Způsob výroby plošné textilie s vysokou rozměrovou stabilitou v podobě osnovní pleteniny nebo propletu

Číslo patentu: 266099

Dátum: 14.11.1989

Autori: Faulhaber Ervín, Hammer Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Přihlášeno 23 03 ae n 05 c 7/00 f o 05 N 5/06 FEDERÁUWÚŘAD (40) Zveízejněno 14 03 se pno VYNÁLEZY (45) Vydano 13 06 90(75) Autor vynálezu FAULHABER ERVIN, HAMMER VLADIMÍR, BRNO(54 ) Způsob výroby plošné textílie s vysokou rozměrovou stabilitou v podoběosnovnl p|ateniny nebo prop|etu(57) Plošná textílie s vysokou rozměrovou stabilitou vykazuje na vztaženou šíři jednoho metru při zahřátí na 200 °C po dobu 10 minut a při současném mechanickém zatíženi tahovou silou 400 N rozměrovou stálost při změně tvaru zúžením po šĺřce a/nebo současně protaženĺm po délce v rozsahu maximálně 3 vzhledem k nezatiženému stavu. Rozměrově stability je dosaženo tím, že se v průběhu tepelné úpravy plošné textílie záměrně snižuje srážect sila nitových a vlákenných útvarů jejich volným vysráženim ve směru šiře a současně se záměrně zvyšuje srážeci sila nitových a vlákenných útvarů jejich předpnutím a vytaženim ve směru délky plošné textílie.vynález se týká plošné textílie s vysokou rozměrovou stabilitou, která je vhodná na příklad pro nosnou vložku do hydroizolačních pásů. Je zhotovena technologií osnovniho pletení nebo proplćtání. V provedení osnovní plcteníny obsahuje jednoduchá, nebo vĺcenitovácčka a spojovací klíčky s vloženými nitovými útvary ze syntetického materiálu v napřímeném stavu vr- smřrwu šířky n/nchn délky plošné toxtílíc. V provedení proplohl obsahuje plnšná lnullllv unnnu chut, nnľlklnd I Lkunlny zo syntntickóho maLcrláJu, ncjmůnů juduu vlúkennýútvar a zpevñovací proplétací vazbu, rovněž ze syntetického materiálu.Konstrukce materiálů, určených pro prngresivní izolační technologie a výrobky je zaměřena na optimální kombinace nosných prvků s povrchovými vrstvami. To platí zejména o hydroizolačních pásech a střešních krytinách, u kterých se požadují spolehlivá izolační schopnosti a odpovídající fyzikální vlastnosti s důrazem na vysokou rozměrovou stálost výrobku i za extrémních povětrnostních podmínek. Konstrukční uspořádání těchto materiálů je z hlediska charakteristiky technického řešení obecně nasměrováno do dvou směrů, a to na zvyšovaní a stálé zdokonalováni rozhodujících technických parametrů nosných prvků nebo na použití speciálně vyvinutých tužidel a izolačních nebo impregnačních hmot, což všakje ekonomicky méně výhodné.Jsou známa četná konstrukční řešení plošných textilních útvarů speciálně přizpůsobených ke zvýšení účinnosti nosných prvků obalových a izolačnich materiálů. Jde například o rohože z nahodile orientovaných skleněných monofilamentních vláken v kombinaci se svazky skleněných vláken, spojených navzájem pojivem. V jiném provedení jsou skleněné rohože vyrobeny tkalcovskou technologií. Vyhovují jako nosné vložky pro nenáročné izolační materiály, jsou však nevhodné z hlediska požadovaných parametrů na speciální použití. Konstrukce některých druhů asfaltových střešních krytín jsou založený na technologii výroby netkaných textilií, vyrobených vpichováním plošného rounového útvaru pro nosnou vložku z nahodile rozložených jemných a dlouhých vláken. Jde 0 poměrně jednoduché a ekonomicky výhodné výrobky, vhodné pro nenáročné účely použití, nikoliv však pro speciální nasazení, například vpodobě krytín na ploché střechy. Jsou rovněž známé nosné vložky obalových a krycích materiálů, obsahující rouna vyrobena pod tryskou ze syntetických filamentů o bodu tání nad 250 °C, impregnovaná dodatečně a