Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační postupy

Číslo patentu: 268075

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čižinská Simona, Barta Jiří, Havlín Vladimír, Maixner Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) MAIXNER JIŘI Ing., CSc., PRAHA, Autor vynálezu HAVLÍN VLAUIMÍR Ing., CSc., ROZTOKY u PRAHY,CIZINSKÁ SIMONI Ing.,BÁRTA JIŘĺ Ing., PRAHA(54) Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační qostupy W(57) Zařízení pro přípravu biologickýchkalů pro separační postupy, určených dále pro zpracování na bíoplyn nebo ke kompastování sestává z čerpadel, zásobníka,reaktorú, odstředívky, hydrocyklonu, kalulisu a výměníku tepla. Jeho podstaja spočivá v tam, že zásobník kalové sušpenze je scojen se směšovačem, který je Draocjen s flokulaćním bioreaktorem, jenž je dále spojen s odsazovacím reaktorem, který je ve své horní ćásti propo n 5 hycrocyklanem a ve své dolni části e snnjen jednak 5 uekantaćní nüstředívkou. jednak s filtračním prvkem,jednak s kalolisem a jednak s dolníVynález se týká zařízení pro prípravu biologických kalů pro separační postupy.K úspešnému zpracování aktívovaných kalů z čistíren odpadních vod je zapotřebí jejich předchozí úprava, zahrnující v prvé řadě odstranění maxímálního objemu kalové vody, přičemž je vhodné rozlišovat pojmy zahuštování a odvodňování. Zahuštování se v současné době provádí zejména sedimentací 3 flotací v usazovacích nádržíoh a ílotačních reaktorech, odvodňování se provádí pomocí strojních mechanických systémů, tj. odstředívek,kalolisů, pásových filtračních lísů a íiltrů (Sedláček M., Intenzifikace procesů odvodňování kalů použitím organických rlokulantů - kandidátská disertační práce, VŠCHT Praha, u 197 Š). Některá zařízení využívají-k přípravě aktivovaných kalů míchání kalů s anorganíckou inertní látkou.Nevýhoda těchto zařízení je snížení jejích životnosti vzhledem k abrasívním účinkům prídavné filtrační látky. Nevýhodou zařízení vybavených pro tlokulaci aktivovanýcn kalů pomocí organickćho ľlokulantu jsou vysoké pořizovací náklady zařízení a jeho negatívní vliv na životní prostředí.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, která sestává 2 čerpadel,zásobníkú, reaktorů, odstředívky, hydrocyklonu, kalolisu a výměníku tepla. Podstata zařízení spočíva v tom, že zásobník kalové suspenze je spojen se směšovacem, který je propojen s ílokulačním bioreaktorem, jenž je dále spojen s odsazovacím reaktorem.Ten je ve své horní částí propojen s hydrocyklonem a ve své dolní části je spojen jednaks dolní částí hydrocyklonu, jehož horní část je spojena s výměníkem tepla. Mezi zásobníkem kalové suspenze, jenž je opatřen míchadlem a směšovačem jsou upraveny vývody do zásobníkuroztoku kysĺíkaté sloučeníny dusíku a do zásobníku roztoku alkalíe. Dekantační odstředivka.je opatřena odpadem vody, spojeným se zásobníkem kalové suspenze a dále je opatřena výpustním hrdlem kalu propojeným 5 jímkou zahuštěného kalu a dále s nádrží, která je spojena se zásobníkem zahuštěného kalu. Filtrační prvek je opatřen odpadom, který je soojen se zásobníkem kalové suspenze. Kalolis je opatřenďvýpustním hrdlem kalové vody,které je propojeno se zásobníkem kalove suspenze, a dále je opatřen oopadem koláče,který je spojen s nádrží. Ve výměníku tepla je umístěna chladící smyčka, která je připojena