Zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlních děl

Číslo patentu: 265711

Dátum: 14.11.1989

Autor: Halada Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

454) glro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních(57) zapojení je určeno pro kontinuální sledování konvergenci v okolí vertikálních i horizontálnlch dülních děl, zejménak měření konvergencí napříč důlnimi dílyz nutnosti respektovat prostorové poměry pro zachování plného provozu v důlnich dílech, Podstatou zapojení je to, že uzavřený polygonový nosník je ve dvou protilehlých bodech spojen s hornincu prostřednictvím vyrovnávacích kloubú v jejichž spojnicí je zařazen teleskopický konvergometr, přičemž v rovině kolmé k této spojnící jsou na protilehlých stranách obvodu polygonového nosníku připevněny další dva konvergometry dotlačované pružinami na snímaci desky ukotvené v hornině nebo navynález se týká zapojení pro měření konvergencí V okolí vertikálníoh i horizontálních dúlních dčl, které sestává z uzavřeného polygonového nosníku, jehož protilehlé strany jsou pevné spojený z kotvícími tyčemi prostřednictvím vyrovnávacích klcubů. Na jedné straně je mezi polygonový nosník a vyrovnávací kloub zařazen teleskopický konvergometr a v rovině kolmé ke spojnicí mezi kotvícími tyčemi jsou na protilehlých stranách na obvodu nosníku Pĺ|PVY Ú 4 ÚV 4 PNhUrĺVhč hHHvvIqnmv|uy, hlncť np vnlř aný h,WKe sledování konvergencí v okolí vertikálních í horizontálních důlních děl a jejich měření se doposud používají pásma, nebo jiná mechanická měřidla, kterými se měří vzdálenost mezi konci měřicích tyčí, ukotvených V hornině nebo k výztuží důlního díla. Uvedený způsob měření nedovoluje dálkový přenos informací z dolu na povrch, kontinuální sledování pohybu horniny a postrádá požadovanou přesnost. K měření těchto příčných konverqencí nelze použít ani konvergometry, které jsou používány k měření svislých konvergencí, protože velká vzdálenost mezi měřenými body a nutnost řádově vodorovného uložení měřicího zařízení a použití prodlužovacích nástavců vyvolává velký průhyb zařízení a vibrace. Při výškovém nebo příčném posunu měřených bodů, na které je konvergometr pevně navázán, dochází k jeho deformaci,protože jeho spojení s těmito boty podstrádá vyrovnávací prvky. Tyto nedostatky výsledky měření znehodnocují natolik, že se stávají nepoužitelnými. Konvergometr instalpvaný napříč vertikálním nebo horizontálním důlnim dílem také brání odtěžení horniny, dopravě a chůzi pracovníků. Ke zkreslování naměřených hodnot také dochází i při použití podpěrné tyče,kterou by mohl být vodorovně instalovaný konvergometr zpevněn oproti počvě dülního díla,protože celé dúlní dílo včetně počvy je V pohybu. Není známo. že by v současné době existovaly konvergometrické přístroje pro měření konverqencĺ v okoli vertiká 1 níchi horizontálních důlnĺch dčl s dálkovým přenosem naměřených hodnot, jejichž konstrukce by umožñovala rozepřít konvergometr napříč důlním dílem V různých směrech tak, aby nedocházelo keizmíněnému pohybuzařízení, průhybu jeho vlastní hmotnosti, k vibracím a ke zkreslování naměřených hodnot.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zapojením pro měření konvergencí v okolí vertikálnich i horizontálních důlních děl, které sestává z uzavřeného polygonověho nosníku, dvěmaprotilehlými stranami spojeného z kotvícími tyčemi prostřednictvím vyrovnávacích kloubů.Na jedné straně je mezi polygončvý nosník a vyrovnávací kloub zařazen teleskopický konver gometr. V rovině, která je kolmá ke spojnici mezi kotvícimi tyčemi jsou na protilehlých stranách obvodu nosníku připevněny další dva konvergometry. Pomocí pružin jsou jejich pohyblivé teleskopické částí dotlačovány ke snímacím deskám, které jsou ukotveny také na protilehlých stranách dülního díla tak, aby jejich snímací roviny byly rovnoběžné. Teleskopický konvergometr umístčný ve spojnici mezi kotvícími tyčemi na jedné straně polygonového nosníku má snímací tyč s převodovým mechanismem umístěnou mimo vlastní teleskop, rovnoběžně s ním. Prevodové kolo a další částí převodového mechanismu jsou spojeny s pevnou částí teleskopu a současně z celým polygonovým nosníkem. Snímací tyč je pevné spojena z pohyblivým sloupemVýhody zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlníchděl