Voštinové bytové dvere

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

žäžřfâäíěíłs POPIS VYNÁLEZU 267 922RYBÁRIK IGDR ing.,(75) KATUŠĎÁK SVETUZÁR ing. csc., BRATISLAVA,Am vYnaĺezu KADLEC PAVOL ing PEZINOK 7 3 RUMPF WALTER, BRATISLAVA,POŠTULKA KARDL ing., ŽILINA(57) Obvoduvý rám a voština sú oplášťo vané aglomerovaným materiálom, ktorý je m z vonkajšej strany opatrený stužujúcouvrstvou Lvurulnuu polynućrrlynri alebo anerganickými materiálmi impregnovanými dis. . , , 00.9 oo oerzramrna beze PVAC, ekrylatov alebo A łłogzzâgąšgžá 10 h zmesl, amlnoplastamx, reaktoplastaml, ąeąćoggąąůanorganickýmí rowingamí a kombináciami týchto vrstiev, na ktoré je príevnená oyhová vrstva, opatrená lakovou vrstvou. übvodový rám a voština sa symetricky obložía aglomerovaným materiálom 5 obojstranným nánosom lepidla a kompozitom tvoreným stužujúcou vrstvou impregnovanou lepiacou zmesou a dyhovou vrstvouVynález rieši voštinové bytové dvere na báze dreva, plastov, vláknitých materiálovV súčasnosti sa voštinové bytové dvere skladajú zo súboru dýh, drevovláknitej dosky ako plášťovacieho materiálu, papierovej voštiny a rámu z rastleho dreva, symetricky uložených na stred. Ako dyhovaci materiál sa používa dyha, alebo arodyha 0 hrúbke 0,5 až 0,8 mm. Plášte sa vopred obojstranne nenesú lepidlom a celý poskladaný súbor sa lisuje v lise za tepla. Po zlisovaní sa zlepený súbor, t. j. už dverovka oformátuje, odfrézujú sa poldrážky alebo sa olepia bočné plochy, povrch sa prebrúsi a nasleduje povrchová úprava. Popísaná dvere majú nevýhodu v tom, že súbor, dverovka, má rozdielnu tuhosť po obvode, v mieste rámika a v strede, kde je uložená voština. Z tohto dôvodu vznikajú tvarove deformácie, ktoré sú na závadu hlavne pri brúsení a povrchovej úprave. Taktiež dochádza k nedobrúseniu povrchu alebo jeho prebrúseniu. Pri povrchovej úprave dverí sa tvori rozdielny nános, hlavne pri navaľovacom spôsobe výroby. Rovnako problematický je medzíbrus.V oblasti dveri a materiálov pre ich výrobu bolo patentovou rešeršou zistené, že väč šina vynálezov sa zameriava na výrobu a použitie jednotlivých komponentov, kombinácie materiálov aku sú kov, drevo, lusly a ud., riadnu nie na bezne Lyy dvuri oko sú oblúkuve dvere, dvere s profílovaným povrchom. Japonský patent Č. 6015812 - Výroba stredového materiálu pre dosky použité ako dvere, tvorené voštínovým papierovým stredom obloženým dynami. vynález popisuje výrobu a použitie voštinového papiera, obloženého dyhami, pre stredy dverí pre domy Y japonskom štýle. Anglický patent Č. 2141164 - Latovkové dvere s rámom 2 ihličnatého dreva, majúce pevný stred vytvorený zlepením líšt z ihličnatého dreva s preglejkovou dyhou pre finálne dokončenie. Ďalší vynález rieši latovkové dvere,v ktorých sú rám aj lišty z ihličnatého dreva zlepené spolu za účelom vytvorenia pevného stredu pre olepenie preglejkovou dyhou ako konečná povrchová úprava. Výroba takýchto dvorí je prácna a nákladná. Japonský patent č. 9111836 - Ohybná doska vyrobená pre zasúvacie dvere zlepením silnej flexibilnej dosky k dyhe majúcej hlboké