k tepelnému čerpadlu, přičemž tepelné čerpadlo je prvním vývodem spojeno jednak se vstupem topné smyčky, jednak s topným agregátem, a druhým vývodem přes topný plášt flokulačníno bioreaktoru s topným pláštěm směšovače, jenž je propojen jednak s výstupem topné smyčky, jednak s topným agregátem. jVýhodou zařízení podle vynálezu je značné snížení nákladů a energie pri následném strojním odvodňování, snížení negatívního vlivu na životní prostředí, zvýšení životnosti zařízení a v neposlední řadě 1 vhodná struktura aktivovaných kalů pro následná použití.Zařízení pro prípravu biologických kalů je znázorněno na připojeném vyobrazení,jež vynález nijak neomezuje.Zařízení sestava z homogenízačního čerpadla Ä spojeného potrubím gl přes prútokoměr já se zásobníkem 3 kalové suspenze, opatřeným michadlem lg. Zásobník 3 kalové suspenze je spojen pctrubím gg a gpřes čerpadlo 3 se směšovačem g. Na potrubí 5 mezi čerpadlem 2 a směšovaâem Q je napojen jak zásobník 5 roztoku kyslíkaté sloučeniny dusíku potrubím gg přes prútokoměr zá a čerpadlo á, tak zásobník É roztoku alkalie potruoím ji přes průtokoměr Z 1, kohout give čerpadlo 1. K potrubí 53 je mezi čerpadlem 1 a kohoutem § přípojeno potrubí 31, ktere je přes kohout já a průtokomčr gl vyvedeno do zásobníku g kalové suspenze. Směšovač g je potrubím 32 spojen s flokulačním bioreaktorem 2, jenž je potrubím iá propojen s oosazovacím reaktorem łg. Ddsazovací reaktor 39 je ve sve horní části propojen potrubím 22 s hydrocyklonem ll a ve své dolní části je spojen armaturou 31 přes kohout 15 s dekantační odstředivkou lg, přes kohout 11 s íiltraćním prvkem 31, oŕes kohout lg s kalolísem 22 a potrubím Ži přes kohout gg s dolní částí nydrocyklonu ll. Horní část hydrocyklonu li je pak spojene potrubím 22 přes průtokoměr 12 s výměníkem tepla łł. Dekantační odstředivka lg je opatřena odpadem vody Zł. spojenýmpotrubím jj přes průtokoměr 22 se zásobníkem 3 kalove suspenze. Dále je dekantačníodstředivka 3 opatŕena výpustním hrdlem 52, které je potrubím gg spojeno s jĺmkou ggzahuštěného kalu. Z jímky gg zahušténého kalu je přes čerpadlo lg vyvedeno potrubí32 do nádrže 53, která je pripojene potrubím 55 pres čerpadlo 52 do zásobníku g kalovésuspenze. Filtrační prvek A 1 je opatřen odpadom lg, který je spojen potrubím gg přesa čerpadlo lg se zásobníkem 3 kalové suspenze. Kaľolís gg je opatren výpustním hrdlem Zł kalová vody, které je propujeno potrubím gg s potrubím gg v místě mezi odpadom 1 filtračního prvku ll a čerpadlem lg. Dále je kalolís gg opatren odpadem koláče 15, který je potruoím 21 pře 5 čerpadlo gg spojen 5 nádrží gg. Ve výměníku tepla lg je umístěna chladící smyčka 1 a je z něj vyvedeno potrubí gg. Chladicí smyčka 22 je připojena k tepelnému čerpadlo li, přičemž tepelné čerpadlo 15 je potrubím 2 spojeno jednak se vstupem topná smyčky 23, jednak přes kohout 52 a potrubím ál s topným agregátem 35. Dále je teplené čerpadlo Lg spojeno potrubím 22 s topným pláštěm gg flokulačního bíoreaktoru 2 a dále potrubím 25 s topným pláštěm 2 směšovače Q. zá pres čerpadlo lg s topným agregátem gg, přičemž před čerpadlem 19 je vyvedeno potrubí gg k výstupu topné smycky 33.pro zpracování kalů na bioplyn nebo na prípravu kalů pro kompostování.níku 2 kalové suspenze, kde je topnnu smyñkou 22 přihřívána na požadovanou teplotu.Potě je kal