podle vynálezu spočívají zejména V možnosti měření posunu stěn vertikálních důlníchděl ve dvou bodech na jedné spojnici nebo ve čtyřech bodech narovině při zachování plného provozu důlní jámy, pro měření konvergenc ivergencí výztuže dlouhých důlníchí i diverqencí boků horizontáJních důlních děl nebo pro měření konvergencí i d děl při ražbě tunelovacími stroji, kde jejich pojízdné plošiny brání rozepření teleskopických konvergometrů mezi strop a počvu. Průměr i tvar uzavřeného polygonového nosníku lze měnit pomocí seřiditelných stavěcích dilů a tak kopirovat stěny důlní jámy nebo tvar horizontálního dúlního díla. Výhodou zapojení je také kontinuální záznam s dâlkovou registraci naměŕe u směrech od 0,05 mm do 600 mm 5 požadovanou přesností 0,05 mm při měřeníjednotlivých jevü. pobíhají V časově krátkych intervalech. Konvergence i divergence mohou být trvalým záznamem z tiskárny počítače, akustický, Pro tyto výhody lze zapojení podle vynálezuZapojení vyhovuje i pro prípady náhlých záchvěvů horského masívu, které sledovány průběž ně v závislosti na čase, vizuálně na displey, s možností volit předhavarijní a havarijní meze.využívat pro dálkově sledování posunu hornín, jejich otřesů včetně mikrootřesů.podle vynálezu je tvořeno z uzavřeného polyqonovćho nosníku Ä, který je na dvou protilehlých 7 prostřodnĺctvím vyrovnávacích kloubů g. Na jedné straněZnpnjnní pro měření konvergencí V oko| nan/u-h -Iyu-vn ~ lnnlvľIvui Iyř-nyní ju mvzí nlyqunuvy nosnlk I u vynnvnúvuwi ko sojníci mozl kotvícími tyčemi 1 jsou na 0 Lllu Fomocí pružin 15 jsou jejich pohyblivévnitřní teleskopické sloupy 2 dotlačovány pružinami lg ko snímacfmV ruvinő ktorú je kolmů hjýh L,5obvodu nnsnĺku Ä připnvnčny další dva konvurgometry A.teleskopické části,protilehlých stranách důlního díla tak, gometry Q mají snĺmacĺ tyče li s převodovými kol ní teleskopy tvořenć pevnou částídcskám Q, ktoré jsou ukotveny na y lg včetněsnímací roviny rovnoběžné. Konver potenciometrů a s přítlačnýmí koly lg umĺstěny mimo vlast 9. Pŕevodová kola lg včetně potenciometrů a přítlačná kolateleskopu 5 a vnitřním sloupem ü 14 jsou spojena s pevnou částí teleskopu 5. Snimací tyče lg jsou pevně spojeny s pohyblívýmiUzavřoný polyqonový nosn k L se na jedné straně kotvĺ do výztuže gg dülniho díla prostřed í n vyrovnávacího kloubu g. Ton se po konečném vyrovnání je tento nosník l pevně spojen s výztužiNa vnitřní sloup teleskopu Q, který je opět ukončen vyrovná nictvlx uzavřeného polygonového nosníkul ĺixuiv. Na protílohlć straně polygonového nosníku lgg důlního díla prostřednictvím teleskopu A konvergometru Ä.3 se přišroubuje vyměnitelný stavěcí sloupekA konvergomotru Na závit čepu vyrovnávacĺho kloubu 3 je napojen kotvícĺ tyč 1, ukotvenávacĺm kloubcm 3. k výztuži gg důlního díla. Na teleskop 1 konvergometru 3 se přišroubuje konvergometr 3,jehož snímací tyč lg je pružinou lg vytlačována proti osazenému konci vnitřnĺho sloupkuPři posunu vnitřního sloupku 2 teleskopu se spolu s ním posouvá i snimací tyč 15. Kolum ke spojnlci mezi dvěma místy kotvenl polyišroubují dva další konvergometry 3. Snimapolyqonového nosnĺku l r čovány proti snímacím deskám §, které jsou pevnou součástí výztužegonového nosniku l se na protilehlých stranách ci tyče lg u konvergo metru Q jsou pak vytla gQdůlního díla.1. zapojení pr vého nosnĺku, jehož protilehlé strany jsou pevně spojenysestávající z uzavřeného polygono vyznačené tím, že uzavřený polygonový nosník l je na jedné straně spojeního vyrovnávaciho kloubu g, na druhé protilehlé straně ruhým vyrovnávacím kloubem Äopatřený teleskopickým konvergometrem 3 pevně spojeným s ddu polyqonoveho nosníku l jsou v roviněprotilehlých stranách polygonového kové části jsou volně v kontaktuZ. zapojení podle bodu 1 vyznačené tím, že na obvokolmé ke spojníci mezi kotvicimi tyčemi 1 připevněny nanosníku l dva teleskopické konvergometry Q jejichž dotyse Snímacim tuž gg důlního díla.

MPK / Značky

MPK: G01B 21/02

Značky: okolí, důlních, měření, vertikálních, konvergencí, zapojení, horizontálních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-265711-zapojeni-pro-mereni-konvergenci-v-okoli-vertikalnich-i-horizontalnich-dulnich-del.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlních děl</a>

Podobne patenty