paralelné drážky. Popisaný vynález sa týka výroby plášťovacieho materiálu, napr pre výrobu zasúvacicb dveri, ktorý je ohybný a vytvorený silnou flexibilnou doskou, olepenou z jednej strany dyhou s jemnými paralelnýmí drážkami. Takéto dvere majú nevýhodu v tom, že plášťovací materiál, kompozit,sa vyrába zvlášť a až ako hotový sa lepí na stredové častí dveri.Nedostatky súčasného stavu techniky sú odstránené voštinovými bytovými dverami podľa vynálezu, ktorých podstatou je to, že obvodový rám a voština sú pomocou lepidla oplášťované aglomerovaným materiálom, ktorý je z vonkajšej strany pomocou lepidla na báze reaktoplastu opatrený stužujúcou vrstvou tvorenou polymérnymi alebo anorganiokými materiálmi ako sú polypropylén, polyoxypropylén, buničina, polyestery, polyuretány a polyamid,ímpregnované disperziami na báze PVAC, akrylátov alebo ich zmesí, aminoplastami, reaktoplastami, anorganiokými rowingami a kombináciami horeuvedených vrstiev, na ktoré je prípevnená dyhová vrstva, tvorená modifikovanou vrstvenou dyhou alebo mikrodyhou z lamiel,modifikovanou dyhou alebo mikrodyhou, dyhou so zhusteným povrchom, dyhovou alebo mikrodyhovou zosadankou, dyhou modifikovanou in situ monomérnymi víacsýtnymi alkoholmi, pričom povrch dyhovej vrstvy je opatrený lakovou vrstvou.Vyšší účinok voštinových bytových dverí podľa vynálezu je v zjednodušenej povrchovej úprave a v možnosti dosiahnutia vyššej kvality dveri, pri súčasnom znížení prácnosti a skrátenom výrobnom cykle. Voštinové bytové dvere sú výhodne z niekoľkých dalších dôvodov. Použitá dyhová vrstva môže byť veľmi tenké, t. j. od 0,1 mm, čo oproti doteraz používaným hrúbkam predstavuje veľkú úsporu základného materiálu pre výrobu dýh, t. j. dyharenskej guľatíny. Táto dyhová vrstva je vystužená vhodným vláknitým materiálom, ktorý zabezpečuje vysokú pevnosť a odolnosť voči poškodeniu dýh pri bežnej manipuláoii, ako sú rôzne koncové praskliny, roztrhnutia a pod. Stužené dyhové vrstvy sú navyše vopred, t. j.pred lisovaním opatrené lakovým filmom tak, že po odlisovaní celeho súboru nie je potrebné dalšie lakovanie, alebo môže byť opatrený základným náterom a dverovky sa na záver prelakujú jediným vrchným náterom. Pri výrobe dverí podľa vynálezu odpadá tiež operácia brúsenia dýh po odlisovaní dverovíek, odstraňujú sa možnosti nedobrúsenia či prebrúsenia,deformácie nemajú vplyv na kvalitu výslednej povrchovej úpravy. Stužené dyhové vrstvy je možné pripraviť v rôznych hrúbkach s rôznym dyhovým materiálom, na báze prírodného dre va, rôznym spôsobom modifikované, texturizované, vyfarbené, 5 lamelovou štruktúrou ako arodyhy alebo ako rôzne typy priemyselných intarzií.Príklad vyhotovenia voštinových bytových dverí podľa vynálezu je zobrazený na priloženom výkrese v reze.Voštínové bytová dvere pozostávajú z veľkoplošného aglomerovaného materiálu l, ktorý je prekrytý stužujúcou vrstvou 3 z vláknitého materiálu s nalakovanou povrchovou dyhovou vrstvou 1. Po obvode je vytvorený obvodový rám A a stred dverí vypĺňa papierovâ voština 5. Takto zložený súbor, v ktorom je