Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Číslo patentu: 265291

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pekárek Petr, Letko Pavel, Lederer Erich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

1.292332 BRICK ing.,(75) mmm( PETR, AUÍOI vynález 1 mm nvm úswŕ NAD mnmZpůsob přepracování kryatalického aíranu amonnéhn(57) ďĺčelem řešení je převést Krystalický ním-an amonný na. granulovaný roz metatelxzý produkt. robota cíle ae dosáhne tak že so uapřed připraví aměs obsahující 9 e až 99,9 as motQu-yatąlickěhn síranu amonnáho a 2 s 0,1 75 hmot. práškového uhličitanu vapenatého vztaženo na čisté bazvodé látky a potom ae tato směs tlakově granuluje.Yynález se týká způsobu přepràcování krystalického síranu amonného na granulovetelný produkt.Při výrobě kaprolaktamu a jiných výrobků odpadají velká množství síranu amonného v krystalioké podobě. Hlavním odběratelem je zemědě 1 stvi,ale s klesajíoí tendencí. Přebyt-t ky síranu amonného se skhadují na volných skládkáoh, které představují vysoké ohrožení životního prostředí. Řešením se nejeví prodej přebytků síranu amonněho do zahraničí za ztrátovou cenu. Jednou z překážek, která bráni vyššímu odbytu v zemědělském sektoru je krystalická forma síranu amonného,nevhodná pro dopravu, skladování a zejména aplikaci rozmetáním či jinak. Lze předpokládat, že granulovaný produkt by měl podstatně lepší odbytové možnosti.Granulace síranu amonného nabalovacím způsobem je známa. Vyžaduje však granulační kapalinu a sušení, čímž se proces prodražuje. Krystalioká.forma síranu amonněho není pro tento způsob granulace vhodná.Je známa i tlaková granulace siranu amonného. Byla ově~ řována před několika lety s celkem dobrým výsledkem. Jednalo se ovšem o zpracování práškového produktu z rozprašovací sušárny. Tlakové granulace síranu amonného s močovinou má výhodu v tom, že se získá produkt s vyšším obsahem dusíku. Při zkďüškách tlakové granulace síranu amonného z výrobny kaprolaktamu se však ukázalo, že krystalický produkt má vlastnosti,které výrazně zhoršují průběh tlakové granulacą a to jak při zpracování siranu amonného samotného, tak i ve směsi s močovinou. Chování se výrazně nezměnilo ani vlhčenim směsi. Jiné lepivé přísady nebyly zkoušeny.V poslední době bylo zjištěno, že kvalitu síranu adonněho lze zlepšit tlakovou granulací směsi obsahující 75 až 98 hmot. krystaliokého siranu amonného a 2 až 25 hmot. dusičě nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého. Zpevnění granulí se zde patrně dosahuje konverzi siranu amonného na siran vápenatý.Ještě výhodnějšim z hlediska zachování čistoty původního síranu amonného se jeví způsob přepraoování krystalického síranu aąonného odpadajícího při výrobě orgaňických produktů jako je kyselina mravenčí nebo kaprolektam na granulovaný produkt podĺe předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že se napřed připraví směs obsahující 98 až 99,9 hmot. krystalického síranu amonného a 2 až 0,1 hmot. práškového uhličitanu vápenatého vztaženo na čisté bezvodé látky a potom se tato směs tlakově granuluje.Tabletovacimi zkouškami a následnou čtvrtprovozní zkouškou bylo prokázáno, že chování krystalického síranu amonného při tlakové granulaci se nepatrným přídavkem práškového uhličitanu vápenatého výrazně zlepšuje.Krystalickým síranem amonným rozumíme síran amonnú vzniklý vykrystalováním z roztoku a nikoliv odsušením vodą napříkląd v rozprašovací eušárně. Práškovým uhličitanem vápenatým rozumíme ňletý vápeneo nebo srážený uhličitan vár penatý, vyhovuje vápenec jemně mletý dle ČSN 72 1250.Přídavkem práškového uhličitanu vápenatého se mění tokové vlastnosti vstupní směsi a zřejmě i úhel vnějšího tření, dochází k dobrému vthování směsi mezi válce a pracovní tlak se zvyšuje, což je předpoklad dobré tlakové granuüace a dostatečně pevnosti granulátu.Přídàvek práškového uhličitanu vápenatého výrazně zlepšuje fyzikálně~mechanioké vlastnosti granulátu, přičemž se nevyžaduje jeho sušení. Vzhledem k nízkému přídavku práškového uhličitanu vápenatého, nedochází prakticky ke snižování koncentrace síranu amonného nebo jeho čistoty.Průběžně připravovaná směs 99,7 kg/h krystalického síranu amonného, 0,3 kg/h mletého vápence a 100 kg/h vratného materiálu z předchozí operace se lisovala mezi válci dvouválcového granulátoru a vzniklé pláty se drtily. Drcená směs se třídila na dvousítovém třídiči se síty 2 x 2 m a 4 x 4 mm. Nadsítný podíl z hrubého síta se vracal do drtiče, frakce 2 ąž 4 mm se odtahovala jako produkt a podsítný podíl z jemného eíta se vracal do operace mísení surovín. Celý provoz byl provozován kontinuâněa Pevnost takto vyrobených granulí vyhovovala běžným nárokům na skladování, případně rozmetání.

MPK / Značky

MPK: C01C 1/248

Značky: přepracování, síranu, způsob, amonného, krystalického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-265291-zpusob-prepracovani-krystalickeho-siranu-amonneho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přepracování krystalického síranu amonného</a>

Podobne patenty