Obvod pro kontinuelní přepojení odporů a zrychlovače tramvají

Číslo patentu: 266611

Dátum: 12.01.1990

Autor: Vykoupil Libor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu VYKOUPIL LIBOR ing., BRNOObvod pro kontinuální přepojezxí odporů a zrychlovače tramvají(57) Obvod pro kontinuální přepojeni odporů a zryćhlovače tramvají je realizován zapojením čtyř stykačü V obvodu elektrodynamické brzdy, při jejichž funkci nedojde k přerušeni brzdného proudu. Účelem řešení je zamezeni selhání brzd a vyloučeni havárií stávajících dvojstykačů při přerušovaném přepínání proudu brzdových obvodů tramvají vybavených zrychlovačem 5 reverzovaným zapojením a chodem. Podstata řešení spočĺvá V tom,že V jednom pólu generovaného napětí trakčních motorů jsou zapojeny dva stykače, kterými se uzavirá obvod náběhového odporu a jedné poloviny zrychlovače,zatímco V druhém pölu jsou zapojeny další dva stykače, kterými se uzavírá obvod druhé poloviny zrychlovače a brzdového odporu. Postupnou funkcí stykačů se pžepojuje konstantní brzdový a náběhový odpor s regulovaným odporem obou polovin zrychlovače tak, že při brzdění vozidla z vyšších rychlosti do nižších nedojde k přerušení brzdného proudu. sled spíná~ ni a rozpojeni jednotlivých stykačú se dosahuje pomoci reverzačního relé a pomocných dotekú stykačů zapojených v obvodech jejich civek na ovládací napěti.Vynález se týká obvodu pro kontinuální přepojení odporů a zryohlovače tramvají bez přerušehí proudu elektrodynamické brzdy. stávající tramvaje vybavené zrychlovačem s reverzovatelným zapojením mají při vyššíchrychlostech vozidla v obvodu elektrodynamické brzdy zařazen kromě regulovatelného odporu zrychlovače také brzdovy a náběhový odpor. Přepínání odporů a reverzaci zapojení zrychlovače při poklesu rychlosti vozidla provádí elektricky a mechanicky spřažené dvojstykače,které současně na krátkou dobu přeruší značný brzdný proud, který znovu zapnou již jenna odpor zrychlovače. Vzhledem k tomu, že přepínací proces je při vysokých brzdných výkonech zejména z elektrického hlediska náročný děj provázený přepětím a elektrickými oblouky,namáhání těchto dvojstykačů a jejich zhášecích drah je často nad jejich funkční a konstrukční schopnosti. V důsledku vadného přepnutí ovlivñovaného také fyzickým opotřebením dvojstykačů dochází k jejich havárii, přičemž následky elektrických přeskoků a oblouků vedou zpravidlak poškození i ostatních zařízení V prostoru stykačů. Vznikla porucha vyvolá selhání brzd vozidla, což může ohrozit bezpečnost osob a veřejného provozu. Nespolehlivost funkce stykačů při přepínání se projevuje od počátku provozu tramvají s touto výzbrojí a je dosud jejím nejslabším článkem i přes určité dodatečné úpravy ze strany výrobce.Uvedený problém přepojení odporů a zrychlovače bez přerušení proudu elektrodynamické brzdy řeší zapojení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na jeden pól zdroje generovaného napětí trakčních motoru je zapojen jednak začátek jedné poloviny zrychlovače přes první kontakt prvního stykače, jednak konec téže poloviny zrychlovače přes první kontakt třetího stykače a přes náběhový odpor, zatímco na druhý pól generovaného napětí je zapojen jednak začátek druhé poloviny zrychlovače přes první kontakt druhého stykače, jednak konec téže poloviny zryohlovače přes první kontakt čtvrtého stykače a přes brzdovy odpor. Přívody cívek prvního, druhého, třetího a čtvrteho stykače jsou přes druhý kontakt jízdního stykače a přes druhý kontakt linkového stykače připojeny na jeden pól zdroje ovládacího napětí,na jehož druhý pól zdroje je přípojen přes prvni kontakt reverzačního relé vývod cívky druhého stykače a také vývod cívky prvního stykače přes druhý kontakt čtvrtého stykače.Na druhý pól zdroje ovládacího napětí je také připojen vývod cívky třetího stykače přes druhý kontakt prvního stykače a také vývod cívky čtvrtého stykače přes druhý kontakt druhého stykače. Mezi pöly ovládacího napětí je zapojena cívka reverzačního relé jednak přes druhý kontakt přemosřovacího stykače a přes první kontakt