Zařízení ke skládání a chlazení tabulárních fólií z plastů

Číslo patentu: 266077

Dátum: 14.11.1989

Autori: Váňa Josef, Jakubíček Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

REPUBLIKA m K AUTOBSKEMU OSVĚDČENÍ un 7( (13) BlAutor vynálezu VÄŇA JOSEF, JAKUBÍČEK TOMÁŠ ing., ZLIN(54) Zařízení ke sklódání a chlazení tubulárních fólií z plastů(57) Při skládáni trubkcvitých plastových főlií vyrobených vytlačovánim a vyfukováním je závažným problémem vhodné chlazení fólie. Jeho účelem je zajistit dosaženi takových fyzikálně mechanických vlastností fólie,které snĺži na minimum nebezpečí vzniku deformací a vad při následujících operacích. Dosavadni Chladicí zařízení na principu cfukováni főlíe chladným vzduchem nebo na principu kontaktu 5 chladnými plochami vesměs buä vyžadují delší chladící dráhu nebo nezajisti přesné vedení a skládáni fólieK odstranění těchto nedostatkü bylo Vytvořeno zařízení podle tohoto řešení,které tvoří soustava sbfhavých skládacích desek a skládacích seqmentů, které jsou opatřeny chladícím ústrojím. Zařízení zajiščuje intenzivni chlazení fólie na poměrně krátké dráze a současně její dokonale přesné vedení přivynález se týká zařízení ke skládání vytlačovaných tubulárních fólií z plastů sestavajícího z dvojice skládacích desek a soustavy skládacích klínů.Při výrobě plastových f 5 liĺ Vytlačováním kruhovou hubicí a vyfukováním je důležitou operací Hlnžení fólie z tubulárního tvaru na plochý podélně složený tvar. Skládacích zařízení je známa celá řada. K běžným patří např. zařízení sestavená ze dvojíc válců, jejichž vzdálenunl m- pmwLnpnľ- znrz-IJŘALŽU. Píďuvnľdňĺ u-LlI-nĺ zpn(1 vĺwn 1 v- ĺůllu zajlntĺ Zařízení kde je fólie po celou dobu zploščování V dotyku s pârem přibližujících se desek. Oblast podélnýchskladů fčlie je tvarována soustavou segmentu s postupně se zmenšujícím poloměrem zakřiveníPři skládání tubulární fólie a jejím dalším odtahu ve složeném stavu může dojít k nežádoucím deformacím v podélném í příčném směru a v jejich důsledku k nerovnoměrnostem tlouštky. Ty znamenají snížení kvality, požadované při některých aplikacích a také problémy s nepravi delným narůstáním tlouščky návinu fólie na roli.K řešení tohoto nedostatku se používá chlazení vytlačené fólie a tím dosažení fyzikálně mechanických vlastností, především pevnosti, které snižují nebezpečí vzniku nežádoucíchK chlazení vytlačených fólií jsou známa a používána různá zařízení. Nejjednodušší chlazení je zajištěno ofukováním chladným vzduchem po případě ve vedení s trubkovým nebo jinak prnfilovaným prüřezem. Ofukování může být řešeno jak na vnější tak na vnitřní povrch fólie. Vnitřní chlazení je možno zajistit i použitím chlazeného trnu. K intenzivnějšímu chlazení bylo popsáno zařízení s trubkovltým vedením, na jehož vnitřním povrchu protéká v drážkách Chladicí kapalina. Dále bylo popsáno i zařízení vytvořené kombinací chlàzenýchPopsaná zařízení vesměs plní svou funkci pokud nejsou na intenzitu a rychlost chlazení zvlášč vysoké požadavky. Pokud ovšem 2 různých důvodů není možno provést chladící dráhu dostatečně dlouhou, může se stát, že fólie je skládána dříve než je dostatečně vychlazena a má pak v místě skladu sníženou rázovou pevnost. K tomuto jevu dochází např. při výrobě fólií z rozvětveného polyetylénu jestliže je mezi válci skládána za teploty vyšší než 60 °C.K odstranění popsaného nedostatku bylo zkonstruováno