Směs pro výrobu tvrdého pěnového materiálu na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Q (54) Směn pro výrobu tvrdího pčnovćho nątoridlu ną bázi nonnsycená polynnterová pryakyřicc(57) Při výrobě tvrdých pěncvých nntoriálů na bázi nenanycaná polyaatnrovć pryokyŕico je probléunm Iixnce plynu.ktcrý má aněa nnlnhčit, V nizkoviskozní reakční směsi. Tento problém řeší změn, ktoré obsahuje 100 hmot. dílů nenaaycenć polyest-rovć pryakyřics 5 obsahom vinylovćho monomeru 20 až 40 hmot. 0,1 až 10 hmot. dílů poroxidu, 3 až 55 hmot. dílů vícafunkčního polyolu, 0.1 až 6 hmot. dílů vody. 0,2 nl 2 hmot. dílů ěěího alifatlckćbo alkoholu, 0,01 A 1 hmot. díl aktivátoru rozklndu peroxidu, 0,2 až 5 hmot. dílůnktivátoru reakce. při níž ao uvolnujo plyn. např. triatylamin n 5 nl 100 hmo. dílů diizokyanábu. Vo mění pak izokynnáb n vicerunkční alkohol vytvářejí řídkou proacorovou nič va hnotě polymoru tím no zvýši vinkozitn umění, ktoré zabráni úniku plynu do oko~ li. Tvrdá pěnová mntoriály. ktoré jsou lcvnějěí než polyurctanovó pěny,lze použit na topolná izolnco.Vynsloz se týká směsi pro výrobu tvrdého pěnového materiálu na bázi nenaaycené polyesterová pryskyřica.Penová struktury lze u polymarů dosáhnout v podstatě dvěma způsoby - tyzikálním nebo chemickým způsobem lehčeni.Při ryzikdlnim způsobu lehčeni se nejčastěji používá mechanického naěleháni vzduchom. dusikem nebo oxidsm uhličitým v prítomnosti stabilizátorů pěny. Je možno použit taká nizkovrouci kapaliny. Polyesterová pryskyřice se vytvrzuáe pri normální teplotě o normálnim nebo snilenám tlaku s dosahované objemová hmotnost je přibližně soo kg/m 3.Chemická lebčsni probihá pomocí plynu uvolňovaného cbemickou reskci pomocných látek. obvykle nadouvadel, v průběhu vytvrzování polyesterová pryakyřice. Vzhledem k požadavku vytvrzovdni polyesterová pryskyŕice při normální teplotě je nutno volit taková systémy. ktoré Jsou schopny plyn za těchto podmínek uvolňovat. Ja např. znám způsob výroby lohčanó nenasycenć polyesterová pryskyŕice smichánim dvou směsi, z nichž prvni obsahuje jemné mletý NsHC 03 a druhá kyselinu mravonči nebo octovou. Reskci obou složek se uvolňuje oxid uhličitý. ktorý vytvrzovanou hmotu nalehči. Místo NaEC 03 lze použit i-(HE 4)2 C 03. Jako stabilizátorů pěny se používá vyšších mastných alkoholu nebo kyselin. objemová hmotnost takových pěn je 30 - 70 kg/m 3. Jinými typy nsdouvadel jsou karbidy nebo hydridy nlkslických kovů, ktoré se rozkládaji vodou obsaženou ve druhá směsi bud přímo v podobě emulze, nebo absorbovanou na hygroskopickěm plnivu. Z organických nadouvadel jsou uváděny např. hydrszidy, ktoré působsním oktoátu kobaltnatého nebo nartsnátu mědnatábo uvolñují dusik s vodu. Vedie hydrazidů jsou použivány i hydraziny, oboji v přitomnosd.halogenidů kovů, nebo monoacylazidy. Průmyelové využití nalszly také azoderivdty, která se rozkládaji půso bením zbytku kyseliny obsažené v polyesterová pryskyřici.Všechny uvedená zpdsoby výroby tvrdých pěnových materiálů na bázi polyesterových pryskyric maji jednu spoločnou nevýhodu. Plyn, ktorý má směs nalehčit, vzniká ihned po smicháni jednotlivých Ilolek směsi. V této době Jo viskosits směsi natolik nízká, že neumožní zadržsni vzmikajioího plynu