Zařízení pro změnu polohy otočného pluhu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

UEU xwihłáňnn |I uu na(54) Zařízenl pro změnu polohy otočného pluhu(S 7) Zařízení je určeno pro změnu polohy otočnćho pluhu z jedné pracovní polohy do druhé a pro zajištění jednak V obou pracovních polohách, jednak ve středové poloze transportní. Na konzole pluhu jeuchycena kyvná vidlice, opatřená pracovnim vybráním pro ovládací čcp otočněho ramene pluhu. Ovládací čep je uchycen k pĺstnici pracovního válce. Kyvná vidlice jo opatřena pracovnĺm vyhráním též pro odpružený blokovací čop, spojený s ovládací pákou, opatřenou zajiščovaci opěrou. Blokcvaci čep je upraven Lêž pro styk s čelni plochou kyvné vidlice,opatřené ovládací vačkovou plochou ovládaciho táhla rozvädčče tlakového média provynález se týká zařízení pro změnu polohy otočného pluhu, a to jednak pro změnu z jedné pracovní polohy do druhé a jednak pro jeho uvedení do polohy transportní se současným zajiště ním v daných polohách.nosud so pro 7 mňnn pracovních poloh otočných pluhů používá hydraulických válců s ovládánlm nmuw| nnnútnk, nnx. Inldřnĺwh, il. nv xmhnu nmůln luku kAa|lny V hydlnullvkům válci odvozujo od změn tlaku v přívndním nebo odpadním potrubí válce. Tato zařízení jsou výrobné značně nákladná, což se projevuje i v nákladoch pořizovacích. Pro uvedení otočného pluhu do transportní polohy a pro jeho zajištění v ní se používá různých dodatečných pojistek,představujících samostatné zařízení. Mohou se většinou uvést V činnost až po správném natočení pluhu do střední polohy, což je někdy obtížné a závisí do určité míry na zručnosti obsluhy.Zařízení pro změnu polohy otočného pluhu podle vynálezu tyto nevýhody a nedostatky odstraňuje. Jeho podstata spočíva v tom, že na konzole pluhu je uchycena výkyvná vidlice,opatřená pracovním vybráním pro ovládací čep otočného ramene pluhu, uchycený k pístnicipracovního válce a po odpružený blokovací čep, spojený s ovládací pákou, opatřenou zajiščo vací opěrou.Zařízení pro změnu polohy otočného pluhu podle vynálezu tyto nevýhody odstraňuje využíváním kombinované kyvné vidlice, jak pro otáčení pluhu z jedné do druhé pracovní polohy,tak i pro zajištění v poloze transportní. Jeho použitím klesají oproti jiným provedením jak pořizovací, tak i provozní náklady, a to V důsledku jednoduchosti jeho konstrukce aPříklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje zařízení V náryse, obr. 2 V bokoryse a obr. 3 je detailnímsvislým řezem zařízením s blokovacím čepem pro transportní polohu.Na konzole l je nosným čepem g uchycen výkyvný pracovní válec Q, např. hydraulický, k jehož pístnici A je spojovacím okem á přiklouben ovládací čep É otočného ramene 1 pluhu 3, příp. opatřený úložným vybráním gg. Na konzole l je úchytným čepem g uchycena kyvná vidlice lg, opatřená pracovním vybráním ll. Konzola l je opatřena dotazy lg obou krajních poloh kyvné vidlice lg, která je opatřena svou fixační pružinou lg pro fixaci v krajních polohách, tj. v obou pracovních polohách pluhu Q. Fixační pružina lg je svým druhým koncem uchycena ke konzole l. Pracovní vybrání ll kyvné vidlice lg je upraveno pro ovládací čep6 otočného ramene 1. Čelní plocha li kyvné vidlice lg je opatřena ovládací vačkovou plochoulg ovládacího táhla lg rozvšděče ll, na nějž je napojen pracovní válec g. V konzole l je pomocí kluzného lože lg uložen vodící čep lg, nesoucí na svém konci blokovací čep gg, s výhodou kuželový, upravený pro styk s čelní plochou li kyvné vidlice lg a přes pracovnívybrání ll kyvné vidlice lg též pro