Zapojení pro měření konvergencí v nízkých důlních dílech, přítlaku důlních a podzemních výztuží a posunů staveb v místech s omezeným prostorem

Číslo patentu: 266601

Dátum: 12.01.1990

Autor: Halada Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šâžfľäšäěiůs POPIS vvuÁLszu 266601Autor vynálezu HALADA PAVEL, HAVIŘOV(54) Zapojení pro měření konvergenci v nízkých důlních dílech. přítlaku důlních a podzemnlch výztužĺ a posunů staveb v místech s omezeným prostorem(57 zapojení ja určeno pro kontinuální mě eni konvergencí v nízkých důlních dilech, přítlaku-důlních výztuží a posunů staveb s dálkovým přenosem naměřených údajů. Podstatou zapojení je to, že protilehlé strany měřicího přístroje jsou rozepřeny pomocí přítlakového systému i bez pevného kotvení mezi dvěma měřenými misty. Měřicí tyč současně tvoří vnitřní sloup teleskopu, jejíž pohyb je snimán převodovým kolem napojeným na potenciometr.vynález se týká zapojení, pro měření konvergencí v nízkýoh důlních dílech, přítlaku,důlních a podzemních výztuží a posunu staveb, v místech s omezeným prostorem a s možností využití přístroje jako kráčející měřicí stanice přítlaku výztuže například na plnoprofilovém tunelovacím stroji, s dálkovým přenosem naměřených hodnot do dispečerského centra.Ke sledování vnějších konvergencí nebo mikropohybů V okolí důlních děl jsou vyvinuty konvergometry s dálkovým přenosem naměřených hodnot, jejichž konstrukce neumožňuje jejich použití v nízkých důlních dílech, nebo v místech s omezeným prostorem. Tato nevýhoda je dána tím, že snímací tyče těchto konvergometrů jsou vždy napojeny na vodicí tyče, které přístoj prodlužují. Konstrukce těchto přístrojü také nedovoluje jejich instalaci pouhým rozepřením mezi dvěma měřenými místy tak, aby přístroj byl V této poloze dostatečně stacionární. Proto je nutné tyto konvergometry pevně kotvit mezi dva protilehlé body. V současné době také chybí měřicí přístroje přítlaku a deformací důlních výztuží, které by bylo možné operativně rozepřít mezi počvu a strop důlního díla, případně je namontovat na razicí stroj tak, aby v určitých časových intervalech, kdy se stroj pohybuje vpřed, měřicí stanice postupovala s ním a v další poloze razicího stroje mohl přístroj okamžitě v měření pokračovat.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením pro měření konvergencí v nízkých důlních dílech, přítlaku a deformací důlních a podzemních výztuží a posunů staveb v místech s omezeným prostorem, které sestává z měřicího přístroje, jehož protilehlé strany jsou rozepřeny bez pevného kotvení, nebo s ním, mezi měřenými místy. Měřicí přístroj má na jedné straně upevněnou přítlakovou nebo upínací základnu na skříň, která je na druhé straně opatřena převodovým kolem otoěně uloženým v držáku a měřicí tyč,se kterou je převodové kolo v zâběru. Měřicí tyč je na vnějším konci osazená přítlakovým nebo upínacím mechanismem. Rovnoběžně s podélnou osou je opatřena tvarovou drážkou,do které třecí převodové kolo zapadá a je do záběru s ní kontinuálně dotlačováno například listovým perem. Měřicí tyč je současně vnitřním sloupem teleskopu a je podélně, na dvou protilehlých stranách, opatřena tvarovými vodicími drážkami, například s kruhovým profilem. Do drážek zapsdají tvarové vodicí kolíky nebo koule, které jsou upevněné na vnitřních vodicích stěnách skříně totožně s podélnými osami vodicích drážek ve vnitřním sloupu teleskopu.Výhody zapojení pro měření konvergencí v nízkých důlních dílech, přítlaku důlnícha podzemních výztuží a posunů staveb, spočívají