propojena neutrální, až slabě alkalicky nastavenou dispersí pcjiva. Přestože se takto zhotovené nosné materiály vyznačujl vyhovující pevnosti v ohybu, pevnosti a tažností při přetrhu, nedochází ani na základě tepelného a chemického zpracování k jejich žádoucí stejnoměrnosti, což omezuje jejich použití na zdokonalené výrobky.Způsob rozměrového ustáleni v podélném směru nosné vložky se používá při výrobě izolačních asfaltových pásů ve formě netkané textilie z polypropylenových vláken, mechanicky zpevňovaných vpichováním a následně proplétaných vaznou nití, případně zpevňovaných armaturami alespoň v jednom směru. Textilie se přitom v podélněm směru pevně přidržuje, což se projevuje v rozměrovém ustálení po její délce. Tímto postupem však neni zabezpečena rozměrová stabilita výrobku ve směru napříč, navíc materiálové složení textílie nesplñuje požadavekna tepelné namáhání při zahřátí na 200 °C.Cílem vynálezu je nový výrobek, vhodný v oblasti progresivní obalové techniky k aplikaci zejména ve stavebnictví, například jako nosná vložka střešních pláščů a dalších vysoce náročných izolací s požadavkem na tvarovou stálost a vysokou odolnost vůči klimatickým vlivům, hlavně vůči rozdílným teplotám a mechanickému namáhání jak při samotném zpracování,tak u uživatele v izolačním materiálu. Konstrukce výrobku a způsob jeho následné tepelné úpravy jsou zaměřeny na možnost použití modifikovaných bitumenů 5 vyšším bodem tání a lepšímiKe splnění vytčených cílů směřuje plošná textílie s vysokou rozměrovou stabilitou v provedení osnovni pleteniny nebo propletu. V případě využití osnovní pleteniny je použito syntetických nitových útvarů, například polyesterové hedvábí nebo staplových přízí v základu,tj. v očkáoh a spojovacíchkličkách a ve vložených výplňkových nitích. U propletu je zhotovena ze syntetického nitovéhc materiálu jak ncsná část, například tkanina a nejméně jeden.plošnývlákenný útvar, tak i nitě zpevňujíci vazby, kterou jsou plošné vlákenné útvary propleteny. Podstata řešení spočívá v tom, že plošná textílie vykazuje na vztaženou šíři jednoho metrurozmňrovou stálost, určenou zmčnou tvaru zúžením tvaru po šířce a/nebo současně protažentmpo délce maximálně 3 vzhledem k nezatiženému stavu, a to při zahřátí na 200 c po dobuIn minul n při nnnřnsnňm mnohnnívkőm znlfžnnf tahnvnn silou 400 N. Donaženf této vysoké tunmüluvü Inhi|y |u umnžnňnn zvláňlnĺm Luuhnuluglukým postupom, přl kLurÓm so V průběhu úpravy plošné toxtiłío zámčrnč snižuje srážeci sila nitových a vlákenných útvarů jejich volným vysrážením ve smčru šiře plošné textílie. současně se také záměrně zvyšuje srážecí sila nitovýoh a vlákenných útvarů jejích napřimenim a vyztuženim ve směru délky plošnéPři tepelné úpravě a následném natuženi ziskal plošný útvar ve směru šiře stabilizovaný tvar a ve směru délky utlumenou srážecí sílu, která se následně za tepelného zatížení plošné textílie při 200 OC po dobu 10 minut vybudi, přičemž srážeoí sila působí proti tahové sile,vyvolané mechanickým zatíženim, kterou se zčásti ruší. Výsledná změna tvaru protažením,činí ve směru délky maximálně 3 3 a současně výsledná změna tvaru zúženim po šlřce rovněžNa takto upravenou plošnou textilii se pak nanášĺ roztavený chemický prostředek s teplo tou média do 200 DC, například modifikovaný bitumen.Plošná textílie podle vynálezu představuje s ohledem k vyšším kvalltativním parametrům,k vysoké plošné rovnoměrnosti a optimální plošné hmotnosti významný inovační stupeň, a to při nižším podĺlu hodnotného základního materiálu - surovín. Je možno zapraćovat do propletů druhotné suroviny bez ujmy na