zrychlovače a také přes druhý kontakt reverzačnĺho relé v sérii řazený s druhým kontaktem zrychlovače.Zapojení podle vynálezu je v činnosti jak po dobu elektrodynamického brzdění, tak v době přípravy před brzděním při jízdě vozidla setrvačností.Při brzdění z vyšších rychlostí vozidla, kdy v brzdovém obvodu jsou již zařazeny jen náběhový e brzdový odpor, zatímco odpor obou polovin zrychlovače je nulový, se postupnou návaznou funkcí druhého, čtvrtého, prvního a třetího stykače vyřadí brzdovy a náběhový odpor za současného zařazení odporu druhé a první poloviny zrychlovače, přičemž nedojde k přerušení brzdného proudu, jehož výše se mění v malé míře podle okamžitých hodnct odporu brzdového obvodu v krátkém intervalu daném časovým překrytím doby zapnutí a vypnutí hmuektů navazujících stykačů. Kromě toho při přepínání stykačů dojde k eliminaci nadměrného namáhání kontaktních a zhášecích systémů stykačů proti dosud známému způsobu přepínání brzdových obvodů. zapojenim náběhového a brzdového odporu do obvodu zrychlovače podle vynálezu se zároveň ztlumí náběhový proud trakčních motoru v okamžiku zapnutí jizdního a linkového stykače,čímž se sníží počáteční rázový tah motorů při rozjezdu vozidla z klidu.Na připojeném výkresu je na obr. 1 vyznačeno zapojení stykačů a odporů v obvodu elektrodynamické brzdy, na obr. 2 je vyznačeno zapojení zařízení V obvodu ovládacího napětí.Podle obr. 1 je v brzdovém obvodu kotev ki, kg, kg, ki a magnetů ml, mg, m 3 ,§ 53 čtyř trakčních motorů na kladný pól qenerovaného napětí gp zapojen jednak začátek łg jedné poloviny IZR zrychlovače přes první kontakt 1 Bl prvního stykače, jednak konec lg téže polovinyzrychlovače přes první kontakt ggg třetího stykače a přes náběhový odpor 55. Na zápornýpól generovaného napětí gg je zapojen jednak začátek gg druhé poloviny ggglzrychlovačepřes první kontakt łgg druhého stykače, jednak konec gg téže poloviny zrychlovače přes první kontakt łgg čtvrtého stykače a přes brzdovy odpor gg. Paralelně k náběhovému odporu BMje zapojen kontakt łgł prvního rozjezdového stykače, paralelně k brzdovému odporu je zapojen kontakt łgg druhého rozjezdového stykače. Mezi konec Ag jedné poloviny łgg zrychlovačea kladný pól zdroje trakčního napětí je zapojen první kontakt jpg přemosčovacího stykače,přičemž na tento pól je také zapojeno propojení prvního kontaktu łgi čtvrtého stykače s brzdovým odporem 33. Mezi záporný pól trakčního napětí a začátek obou skupin trakčních motorú paralelně spojených je zapojen první kontakt gps linkového stykače, přičemž mezi konec těchto skupin a náběhový odpor gg je zapojen první kontakt łgł jízdního stykače.Pod 1 eobr. 2 jsou přívody cívek gł, 53, gg, 55 prvního, druhého, třetího a čtvrtého stykače připojeny přes druhý kontakt ggł jízdního stykače a přes druhý kontakt ggg linkového stykače na kladný pól ovládacího napětí gp, na jehož záporný pól je připojen přes první kontakt lgg reverzačního relé jednak vývod cívky gg druhého stykače, jednak vývod cívky gł prvního stykače přes druhý kontakt ggi čtvrtého stykače, přičemž na tento pól je zapojen jednak vývod cívky ga třetího stykače přes druhý kontakt ggł prvního stykače, jednak vývod cívky gg čtvrtého stykače přes druhý kontakt ggg druhého stykače. Mezi pôly ovládacího napětí je zapojena cívka gg reverzačního relé jednak přes druhý kontakt ggg přemosčovacího stykače a přes první kontakt ggł zrychlovače, jednak přes druhý kontakt ggg reverzačního relé a přes druhý kontakt Z 3 zrychlovače. Mezi póly ovládacího napětí je přes kontakt gäł brzdového řadiče a přes kontakt g§ł jízdního řadiče zapojena jednak cívka gł jízdního stykače a přes třetí kontakt ggg druhého stykařn a přes třetí kontakt § 53 čtvrtého stykače také cívka gg linkového stykače. xPři brzdění z vyšších rychlostí vozidla jsou zapnuty třetí a čtvrtý stykač, přes jejichž kontakty ip a § 55 se uzavírá brzdný proud gg trakčních motorů přes náběhový odpor gg, dále přes obě poloviny zrychlovače łgg a ggg prepojené requlovatelným kladkovým jezdcem gg a přes brzdový odpor