vo hmotě a ten pak uniká do okoli. Vlastní rskace vytvrzováni totiĺ začne až po spotřebovini inhibitoru polymsrace,obssženěm v polyesterová pryskyřici. Jakmile se však reakce vytvrzováni rozběhns,roste viskozita směsi v důsledku eiřováni tak rychle. že proces lehčeni může probihat pouze několik dasitsk sekund. Pak je směs již natolik zesířovsnd, že není schop na derormsce vytváŕeným plynom.Problém rixace plynu vo vytvrzovaná hmotě reči způsob výroby vyvinutý firmou Bayer. Systém je třisložkový jedna složka je specielně polymerovaná nenssycená polyesterová pryekyřice s chemicky zabudovaným eminem s určitým množstvim styrenu. druhou složkou je nadouvadlo na bázi slouěeniny oxidu uhličitého a organické kyseliny a treti složkou je diizokyąnát. Smichánim všech tři složek za přidsvku benzoylperoxidu s vody vznikne během 60 až 90 minut tvrdá pěna o objemová hmotnosti 60 až 200 kg/m 3. Diizokyanát pňitomný ve směsi totiž reaguje s vodou s volnými hydroxylovými skupinami polyesterové pryskyřice za vzniku řidká polyuretanové sítě,která již neumožni únik plynu do okolí. Nevýhodou tohoto systému je však jeho uložitost Je třisložkový, jeho součástí je komplikovsný nadouvsdlový systém a apocielně polymerovsná nenssycená polyesterová pryskyřice. a dále poměrně dlouhá doba reakce do vzniku vytvrzsné lehčená hmoty.Tyto nevýhody řsěi směs pro výrobu tvrdého pěnováho materiálu na bázi nenssycsná polyesterové pryskyřics při teplotě okolí podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom. že směs obsahuje 100 hm. d. nonesycenć polyesterové pryskyrice s obaahom vinylového monomeru 20 až 40 5 hm., 0,1 až 10 hm. d. peroxidu, 3 až 55 hm. d. vicefunkčniho polyolu. 0,1 až 6 hm. d. vody, 0,2 si 2 hm. d. vyěšiho alifatickéhoalkoholu, 0.01 až l hm. d. sktivátoru rozklndu pcroxidu, 0,2 až 5 hm. d. aktivátoru rsskcs. při níž so uvolňujo plyn. nspř. tristylsmin m 5 už lO 0 hm. d. diizokysnátu. Jako vícefunkční polyol lze s výhodou použít polysstsrtriol o střsdní molekulové hmotnosti 500 až 1000. Poroxídem může být nspř. tsrcbutylpsrbenzoát v množství 0,5 až 6 hm. d. nebo benzoylporoxid v množství 1 už 2 hm. d. Aktivátorsm rozkladu peroxidu je nspř. vodny roztok oktoátu kobaltnstlho s obsahom kobnltu 4 1 S v množství 0,05 až 0,5 hm. d. nsbo dimstylanilin v množství 0,03 až 0,1 hm. d. Reakční smês pro speciální učaly může být plněns porásními minorálními plnivy, ktsrě pěnu zpsvní s mimo to pohlcují reskční teplo. což má pozitivní vliv na kvslitu pěny u rozměrnějších výrobků.Směs pro výrobu tvrdého pěnováho materiálu nn bázi ncnnsyconá polyesterové pryskyřics při teplotě okolí přináší několik výhod. Jednotlivá komponenty směsi reagují tak, žs vs směsi probíhnjí prakticky tři ramkcs. Izokymnát s vícsrunkční polyol spolu rssgují s vytvářojí řídkou prostorovou sít vo hmotě polyostoru. Tím as zvyšuje viskozits rsskční směsi. Zvýěsná viskozitm puk sbrání úniku plynu, ktorý vzniká reakcí izokysnátu s vodou, z vytvrzovmnl hmoty do okolí. Rsmkční tnplo, uvolněná reakcí diizokysnátu s polyolsm, uryćhluje rozpad poroxidu na aktivní rsdikály. která působí sítování polyesterová pryskyřico, zvláätě pak u takových systémů iniciátor - aktivátor, které jsou zs normální tsploty