Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 267022

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štork Otakar, Kejnovský Bohumil, Pavlík Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Příhlášeno os 35 sa FEDERÁLNÍ ÚŘAD (40) ZVGŘGÍHĚHO z 05 39 PRO VYNÁLEZY (45) Vydano 3 ° 05 9 °(75) ,Autor vynálezu KEJNOVSKÝ BOHUMIL ing.,ŠTORK OTAKAR, PAVLIK VLADIMÍR ing., TŘEBÍČ(54) zámková soustava okrouhlého pletacího stroje(57) Řešení se týká uspořádání zámküokrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží se dvěma pletacími systémy pro vratné platení pat a špic. Mezi zatahovacimí zámky pletacího systému je uspořádán radiálně přísuvný zvedeci zámek jehel pro vyeouvání jehel do uzaviraci polohy. K oběma zatahovacim zámkům jsou uapořádány protizámky, přičemž zatahovaci zámek a protizámek pro vratný směr pleteni jsou radiálně přísuvné. Zvedecí zámek jehel e protízámek zatahovaciho zámku pro vratný chod jsou uloženy tak, že ve svých pracovních polohách zasahují do stejného prostoru u jehelního válce. Dráhy zmíněných zámků svíraji úhel,který je větší než úhel, který svirají ožškgbloukú pracovních bran těchtoVynález se týká zámková soustavy okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží, se dvěma pletacímí systémy pro vratné platení pat, resp. špíc, kde mezi zatahovacími zámky alespoň jednoho pletacího systému je uspořédán radíálně přísuvny zvedací zámek jehel a x oběma zetahovacím zámkom jsou uspořédány protízámky, přičemž zatahovací zámek a protizémek pro vratný směr platení jsou radiálně přísuvné.Výše uvedené punčochové pletací stroje jsou za protizámky opatteny prizvedacími zámky, které mohou být, jak známe z DOS 3 725 151 z konstrukčních důvodů spojený se zníněnými protizámky. Při vratnúmpletení procházeúí pletoucí jehly při každém pohybu oběma pletecími systémy. V každé úvrati dojde poslední jehla z pletoucí skupiny na vrchol přizvedacího zámku za posledně pletoucí systém, přičemž první jehla nesmí najíždět příliš za přizvedávací zámek prvního systému. Z tohoto požadavku vyplývá, že úhel mezi zmíněnými zatahovacímí zámky je omezen obvodem jehelního válce a uhlom, který svírá.první e poslední jehla pletoucí skupiny. Tento stroj je dále vybaven zvedacím zámkom jehel do uzavírací polohy umístěný mezi zmíněnými zatahcvacími zámky. Podle toho jestli se plete rotačním nebo vratným chodem je budto pravý zatahovací zámek s protizámkem vypnut a nebo je vypnut zvedací zámek jehel. Pro vysoké rychlosti pletení rotačním chodem však je délka pracovní hrany zvedecího zámku jehel omezena prostorem mezi zatahovacími zámky a proto je omezena i rychlost platení rotačním cnodem, nebot zatehovací zámky nelze od sebe po obvodě více vzdálit.Úkolem vynálezu je odstranit uvedenou nevýhodu,což je v podstatě splněno tím, že radiálně přísuvný zvedací zámek jehel a protizámek zatahovacího zámku pro vratný chod jsou posuvné po drahách svírajících úhel, který je větší než úhel, který evírají osy oblouků pracovních hran zmíněných zámků.Výhodou řešení je ta skutečnost, že při rotačním pletení jsou jehly zvedány od zámků v dréze âvhel, což umožňuje vysoké otáčky stroje a rovněž vzorování za pomocí stoprů. Zároveň ja zachován rozsah vratného pohybu při platení paty čí špice. Dále uhlovým postavením zvedacího zámku jehel a pravého zatahovacího zámku, resp. protizámku se doaáhne meněího radiálního kroku.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkresech, na nichž značíobr. 