styk s úložným vybráním gg ovládacího čepu Q. Vodicí ep lg je dříkem gl, na nějž je navlečena blokovací pružina gg, spojen s ovládací pákou3, opatřenou zajištovací opěrou gg, upravenou jednak pro styk s vodicí plochou gg úložnétrubky gg, v níž je uložen vodicí čep lg s dříkem gl a blokovací pružinou gg, jednak prostyk se zajištovacím výřezem gl, upraveným s výhodou na úložné trubce gg.i vpuštění tlakového média pod píst pracovníhoZařízení podle vynálezu pracuje takto Př 1 a tím i pluhem §. Přitomválce 3 se začne pístnice A zasouvat a otáčí otočným ramenem covního vybraní ll kyvné vidlice 19 a začne jí otáčet. Ovládacíí ovládací táhlo lg rozváděče ll a tento ítok tlakového média pod píst hydraulické zapadne ovládací čep § do pra vačková plocha lg kyvné vidlice lg přitom stlač ve střední poľoze kyvné vidlice lg krátce přeruší přho válce Q. Po překročení středové polohy jej zavede nad píst hydraulického válce Q, cožvysune pístnici 3 do polohy, kdy je otočné rameno 1 s pluhem § vykývnuto na druhou stranu, přičemž se do druhé své krajní polohy na doraz lg pootočí kyvná vidlice lg a je v této Obdobný proces je proveden i při otáčení pluhu g zpět.rtní poloze se uvolni ovládací páka 3 ze zajištovatakže blokovací pružina gg tlačí nyní prostřednictvímpoloze fixována fixační pružinou lg. Pro blokování pluhu g ve středové transpo cího výřezu gl, kde dosud spočívala,vodiciho čepu lg na blokovací čep 32. Ten se opírá o čelni plochu 13 kyvné vidlice 10 tak dlouho, až při jejím výkyvu při otáčení pluhu Q zapadne přes pracovní vybrání ll v kyvné vidlíci U do úložného vybraní gg otočného čopu 6 a zabokue tak otočné rameno 7 s pluhemQ V ľrnnnpnntnf nlozn, a to při současnćm přerušeni přívodu tlakového média do pracovního1. Zařízení pro změnu polohy otočného pluhu, opatřeně otočným ramenem pluhu, napojeným na pístnici výkyvnćho pracovního válce, uohycenćho na konzole, vyznačené tím, že na konzole(1) h uchycona kyvná vidlice (10), opatřcná pracovním vybránim (11) pro ovládací čep (6) otočnćho ramene (7) pluhu (R), uchycený k pĺstnicí (4) pracovního válce (3) a pro odpruženýČcp (20), spojený 5 ovládací pákou (23), opatřenou zajiščovací opěrou (24).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tim, že blokovacĺ čep (20) doléhá na čelní plochu(14) kyvnć vidlice (10), opatřcné ovládací vačkovou plochou (15) ovládacího táhla (16)rozvádčče (17) tlakového média pro pracovní válec (3).3. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že kyvná vidlice (10) je spojena s fíxačnípružínou (13), uchycenou ke konzole (1), která je opatřena dorazy (12) krajnich poloh kyvné4. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tim,že v konzole (1) je pomocí kluzného lože (18)uložen vodici čep (19), nesoucí blokovací čep (20) kyvné vidlice (10) a spojený 5 dřikem(21), na němž je uložen blokovací pružina (22).Zařízení podle bodu 4, vyznačené tím, že dřik (21) je spojen s ovládací pákou (23),jejíž zajíščovací opěra (24) je upravena jednak pro styk s vodicĺ plochou (25) úložné trubky(26), V níž je uložen vodici čep (19) s dříkem (21) a blokovaci pružínou (22), jednak prostyk se zajiščovacím výřezem (27), upraveným na úložné trubce (26).6. Zařízení podle bodu l, vyznačené tím, že blokovací čep (20) je uložen V pracovnim

MPK / Značky

MPK: A01B 3/42

Značky: otočného, změnu, zařízení, polohy, pluhu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-265706-zarizeni-pro-zmenu-polohy-otocneho-pluhu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro změnu polohy otočného pluhu</a>

Podobne patenty