Zapojení pro přispůsobení vstupů a výstupů mikropočítačového systému k připojeným periferiím

Číslo patentu: 267715

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gloc Stanislav, Horák Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

zapojení pro přizpůsobení vstupů a výstupü(57) zapojení obovodů pro přizpůsobení mikçgpočítače k připojeným periferiím,umoznujíci soustředení nových integrovaných systémů měření, jištění a ovládání do jedniného uceleného systému a tím oddělení sekundární techniky od primární, t. j. Silové částí rozváděče vysokého napětí. Řešení představuje další generací vývoje sektmdárni techniky rozváděčů vysokého napětí. Zajiščuje digitalisaci zpracovánýclg signálů za použití míkropočítače a umožnuje kompatibilitu s přenosovými měřícím systémy energetiky a navazuje na vývoj systému ochran.vynález se týká zapojení pro přizpůsobení vstupů a výstupů mikropočítačového systému k připojenýn perireriím, zejména obvodů v rozvodných zařízeních.Dosavední sekundární technika rozváděčů vysokého napětí, tj. obvody měření, jíětění,ovládání, siganalizace a pomocné obvody v podružných rozvodnách vn se umistují v rozvaděči vysokého napětí v tzv. přístrojové skříňce. V oblasti jiětění se používají elektromechanické ochrany, v oblasti měření ručkové měřící přístroje a k ovládání se ještě hojne využívatmístní ovládání s tlačítkovými ovladači. signalizace stavu je místní, signalizace poruch světelná. Začína sevyužíyĺtelektronika aautomatizační technika i v této oblasti. Jde o soustředění nových systémů měření, jištění a ovládání do jednoho uceleného centralizovaného systému. Z hlediska teorie řízení představuje takový rozvaděč řízený systém a centralizovaný systém jeho měření a ovládání je systémem řídícím. Příkladem může být používuyämtám který využívá pro ovládání a signalizaci rozvaděče vysokého napětí pevně prodrátovanou elektronickou logiku. zNevýhodou popsaného stavu v sekundární technice rozvaděčů-vysokého napětí.spočívají v rozvodnách s klasickým vybavením ve velké vlastní spotřebě elektromechanických ochran,v nepřesnosti ručkových měřidel a jejich spotřebě energie.Popsané nevýhody odstraňuje zapojení pro přizpüsobení vstupů a výstupu mikropočítačového systému podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom,že výstupní sunky uozvaděče,propojené s jistícím transformátorem proudu v rozvaděči jsou spojeny se vstupními svorkami nadproudové a podpětovć ochrany a že výstupní svorky rozvéděče, propojené s měřícími transformátory proudu a napětí v rozváděči, jsou spojeny se vstupními svorkami převodníku elektrických veličín, dále že vstupní svorky rozváděče, propojené se zapínaoí a vypínací cívkou vypínače vn jsou spojeny s výstupními svorkami desky výstupních relé, dále že vstupní svorky rozváděče, prepojené s vypínací cívkou vypínačů vysokého napětí jsou spojeny s výstupními svorkemi nadproudové afpodnětově ochrany, dále že výstupní svorky nadproudové a podpětové ochrany jsou spojeny se vstupními svorkami desky paměti signalizace,déle že výstupní svorky převodníku elektrických veličín jsou spojeny se vstupy A/D převodníků mikropočítače, dále že vstupní svorky ovládacího a signalizačního panelu jsou spojeny s výstupnfmi svorkamí desky paměti signalizace, dále že výstupní svorky ovládacího a.signalizačního panelu jsou spojeny se vstupními svorkami desky paměti signalizace, dále že další výstupní svorky ovládacího a signalizačního panelu jsou spojeny se vstupními svorkami