Kostra deštníku

Číslo patentu: 265710

Dátum: 14.11.1989

Autori: Klicnar Josef, Němec Vladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

157) Kostra skládajících deštníků, zejména typů samoskládacích, využívající pantografický mechanísmus s úplnými pružnicemí,kde jejich jednotlivé členy, vzpěra, podpěra a drátěná pružnice jsou upevněny zasunutím do slepých axiálnich otvcrů pružíciho monolitého dílu. Strany pružícího monolitého dílu jsou spojeny pomoci zúžených profilů,které svou funkcí nahrazujĺ klouby a umožňují potřebné natočeni všech členů mechanismu při rozeviráni a zavíráni deštníku.vynález se týká nově konstrukce pantografického mechanismu úplné pružnice kostry skládacích deštníkü, zejména typů samoskládacích.V současně době so u koster dnštníků používá pro spojení kovových dílú úplných pružnlcpřevážně důlčíkovaných nebo nýtových kloubů.nůlćĺkuvunő kluuhy mají malou pevnost a brzy su opotřebují Další jejich nevýhodou. . . ,SĚBJNP Jk 0 U nýtových kloubů, je značná pracnost výroby i montáže a také možnost poškozenípotahn deštníku přĺskřípuutím do kloubu.Výroby nýtů vyžaduje složité a rychle se amortizující zařízení. Montáž nýtových spojů představuje pracné sestavování i přesné polohování nýtovaných dílů. Zakřívením některých nýtů při roznýtování dochází ke znehodnocování spojú. Nejvýhodou dutých nýtů je navíc snadné opotřebnní a přestřihnutí. Jiná známá provedení využívají jednotlivé klouby a objímky z pružného plastu, které jsou navlečeny na kovové díly úplné pružnice, nebo jsou složitějším způsobem uchyceny na díly, zejména na korunu nebo růžici, mezi kterými má být dosaženo otočného spojení. Taková řešení se využívají zejména u neskládacích deštníkü a jejich nevýhodou je nedostatečně pevné spojení málo odolné proti vytažení pružnice V místech, kde jedíl namáhán na tah.Dalším známým řešením užívaným u neskládacích deštníků je vytvoření celých pružnic,včetně kloubů, 2 pružného plastického materiálu, jako u řešení podle patentového spisuTyto pružnice vyžadují masívnější průřezy částí, kde je potřeba větší tuhost a tímse zvětšuje objem celého složeného deštníku.Výše uvedené nedostatky jsou odstraňovány kostrou deštníku s úplnými pružnicemi a pantografickým uspořádáním dílú, složeně z kompletní hole s navlečenou korunou a růžicí a z úplných pružnic, tvořených vždy vzpěrou, podpěrou a drátěnou pružnicí, podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že vzpěra a podpěra je s drátěnou pružnicí spojena pružným mechanismem, tvořeným pružícím monolitým dílem tvaru rovnoběžníka nebo líchoběžníka, vyrobeným s výhodou 2 plastického materiálu. Tři ze čtyř částí tohoto monolitého tělesa jsou opatřeny slepými axiálnímí otvory pro nasunutí dílů úplné pružnice, orientovanými ve shodném smyslu po jeho obvodu. Mezi jednotlivými částmi pružícího monolitého dílu jsou vytvořeny zúžené profily (krčky) nahrazující klouby a umožňující vzájemný pohyb částí.Hlavními výhodami kostry deštníku, jsou zejména jednoduchost montáže prvků kostry,které jsou vsunuty do pružného mechanismu v místech, kde působí tlakové napětí, čímž nedochází k rozpojování prvků, snadná vyměnitelnost jednotlivých dílü bez nutnosti demontáže deštníku, snížení pracností výroby dílů i montáže a oproti celoplastovým konstrukcím kostry i zajištěnípotřebné tuhosti prvků při zachování ohebnosti a malých rozměrů složeného deštníku. Další výhodou je i odstranění možnosti poškození potahu skřípnutím v kloubu.Příkladné provedení kostry deštníku podle vynálezu je znázorněno na připojených výkresoch,kde na obr. 1 je zobrazen kloubový mechanismus, tvořený pružĺcím monolitým dílem a do něho zasunutými díly úplné pružnice. Na obr 2 je zobrazena kompletní úplná pružníce uchycená k holi deštníku a na obr. 3 je zobrazen pružící monolitý díl ve svém výrobním tvaru, zároveňjsou zde zobrazeny profily jednotlivých části monolitého tělesa, vynesené mimo obrys součástí.Kostra deštníku s úplnými pružnicemi a pantografickým uspořádáním dílů je tvořenaz kompletní hole l s korunou 3 a navlečenou růžicí Q a ze sady úplných pružnic, skládají cích se vždy ze vzpěry 3, jedním koncem připevněné k posuvné rúžici Q, podpěry á, připojené ke koruně g a drážěné pružnice §. Jednotlivé díly 5, E, Q úplné pružnice jsou zasunutysvými opačnými konci do slepých axiálních otvoru lg vytvořených pružícim monolitém dĺlejsou jeho jednotlivé částí łg łg, ii, 1 spojeny zúženými profily Q, Q, łg, łł tvaru krčkü.Potřebné natnčnnĺ všech členů mechanísmu při rozevíráni a záviráni deštniku umožňují zúžené profily §, 2, łg, łł, které při složeném deštníku působí mírně rozevírânĺ pružnic,rnž nmnřñniv nnndnřišf pľĺníup k růživí 1 n lvhřĺ rnznvĺrânf dnňtnfku. Při rowvvĺránĺ,nunvnm uúřívn J n hnli J Hmňrnm kv kurnnň g, vňuuhny úplnú pružniuu ostupnč odlňhnjíod hole Ä díky mechnnismu pružfcího mnnolitého dilu 1, jnhnž část Lg je, na rozdíl od ostauüchčástí, namáhâna pouze na tah, a proto lze použit užšiho profilu, bez nutnosti vyztužoni.1. Kostra deštniku, s úplnými pružnicemi a pantografickým uspořádáním dilú, složená z hole s navlečenou korunou a růžicí a z úplných pružnic tvořených vzpěrou, podpěrou a drátěnou pružnící, vyznačujíci se tím, že vzpěra (4) a podpěra (5) je s drátěnou pružnicí(6) spojcna pružĺcím monolitým dilem (7) tvaru rovnoběžníka nebo lichoběžnĺka, přičemž jednotlivé části (12, 13, 14, 15) pružícího monolitého dilu (7) jsou spojeny zúženými profily2. Kostra deštníku podle bodu 1, vyznačujicí se tim, že protilehlé kratší části (13,15) a delší část (14) pružícího monolitého dílu (7) jsou opatřeny slepými axiálními otwny (18.

MPK / Značky

MPK: A45B 25/02

Značky: kostra, deštníku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-265710-kostra-destniku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kostra deštníku</a>

Podobne patenty