gg. Přitom je zapnuta cívka §§ reverzačního relé přes kontakt ggg a přes kontakt § 53. S klesající rychlostí vozidla se vyřazuje jezdcem gg jen odpor obou polovin zrychlovače igg, § 25 a v okamžiku jeho nulové hodnoty se kontaktem § 53 vypne cívka gg reverzačního relé, jehož klidovým kontaktem łgg se nejprve zapne cívka gg druhého stykače,takže brzdný proud se uzavírá přes náběhový odpor gg, dále přes brzdový odpor gg a také přes odpor druhé poloviny ggg zrychlovače přes kontakt jpg. zapnutý druhý stykač rozpojí svým kontaktom ggg cívku 55 čtvrtého stykače, takže brzdný proud je veden přes náběhový ,odpor gg a přes odpor druhé poloviny ggg zrychlovače. Vypnutý čtvrtý stykač svým kontaktem ggg zapne cívku gł prvního stykače, takže brzdný proud je kromě náběhovým odporem gg veden také odporem první poloviny łgg zrychlovače. zapnutý první stykač svým kontaktem gs vypne cívku gg třetího stykače, takže v obvodu brzdného proudu jsou již jen zapnuty kontakty łgł, łgg, přes něž je proud veden již jen odporem obou poloviu łgg, ggg zrychlovače, regulovaného reverzací chodu jezdce gg pohaněného pilotmotorem.zapnutí jízdního proudu motorů z trakčního napětí se dosáhne až po přerušení brzdění zapnutím kontaktu ggł brzdového řadiče, přičemž při sešlápnutí pedálu jízdního řadiče se zapne jeho kontakt ggł, přes nějž a přes kontakt ggł se zapne cívka gł jízdního stykače a teprve po vypnutí druhého a čtvrtého stykače se pomocí jejich kontaktů ggg, ggg zapne cívka Eâ linkového stykače.Jízdní proud v počátku rozjezdu vozidla 2 klidu je veden z kladného pölu trakčního napětí přes brzdový odpor gg, obě poloviny ggg, § 23 zrychlovače, náběhový odpor gg a přes kontakt ip jízdního stykače do obou skupin trakčních motorú a 2 nich přes kontakt łgg linkového stykače a přes pantograf 3 do záporného pôlu trakčního napětí. Krátce s prvním pohybem kol vozidla se vyřadí náběhový odpor 33 a brzdový odpor gg postupným zapnutím kontaktů łgł, lg prvního a druhého rozjezdověho stykače, čímž po ztlumení počátečniho rázovéhotehu trakčních motorů další rozjezdcvý proud je řízen již jen regulovatelným odporem obouObvod pro kontinuální přepojení odporů a zrychlovače tramvají bez přerušení proudu elektrodynamické brzdy vyznačené tím, že na jeden pól zdroje generovaného napětí (Ub) trakčních motorů je zapojen jednak začátek (1 A) jedné poloviny (1 ZR) zrychlovače přes prvníkontakt (1 B 1) prvního stykače, jednak konec (13) téže poloviny zrychlovače přes prvni kontakt(133) třetího stykače a přes náběhový odpor(RM), zatímco na druhý pól generovaného napětí(Ub) je zapojen jednak začátek (ZA) druhé poloviny (ZZR) zrychlovače přes první kontakt(152) druhého stykače, jednak konec (ZB) téže poloviny zrychlovače přes první kontakt (194) čtvrtého stykače a přes brzdový odpor (RB)y přičemž přívody cívek stwuäb pnnüho až änutého (B 1,B 2, B 3, B 4) jsou přes druhý kontakt (2 M 1) jízdního stykače a přes druhý kontakt (ZLS) linkového stykače připojeny na jeden pól zdroje ovládacího napětí (Up), na jehož druhý pól zdrojeje připojen přes první kontakt (IAB) reverzačního relé vývod cívky (B 2) druhého stykačea také vývod cívky (B 1) prvního stykače přes druhý kontakt (234) čtvrtého stykače, přičemžna druhý pól zdroje je také připojen vývod cívky (B 3) třetího stykače přes druhý kontakt(2 B 1) prvního stykače a také vývod cívky (B 4) čtvrtého stykače přes druhý kontakt (2 B 2)druhého stykače, zatímco mezi pöly ovládacího napětí (Up) je zapojena cívka (AB) reverzač ního relé jednak přes druhý kontakt (2 M 2) přemostovacího stykače a přes první kontakt (ZR 1) zrychlovače a také přes druhý kontakt (ZAB) reverzačního relé v sérii řazený 5 druhým kontaktem

MPK / Značky

MPK: B60L 15/32

Značky: odporu, přepojení, kontinuelní, zrychlovače, tramvají, obvod

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-266611-obvod-pro-kontinuelni-prepojeni-odporu-a-zrychlovace-tramvaji.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obvod pro kontinuelní přepojení odporů a zrychlovače tramvají</a>

Podobne patenty