přepínače režimu dálkově-místně a výstupní svorky přepínače režimu dálkověmístně jsou spojeny se vstupními svorkami desky výstupních relé, dále že výstupní svorky mikropočítače jsou spojeny se vstupnímí svorkami přepínače režimu dálkově-místně a že výstupní svorky mirkopočítače jsou spojeny se vstupními svorkami dálnopisu a výstupní svorky dálnopisu jsou spojeny se vstupními svorkami míkropočítače dále že další výstupní svorky mikropočítače jsou spojeny se vstupními svorkami měřícího panelu a výstupní svorky měřícího panelu jsou spojeny se vstupními svorkami mikropočítače, dále že další vstupní svorky mikropočítače jsou spojeny s výstupními svorkami desky paměti signalizace a ževstupní svorky ovládacího a signalizačního panelu jsou upraveny pro test signélek a vstupní svorky ovládacího a signalizačního panelu jsou upraveny pro kvítaci - RES.Výhody zapojení podle vynélezu sjočívají v tom, že jeho využití je možné pro libovolnou rozvodnu, dále v úspoře elektrické energie, a v omezení ztrát, které vznikají při výpadku a v úsporách nákladů na údržbu a obsluhu.Příklad zapojení podle vynálezu je na přiloženém výkrese, který představuje blokové schéma pro měření, jištění a ovládání elektrického rozvaděče vysokého napětí.Rozváděč l vysokého napětí je určen ke spínéní odboček vedení vysokého napětí a je doplněn nadproudovou a přepětovou ochranou g. Převodník 1 elektrických veličín je určen k oentralisovanému měření a převédí proud a napětí z měřících transformétorů na unifikovaný signál. Dálnopis 2 je vstupně-výstupním zařízením, s možností dálkového ovládání vypínačů vysokého napětí pomocí klávesnice. Mikropočítač A - mikroproceserová modulárnístavebnice - zajištuje několik funkcí provádí výpočet hodnot napětí a proudu z převodníkü elektrických veličín s zobrazuje jejich digitální údaj na připojeněm displeji, přijíná signály o působení ochran a změnách stavu vypínačů a zajišťuje jejich výpis s udánín času, zajišťuje příjem signálu z teminálu v nadřazené rozvodné a po ověření jejich. provedení a dále po provedení daného povalu zajistíä-jeho potvrzení zpět na nedřazenou rozvodnu. Přepínaćem § dálkově-místně se přepíná režimu ovldádání. Doska 1 výntupníchrelé převádí výstupní signály z jednotlq mikropočítačového systému nebo od tlačítokz ovládacího panelu na signály pro ovládání výkonových relé, umíetěných v rozvaděči, které slouží pro zapínání ovládacích cívek vypínačů. Doska g paměti signalizace uchovává ínformsçi o zapůsobení ochrany pro vypnutí príslušného obovodu. Zapůsobení je trvale indikováno na ovládacím a signalizačním panelu g, dokud není pamät vymazána. Dále obsahuje deska g paměti signalizace obvody pro vytvoření signálu při zapůsobení ochrany a pro příjem zprávy z dálnopisu. llěřící panel pq obsahuje vícemístné displeje pro zobrazení měřeneho proudu, napětí a denního času. Dále jsou zde displeje, ve kterých se pro lepší zřetelnost opakuje hodnota, navolená dekadiokými přepínači. zdroj LI napájí nestabilisoveně 24 V ss. ovládací a signalizační astaąy , ostatní obvody. jsou napájeny stabilisovaným napětím 24 v stejnosměrnýohObvod pro přizpůsobení vstupu a výstupu mikropočítačového systému k pi-ipojeným . perireriím v rozvodném zařízení vysokého napětí jsou zapojeny tak, že výstupní svorłqy l rozváděče l, prepojené s jistícím transtormátorem proudu v rosváděči, jsou spojeny se vstupními svorkami g 2 nadproudové a. podpětové ochrany g. Výstupní svorky a rozvaděče l, prepojené s měřícími