zejména v možnosti jeho instalace v nízkých důlních dílech nebo V místech s omezeným prostorem při zachování poměrně velkého měřicího rozsahu. Tato výhoda je dana tím, že vnitřní sloup teleskopu je současně využít jako měřicí tyč a je přímo v záběru s převodovým kolem prostřednictvím tvarové drážky kterou je opatřen. Přístroj lze také operativně rozepřít mezi dvěma měřenými místy bez pevného kotvení a přesto je zachována jeho dostatečná stacionarita. Přístroj je pro tyto účely dostatečně dimenzován využitím větších průměru teleskopu, tvarových dotykových prvků,které lze zaměňovat podle účelu použití a je opatřen sadou výměnných přítlakových pružin podle požadavků na velikost přítlaku. Výměnou tvarových dotykových prvků za kotevní prvky lze přístroj využít k pevnému ukotvení mezi dvěma body. využitím nástavců lze přístroj instalovat mezi dvěma měřenými místy až do G 000 mm od nejmenšího rozpětí 850 mm. Přístroj je také opatřen přídavným zařízením pro možnost měření posunu dvou protilehlých bodů vzdálených od sebe nejměně 30 mm,například při sledování trhlin staveb, základových částí staveb nebo vodních staveb. Další podstatnou výhodou zapojení je možnost instalace přístroje přímo na konstrukcí razicích strojů prostřednictvím jeho základové desky připevněné na jeho skříni s případným použitím vzpěry, přičemž jako přítlakový prvek na konci vnitřního sloupu teleskopu je použite lyžina vyrobená v optimální délce, aby při jejím posunu po výztuží důlního nebo jiného podzemního díla byla vždy v kontaktu se dvěma částmi výztuže, zabudovanými vedle sebe. V tomto případě se přístroj stává kráčející měřicí stanici. Protože je převodové kolo, například klínového profilu, vyrobeno z vhodných materiálů s požadovaným koeficientem tření a je kcntinuálně dotlačováno listovým perem do podálné kuželové drážky vnitřního sloupu teleskopu, vzniká třecí převod bez možnosti prokluzu, který současně zabraňuje zdeformování převodových částí přístroje při projevu horských otřesů nebo při měřeních, při kterých se vyskytují razy. Přísumj měří konverqence i divergence s přesností na výstupu mechanické části 2.10-2, přesnost přenosu vlastního analogového signálu je dána způsobem přenosu a typem přenosového systému a pohybuje se od 3 do 2.103 . K přenosu analogového signálu do dispečerského centra lze využít některé stávající přenosově systémy, nebo speciální vysílací a přijímací převodník. Tam,kde není možno využít k průběžně registraci měřených údajů počítačovou techniku lze přístroj napojit na většinu typů zapisovacích jednotek vyráběných v současné době. Zařízení je jiskrově bezpečné a vyhovuje platným normám a příslušným bezpečnostním předpisůma nařízením. Převodová mechanická část konvergometru nevykazuje žádné vůle, například vůle které by vznikly výrobními tolerancemi,jsou Vymezeny třecím převodem s kontinuálním přítlakem do záběru, proto je přístroj schopen zachytit i malé vibrační pohyby, které nemohou býtbez nežádoucího zkreslení registrovány jinými známými druhy převodu. Tato schopnost jevysoce žádoucí zejména v oblastech s nebezpečím horských otřesů a V oblastech jinak ohrožených s nehezpečím prútrží uhlí a plynů. V případě poškození elektronické části přístroje, víceotáčkověho potenciometru, ho lze jako samostatný blok vyměnit nez nutnosti přístroj demontovat.zapojení pro měření konvergencí v nízkých dúlních dílech, přítlaku výztuží a posunů staveb je tvořeno měřicím přístrojem l, jehož skříň g má na jedné straně upevněnou přít 1 ako~ vou nebo