1 echematícky postavení radiálně přísuvného zvedacího zámku jehel a pravého zatabovacího zámku jehel u jehelního válce při rotačním platení, obr. 2 schematicky postavení zámků pro ovládání jehel v pletacím systému pri rotačním platení, obr. 3 totéž co obr. 1, jenže při vratněm platení, obr. 4 totéž co obr. 2, jenže při vratném pletení.známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřendvěma pletacími systémy uzpůsobenými pro rotační i vratne pletení. V každém pletacím systému je levý zatahovací zámek l (obr. 4) pro rotační směr pletení, pravý zatahovací zámek g pro vratný směr platení a střední patový zámek 1. K oběma zmíněným zatahovacím zámkům l, g jsou přířazeny protizámky 5 a 2, které jsou s nimi pohybové epřaženy. Pravý protizámek Ž je vytvořen z jednoho kusu spolu s trojúhelníkovým zvedacím zámkem umístěným mezi pletacímí systémy a který navazuje na neznázorněný.levý zatahovscí zámek druhého pletacího systému. Dále je tu uspořádán před pravým zatahovacím zámkem l radíálně přísuvný zvedací zámek Q pro zvedání jehel do uzavírací polohy. Zmíněné zámky 1 a 1 jsou rediálně přísuvné, přičemž se střídají ve funkci s radiálně ptísuvným zvedacím zámkom Q. Radiálně přísuvný zvedací zámek Q a protízámek 1 jsou uspořádány tak, že ve svých pracovních polohách zasahují do stejného prostoru u jehelního válce 1 (obr. 3). Tato sku 2 CS 267 022 B 1tečnost je vidět na tom, že dráhy 2, Q znázorněné jako přímky, které jsou proloženy sousedními bočními hrenami zmíněných zámků Ž e § s vyjadŕuji vlastně směr pohybu zámku. ae protínají ještě před vnějšim obloukem jehelního válce 1. oblouky 1, Q pracovních hrsn zminěných zámku Ž, Q, která příléhají k jehelnimu válci 1 mají své osy Q a 9, která nejsou rovnoběžné 2 dráhamí 2, g. Z postavení os Q, Q a drah g, g je vidět, že dráhy 2, g spolu avírají větší úhel. Zminené zámky 1 a Q se tedy pohybuji po drshách od sebe úhlově vzdálenějších, než kdyby se pohybovaly ve směru svých os Q, Q, čímž není nutný tak dlouhý msdíální pohyb, aby se zámky při záměně bezpečně vyhnuly. Toto má zároveň vliv i na výšku ovládacích segmentů na rozkazovacím bubnu, od kterého jsou zmíněné zámky ovládány.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při rotsčním pleteníy např.1 ýtkové části úpletu, jsou pravý zatahovací zámek g se svým protizámkem 2 odsunuty od jehelniho válce 1 s radiálně přísuvný zvedací zámek Q je k jehelnímu válci 1 přisunut, jak je vídět na obr. 2 znázorněnim plných s přeruěovaných čer a rovněž í z postavení podle obr. 1. Jenly, resp. jejich kolénka prochází drehou 5, když jsou zvedáne radíálně pýísuvným zvedacím zámkem Q a dále zatshcváne levým zatahovsćím zámkem 3, kde jsou jehlami tvořens očka.Při vretnänpletení se nejprve při záměně odsune radiálně přisuvný zvedací zámek Ě s po jeho úplném odsunutí se přisune k jehelnímu válci 1 pravý zstahovací zámek g se svým protizámkem 1, jak je vidět z postavení zámku na obr. 3 a 4. Jehly jsou potom střídsvě zstahovány zatahovacími zámky ł a g, přičemž se pohybuji po drahách § a Q.Zámkcvá soustava okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží, se dvěma pletacími systémy pro vratne pletení pat, resp. špic, kde mezi zatahovacími zámky alespoň jednoho pletacího systému je uspořádán radíálně přísuvný zvedaci zámek jehel 5 k oběma zatahovecím zámküm jsou uspořádány protizámky, přičemž zstahovaci zámek a protizámek pro vratný směr pleteni jsou radiálně přísuvné, vyznačujíci ae tím, že rsdíálně přisuvný zvedací zámek (6) jehel s protizámek (5) zetahovecího zámku (2) pro vratný chodjsou posuvné po drahách (p, q) svírajicích úhel (06), který je větší než úhel, který svíraji osy (0, 0) oblouků (5, 6) pracovních bran zmíněných zámků (5, 6).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/32

Značky: okrouhlého, stroje, zámková, soustava, pletacího

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-267022-zamkova-soustava-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty