov. nedostatkom doterajlich npoeobov výroby vodných roztokov duaitanov e dueilnanov je to, e poułivane technologickł poetupy a zariadenia tú Jednoůčetove a.u.o 2 ñuga ekonoeickýa sposobom unit druh a znoletvo vyrlbantho produktu. Nevýhodou zariadenia podĺl A 0 170330 je jeho jednoůčelovoeĺ, nenolnoaĺ atriednvo výroby roztov.kov~dueitanov.e duaiłnanov a kyzeliny duiičneJ,botrebäiñvełtitne nlrołnýth enelyzł torov, ktorł nenejú zaručenú pravldzkovú epoĺahlivoet, pripadne potreba łnltolàcio zauoetztnej vypleracnj časti, e odvodoo obeorpčných roztokov iso abeorpcie a a odvodon prebytočneho ebeorpčnlho roztoku zo etrednej čoeti obaorbłra oi-o abeorpcio. Spracovanie prcbytočnàho abeorpčného roztoku je 2 ckologicklho hĺedieke probleaatickl.Horeuvodenb nevýhody sú odstrłneno Ipâloboo atriedavej výroby roztoku dueitanovo duaičnnnov podĺa vynůlezu,-ktorhho podstata epočivl-V ton,e~oidy dueikn reagujú. v jedno- zariadeni, ktoré .3. byĺ zůčoařou výroby kyseliny duaičnej, bud a roztoku A hydrozidov elkelických kovov, zn vzniku roztoku ich dueitnnov a dueilnanov, aleboI vodou a kyalikon za vzniku kyzeliny duuičnej. Spôsob výroby podĺo vynllexu unoinujoI výhodou Itriodhvb výrobu roztoku duzitanu aodneho I nízky- obenhol duaiłnlnu eodnłho,ktorý je łiedanýu výrobkom pre dolłie cheaickb výroby a výrobu kyseliny dueičnejo koncentrlcil 47 36 X hnotových. sposob výroby podĺa vynlloxu nołno a výhodou pravldznĺ na zariadeni podĺo vynllezu, ktori pozoetłve z ebzorpćnej kolčny rozdolenej najnena) na dve Eesti, z církulalných okruhov z terpadlael e zo zariadenie na aaranie hladiny na nedzidnlch I pH vyrobenłho roztoku 1 rogulłciu Inolztva dlvkovenłho roztoku hydroxidov e vody. Zariadenie IŠe byt doplnanů potrebnýni zaeobnikoi, Ako aj zariadenin na llkvidlciu oxidov dualkn pre ochranu čiltoty ovzdušia.p 3 aob výroby anorganitkých anti, zvtàlř roztokov dueitenov, podĺa vynalezu, od straňuje vyllie uvedene nedolłitky a A tieto výhody Holnolĺ triedenia výroby eaaotnej kyealiny duaičnej, alebo kyettiny dueičnej Io Iůćaznou výrobou roztoku dueitanov, bez odetavenia výrobne kyseliny dueičnej, zvýlunio vyułiteĺnlho fondu prloovnej doby výrobne. Io uaolnuje operativne riediř výrobu roztoku dueitonov podĺa aktullnej potreby. Ďallou výhodou je, le výrobný praca je Iolno vieaĺ tak, aby vyrobcný roztok dueitenov obsahovo ,sta duaiłnanov, čo zboapodtrnuje výrobný procee. Zevadenie nposobu výroby dueitanov e dueiłnanov podĺa vynllezu zniłuje nnožetvo oxidu duzike ne vstupe do likvidečnłho zariadenia, alůliaceho na ochranu Bietoty ovzdulia, čin ea znilia nlkladynl jeho prevldzku. Výhodou zariedoni podĺa vynltezu, ne prevldzanie epâeobu výroby podĺa vynllezu, je to, łe ea D 8 vyulit existujúce zariadenie, ktori je eočenřou výrobne kyaeiiny dueičnej, po vykonaní konltruklne nonlroćných ůprov. Nlkledy no roabixltiu sú preto all a dobe