Prostředek pro zlepšení ujímavosti a celkového zdravotního stavu sadebního materiálu lesních dřevin

Číslo patentu: 267033

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kropáček Kamil, Mejstřík Václav, Cudlín Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

CESKOSLOVENSKÁ souAusncKA REPUBUKA 1CUDLÍN PAVEL RNDr. css., KROPÁČEK KAMIL prom. bíol., PRAHA MEJSTŘÍK VÁCLAV RNDr. ing. DrSc.,časxí SUDĚJOVICE(57) Podstatou řešení je prostŕedek pro zlepšení ujímavostí 9 celkového zdravotního stavu sedebního materiálua lesních dřevin na bázi mykorhíznich hub imobilizovsných v alginátověm gelu,který obsahuje frakci perlítu o velikosti částic 0,125 až 0,500 mm a živé,fragmentované mycelium ektomykorhíznĺ houby, vybrané ze skupiny zahrnující LACCARIA LACCATA, PAXILLUS INVOLUTUS,SUILLUS LUTLUS, přičemž objemový poměr perlítu s algínátem ku myceliu je 1 1 až 8 1 a objenový poměr perlitu k alginátu je 2 1 až 1 z 1. Prostředekse výhodné formuluje jako granulát protlečováním do roztoku chloridu vápenatého.Prostředek pro zlepšení ujímavosti a celkového zdravotního stavu sadebníhovynález m Qká prostředku pro umělou inokulaci sadebního materiálu lesních dřevínektykorhizními houbami, který zajišĺuje vyšší ujímevost a růstovou schspnost snzenic.V současné době je v mnohe zemích světa používáno vegetativní inokulum Qvermikulit ošelinou prorostlý čistou kulturou ektomykorhizní houby). Jeho aplikaci ztěžují ze 9 velká objemové spotřeba (a tudíž i vysoké nároky na kultivační prostory) a náročná nanípulace v souvislosti s odstrañovánim žívného roztoku. V posledních letech se přiumšlé ínokuloci dřevin ohjevils zároveň možnost využití imobílízsce mikroorganismů v pektinvvém gelu (Kiersten et Bucke 1977, Biotech. Bioengin., 14, 387-397 Le Tacon et al. 1953 Ann. Scí. Forest., 40, 7-18).Nevýhody vegetativního ínokule odstraňuje prostředek podle vynálezu, založený na bázi mykorhiznich hub imobilizovsných v alginátovémge 1 u, obsahující frakci perlitu o velikosti částic 0,125-0,500 mm a živé mycelium ektomykorhizní houby vybrané ze skupiny ehrnující kmeny LACCARIA LACCATA, PAXILLUS INVOLUTUS, SUILLUS LUTEUS, přičemž objemový pozér perlitu s alginátem ku myceliu je 1 l až 8 1 a objemový poměr perlitu k alginá 2 l až 1 2 1. Směs 1-3 vodné suspenze alginátu sodného, perlitu s fragmentovanéh mycelia je protlečováns sítem s oky o průměru 3-5 mm do sloupce 5-50 ž roztoku chlzridu vápenatého za vzniku konzistentních granulí, které jsou po 0,5 - 24 hodinovém působení vápenatých iontů promyty destilovanou vodou, sušeny zo laboratorní teploty pri ZSCĽOVŠHÍ vnitřní vlhkosti a skladovány při teplotě 4 °C.Hlavní výhody tohoto granuloveného inokula plynou z jednoduché technologie výroby při podstatné menším objemu, skledovatelnosti s udržením životnosti houby během vegetační sezóny a snadné a rychlé aplikace ve školkách za aktivní kolonizace substrétu a tvor~ by funkčních mykorhiz. Mykorhizní houba je v granulovsnéminoku 1 u lépe cnráněna před vysycñéním a napadením ze strany parazitických a saprofytických mikroorganismů.Příprava granulovaného inokula probíhá v pěti fázích3. příprava algínátově pasty s myceliem4. tvorba granulí V roztoku chloridu vápenatěho 5. promývéní, sušení a skladování granuliad 1) Mycelium se pěstuje v submerzních kulturách na různých tekutých živných pů dácn na třepačkách nebo ve fermentorech (byl použít corn-steep a reciproká třepačka).ad 2) Mycelium se prolije několika litry destilované vody a homogenízuje v uzavřené nážabě na stejnoměrné částice o velikosti 1-3 mm.ad 3) Alginátová pasta je směs 2 vodné suspenze alginátu sodného (resp. příprsvku Agricol, používaného v lesnictví jako antidessikant pro ochranu kořenů dřevin), perlitu o velikosti částic 0,125-0,500 mm s homogenizovaného mycelia. Vzniká smíchánim suspenzealgínátu s perlitem v poměru 1 1,5 a přidáním 1 dílu mycelía ke 4 dilům prvních dvou složek.ad 4) Protlačenim alginátové pasty sitem s oky o průměru 4 mm do sloupce 5 roztoku chloridu vápenetého vznikají granule, které jsou vystaveny 30 minutověmu působení vápenetých iontů.ad 5) Granule se promývají destilovanou vodou, suší při 22 °C v tenké vrstvě do povrchového oschnutí při zachování vnitřní vlhkosti a skladují v polyetylenovjch lahvích při teplotě 4 °c.