ptečerpán do směšovače §. do kterého jsou dávkovány jednak roztok kyslíkaté sloučeníny Jusíku, jednak alkalíe k úpravě pH suspenze. Ve směšovačí Q dochází k homogenízací a promísení směšovaných látek, ktere jsou dále vedeny do flokulačního bioreaktoru9. cíbo reaktoru lg. V odsazovacím reaktoru lg vyvločkovaný kal rvchle sedlmentuje, takže30 až 80 obj. kalovć vody může být odvedeno do hydrocyklonu li, kde po odstŕedění odtéká potrubím 22. Částečně zahuštěný kal 2 odsazovacího reaktorulg oopouštěn podlenastavení kohoutú 1 §, 11.3 lg do dekantační odstředivkyłg nebo Iiltračního prvkulnebo kalolisu iz. V těchtozařízeních je kal dále zahušłován a pote odvâděn k dalšímu. Zařízení pro prípravu biologických kalů pro separační postupy sestávající z čerpadel,. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že filtrační prvek /I 7/ je nnatřen odpademTopný plášĺ zl směšovače Q je spojen potrubímFunkce zařízení spočíva v tom, že suspenze aktívovaného kalu je načerpána do zásob r»Zde dochází k bíologíckému vyvločkování suspenze, která je dále převedena do odsazova Zařízení pro prípravu biologických kalů podle vynálezu lze 5 výhodou použít napr.zásobníka, reaktorů, odstredivky, hydrocyklonu, kalollsu a výměníku tepla, vyznačené tím, že zásobník /2/ kalové suscenze je spojen se směšovačem /8/, který je propojen5 flokulačním bioreaktorem /9/, jenž je dále spojen s odsazovacím reaktorem /10/,který je ve sve horní části propojen s hydrocyklonem /ll/ a ve své dolní části je spojen jednak 5 dekantační odstŕedívkou /12/, jednak s filtračním Prvkem /17/, jednak 5 kalolísem /S 9/ a jednak s dolní částí bydrocyklonu /11/. jehož horní část je spojene s výměníkem tepla /13/./8/ jsou upraveny vývody do zásobníku /A/ zásobníku /6/ roztoku alkalie.Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že je opatrena mícnadlem /16/, a sméšovačemroztoku kyslíkaté sloučeníny dusíku a doZařízení podle bodu l, vyznačené tím, že dekantační odstŕedívka /l 2/ je opatřena odoadem vody /73/ spojeným se zásobníkem /2/ kalove suspenze a dále je Opâľřenâ výpustným hrdlem /69/ kalu propcjeným 5 jímkou /SU/ zahuštěného kalu a dále 5 nádrží/68/, která je spojena se zásobníkem /2/ zahuštěného kalu./72/, který je spojen se zásobníkem /2/ kalové suspenze.. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že kalolis /S 9/ je opatřen výpustným hrdlem/7 l/ kalové vody, ktere je prooojeno se zásobníkem /2/ kalové suspenze, a dále je opatŕen odpadem /TA/ koláče, který je spojen s nádrží /68/.. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že ve výměníku tepla /13/ je umístěna ch 1 adicLsmyčka /23/, která je pripojene k tepelnému čerpadlu /IA/, přičemž tepelné čerpadlo/IA/ je prvním vývodem spojene jednak se vstupem topná smyčky /22/, jednak s topnýmWňagregátem /ZA/, s druhým vývocem pres tapný plášť /20/ flokulaćniho bioreaktoru/9/ s topným pláštem /2 l/ směšavaće /8/, jenž je propojen jednak s výstupem topné smyčky /22/, jednak s topným agregátem /24/.

MPK / Značky

MPK: C02F 11/14

Značky: separační, postupy, přípravu, zařízení, biologických, kalů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-268075-zarizeni-pro-pripravu-biologickych-kalu-pro-separacni-postupy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přípravu biologických kalů pro separační postupy</a>

Podobne patenty