transformátory proudu a napětí v rozváděči jsou spojeny se vstupními svorkami j převodníku 1 elektrických veličín. Vstupní svorky ll rozváděčel, prepojené se zspínaci a v-ypínací cívkou vypínače vysokého napětfjsou spojeny s vý stupními svorkami 11 desky 1 výstupních- relé. Vstupní svorky lg rozváděče l, prepojené xs vypínecí cívkou vypínačů vn jsou spojeny s výstupními svorkami 21 nadproudové a podpětová ochrany 2. Výstupní svorky a nadproudová a podpětová ochrany 2 jsou spojenyse vstupními svorkami a desky g paměti signalizace. Výstupní svorky 32 převodníku 1 elektrických veličín jsou spojeny se vstupy g A/D převodniků mikropočítače i. Vstupní svorky á ovládacího a signalizačního panelu Q jsou spojený s výstupními svorkaxni 93 desky g paměti signalizace. Výstupní svorky éł ovládacího a signalizačního panelu § jsou spojeny sevstupními svorkami 31 desky 2 paměti signalizace. Další výstupní svorky gg ovládacího a signalizačního panelu 6 jsou spojený se vstupními svorkami Bj pře pínače 8 režimu dálkově-místně. Výstupní svorky 8 J. prepínače g režimu dálkově-místnějsou spojený se vstupními svorkami 12 desky 1 výstupních relé. Výstupní svorky g mikropočítače i jsou spojeny se vstupním evorkaui 82 prepínače § režimu dálkově-místně. Výstupní svorky ü mikropočíteče i jsou spojený se vstupními svorkami j dálnopisu j. Výstupní svorky 2 dálnopisu ž jsou spojeny se vstupními svorkami 12 mikropočítače i,Další výstupní svorky A 6 mikropočíteče i jsou spojeny se vstupními svorkami lg měřicího panelu 1 g a výstupní svorky l 02 měřícího panelu Q jsou spojený se vstupními svorkami 51 mikropočítače i. Další vstupní svorky A mikropočítače i jsou spojeny s výstupnimi svorkaini 2 desky g paměti signalizace. Vstupní svorky á ovládacího a signalizač ního panelu § jsou upravený pro test signálek a vstupní svorky § ovládacího a signalizačního panelu 6 jsou upraveny pro kvitaci - RBS.Funkce zapojení podle vynálezu je následující v měřícím subsystému se využívá převorlníku 1 elektrických veličín, který převádí vstupní měřené veličiny na uniťikovaný výstupní signál o hodnotě O až 5 m, jenž je dále zpracováván převodníky A/D mikropočítače i. Měří se střídevé napětí na přípojnících dále střídavý proud na přívodech a vývodech a střídsvý výkon (činný či jalový) na přípojnicích. Měření je zobrazeno di gitálne na panelu měření L. V subsystému jiětění jsou využívaný nadproudová a podpětová ochrany g. V případě nadproudu či zkratu zapusobí ochrana nadproudového typu a vy pne v rozváděči l vypínač príslušného vývodu nebo přívodu. Deska 2 paměti signalizace uchovává informaci o zapůsobení ochrany pro vypnutí príslušného vysokonapětového obvodua na ovládacím a signalizačním panelu § se rozsvítí signâlka poruchy příslušného vývodu(přívodu), dokud paměť není vymazána tlačítkom BBS. zapůsobení ochrany se zaznamená na připojenćm dálnopisu 2 s uvedením času. V dalších subsystéuu ovládání a signalizace je možné zvolit režim ovládání pomocí přepínače § dálkově-místně. Místní ovládání je vybaveno potřebnými tlačítky. Při stisknutí příslušmého tlačítka jde signal z ovládacíhoa signalizačního panelu Q přes přepínač § dálkově-místně a desku 1 výstupních relé na vypínač vn v rozvaděći l, přičemž každá manipulace s vypínačem vn se zaznamená na dalnopisu s uvedením přísluäného času. Dálkové ovládání umožňuje klávesnice dálnopisu 2,který je umístěn v nadřazené rozvodně. Dálnopisem lze zadat tři druhy povelů, a to Jednak povel pro zapnutí