zařízení s přesným vedením a intenzivním chlazcním vyfukované fólie podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je, že jeho skladací desky a skladací segmenty jsou opatřeny ohladicím ústrojím, které přestavuje systém kanálů k průtoku chladící kapaliny, z nichž chladící kanály skládacích desek jsou vytvořeny jako lišty spojené se zadní stranou desek a opatřené hrdly k připojení přívodních a odvodních hadic a chladící kanály skládacích klínů představují trubky spojené s jednotlivými skládacímiK bližšímu objasnění podstaty vynálezu uvádíme příklad provedení zařízení. Zařízeníje znázorněno na přiložených výkresoch, kde představujeobr. 1 schematický pohled na zařízení v částečném řezu,obr. 2 boční pohled na zařízení, obr. 3 příčný řez zařízením V rovině A~A podle obr.1 obr. 4 příčny řez zařízením v rovině B-B podle obr. 1.Skladací a chladící zařízení tvoří dvojice skládacích desek Ä a soustava skladacích segmentů 3. skladací desky l se ve směru pohybu fólie sbíhají, skladací segmenty g se V tomtéž směru postupně od sebe vzdalují, přičemž se současně zvětšuje jejich zakřivení tak,aby se fólie přibližovala složeném stavu. za skládacími deskami l a segmenty 3 je dvojiceSkládací desky ł tvoří rám, V němž je na zadní straně upevněn systém kanálů A proprůtok chladící kapaliny. Jednotlivé kanály A jsou opatřeny hrdly k připojení přívodních hadic. Skladací segmenty 3 v oblasti fólie, která má být podělně přeložena, jsou vytvořenyz pásů z plechu, které mají na obou stranách vhodně tvarované (ohnuté) náběhové hrany.Na zndnf nrrnnö jndnnrlivých seqmontů 2 jsou opět upevněny chladící trubky á 5 připojovacími hrdly. segmenty jsou mUnLÁžnJm 1 utkuml npujuny n nunnuu tyčí Q.za provozu je fólie 1 vedena z kruhového otvoru vytlačovací hubice mezi funkční plochy desek l a segmentů g, kde je tvarována a intenzivně chlazena kontaktem s chlazenými plochami.Průtokové systémy kanálů A i trubek 5 jsou protíproudé. Po průchodu mezi deskamí l a segmenty 3 je fůlie dvojici dotahových válců 3 vedena k navíjení a konečné manipulaci.Zařízení podle vynálezu zajistí intenzivní a rovnoměrné ochlazeni fólie po celém jejím obvodu před složením a tím zlepšení kvality v důsledku zvýšení rázové pevnosti v oblasti skladu. Další jeho výhodou je možnost zkrácení chladící dráhy, což se projevĺ především ve zmenšenl stavební výšky provozů se zařízením podle vynálezu ve srovnání s dgsavadnímiZařízení ke skládání tubulárních fólii 2 plastů sestávající z dvojice skládacich desek,jejichž vzdálenost se ve směru pohybu fólie zmenšuje a soustavy skládacích segmentů, jejich vzdálenost v tomtéž směru se zvětšuje, vyznačené tím, že skládací desky (1) a skládací segmenty (2) jsou opatřeny chladicím ústrojím, které představuje systém kanálů k průtoku chladící kapaliny, z nichž chladící kanály skládacích desek (1) jsou vytvořeny jako lišty spojené se zadní stranou desek (1) a opatřené hrdly k připojení přívoduích a odvodních hadic a chladící kanály skládacich segmentu (2) představují trubky spojené s jednotlivými

MPK / Značky

MPK: B29C 47/88

Značky: tabulárních, chlazení, plastů, zařízení, fólií, skládání

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-266077-zarizeni-ke-skladani-a-chlazeni-tabularnich-folii-z-plastu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke skládání a chlazení tabulárních fólií z plastů</a>

Podobne patenty