na zavedenia výroby je krłtka.Na pripojenoa obrazku jo uvadunl tehnologik| echłoe epoeobu I zariadenia podľa vynłlezu, eko zariadenie na ztrledavú výrobu roztoku dusitenu odnlho n kyseliny dueilnej, alebo len výroby kylelinylduzičnoj, ne atrednottakovej výrobni kyaeliny duaičnaj,vybevone dvoni abeorpčnýei kolőnani. Abaorpčnl kolonn J olldtnl eitový-i elllaoi je dvore Izdzidnlni Z, 1 rozdelenl na tri lleti. Horna dve čzeti aú vybevenů cirkulałnýnlroztoku Z 1 je rcgulovnný ar-otůrou Q z clrkulntnlho okruhu 5. bo clrkulnłnbho okruhu vrchn-J čnltł 5 10 napojuný prłvod roztoku hydrozłdu todnłho od dlvkovncloho torpndl JQ Privod vody 11 jo nnpojvný do hornej I spodno tutti nbuorpčncj kolony 1. Ho odvod kylolłny dunlčnoj Z zo spodnej časti kolőny 1 ju inltllovnnh čnrpadlo 1). no zpodncj časti kolčny 1 je znvodoný prłvod nltroznych plynov Q z prndthtdznjůcoj Abtorplnoj časti výrobnt. Ddvod koncového plynu 15 ju vyvcd-ný 2 hlavy hornn łaztl kolony J. Nodzšdnl 2, 1 tú opatrcnl priechod-I plynov 1 §, JZ I uzltvłrutoĺnýni obchvntnf 15, 12 ulůłíaclnl nn propülĺnnln kvnpnllny.Vynłlcz ju blilllo olvvtlnný na prlklndr strlodavtj výroby roztoku dulítnnu odniho v ztrudotlukovoj výrobní kynulłny dusičncj. sposob podĺn vynltzu bol prnvldzkovuný nn zariadeni podĺn vynllrxu zhora popilanon I zobrzzono- na oripojcnon obrlzxu. nigrôgno plyny 1 nbzorpcio Itrrdotlakovoj výroby kylcliny duzlćnoj, v nnołztvn 1 328 k-ol/h, i obníhoioXdovduI|kI 1 - 1,8 1 Iol, o tnploto 37 OC I llnku 0,35 HPI, nú prívndonb privodon jj do podnnj časti nbnorplncj kolčny J. V tojto łnntl kolony reagujú oxldy dutikn nn słcdnych abnorpčných ctllach 1 vodou I kyullkon zo vzniku zriodonaj kyncliny dusilnuj o konocntrlzil 10 si 15 I h-ot. lriudonl kyselina dutiłnl sa čcrpl čorpudlon 11, poruh 1 n jg, do prndchbdzljúccj čnzti abnorpciv. Nozroaoovanl oxłdy duliko, I pone~ ron NG k cclkovê-u ich obsnhu ninlnllne 0,55, prnstuujů pricchodon jý do strcdncj anti knlőny J 1 priechodo 11 do hornej časti kolóny J. V Itrednlj n horno nuti kolony 1 reagujú oxidy dus 1 kI z hydrnxłdon hodný prłvodnnýn dhvkovncłn crpndlon ÄQ I otrub 1- 2 do clrkulnłnbho okruhu 2. Hnolltvo dlvkovznlho hydroxidu todnłho o konecntrleli L 0 ai L 5 1 hmot je rngulovnnł tak, aby pH vqrobunlho roztoku bolo v roznudzi 7,5 I 11,2 I jeho nezrnngovnný obsnh vo vyrobvnon roztoku dusitnnu ncprnkročil hodnotu 0,025 k-ol.u-3. Výlkn hlndłny Iblorpčnbho roztoku nnd nndzłdnon j jo rugulovnnb pr-půlĺnnłn anti roztoku do atrvdnnj časti coz Irnntúru 23. Vyroboný roztok dulltnnu,1 obonhon dunigznu odnbho 380 ul 20 kg.-J O dusiłnunu Jodnlho pod 20 kg.