relativně stabilní. Jako nmpř. systém tsrc-buty 1 perbsnzoát s oktoát kobmltnmtý. Použití tukových systémů usnndňujo munipulsci se směsmi s míchání s snižuje riziko přsdčssnáho vytvrzování. Další výhoda tohoto řešení apočívá v tom, že přídnvknm polyolu m diizokymnátu je pryskyřico natolik zŕeděná, že trojrozměrná sit nsvzniká skoksm. nýbrž pozvolns, což dále umožňuje napěnění vytvrzovsná hmoty do požadovaného stupně a kvality.Pro bližší obdssnění podstaty vynálezu slouží následující příklady provedení. Míchání probíhslo ve věsch přĺklsdoch při teplotě okolí. V příklsdoch uváděná nanasycená polyesterová pryskyřico Jo raakčním produktom přísluänáho glykolu, msleinsnhydridu a ftalanhydridu.nenasycsná polyesterová pryskyřicc na bázi 59.80 hm. d. monoetylanglykolubenzoylpsroxid 0,17 -~ dimetylanilin 0 0,03 -polyestartriol, OH číslo 420 mg KDE/g 12,90 -4,4- difonylmetandiizokysnát 24,82 -trietylsmin 0,99 -voda 1,29 -o decylslkohol 0,500 - Jednotlivá komponenty směsi se odvážily do rychlomícbačky. Po 1 minutě míchánív rychlomíchsčcs ss směs Vylllu do hliníková formy. Směs počsls pěnit již v době míchánía po vylití do formy proces lehčsní pokračoval. Po 10 minutách zsčsls pěna gslovatět. Objemové hmotnost vytvrzsné pěny byla 56 kg/m 3, psvnost v tlaku 0,22 lľs.nenssycená polyesterová pryskyřics na bázi V 59,80 hm. d. propylsnglykolu banzoylpsroxid 0,17 - dimetylsnilin 0,03 - CS 268025 B 1polyeatertriol OH číslo 420 mg KDH/5 12,90 -4,4 - dlranylmetandiizokyanát 24,82 -trietylnmin 0,99 -voda 0,50 -decylulkohol 0,50 - Přípravn pěny byla provedoną dbdobně jako v příklndu 1. Pbčátek gelování pěny byl 9.5 minuty. Objemovú hmotnost peny byla se kg/m 3, pevnolt v tlaku 0,24 Mwą.nenaaycená polyesterová pryakyŕice na bázi 57,60 hm. d. monoetylenglykoluterc-butylperbenzoát 2,30 ~roztok oktoátu kobaltnatého e obsahom Co 4 3 0,2 5 0,06 -polyestertriol, OH číslo 429 mg KDH/g 12,90 -4.4 - direnylmetandiizokynnát 24,80 trietylamin 0,99 -voda l,29 -~ decylalkohol 0,50 - Příprava pěny byla provadena.obdobně jako v příkladu 1. Pěna počula gelovatět po 8,5 minutách. Objemová hmotnost pěny byla 42 kg/m 3, pevnoat v tlaku 0,20 Mľa.nenaaycaná pryskyřice polyesterová na bázi 59.30 hm. d. monoetylenglykoluterc-butylperbenzoát 0,60 hm. d. roztok oktoátu kobnltnątáho a ohnahna Co 4 g 0,2 0,120 -polyeatartriol, OH číslo 420 mg KDH/g l 2,90 -4,4- difenylmetandiizokyanát 24,50 -trietylanin 0,99 -~ decylalkohol 0.50 -voda 1,29 Příprava pěny byla provedeno obdobné jako v příklndu 1. Pěna počula gelovatět po 15 minutách. Objemová hmotnost materiálu byla 52,8 kg/m 3, pevnost V tlaku 0,20 MP 3.Příklad 5 Smícháním jednotlivých komponent byly připraveny předsměa č. 1 a předsměa č. 2.nenaaycaná polyesterová pryakyřice na bázi 57,60 hm. d. monoetylanglykolu

MPK / Značky

MPK: C08J 9/02, B29C 67/20

Značky: směs, výrobu, nenasycené, polyesterové, tvrdého, pryskyřice, materiálů, bázi, pěnového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-268025-smes-pro-vyrobu-tvrdeho-penoveho-materialu-na-bazi-nenasycene-polyesterove-pryskyrice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Směs pro výrobu tvrdého pěnového materiálu na bázi nenasycené polyesterové pryskyřice</a>

Podobne patenty