Uzávěr, zvláště vysokotlakého potrubí

Číslo patentu: 266326

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hametner Rudolf, Winkler Stefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(30) Práúo předncsti od 05 07 83 AT (Á 2452/83)FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY- (72) Autor Vynálezu WINKLER STEFAN dipl. ing., LINZ, HAMETNER RUDOLF dipl. ing.,GALLNEUKIRCHEN (AT)(57) Uzávěr, zvláště vysokotlakého potrubí,sestávající ze skříně a v ní otočně uloženého uzávěru tvořeného například klapkou,nesenou dvěma ložiskovými čepy určujícími její geometrickou osu otáčení v kluzných ložiskách upravených V hrdlech skříně uzávěru, čelně uzavřených ložiskovými víky. Pro jednoduché zajištění rovnoměrného zatížení tělesa a vyloučení jeho deformace v důsledku místního přetížení, ovlivñujícího výsledné těsnění uzávěru, je na obou stranách klapky mezi čelními plochami ložiskového čepu, případně pístu upraveného na ovládacĺm hřídeli ložiskového čepu a ložiskovým víkem vytvořen tlakový prostor tlakové spojený průchozím vrtáním s vnitřkem skříně uzávěru.Předmětem vynálezu je uzávěr zvláště vysokotlakých potrubí. sestávající ze skříně uzâvěru a otočně uloženého uzávéru, například klapky, uloženého dvěma ložiskovými čepy,ležícími v geometrické ose otáčení uzávěru ve dvou ložiskách skříně uzávěru, čelně uzavřených ložiskovými víky.Skřfnň II-.ňvőrfn ľnhnľo zlruhu, nnjsmu v oblastí lnžisok třvlosa vyntavena tlaku tlakového prostředí, pončvzudž ložiskovü čcpy, uložená v ložiskách skříně uzúvČ-Lnx brání tlnkovćnulu zatížení této oblasti. Tc má v důsledku nerovnoměrné přenášení vnitřního tlaku ve skříni uzávěru na Skříň uzávěru. ľím způsobené nerovnoměrné rozdělení namáhání vede jednak k vyššímu zatížení určitých částí skříně uzávěru, jednak k namáhání ohybovému představujícímu přídavné zatížení skříně uzávěru, které spolu s ostatními namáháními působí neokrouhlost skříně uzávěru - skříñ uzávěru je tvořena obvykle válcovým pouzdrem - což má v důsledku výslednouPro zabránění nerovnoměrnému zatížení a těsnění uzávěru, například klapky klapkového ventilu s ovládacím hŕidelem skloněným proti směru průtoku, které působí složka zatížení klapky ve směru ovládacího hřídele tlakovým prostředím, je známo z USP 2 934 312 zatížit jednu čelní stranu ovládaciho hřídele klapky protisilou působící na píst. Za tím účelem je mezi pístem opírajícím se o ovládací hřídel klapky a víkem nástavce skříně ventilu, v němž je píst uložen, upraven tlakový prostor spojený vnějším potrubím 3 vnitřkem skříně ventilu namáhané tlakom. Tato známá úprava může sice vyrovnat axiální síly působící na šikmý ovládací hřídel, nikolív však vyrovnat nerovnoměrné zatížení skříně ventilu tak, že je nutno při jeho použití ve vysokotlakých potrubí počítat při těsnění se stejnými poti žemí.Úkolem vynálezu je tedy odstranění těchto závad a návrh takového zlepšení uzávěru popsaného druhu, ktoré by zajistilo jednoduchýmí prostředky rovnoměrné zatížení skříně ventilu a tím znemožnilo v důsledku místního přetížení její deformaci ovlivñujíoí v důsledkuÚkol byl podle vynálezu vyřešen pro uzávěr, zvláště vysokotlakého potrubí, sestávající ze skříně a klapky v ní otočně uložené dvěma ložiskovými čepy, ležícimi v její ose otáčení,ve dvou kluzných ložiskách upravených v hrdlech skříně uzávěru a čelně uzavřených ložiskovými víky tak, že u ložiskových čepů jsou ve skříni uzávěru vytvořeny dva tlakové prostory, přičemž spojení tlakového prostoru, vytvořeného v jednom ložiskovém hrdle skříně uzávěru mezi celní plochou ložiskového čepu a přivrácenou plochou víka ložiskového hrdla skříně uzávěrus tlakovým prostorem vytvořeným v protilehlém ložiskovém hrdla skříně uzávěru mezi vnější čelní plochou pístu upraveného na ložiskovém čepu a přivrácenou plochou víka ložiskového hrdla skříně uzávěru, je tvořeno průchozími vrtáními obou ložiskových čepů.Průchozí vrtání ložiskových čepů podle vynálezu nepředstavuje tudíž zeslabení skříně uzávěru, což při použití uzávěru pro vysoké tlaky má značný význam. Kromě toho se takovou konstrukcí docílí, že například u kulových šoupátek je ze dvou uspořádaných těsnění zpravidla účinné to těsnění, ležící ve směru proudění, zatímco těsnění ležící proti směru proudění se užíva jen při opravných pracech tak, že v tlakových prostorech naběhne tlak zatěžujícíPro