-3, un odvłdzn 1 okruhu 5 potrubí 21. Jcho nnolltvo zn rogulujv Irnolůrou 29 tuk, aby II nnd nudzidnon g udrłinvolo potrebnl hladinu. Zvylkově plyny, 1 obuahon ccn 0,1 I 0,11 X nol oxidov duuikn, nů odvàdzanł coz dve ntb vypiornnl vodou 1 privodu 11, ktorou na zlrovcn riadi roztok hydroxldu Iodnłho. Strhnutb kvnpőčky sa odlułujo donintoron § 1 koncový plyn Il odvldza odvodo jj do likvidnčnôho znrłndonio oxidov duzłks. PGČII výroby roztoku duuitanov sú nlklndy nl provbdxku zarí-doníc, určtnłho k livłdtcií oxidov dutlku zo zvylkových plynov, niiłit o 29,5 1. Plynulý pruchod z kontínullnoj výroby roztoku dulĺllnu odniho nn výrobu kysoliny dun 1 tncj, bez výroby roztoku dunitonu,bvz odstnvvnil zaotnej výrobnc kyseliny duzłćnej, na prrvidza odttnven|n prívodu hy~ droxldu uudnöho 2, čcrpndlou 19, portupný- odčorpnnln roztokov z okruhu Q, 5, po odgggvcnl čorpadiol §, Z, uzavretiu odvodu roztoku Z 9, otvorcnll obchvztov Jg, 12 nn nvdzłdnlch 2, J n uznvrotin prívodu vody do Ipodnnj nuti kolőny 1. Prlvod vody do hlovy kolony 1 nn riudl podĺn koncentrlcsu kyInl|ny dunlčncj odvldzuncj z plty kolony 1, ktorl noprnkrnčujo hodnotu 4,8 knol.n-3. Spttný przchod na výrobu roztoku dualtnnu odnlho v kolonc 1 zn pr-vłdzn obrltonýn pollupon, bv prarulonln sanotnuj výroby kynukíny dusičnoj.Vyraboný roztok dunłtanu nodnlho Ioino pouliř v rôznych technologických proccxoeh,napriklnd na výrobu 1,S-ondonotylln-3,7-d|n|trőzo-1,J,5,7-tntrnnzocyklooktnnu, lubo na výrobu kryltolickbho dunłtonu rodného.pxsvnsr VVNÄLEIU Spslob Itrlnduvc výroby rnxtokov duullnnov 0 dutłlnunov Alknlłckýeh kovov lubo kyseliny dunlčnus x oxidov dusíka, vyxnnluný týn, le nitrőxno plyny 1 nblorplnlho iyltdnu výroby kylollny dunlćncj, 1 obunhon 0,ł 1 2,8 pol. I oxidov du|kn, n ponuron NO k celkovönv ich obsahu Iininllno 0,55, II nbnorbujú bua v ulknllckon vodnoroxtoku dunltnnov A dusilnanov, 1 koncvntrAc|ou hydroxidov 0,025 al 11 knol.n 3,1 výhodou 0,025 a 8 ineho-J, lebo v kyslou roztoku I obnhon kyxcliny dullčnlj do 5,2 kann-d, pr( tlaku 0,2 .z 0,4 nn, prl Iplotn a .z ao °c, s vyułithZnriudznio k pravłdzanłu upâuobu podľa bodu 1, vyxntčcnł til, 1 ju tvorcnb Ibaorpčnou kolčnou /I/ nn výrobu kynullny dullłnnj rozdclnnou vlolonln nnjontj jcdniho andxfdnn /Z, 3/, opltrrnłho priechode plynov /16, IT/, na nbjnonoj dvt čantł, apntrenł vlastnými církultčný-1 okruhu Ik, 5/, vybavcnýli Icranln htadiny kvapalinynn ndldn 1 ch,.rngul|c|ou dłvkovąnlAnonokov hydnaxidnv.alkIl|kých kovov v zlvinlosti na pH vyŕobcnbho roztoku, rogulovcný- prívodu- vody, uzntvlrntnĺnýn obcbvncon kadlho nedxidna 15, 19/ I nujnanoj jednou ntłłou na vypicrnnic vodcu V htnvo kolőny

MPK / Značky

MPK: C01D 9/00

Značky: dusitanov, zariadenie, roztokov, výroby, prevádzaniu, dusičnanov, spôsobu, tohto, spôsob, striedavej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-268588-sposob-striedavej-vyroby-roztokov-dusitanov-a-dusicnanov-a-zariadenie-k-prevadzaniu-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob striedavej výroby roztokov dusitanov a dusičnanov a zariadenie k prevadzaniu tohto spôsobu</a>

Podobne patenty