Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje

Číslo patentu: 266089

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nováček Jindřich, Turecký František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

zzzřsssąnfx POPIS VYNÁLEZU 266089Autor vynálezu NOVÄČEK JINDŘICH, TURECKÝ FRANTIŠEK rŘEBIć( 5 4) Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje(57) Řešení se týká uspořádání automatické třecí spojky v pohonném zařízení okrouhlého pletaciho stroje pro výrobu punčochového zboží, které obsahuje dva pohonné motory. Jeden z těchto motorů je k jehelnimu válcí připojen prostřednictvím zmíněné spojky. Hnaná část spojky sestává ze dvou dílčů vůči sobě radiálně přestavitelných. Jeden je kinematicky spojen s motorem. Druhý je axiálně posuvný a je přiřazen jako přitlačnýk dalšimu neposuvnému prstenci, který je kinematicky spojen s jehelním válcem.vynález 56 týká pohonného zařízení okrouhlého pletaciho stroje pro výrobu punčochového zboží,které obsahuje dva pohonné motory.Z CS A 0 Z 27 464 je znám jcdnovâlcový okrouhlý platne( stroj pro výrobu punčochovóho zboží, kde jehelni válec je jedním motorem poháněn přímo a druhý motor je k jehelnimu válci lĺ| Pľm 71 ĺĺ Wvĺl |I 1 ~Y Mnľnrv Dunn řĺdíŕĺnu znřłzonĺru nłrnjr xxtřftlnvň uváděny do činnosLi a podle programu pnhánf jehelní válec. Motor, který pohánl johelnl váleo pomoci volnoběžné spojky vždy při záběru vyvolá ve volnohěžně spojce ráz a způsobuje tak opotřebení válečkú uložených mezi hnanou a hnací části spojky. zejména u vysokorýchlostnich strojů dochází po celkem krátké době provozu k opotřebenĺ a k poruchám z toho vyplývajících. Je nutné tedy spojku demontovat a nahradit novou. což sebou nese ztráty produkceÚkolem vynálezu je odstranit uvedené nevýhody, což je v podstatě splněno tim, že jeden pohonný motor je k jehelnimu válci připojen prostřednictvím automatické třecí spojky, jejíž hnaná část obsahuje dva dilce vůči sobě radiálně pohyblivé, přičemž jeden je kinematicky spojen s pohonným motorem a druhý je axiálně posuvný a je přiřazen jako přitlačný k neposuv němu prstenci kinematicky spojeném s jehelnĺm válcem.Výhodou řešení je ta skutečnost, že třeci obložení má velkou životnost a dále, že poměrně jednoduchým konstrukčnim řešením je zajištěno automatické spínání a rozepínáníZařízení podle vynálezu je v přikladném provedení znázorněno na výkresech, na nichžznačí, obr. 1 osový řez spojkou uspořádanou v řemenicích pro pohon jehelnlho válce, obr. 2 schematicky uspořádání axiálně a radiálně pohyhlivých částí spojky V rozvlnutémznámý jednoválcový punčochový pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen pohonným zařízením obsahujícim dva neznázorněné pohonné motory, které jsou pomoci ne 2 názorně~ ných řemenů spojeny řemenicemí l, g uspořádanými na neznázorněné nosné trubce jehelniho válce. Řemenice l je poháněna od vysokootáčkového motoru a je pevně uspořádána na zminěné trubce. Řemeniee g je poháněna od nizkootáčkového motoru a je uspořádaná jako volnoběžná a to na kuličkáqh 3, které jsou uložený V pouzdru A upevněném na Lmínčné trubce.Na náboji řemenice 2 je axiálně posuvně uložen přitlačný prslenec Ž. Jeho axiální poloha je zajiščována čtyřmi tlačnými pružinami Q zasunutými do čepů 1. Druhé konce tlačných pružin 5 jsou nasunuty na stavěcí šrouby g, které jsou našroubovány do pouzder 2 pevně uspořádaných v řemenici 3. Zminěne čepy 1 jsou zasunuty do pouzder g tak, že dovoluji radiálni přetočení mezi přítlačným prstencem § a řemenicí g. Na spodním čele přitlačného prstence á jsou vytvořeny dvě šikmé plochy âł (obr. 2). K těmto šikmým plorhám âł jsou přiřazeny šíkmé plochy segmentu lg pevně uspořádaných na řemenici 3. Na řemenící ł je pevně neposuvně uložen prstenec ll se spojkovým obloženim lłg pro spolupráci s přĺtlačným prstenoem §.Řemenice 3 se segmenty lg a pŕítlačný prstenec Q tak tvoří dílce hnací části automatickétřecí spojky a prstenec łl se spojkovým abloženim 110 tvoří hnanou část.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při pohonu stroje vysokootáčkovým motorem je kroutíci moment přenášen řemenici l. Řemenice g volně prokluzuje na kuličkách Q. Rovněž pracovni čelo přitlačného prstence § volně prokluzuje na obloženĺ llg prstence ll. kterýse otáčí spolu s řemenici Ä. Toto je způsobeno tím, že přítlačný prstenec § je vhodnýmseŕízenim šroubů 3 zminěnými pružínami § nadlehčován jen takovou silou, aby nebyl unášen.Při zapnutí nízkootáčkového motoru je poháněna řemeníce segmenty łg vllvem rázu2. při zapnutí zaberou do šíkmých ploch žł přítlačněho segmentu § a nadzvednou jej vertikálním smňrvm. V důsledku toho dojde k zábčru přítlačnóho segmentu 5 do obložení 110 prstencell a vlivem tření jsou obě části spojky sepnuty a kroutící moment je přenášen na jehelníPři vypnutí nízkootáčkového a zapnutí vysokootáčkového motoru přestanou segmenty łg zabírat do přítlačného prstence Q, který opět vlivem rázu a tření předběhne řemenicí 2 a klesne do původní polohy, v důsledku čehož vůči sobě prstence § a łł opět začnou prokluzovat.V rámci vynálezu mohou být jednotlivé dílce spojky různé konstrukčně vytvořeny.1. Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží, které obsahuje dva pohonné motory, vyznačující se tím, že jeden pohonný motor je k jehelnímu válci připojen prostřednictvím automatické třecí spojky, jejíž hnaná část obsahuje dva dílce vůči sobě radiálně pohyblivé, přičemž jeden je kínematicky spojen s pohonným motorem a druhý je axiálně posuvný a je přiřazen jako přítlačný k neposuvném prstencí (11) kinematicky2. Pohonné zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že přítlačný dílec je vytvořen jako prstenec (5) uspořádaný axiálně i radiálně pohyblivé na dílci kinematicky spojeném s pohonným motorem, přičemž tento druhý dílec je vytvořen jako řemenice (2) přenášejícíkrouticí moment od zmíněného pohonného motoru.3. Pohonné zařízení podle bodu 2, vyznaěující se tím, že na řemenici (2) jsou segmenty(10) se šikmými plochami přiřazenými za účelem záběru k šikmým plochám (51) přítlačného4. Pohonné zařízení podle bodu 3, vyznačující se tím, že přítlačný prstenec (5) je

MPK / Značky

MPK: D04B 15/94

Značky: pletacího, pohonné, okrouhlého, zařízení, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-266089-pohonne-zarizeni-okrouhleho-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohonné zařízení okrouhlého pletacího stroje</a>

Podobne patenty