nebo vypnutí daného vypínače, dále povel pro výpis stavu rozvodny a konečně zapsání běžného data do paměti RAM mikropočítače. V zapojení je použite signalizace stavu vypínače vysokého napětí v rozvaděči l, dále signalizace stavu podvozku a signalizace působení ochran. Stavy vypínačů í podvozku i působení oohran Jsou viditelné na ovládacím a signalizačním panelu § a současně jsou zaznamenány na dálnopisu. Případné poškození signálních průvkůna tomto panelu Q lze přezkoušet tlačítkom, umístě ným na něm.zapojení pro přizpůsobení vstupů a výstupü mikropočítačového systému k připoáeným perireriím, zejména obvodům v rozvodných zařízeních vysokého napětí, v y z n a čie n á tím, že výstupní svorky (13) rozvaděče (1), propojené s Jistícím transformátorem proudu v rozvaděči, Jsou spcjeny se vstupními svorkami (22) nadprcudové a podpětcvé ochrany (2) a že výstupní svorky (14) rozvaděče (l), prepojené s měřícími transformatory proudu a napětí v rozváděči Jsou spojeny se vstupními svorkami (31) převodníku (3) elektrických veličín, dále že vstupní svorky (ll) rozváděče (l), propojené se zapínací a vypínací cívkou vypínače vn jsou spojeny s výstupními svorkami (71) desk (7) výstupníoh relé,dále že vstupní svorky (12) rozváděče (1), prepojené s vypínací cívkou vypínačů vn Jsou spojeny s výstupními svorkami (21) nadproudové a podpěřové ochrany (2), dále že výstupní svorky (23) nadproudová a podpětové ochrany (2) jsou spojeny se vstupnímí svorkami.(91) desky (9) paměti signalizace, dále že výstupní svorky (32 převodníku (3) elektrických veličín jsou spojeny se vstupy (42) A/D převodníků mikropočítače (4), dále že vstupní svorky (63) ovládacího a signalizačního panelu (6) jsou spojeny s výstupními svorkamí(94) desky (9) paměti signalizace, dále že výstupní svorky (61) ovládacího a signalizačniho panelu (6) jsou spojeny se vstupními svorkami (93) desky (9) paměti signalizace,děle že další výstupní svorky (62) ovládacího a signalizačního panelu (6) jsou spojeny se vstupními svorkami (83) Přepínače (8) režimu dálkově - místně a výstupní svorky (81) přepínače (8) režimu dálkově-místně Jsou spojeny se vstupními svorkami (72) desky (7) výstupnícn relé, dále že výstupní svorky (41) mikropočítače (4) jsou spojeny se vstupními svorkamí (82) přepínače (8) režimu dálkově-místně, a že výstupní svorky (44) mikropočítače (4) Jsou spojeny se vstupními svorkami (51) dálnopisu (5) a výstupní svorky(52) dálnopisu (5) jsou spojeny se vstupnímí svorkämi (45) mikropočítače (4), dále že další výstupní svorky (46) mikropočítače (4) jsou spojeny se vstupními svorkami (101) měřícího panelu (10) a výstupní svorky (102) měřícího panelu (10) jsou spojeny se vstupnímí svorkami (47) mikropočítače (4), dále že další vstupní svorky (43) mikropočitače(4) Jsou spojeny s výstupním svorkami (92) desky (9) paměti signalizace a že vstupní svorky (65) ovládacího a signalizačního panelu (6) jsou upraveny pro test signálek a vstupní svorky (64) ovládacího a signalizačního panelu (6) jsou upraveny pro kvitaci

MPK / Značky

MPK: G06F 13/12

Značky: systému, zapojení, připojeným, periferiím, výstupu, přispůsobení, mikropočítačového, vstupu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-267715-zapojeni-pro-prispusobeni-vstupu-a-vystupu-mikropocitacoveho-systemu-k-pripojenym-periferiim.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro přispůsobení vstupů a výstupů mikropočítačového systému k připojeným periferiím</a>

Podobne patenty