zajištění rovnoměrného přenosu sil mezi ložiskovými víky a skříní uzávěru lze opatřit skříñ - za účelem vytvoření tlakových prostorů - ložiskovými hrdly zakrytými na čelních stranách ložiskovými víky. Tím vytvořené tvarové spojení podporuje převzetí a spolu nesení zatížení skříně uzávěru.celkovou výhodou uspořádání tlakového prostoru po obou stranách uzávězu je, že ložisková víka jsou zatížena vnitřním tlakom skříně uzavěru tak, že jejich prostřednictvím je zatížena Skříň uzávěru rovnoměrně po celém obvodu, takže jednak nevzniká místní přetížení a jednak se vylučuje nežádoucí deformace. současně vznikající opačnâ zatížení ložiskcvých čepů uzávěru se navenek vyrovnávají a ruší, takže na uzávěr nepůsohí jednostranné axiální síly.vynález bude v dalším popsán na pŕíkladu provedení ve vztahu k připojeným výkresům,na nichž značí Obr. 1 uzávěr podle vynálezu v nárysném řezu, obr. 2 tentýž uzávěr v řezu rovinou II~ 1 I z obr. 1, přičemž v levé polovině vyobrazení je uzávěr otevřený a v pravépolovině vyobrazení znázorněn uzavřený.ZIn.uy.unn-ny uu-.ávfw padlo uln . I .u 2 v vylvuľnn jako kulnvň rąąk.výhod uspořádání uzávěru podle vynálezu lze však využít i u jiných druhů otočných šoupátek nebo i u klapkovýcł ventilů. U všech těchto uzávěrů jde o to, aby zatížení jejich skříně nebylo rušeno uložením vlastního uzávěru, aby se zabránilo jednak přetížení, jednakSkříň l znázorněného uzávěru má pro uložení vlastního otočného uzávěru tvořeného klapkou dvě ložisková hrdla 5, 3, v nichž jsou upravena kluzná ložiska § ložiskových čepů 6 klapky. Ložisková hrdla 3, 1 jsou opatřena ložiskovými víky 1, spojenými 5 ložiskovým hrdlem g skříně l uzávěru sllově a 5 lóžiskovým hrdlem 4 skříně l uzávěru tvarově, takže ložiskováh víka Z mohou přenášet namáhání skříně l uzávěru. Jedním z těchto ložlskových vík 1 probíháovládací hŕídel §, tvořený prodloužením ložiskového čepu Q, na kterémžto ovládacím hřídeli g je upevněn píst 2 (obr. 2). Píst 2 vymezuje v ložíákovém hrdle 5 z jedné strany tlakový prostor lg uzavřený ložlskovým víkem 1 a tlakově spojený axiálním prüchozím vrtáním llprvního ložiskového čepu É s vnitřkem skříně l uzávěru.Podobné je mezi čelní plochou lg druhého ložískového čepu § a ložiskovým víkem 1 ložiskavého hrdla Q Vytvořen tlakový prostor lg, spojený rovněž axiálním průchozím vrtáňím ll druhého ložiskového čepu É s vnitřkem skříně 1 uzávěru.Vlivem zmíněného tlakového spojení se vytvoří u ložiskových vík 1 v tlakových prostoreoh 10, lg tlak odpovídající tlaku ve skříni 1 uzávěru, jímž jsou ložisková víka 1 rovněž zatíženaa mohou, jako nosné části skříně l uzávěru přenášet a rovnoměrně rozdělovat napětí po celé skříni 1 uzávěru. Tím se zabráni nejen místnímu přetížení skříně l uzávěru, ale zvláštějejím deformacím v důsledku nerovnoměrného zatížení, takže těsnění gg skříně l uzávěru mohou plnit svoji úlohu l při vysokých tlacích.V důsledku stejnoměrného zatížení skříně l uzávěru lze snížit tlouššku skříně l uzávěru, aniž by byla ovlivněna použitelnost uzávěru. Tlak V tlakových prostorech gg, 5 působící na ložiskové čepy É, je vždy vyrovnán protítlakem, takže přídavné zatížení vlastního uzávěruUzávěr, zvláště vysokotlakého potrubí. sestávající ze skříně a klapky v ní otočné uložené dvěma ložiskovými čepy, ležícími V její ose otáčení, ve dvou kluzných ložiskách upravených v hrdlech skříně uzávěru a čelně uzavřených ložiskovými víky, vyznačený tím. že u ložiskových čepú (6) jsou ve skříni (1) uzávěru vytvoreny dva tlakové prostory (10, 13), přičemž spojení tlakového prostoru (13) Vytvořeného v jednom ložiskovém hrdle (3)skříně (1) uzávěru mezi čelní plochou (12) ložiskového čepu (5) a přivrácenou plochou víka(7) ložiskového hrdla (3) skříně (1) uzávěru s tlakovým prostorem (10) vytvořeným V proti lehlém ložiskovém hrdle (4) skříně (1) uzávěru mezi vnější čelní plochou pístu (9) upraveného na ovládacím hřídeli (8) ložiskového čepu (5) a přivrácenou plochou víka (7) ložiskového hrdla (4) skříně (1) uzávěru je tvořeno průchozími vrtáními (11) obou ložiskových čepů (GL

MPK / Značky

MPK: F16K 1/18

Značky: potrubí, vysokotlakého, uzáver, zvláště

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-266326-uzaver-zvlaste-vysokotlakeho-potrubi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzávěr, zvláště vysokotlakého potrubí</a>

Podobne patenty