Zapojení pro automatické odstraňování chybně zatkaných útků u tkacích strojů

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY(75) Autor vyn ále zuZapojeni pro automatické odstraňowrání chybně zatkanýfch útků u tlcacich strojů(57) Řešení. se týká zapojení. pro automatické odstrąňováni chybně zatkaných útků u tkacích strojů, zejména se vzduohovým prohozem, řízenáho generátorem řidicich signálů spojeným a výkon~ ným členem tkaciho stroje zajišłujioim obnovení čirmosti tknciho stroje v zá~ vislosti na vstupních a počáteönich podmínkách a. dále spojeným se spouštěcim výstupom čidlà chybného útku, Kontrolni útkový výstup čicua chybného útku jo pojem s útkovým kontrolnim vstupem generátoru řídicich impulsů a výstup ěidla polohy hlavního hřidele tkaoiho stroja Jo spoje s pomocným statupem genorátoru řidioich signálů.Opravy ve vytištěných popisech vynálezůVe vytištěném popíšu vynálezu K autorskámu osvědčení C. 267 635,PV 8739-87.A je chybné vytištěno bydliště autorů vynálezu.Správně Štěpánek Vladimír ing., Liberec Sedlický Václav ing. CSO., Turnov Kohgut Bohuslav ing., Líbereć Koštál Zbyněk, Liberecvynález se týká zapojení pro automatické odstraňování chybně zatkaných útků u tkacích strojů, zejména. se vzduchovým prohozem.Známć zapojení automatićkého odstraňovúní chybnê zatknnýoh útků na tkacíoh strojích používá ko gonorování řídících signálu pro výkonný člen tkacího stroje generátor řídících signálu, ktorý je tvořen soustavou vaček s přiřazenými elektrickými spínači. Tyto elektrické spínače jsou pak přímo spojený s výkonnými členy autonatickćho odstraňovázzí chybnä zatlcgmýoh útků. Další provedení genorátoru řídícíoh signálu zahrnuje sadu alektriokých spínačů. ovládaných krokovým ústrojím.Toto zapojení pracuje tak, že po signálu genorovaném při zatkání chybného útku ae spustí generátor řídících signálu, ktorý zajístí správné pořadí a délku sigxálů přiváděných výkonnému členu. Po proběhnutí celého cyklu gonerování řídících signálu se generátor řídících signálů opět nastaví do výchozí polohy a provede se spuštění tkncího stro je.Hlavní nevýhodou tohoto řešení je, že po spuštění generátoru řídících signálů nelze tuto činnost jednoduše přerušit., protože generátor řídících signálů musí projít celým cyklom generování řídíoích signálů a tím se dostat do výohozí polohy pro následné odstraňováxxí chybne zatkanćho útku. Další nevýhodou je vyloučení reakce generátoru řídících signálů na počáteční a vnější podmínky, jako jsou havarijní situace a atypické podmínky pro automticlcé odstraňováxíí chybné zatkanýoh útků.Úkolom ry-nálezu je výše uvedené nedostatky odstranit a to zapojením pro automatické odstraňovárd ohybně zatkaných útků u tkaoích strojů, zejména se vzduchovým prohozem, jehož podstata spočívá v tom, že výstup z útkového kontrolního výstupu čidla chybného útku je spojen s útkovým kontrolním vstupom generátoru řídíoíoh sig-nálů a výstup čidln polohy hlavního hřídele tkacího stroje je spojen s pomocným vstupom generátoru řídícíoh signálu, Výhoda tohoto řešení spočívá především V tom, že se zamezí nežàdouoím časovým a onergetíckým ztrátám způsobených neměnným pracovním cyklom generátoru řídících signálu a dále zbytcčnému opakováxzí pokusu o odstranění chybně zatkaného útku při nevyhovujíoíoh vstupních podmínkách.Další výzmky řešení podle vynálezu vyplývají z popisu přílcladného zapojení zrAázorněného na výlcrose pomocí blokového schernatu.Tkací stroj 1, zejména se vzduchovým prohozem útků je opatřen zapojoním pro automtické odstranování chybne zatknných útků. Toto zapojení obsahuje čidlo g osnovního přetr~ hu, které je umístěno v prostoru mezi osnovním válem a brdovými listy tkaoího stroje. Čidlo 2 osnovního přetrhu je tvořeno např. osnovní lamelovou zarážkou, Osnovní kontrolnívýstup 7 j 1 tohoto čidla g osnovního přetrhu je spojen elektrickým vedením s osnovním kontrolnín vstupom ž gcnerátoru ž řídících signálů. Dále toto zapojení obsahuje čidlo 2 chybného útku, ktoré je např. optické a je umístěno na výstupní straně prošlupu tkaoího stroje. Útkový kontrolní výstup Ľ čidla l chybného útku je spojen rovněž s příslušnýxn útkovým lcontrolním vstupom § 3 gonerátoru 6 řídíoích signálu a další spouštěcí výstup 