Zařízení pro výměnu brousicí hlavice

Číslo patentu: 267137

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lorenc Vladimír, Polák Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZYZařízení pro výměnu brousicí hlavice(57 go Zařízení pro automatickou výměnu b uaicí hlavy určené pro hroušení odlitků nebo avarů. kdy je nutno v průběhu gracovního cyklu měnit typ brusky,nepotreb e přídavąy pohon pro ovládání nec smu a 1 m ho použít i. pro vyměnu ,jiných technologických hlavio. Seetává z pohonná Jednotky a odnímatelné části hlavice opatřené nejmáně dvěma. odpružeąými urážkami a kuželovitým vybránim. Dále seatává z kužele robotu se zápichem pro zarážky a odkládacího držáku pro odložaní Izrouaicí hlavice. Zarášky, upevněná na odnímatelně části hlavice a. kyvně uložená na čepach, jsou zasunuty v klínovitěm zápichu v kuželi robotu. Tvar funkční plochy odkládací- / vho držáku je uzpůaoben tvaru odpružená- 18 / o r f ho konce zurück. , v 17 1 ° l 10 s t, 9 11 5 BVynález se týká zařízení pro výměnu brousicí hlavice k průmyslovému robotu určené pro broušení odlitků nebo svarů v případě, že je nutno v průběhu pracovního cyklu měnit typ brusky, např. střídat malý a větší brousicí kotouč.V současné době jsou pro broušení odlitků nebo jiných částí průmyslovým robotem používány brousicí hlavice bez možností jejích výměny nebo jsou řešeny jako výměnné. V tomto případě jsou brousicí hlavice uložený na vhodných podstavcích, odkud jsou hlavice jednotlivé odebírány a zpět ukládány. Způsob upevňování brousicí hlavice ke koncovému členu průmyslového robotu je nejčastěji Založen na principu šroubového uzávěru bajonetu tak, že pomocnýAmotorek pootočí jednou ze spojovaných částí nasouvanou aouose kdílu druhému. Postup při rozpojování je opačný. V některých případech se také použĎÍelektromagnetu pro automatické připojování technologické hlavice k průmyslovému robotu. Nevýhodou stávajících provedení je složité mechanické řešení a nutnost přídavného pohonu pro ovládání mechanismu pro výměnu brousicích hlavic, jako je ovládání různých sklíčidel, šroubových mechanismů a podobné.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro výměnu brousicí hlavice k průmyslovému robotu,sestávající z pohonná jednotky a odnímatelné části hlavice opatřené kuželovitým vybráním a nejméně dvěma zarážkami odpruženými pružinami, dále z kužele robotu s vytvořeným zápichem pro zarážky a z odkládaoího držáku pro odložení brousicí hlavice, který je umístěn na vhodném místě v pracovním dosahu průmyslového robotu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zarážky, umístěné na odnímatelné části hlavice a kyvně uložené na čepech, jsou zasunuty v klínovitém zápichu v kuželi robotu. Tvar funkční plochy odkládacího držáku je uzpůsoben tvaru odpruženého konce zarážek.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že umožňuje automatickou výměnu brousicích , příp. jiných technologických hlavic, prováděnou průmyslovým robotempúüe potřeb technologických operací. Další výhodou je zjednodušení mechanického řešení bez nutnosti použití přídavného pohonu pro ovládání mechanismu pro výměnu brousicích hlavic, a v důsledku toho i snížení spotřeby energie. Samosvorné upínání brousicí hlavice prosäednictvím zarážek umožňuje úhel v rozmezí U až 30 O mezi opěrnou plochou zápichu pro zarážku a tangentou k poloměru otáčení zarážky okolo čepu. Zarážky tak nedosed267137 nou na dno drážky, ale jsou opřeny čelem o skloněnou drážku. Dostatečné zabezpečení tuhosti celého odpruženého systému je zajištěno tuhosti odpružení, které při normálním provozu nedovolí vykývnutí brousicí hlavice. Porušení tuhosti systému, např. při nárazu brousící hlavice na prekážku apod., je charakterizováno jako havarijní stav, kdy je STOP-spínačem zastaven provoz pracoviště. Zabezpečení zarážky a její správna poloha je kontrolována V automatickém cyklu zařízení vychýlením brousicí hlavice do svislé, tj. zavěšené polohy. Při špatné funkci zarážek hlavice vypadne z kužele robotu. Tento kontrolní úkon se opakuje před každou pracovní operací.Zařízení podle vynálezu je schematícky znázorněno na přiloženem výkresu v celkovém pohledu.Zařízení (obr.) sestává z pohonné jednotky l opatřené brousicim kotoučem g a upevněné ve třmenech 2 přichycených ke kruhu 5. Kruh A je odtlačován od tělesa oddmatelné části Ž hlavice odpružením 6. Souosost pohonné jednotky l a koncové příruby ll ramene ro botu je zajištována kuličkou 7 ložiska vloženou mezi spojnici 8 adno odnímatelné části 5 hlavice, která je svými konci přišroubová na šrouby 2 ke kruhu 4.Odnímatelná část 2 hlavice je nasunuta na odpovídajícím kuželu lg robotu, tvořícím s přírubou ll ramene průmyslového robotu jeden celek, a je opatřena dvěma nebo více zarážkami lg výkyvnými na čepu lg. Zarážky lg jsou na jednom konci odpružené pružinami li a druhým koncem zasahují do zápichu lg vytvořeného v kuželu robotu. Úhel mezi opěrnou plochou zápichu 1 pro zarážku lg a tangentou poloměru otáčení zarážky lg okolo čepu lg je v rozmezí U až 30 0. Lůžkoodk 1 ádacího držáku lg pro odkládání brousicí hlavice, resp. jeho funkční plocha je uzpůsobena odpruženému konci zarážky łg tak, že pri odložení brousicí hlavice jsou zarážky lg ze zápichu lg vysunuty. Pro zvýšení bezpečnosti systému brousicí hlavice průmyslový robot je spojnice Q doplněna tyčí lg s kuličkou il kontaktuumístěnou v kuželovitém vybraní destičky lg kontaktu s vůlí tak, že při vychýlení brousícího kotouče g z osy brousicí hlavice se kulička ll kontaktu dotkne destíčky lg kontaktu. Kulička ll kontaktu a destička lg kontaktu tvoří kontakty propojené s řídicím systémem průmyslovéhoĺrobotu, který navychýlení brousícího kotouče Z reaguje signálom STOP.Zařízení pro výměnu brousící hlavice k průmyslovému robotu,sestávajíci z pohonné jednotky a odnimatelné části hlavice opat»řené kuželovitým vybráním a nejméně dvěma zarážkami odpruženými pružínami, dále pak z kužele robotu s vytvořeným zápichem pro zarážky, a z odkládaciho držáku pro odložení brousicí hlavice, vyznačené tím, že zarážky (12), upevněné kyvně pomocí čepů (13) naodnímatelné části (5) hlavice, jsou zasunuty v klínovítém zápichu (15) v kuželi (10) robotu, přičemž tvar funkční plochy odklá dacího držáku (19) je uzpůsoben tvaru Udpruženého konce zarážek (12).

MPK / Značky

MPK: B25J 15/04, B24B 41/04

Značky: brousící, výměnu, zařízení, hlavice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-267137-zarizeni-pro-vymenu-brousici-hlavice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro výměnu brousicí hlavice</a>

Podobne patenty