pevnostni parametry a užitné vlastnosti. Při rozměrové stabilitě do 3 nedochází k výkyvúm v šíři plošné textílie a k znečiščování nebo poškozenívýrobniho zařízení pro povrstvování bitumenem.Vĺcevrstvý proplet zhotovený na proplétacím stroji ARACHNE obsahuje tyto komponentynosnou vrstvu ve formě tkaniny zhotovené z PES hedvábí 167 dtex o plošné hmotnostidvě adhézní vrstvy ve formě termicky pojeného rouna z 80 PES střiže a 20 POP střiže každá o plošné hmotnosti 45 g.mZzpevňujici osnnvni nitovou vazbu ze dvou soustav osnovnich niti z PESh 167 dtex,hladká nosná vrstva je uložena ve střední části vicevrstvého propletu, adhézní vrstvyjsou uloženy po obou vnějšich stranách.Všechny tří plošné útvary jsou k sobě mechanicky propojeny osnovni pletařskou nitovouTakto zhotovený vícevrstvý proplet se podrobi tepelné úpravě na fixačním rámu, po dobu nejméně 90 sec. při 220 až 225 OC. Proplet se ve směru šíře volně vysráží, avšak vesměru délky se současně záměrně předpiná minimálně o 5 3. Po tepelné fixaci se proplet tuží chemickými tužiwími prostředky na bázi termosetů a termoplastůy 0 řeZáVá na 5 tan 0 VeD°ušiři a adjustuje. Takto zhotovený proplet vykazuje následující technické parametryRozměrová stálost při tepelném a mechanickém zatíženi~ prodlouženi po délce 0- zúžení po šířce 8 1Vícevrstvý proplet, zhotovený na proplétacím stroji ARACHNE podobným způsobem jak uvedena v přikladu 1 obsahuje- nosnou část ve formě tkaniny, zhotovené ze zbytkových položek PEŠh 167 dtex a 110 dtex. ~ 2 . o plošné hmotnostx cca 70 g.m a pevnostl v tahu ve směru délky 10 kN/m 2 a ve směru- dvě vrstvy vlákennýoh útvarů 2 TDS s převažujicím podilem PES vláken ve výši cca 80 8 a dalšími podily PAD a POP vláken ve celkové výši cca 20 3 0 plošné hmotnosti 50 až 70 g.m 2~ nítovou zpevñujíci vazbu z jedné soustavy osnovnlch niti z PESh 167 dtex hladké.Proplet se podrobi tepelné úpravě na fixačňím rámu a tuženi stejným způsobem jak uvedenoProplet ve finálním provedení vykazuje plošnou hmotnost 240 g.m 2 pevnost v tahu vesměru šíře a délky minimálně 17 kN/m a změnu tvaru při tepelném a mechanickém zatiženipo 1 S ve směru šíře a délky.Osnovní úplet, zhotovený ze dvou soustav vazných nitĺ z PESh 167 dtex hladkého a z jedné soustavy volně vkládaných níti v přičném směru z PEsh 167 dtex.2 NR o režné šiři 110 cm a plošné hmotnosti 180 až 190 g.m 2 se podrobí tepelnému zpracování na fixačnim rámu, kde se na procházející úplet působí sálavým teplem v jednotlivých komorách až do hodnoty 220 ocpo dobu 90 sec. Ve Směru šiře je úplet volně zavěšen na jehličky, aby se v průběhu tepelné úpravy srážecĺ sila snižila na minimálni hodnotu a po vysrážení ůpletu vykazoval šiři 102 cm.V podélném směru je však osnovní üplet předpínán a vytažen minimálně do hodnoty 5 3 a v tomto stavu zafixován, takže ve směru délky úpletu se současně zvýšila a zafixovalaNásledná operace je tužení úpletu chemickými tužicími prostředky na bázi termosetů a termoplastň. Osnovni úplet po finální úpravě vykazuje následující mechanické fyz. hodnoty.Rozměrová stálost při tepelném zatížení 200 °c, mechanické zatížení po dobu 10 minut

MPK / Značky

MPK: D06N 5/00, D06C 7/00

Značky: textilie, výroby, stabilitou, rozměrovou, plošné, vysokou, způsob, pleteniny, podobě, propletu, osnovní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-266099-zpusob-vyroby-plosne-textilie-s-vysokou-rozmerovou-stabilitou-v-podobe-osnovni-pleteniny-nebo-propletu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby plošné textilie s vysokou rozměrovou stabilitou v podobě osnovní pleteniny nebo propletu</a>

Podobne patenty