upínací plošinu g. Skříň je na druhé straně opatřena převodovým kolem 3 otočně uhňeným v držáku §. Z této strany se ze skříně vysunuje měřicí tyč Q na vnějším konci osazená přítlakovým nebo upínacím mechanismem 1. Měřicí tyč Q je rovnoběžně se svou podélnouosou opatřena tvarovou drážkou §, do které je do záběru dotlačováno převodové kolo 4 peremg. Měřicí tyč Q je také rovnoběžně se svou podélnou osou na dvou protilehlých stranách opatřena tvarovými vodicími drážkami łgdo kterých zapadají tvarové vodicí kolíky nebo koule ll umístěné ve stěnách skříně 3 totožně s podélnými osami vodicích drážek lg. Vodicí kolíky nebo koule li jsou dotlačované do vodicích drážek lg stavěcími šrouby lg. Potenciometr łg je spojen s převodovým kolem 3. Pružina gg průběžně vytlačuje měřicí tyč Q do protilehlé ho místa měření oproti plošině g. Dorazové kolíky lg ohraničují měřicí rozsah přístroje.Při použití měřicího přístroje l, např. bez pevného kotvení, se měřicí přístroj l rozepře upínací a přítlakovou základnou 1 a tlakovým mechanismem 1 mezi počvu a strop dů 1 ní~ ho díla. Při průběhu konvergence nebo divergence měřicí tyče 5 se posune ve skříni g. Velikost posunutí je prostřednictvím tvarové drážky 8, kterou je měřicí tyč Q ve směru své podélné osy opatřena převedena na převodové kolo A a tím i na víceotáčkový potenciometrlg. Držák 3 převodového kola A a tedy i převodové kolo 3 je průběžně dotlačováno od vodicí drážky lg vnitřního sloupku perem 2. Pružina lg průběžně vytlačuje měřicí tyč 3 a tími zajišťuje rozepření měřicího přístroje l mezi dvěma měřenými body. Měřicí tyč § jeoproti skříni 3 zajištěna při otáčení vodicími koulemi nebo kolíky ll ve vodicích drážkách gg vnitřního sloupku. Vodicí koule nebo kolíky ll jsou do vodicích drážek lg vnitřního sloupku dotlačovány stavěcími šrouby gg. Dorazový kolík lâ zajiščuje měřicí tyč Q proti úplnémuvysunutí ze skříně 2.1. zapojení pro měření přítlaku, konvergencí a posunu V okolí dñlních děl a v ostatních podzemních prostorách, vodních a jiných stavebních dílech, nebo mechanismů, sestâvající z měřicího přístroje, jehož protilehlě strany jsou rozepřeny, bez pevného kotvení nebo s ním, mezi měřenými místy, vyznačené tím, že skříñ (2) měřicího přístroje (1) má na jedné straně upevněnou přítlakovou nebo upínací základnu (3), na druhé straně je opatřena převodovým kolem (4) otočně uloženým v držáku (5) a měřicí tyčí (6) na vnějším konci osazenou přítlakovým nebo upínacím mechanismem (7), přičemž je rcvnoběžně s podélnou osou opatřena tvarovou drážkou (8), do které je do zâběru dotlačováno převodové kolo (4 h například listo vým perem (9).2. zapojení podle bodu 1 vyznačené tím, že měřicí tyč (6) je rovnoběžně s její podélnou osou opatřena tvarovými vodicími drážkami (10), například s kruhovým profilem, do kteréebo koule (11) umístěné ve stěnách skříně (2) dotlačovanézapadají tvarové vodici koliky n i šrouby (12).do vodicich drážek (10) stavěcim

MPK / Značky

MPK: G01B 21/02

Značky: staveb, místech, konvergencí, důlních, prostorem, omezeným, nízkých, prítlaku, posunu, dílech, měření, zapojení, výztuží, podzemních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-266601-zapojeni-pro-mereni-konvergenci-v-nizkych-dulnich-dilech-pritlaku-dulnich-a-podzemnich-vyztuzi-a-posunu-staveb-v-mistech-s-omezenym-prostorem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro měření konvergencí v nízkých důlních dílech, přítlaku důlních a podzemních výztuží a posunů staveb v místech s omezeným prostorem</a>

Podobne patenty