Rotor indukčního motoru s kotvou nakrátko

Číslo patentu: 266074

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ordáň Jan, Orság Jan, Vrábel Ondřej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PO PIS VYNÁLEZU 266074 19 K AUTORSKÉMU osvênćení 1 íFEDERÄLNÍ ÚŘAD mo VYNÁLEZYAUÍOI vynálezu VRÄBEL ONDŘEJ ing., ORSÄG JAN ing., ORDÁŇ JAN, VSETÍNRotor indukčnĺho motoru s kotvou nakrátko(57) U rotorů s kotvou nakrátko s automatickým zavařovánim měděných tyčí do měděných spojovacich kruhů nelze zachovat přečnivajici konce tyčí, které podstatné přispívaly k chlazení rotoru. Stejného účinku se dosáhne ventilačnímí křidly vytvořenými prostřiženim a vyhnutim materiálu spojovacich kruhů. Tato křidla lze vytvořit i na krajových plechâch rotoru.vynález se týká rotoru indukčního motoru s kotvou nakrátko s měděnými tyčemi zavařenýmido měděných spojovacích kruhů.Taková rotory se používají u indukčních motoru s napětovou a kmitočtovou regulací ntâřurk v čínskom rnznnhu, wřndt-všĺm pro pnhon vřnl-ovw nhrąíluňrĺoł) strojů. Protože tyto motory jnuu napnijuny V. pmlnvunllčüvvyvl nIľ-nlČI, jejichž. gvhnĺžlLullnuząl jn UumZLInÍI, nt-Iluůžu Iuutor V celém regulačním rozsahu pracovat s optimálními hodnotami napětí a kmitočtu. To pak má za následek provoz mimo oblast maximální účinnosti a tedy i zvýšené ztráty.Requlační asynohronní motory pro pohon vřeten se provádějí zpravidla uzavřené a proto je u nich dobrý přestup tepla z rotoru do vnitřního prostoru velmi důležitý. Dosud se kotvy nakrátko u takových motoru provádějí tak, žejměděné tyče zapojené natvrdo do měděných spojovaoíoh kruhu přečnívají za spojovací kruhy a tvoří tak jakési ventilátory, které způsobují cirkulaci vnitřního vzduchu a současně mu předávají ztrátové teplo. Pájení natvrdo je však technologicky náročné a obtížné se robotizuje. zavaření tyčí V - svarem je snažší a lépe robotizovatelné, ale přečnívající konce tyčí není při tam možno zachovat, čímž by se zhoršílNová konstrukce rotoru s kotvcu nakrátko s měděnými tyčemi zavařenými bez přečnívání do spojovacích kruhů a s ventilačními křídly na obou stranách kotvy je řešena rotorem indukčního motoru s kntvou nakrátko podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ventilační křídla jsou vytvořena prostřižením a vyhnutí materiálu mezikruží pevně spojeného s hřídelem.Nová konstrukce kombinuje výhodnou technologii výroby kotvy nakrátko 5 dobrým přestupemPříkladné provedení vynálezu je znázorněno na připcjeném výkrese, kde obr. 1 až 4 představujĺ bokorys a částečný podélný řez rotoru s kotvou nakrátko s různými variantami vytvoření ventilačních křídel. V horní polovině obrázků je znázorněna jedna varianta, v dol ní polovině je znázorněna varianta další.Na hřídeli ł obr. 1 a 2 nahoře je upraveno osazení 3 pro opěr rotorového svazku 3.V drážkách rotorového svazku 3 jsou vloženy měděné tyče 1, které jsou zavařeny do měděného ým vnějším průměremspojovacího kruhu g. Mědčný spojovací kruh 5 má tvar mezikruží. které sv přečnívá za vnější průměr rotorového svazku 3 a svým vnitřním průměrem sahá až k osazení3 na hřídeli l. Spojovací kruh § je na svém vnitřním průměru prostřižen a prostřihy jsou v osovém směru vyhnuty, takže tvoří ventilační kíídla Q. Po dokončení rotoru se vnější průměr spojovaciho kruhu á přetočí na vnější průměr rotorového svazku 3, což je vyznačenoobvyklou značkou pro opracování ve tvaru nerovnoramenného písmeno V.Na obr. 1 a 2 dole je jiná varianta příkladného provedení vynálezu, kde spojovacíventilační křídla É vytvořená vyhnutím prostřiženého materiálu spojovacího kruhu É jsou uspoŕádána radiálně na způsob lopatek ventilátoru. Protože spojovací kruh § sahá až k hřídeli ł a opírá se o osazení g, zlepšuje se přestup tepla z kotvy nakrátko do hřídele. To má význam pro udržení přesahu mezi rotorovým svazkem a hřídelem.Na obr. 3 a 4 nahoře je znázorněna další varianta, kde spojovací kruh Ě sahá až k hřídelia jsou V něm prostřižena okna g. Ventilační křídla Q jsou uspořádána radiâlně, což jejich ventilační účinek zesiluje. Na obr. 4 a 3 dole je znázorněna varianta, u níž jsou ventilač ní křídla g vytvořena v ocelovém krajovém plechu 1. Krajový plech 1 znázorněný na obr. 3 a4 dole sahá od hřídele A až k vnějšímu průměru rotorového svazku 3. Je jistě možné provést krajový plech 1 i tak, že sahá od hřídele l až pod spojovací kruh §, takže není součástí aktivního železa rotoru. Tato varianta má výhodu v úspoře barevných kovů, je však méně výhod ná pro horší přestup tepla, protože na rozdíl od předchozích variant nejsou lopatky Q přímospojeny se zdrojem tepla. Dynamické vyvažováni se provádí vrtáním děr 3 do rotorového svazku 3 v oknech g, které vznikly prostřižením a vyhnutím ventilačních křídel 6.1. Rotor indukčního motoru s kotvou nakrátko s měděnými tyčemivzavařenými do měděných spojovacích kruhů a s ventilačními křídly, vyznačený tím, že ventilační křidla (6) jsou vytvořena prostřiženim a vyhnutím materiálu mezikruží spojeného s hřídelem (1).2. Rotor indukčního motoru dle bodu 1, vyznačený tim, že ventilační křídla (6) jsouvytvořena na spojovacim kruhu (5).3. Rotor indukčního motoru dle bodu 1, vyznačený tím, že ventilační křídla (6) jsou

MPK / Značky

MPK: H02K 3/04

Značky: indukčního, nakrátko, rotor, motorů, kotvou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-266074-rotor-indukcniho-motoru-s-kotvou-nakratko.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rotor indukčního motoru s kotvou nakrátko</a>

Podobne patenty