23 čidla 2 chybného útku je spojen elektrickým vedením se spouštěcím Vstupem 61 generátoru á řídícíoh signálů. K pomocnému vstupu § 55 generátoru 6 řídících signálu je dále připojen výstup ji čidla. z polohy hlavního hřídele tkacího stroje. Toto čidlo 2 polohy hlavního hřídele je s výhodou optické rotační öidlo úhlového nntočení udávající Okamžitý údajo poloze hlavního hřídele tkacího stroje, z jehož rotačního pohybu jsou odvozeny vhodnými převody činnosti všech mochonismů tkaoího stroje. Generátor ő řídícíoh signálu sestávů např. z řídícího mikropočítnče, ktorý jespojen s polovodičovou paměti, v nížje uložen program pro generování řídíoíoh signálů. Na vstupy a výstupy řídícího pull-mopočítače jsou připojeny přizpůsobovncí. obvody vlastních vstupů a výstupu 61 až á generćxtoru § řídících signálu. Výstup QŽ generátoru § řídících signálu je přivedenna vstup El výkonného členu i automatického odstraňovàní cłrybně zatkaných útků. Tentovýkonný člen ĺł automatického odstraňování chybne zatkaných útků zahrnuje aoustavyvzduchových trysek pro znnáäoní i pro odstranění útku z proälupu, dále ústrojí pro oddělování útků n ústrojí pro- odstranění chybnä zatkzmého útku z prošlupu tkacího stroje, zapojení pro automtioké odstraňovárxí chybně zatkaného útku pracuje následovně. Dojdc-li I ohybnúmu zutlcúxtí útlm, vydá čidlo g chybného útku na spouštěcím výstupu 23 sigúly, ktoré jsou přivsdony do generátor á řídících signálu. Ten pak vysílá přísluš né signály do výkonného članu 1 o automatického odstraňovâxxí chybnš zatkanýoh útků, ktorý po odstřižoní konce chybně zatkamého útku jaj dopraví na opačný konec proälupu k ústrojí. pro odstranění chybnö zotkaného útku z prošlupu. Během své činnosti generátor 6 řídíoíchsignálů porovná útkový kontrolní signál z útkového kontrolního výstupu 21 čídla 2 chybného útlcu se signálom z čidla. Ž polohy hlavního hřídele tkacího stroje. Pokud z nějakého důvodu noclojde Ice správnému odstranění chybnä zatkaného útku, dochází k rozdílům mezi signálom čidla 3 chybného útku a čidlem i polohy hlavního hřídele tkacího stroje a generátor g řídíeích signálu vyšla buä havarijní neho náhradní signály do výkonného člonu i automatického odstraňováxxí ohybně zatknných útků. V případě havarijních sig-nálů výkonný člen L automatického odstraňování ohybnä zatkanýoh útků zastaví tkací stroj v polozese zcela otevřeným prošlupam. Jo-li vyslán náhradní signál, výkonný člen i automatického odstraňování chybné zatknných útků zastaví tkací stroj v libovolné poloze. V obou případoch je potom přivoláxm obsluha tkncího stroje, ktoré ručnä závadu odstraní a tkaoí strojuvodo zpět do chodu.vydá-li čidlo 2 osnovního přetrhu na svém osnov-ním kontrolním výstupu g 1 signál o tom, že došlo lc přetrhu osnovní niti, vyäle generátor á řídíoíoh signálu příslušná řídící sicmály výkonnému člonu ĺ automtiokého odstrañováxd ohybně zatkaných útků, ktorý vypáře útek, aby nedošlo k pruhování tkaniny a zastaví tkncí stroj v přírazové poloze. Přivoląná obsluha pak opät odstraní závadu a tkací stroj uvcde do chodu.I. zapojení pro automatické odstraňováxxí ohybnä zatkaných útků u tkacích strojů, zejména se vzduchovým prohozom, sostávajíoí z gonerátoru řídíoích signálu, spojeného s výkonnýn členem automatického odstraňování ohybnä zatkaných útlců a se spouštěoím výstupom čidla chybného útku, vyznačující se tím, že útkový kontrolní výstup (31) čidla. (j) chybného útku je spoje s útkovým kontrolním vstupom (62) generátoru (6) řídících signálu a výstup (51) öidla (5) polohy hlavního hřídolo tkacího stroje jo spojen s pomocným vstupom (618) generátor-u (6) řídícíoh signálů.2. zapojení podle bodu 1, vyznačující se tím, že s osnov-ním Kontrolním vstupom (63) generátoru (6) řídících signálu je spojen osnovní kontrolní výstup (21) čidla (2) osnovniho přetrhu.

MPK / Značky

MPK: D03D 51/00

Značky: chybné, odstraňování, strojů, zapojení, zatkaných, automatické, tkacích, útku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-267635-zapojeni-pro-automaticke-odstranovani-chybne-zatkanych-utku-u-tkacich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro automatické odstraňování chybně zatkaných útků u tkacích strojů</a>

Podobne patenty