aglomerovaný materiál l vopred obojstranne opatrenýnánosom lepiacej zmesi, sa za tepla zlisuje.Aglomerovaný materiál l predstavuje v našom príklade drevovláknitá doska o hrúbke 3 mm, obvodový rám Q je vytvorený z ihličnatého reziva o priereze Bú x 30 mm, voština Ž je tvorená papierom a dyhová vrstva ł pozostáva 2 mikrodyhovej zosadenky lakovanej kyselinotvrdnúoim lakom o celkovej hrúbke 0,04 mm a stužujúca vrstva g je tvorená netkanou textíliou na báze polyoxypropylénu, Lepený spoj medzi stužujúoou vrstvou 2 a dyhovnu vrstvou 2 je tvorený zmesným lepidlom PVAC a močovinoformaldehydovou živicou. Aglomerovaný materiál l je obojstranne opatrený nánosom močovinoformaldehydováho lepidla v množstve 120 g/m 2. Zložený súbor sa zlisuje, pričom vzniknú dyhovaná voštinové dvere s definitív nou povrchovou úpravou.Aglomerovaný materiál l je tvorený v tomto príklade azbestocementovou doskou o hrúbke 6 mm, obojstranne opatrený nánosom fenoltormaldehydového lepidla, obvodový rám 3 je vyhotovený z ihlićnatého reziva, výplň tvori voština 3 z papiera, vrchnú lakovanú vrstvu tvorí dyhová vrstva 3 z arodyhy o hrúbke 0,3 mm, stužujúcou vrstvou g je anorganický rowing a lepená spára je vytvorená na báze akrylátového lepidla. Povrch dyhovaj vrstvy à je lakovaný polyester-akrylátovým lakom, o celkovej hrúbke 0,02 mm. Následne po vylisovaní sa voštinové bytové dvere oformátujú, hrany sa olepía páskou zo stužujúcej vrstvy g a lakovanej dyhovej vrstvy 3. Takto pripravená dvere sa prelakujú nánosom matného kyselinotvrdnúceho laku, aplikovaneho polievaním pri nânuse 7 U g/m 2 a vytvrdenie sa vykoná v tu neli pomocou infračerveného žiarenia. Rovnako ako v príklade 1 vzniknú voštinovâ bytová dvere s definitívnou povrchovou úpravou.Využitie dverí podľa vynálezu je možná najmä v Stavebno-stolárskej výrobe, pri výrobe vnútorných bytových dyhovaných dverí.voštinové bytové dvere na báze dreva, plastov, vláknitých materiálov, anorganických materiálov a voštiny, vyznačujúce sa tým, že obvodový rám (4) a voština (5) sú pomocou lepidla oplášťované aglomerovaným materiálom (1), ktorý je 2 vonkajšej strany pomocoulepidla na báze reaktoplastu opatrený stužujúcnu vrstvou (2) tvorenou polymérnymí alebo anorganíckýmí materiálmi ako sú polypropylšn, polyoxypropylén, buníčina, polyestery, polyuretány a polyamíd, impregnované disperziami na báze FVAC, akrylátov alebo ich zmesí,aminoplastami, reaktoplastami, anorganíckými rowíngami a kombínácíami horeuvedených vrs~ tiev, na ktoré je pripevnená dyhová vrstva (3), tvorená modifikovanou vrstvenou dyhou alebo mikrodyhou z lamiel, modifikovanou dyhou alebo mikrodyhou. dyhou so zhusteným povrchom, dyhovou alebo míkrodyhovou zosadenkou, dyhou modifíkovanou in sito Wonomérnymíviacsýtnymí alkoholmi, pričom povrch dyhovej vrstvy (3) je opatrený lakovou vrstvou.

MPK / Značky

MPK: E06B 3/72

Značky: bytové, dveře, voštinové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-267922-vostinove-bytove-dvere.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Voštinové bytové dvere</a>

Podobne patenty