Výparník pre chladiace a mraziace zariadenie

Číslo patentu: 267158

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rabatin František, Paľko Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNNRAD (40) Zverejnené 13 os as pno WNÁLEZY (45) Vydané 14 12 90Autor Vynálezu RABATIN FRANTIŠEK ing., ZLATÉ MORAVCE, PALKO DUŠAN, NEVERICE(54) Výparnik pre chladiace a mraziace zariadenia(57) Podstatou riešenia je, že horné dno je v mieste styku so zvislými stenamiopatrené lemom do nich zasahujúcim a V mieste styku s kratšou zvislou stenouje opatrene dalším lemom prekrývajúcim prechodovú hranu kratšej zvislej steny s plynulým zaoblenim na kraji prechodu doVynález sa týka výparníka používaného V chladiacich a mraziacich zariadeniach hroizon tálneho prevedenia, u ktorého sa rieši konštrukcia dna.Konštrukčná usporiadanie horizontálnych chladiacich alebo mraziacich zariadení je také,že V spodnej časti výrobku je kondenzačná jednotka alebo len kompresor, nad ňou v izolácii umiestnený Výparnik. Konštrukčná prevedenie výparnikov, ich teplovýmenná časť, t. j. kanály v ktorých prúdi chladiace médium sú riešené ako plátované 2 dvoch plechov, alebo sú vyrobené z tvarovaných rúriek omotaných na steny výparníka. Aby sa maximálne využil priestor zastavaný výrobkom, býva kondenzačné jednotka, alebo kompresor vysunutý do jednej strany výrobku. Tým vznikne väčšia úložná hĺbka vo výparníku. Zároveň sa však tým konštrukčne i technoe logicky skomplikuje spodná časť výparnika - dno, ktoré namiesto jednej je v dvoch horizontálnych rovinách v hornej a dolnej, ktoré musia byť spojené vertikálnou stenou.Doteraz známe spôsoby riešenia horného dna sú také, že Vertikálna stena spojujúca horné i dolné dno vytvára krahicovítý tvar v pravných uhloch bez plynulých prechodov. Toto riešenie má nevýhodu v tom, že výrobok na svojej spodnej časti, najmä v rohoch je ťažko čistitelný,. pri odmrazovani námrazy dochádza k zatekaniu kondenzátu, vody do izolácie. Tým ju postupnenavlhčuje, až dôjde k jej úplnej degradácii. Takýto výrobok v prevádzke sa prejavuje neúmerne vysokou spotrebou el. energie. Okrem toho, plátované výparníky sa nemôžu pre spodnú časťvôbec použit, lebo tieto sa nesmú ohnúť bez plynulého prechodu, inak by došlo k zborteniu kanálov. Plátované výparniky preto nemajú spodnú časť vychladzovanú. Variantné použitie výparnika s omotaným hadom má sice vychladzovanú aj spodnú časť, ale had výparnika musimat v rohoch naviac oblúky zachádzajúce do izolácie, čim sa zmenšuje styčná plocha hadaso stenou výpranika a predlžuje se dĺžka rúrky bez je efektívneho využitia. Uvedené nedostatky majú v konečnom dôsledku vplyv na zvýšenú spotrebu elektrickej energie. Okrem toho súbežne variantné použitie plátovaného výparnika, alebo výparníka s omotaným hadom je vylúčené.Uvedené nevýhody odstraňuje výparnik pre chladiace a mraziace zariadenia podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že horné dno je v mieste styku so zvislými stenami opatrené lemom do nich zasahujúcim a v mieste styku s kratšou zvislou stenou je opatrené dalším lemom prekrývajúcim prechodovú hranu kratšej zvislej steny s plynulým zaoblením na kraji prechodu do zvislej steny. Výparnik podľa vynálezu umožňuje znížiť výrobné náklady, vyrábať výparnik V alternative s plátovaným výparníkom, alebo omotaným hadom. Vprevádzke sa výhody prejavia v.dokonalom čistení výrobku.Na priloženom obr. 1 je celková zostava výparnika, na obr. 2 je detail horného dna.Výparník je konštrukčne usporiadaný podľa obr. 1 tak, že využíva hlbkový rozmer v spodnej časti a tým aj objem vzniknutý po umiestnení kompresora, alebo kondenzačnej jednotky do jednej strany. Vo zvislých stenách ł a g výparníka je vytvorený odskok, čim vznikne horné dno Ä, dolné dno 5 a kratšia zvislá stena §. Pritom konštrukcia a tvar horného dna 3 umožňujenavzájom plynulý prechod kratšej zvislej steny Ž do horkého dna 3 a dolného dna 4. Tým vzniknevo všetkých rbhoch guľový prechod a na rozhraní vertikálnych stien 2 a 5 5 horizontálnymNa obr. 2 je znázornená horné dno Ä, ktorého lemy 1 spojujú hornú časť výparnika z vonkajšej strany. Lem Q prekrýva prechodovú hranu s kolmou stenou É a zasahuje do vnútornejstien l, g a narastá 2 nulove hodnoty na maximum smerom dovnútra.1. Výparník pre chladiace a mraziace zariadenia horizontálneho prevedenia 5 členitým dnom vyznačený tým, že horné dno (3) je v mieste styku so zvislými stenami (1, 2) opatrené lemom (7) do nich zasahujúcim a V mieste styku s kratšou zvislou stenou (5) je opatrené dalším lemom (6) prekrývajúcim prechodovú hranu kratšej zvislej steny a plynulým zaoblením na kraji prechodu do zvislej steny (1, 2).2. Výparník podľa bodu 1 vyznačený tým, že zvislé steny (1, 2, 5) majú kanály vyrobené plátovaním.3. Výparník podľa bodu 1 vyznačený tým, že zvíslé steny (1, 2, 5) sú omotané tvarovanou

MPK / Značky

MPK: F25B 39/02

Značky: výparník, chladiace, mraziace, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-267158-vyparnik-pre-chladiace-a-mraziace-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výparník pre chladiace a mraziace zariadenie</a>

Podobne patenty