- pŕíprevu jsou vhodné (po ímobílizscí nedošlo ke snížení vitality) následujícíny, uložené ve sbírce Míkrobíologíckého ústavu ČSAVZe sterílně připraveného granulovaného inokula mycelium prorůstalo na egarových půdácn a ve sterílních podmínkách byle ověřována schopnost inokule tvořit mykorhizy se senenéčky smrku ztepilého (Picen abíes) při použití symbíonte laccaria laccata g borovice lesní FÍHUS sylvestrís) se symbiontem Suillus luteua.Polyetylenové sáčky o objemu 250 ml, naplnené subatrátem (rešelína perlit - 41) 5 přidevkem Koniferinu byly sterilizovány gama zářením e oaazeny eemenáčky za současné ínokulsce granulemi. Po 4 měsících kultivace bylo zjíštěno procento mykorhiz ze všech krátkych kořínkú omezeného růstu.Výsledky shrnuté v tabulce č. 1 prokazují schopnost granulovaného inokula tvořit mykornízy se semenáčky emrku ztepílěho a borovice lesní. U neínokulovených kontrol nebyly zjíštěny mykorhízy. Nižší procento vytvorených mykorhiz u inokulovaných variant je způsobeno nepříznívými kultívačními podmínkami ve sterílním prostředí LKropáček et al.,Proc. 2 nd European Symposium on Mycorhizac, Praha 1988).Vliv umělé inokulace pro rozvoj mykorhiz e rovnovážný rüat aemenačků borovice lesní(Pinus sylvestris) se áymbiontem Suillus luteus a semenáčků smrku ztepilého (Pícea abies), očkovaných symbionty Laccaria leccata a Paxíllua ínvolutus při konkurencí autocntonni půdní míkroflőry byl aledován V polosterilnicn poloprovozních podmínkách ve studeném skleníku v leení školce. Součaeně byla erovnávána efektivnost vegetativního a granuloveného inokula.lnakulace nesterilně přípravenym granulovanym inokulem probihá těsně před výaevem granule se rozhazuji v dávce 300-1000 ml/m 2 na záhoą(nebo do přepravek), naplněné ze 2/3 aubstrátem (rašelíns kompostovaná kúra - 1 l) s dávkou 0,5 kg/m 3 hnojiva Cererít,částečně sterílízovaným Basamídem a zasypávají se zbylou třetinou téhož eubstrátu. Sterilizece se provádí na hromadách (200-1000 g Baaamidu/m 3) e po týdnu působení pod igelítovou fólií se substrát 14 dnů větrá. Po vegetační eezőně bylo zjíštěno procento mykorhiz ze všech krátkych kořínků omezeného růstu a poměr aušin nadzemní a podzemní biomasy semenáčků.Z výsledků uvedených v tabulce č. 2 plyne význam atimulační funkce mykorhíz vytvorených prostřednictvím granuloveného inokula pro rovnovážný růat semenáčků borovíce lesní a smrku ztepilého. S vyšším procentem mykorniz u inokulovaných variant klesají hodnoty poměru sušiny nadzemní e podzemní biomasy, charakterizující rovnovázný růst semenáčků. Současně se ve sledovaných parametrech projevila vyšší efektivíta granulovaněho ínokula ve srovnání s ínokulem vegetatívním.Grenulované ínokulum je určeno pro očkovaní sadebního materiálu lesních dřevín ektomykcrhizními houbami při íntenzívním pěstování ve velkoškolkách 5 cílem dosáhnout vyš CS 267 033 Bl 3áí ujímavost n růstovou schopnost sazenic při zalesňovéní stanovišĺ s extrémnímí ekoloTabulka č. 1 Rozvoj mykorhíz u semenáčků pěstovených za sterilních podmínekTabulka č. 2 Růstové charakteristiky semenáčků pěstovených za polosterilnícnpodmínek VAHIANTA charakter 1 st 1 ky í u (se) m 8 52-76 W 0 W 1 4 mLegenda M (łi ~ procento mykcrhiz, P - poměr sušiny nadzemní a podzemní biomasy, Suíllus luteus VG - ínokulace ve

MPK / Značky

MPK: A01N 63/00

Značky: celkového, sadebního, lesních, materiálů, prostředek, stavu, drevín, ujímavosti, zlepšení, zdravotního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-267033-prostredek-pro-zlepseni-ujimavosti-a-celkoveho-zdravotniho-stavu-sadebniho-materialu-lesnich-drevin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostředek pro zlepšení ujímavosti a celkového zdravotního stavu sadebního materiálu lesních dřevin</a>

Podobne patenty