Chladicí šachta pro koncové zesilovače ve vozidlech dálkového ozvučování

Číslo patentu: 267221

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kraus Karel, Přibyl Pavel, Volena Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Chladící ěachta pro koncové zesilovače ve vozidlech(57) chlazení koncových zesilovačů ozvučovací aparatury ve vczidlech pro ozvučování velkých prostor akustickým signálom s vžaokou hladinou zvuku s využitím chlad cí šachty je řeěeno tak, abyv provozu vyvíjená ztrátové teplo nezvyšo valo teplotu vnitřního prostoru vozidla a zároven nebyla narušena ochrana proti účinkům zbraní hromadného ničení. Ztrátové teplo může alternativněvyhřívatvnitřní prostor vozidla. Podstatou řeše ní je, že chladící ěachta tvoří kompakt-~ní celok hermeticky spojený s otvory ve strošu vozidla, opatřenymi poklopy, jejich uzavírání Je ovládáno obsluhovatelem prostřednictvím ovládací skřínky nebo automatického zařízení. chladící šachta má ve vnitřním prostoru vozidla otvory se clonami, jejichž otevřením je zabezpsčena cirkulace chladícího vzduchu mezi chladící šachtou a vnitřkem vozidla při uzavřených poklopech. V chladící šachtě jsou umístě chladící profily koncových zesilovač a ventllát r nuceného oběhu chladícího vzduchu. ešení je vhodné pro použití v různých typechVynález se týká chladící šachty pro odvod ztrátového tepla koncových zesilovačů.ozvučovací aparatury v podmínkách uzavřených vnitřních prostorů vozidel, určených pro ozvučování dalekého dosahu.Je známe, že proozvučování dalekého dosahu se využívá v řadě případů obrněných bojových vozidel s hermetizovaným vnitřním prostorem korby vozidla. Koncové zesilovače ozvučovací aparatury jsou umístěny uvnitř korby vozidla. Buzení zesilovačů řečovým signálem probíhá s nízkou energetickou účinností a vzniklé ztrátové teplo se odvádí z koncových tranzistorů do chladících profilů zesilovačů, ze kterých je předáváno svému okolí uvnitř korby vozidla přirozeným nebo nuceným prouděním vzduchu. Nevýhodou takto řešeného způsobu chlazení koncových zesilovačů je, že při provozu zařízení v obdo bích intenzivního tepelného slunečního záření, kdy teplotavzduchu uvnitř vozidla dosahuje vysoce nadnormálních hodnot,dochází k nepřípustnému oteplení koncových tranzistorů zesilovačů, čímž se snižuje spolehlivost ozvučovací aparaturya celého prostředku. Za výše uvedených klimatických podmínek je nutno podstatně snížit výkon aparatury a tím znehodnotit účinek prostředku, nebo počítat s možností poruchy v důsledku vysoké provozní teploty koncových tranzistorů.Výše uvedený nedostatek dosavadních řešení je odstraněn chladící šachtou pro koncové zesilovače ve vozidlech dálkového ozvučování podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že chladící šachta je horní částí hermeticky spojena se stropem vnitřního prostoru vozidla. Otvory vstupu a výstupu šachty ve stropu vozidla jsou opatřeny uzavíratelnými poklopy, ovládanými ventilem, spojeným s řídící ovládací skříňkou nebo blokem automatiky. V horní části šachty uvnitř korby vozidla jsou na šachtě vytvořeny otvory, kryté uzavíratelnými clo 267 221nami. Pod otvory s clonami uvnitř šachty jsou umístěn chladící profily koncových zesilovačů a ventilátor nuceného oběhu chladícího vzduchu.Předmětem vynálezu se docílí výhody, že v podmínkách intenzivního tepelného slunečního záření je ztrátové teplo zesilovačů účinně odváděno mimo prostor korby vozidla při zachování hermetičnosti vozidla, významné pro odolnost prostředku vůči účinkům zbraní hromadného ničení. Tím se dosáhneza~ chování vhodných provozních podmínek koncových zesilovačů,důležitých pro spolehlivost ozvučovací aparatury. Současně vznikající teplo nezpůsobuje zvyšování teploty prostředí uvnitř korby vozidla a tím nezhoršuje pracovní podmínky obsluhovatelů zařízení. Další výhodou je možnost jednoduše provedítelné změny způeobu cirkulace chladícího vzduchu tak,že lze vznikajícím ztrátovým teplem, při zachování hermetič~ nosti korby vozidla, temperovat vnitřní prostor korby při nízkých teplotách okolí. Řešení dle vynálezu je možno využít pro koncové zesilovače libovolných výkonů, přičemž chladící účinek závisí na výkonu ventilátoru,.průřezu chladící šachty a tvaru a velikosti chladících profilů koncových ze~ silovačů.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněna chladící šachta pro koncové zesilovače ve vozidle dálkového ozvučování.Příkladem provedení chladící šachty pro koncové zesilovače ve vozidlech dálkového ozvučování je chladící šachta 1, vytvořená konstrukcí z ocelových profilů a ocelových plechů,upevněná na podlaze korby vozidla na pružných gumokovech. Šachta je umístěna mezi podlahou a stropem 5 vnitřního prostoru korby obrněného bojového vozidla pěchoty. Pružnými koženkovými menžetami je chladící šachta 1 spojena s otvory vstupu a výstupu chladícího vzduchu ve stropu 3 vozidla,které jsou opatřeny poklopy Q, jejichž uzavírání je ovládáno ventilem 1, řízeným z ovládací skříňky § z místa obsluhy,nebo blokom g automatického hermetizačního zařízení, které poklopy uzavře v případě indikace otravných látek v okolí vozidla. Sedla otvorů pod poklopy jsou opatřena gumovýmttěsněním. Do chladící šachty 1 zasahují chladící profily àkoncových zesilovačů ozvučovací aparatury a je v ní umístěn ventilátor g nuceného oběhu chladícího vzduchu. Chladícíšachta 1 je opatřena v horní části pod napojením na strop 5 vozidla otvory s uzavíratelnými clonami Q, jejichž otevření po uzavření poklopů Ž zabezpečuje cirkulaci chladícího vzduchu mezi chladící šachtou 1 a vnitřkem korby boýového vozid la pěchoty. Otevřené poklopy Ž zajišřují cirkulaci chladícího vzduchu mezi chladící šachtou 1 a vnějším prostředím vozidla.Chladící šachta pro koncové zesilovače ve vozidlech dálkového ozvučování vyznačující se tím, že je V horní částí hermeticky spojena se stropem (4)vnitřního prostoru vozidla a opatřena poklopy (5) a ventilem (7), spojeným s ovládací skříňkou (8) nebo blokem (9) automatiky a ve spodní části opatřena otvory s clonami (6),pod kterými jsou uvnitř šachty umísfěny chladící profily (3) koncových zesilovačů a ventilátor (2).

MPK / Značky

MPK: H05K 7/20

Značky: vozidlech, zesilovače, koncové, dálkového, ozvučování, šachta, chladicí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-267221-chladici-sachta-pro-koncove-zesilovace-ve-vozidlech-dalkoveho-ozvucovani.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chladicí šachta pro koncové zesilovače ve vozidlech dálkového ozvučování</a>

Podobne patenty