Spôsob výmeny axiálnych dorazov a zariadenie na jeho uskutočnenie

Číslo patentu: 264849

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

trärrtrzšrêt PO ms VYNÁLEZU 264 849W 5) Autor vynálezu KOLLÄRIK DUŠAN ing. , NOVÉ 2 mm(54) Spôsob výmeny axlâlnych dorazov a zariadenie na jeho uskutočnenie(57) Riešenie sa týka spôsobu výmeny axiálnych dorazov azariadenía na jeho uskutočnenie najmä u skľučovadiel so skokovým prestavenim axiálnych dorazov. Podstatou spôsobu výmeny axiálnych dorazov je, že skľučovadlo sa prepojí 5 vymieňacim prostriedkom prostrednictvom axiálnych dorazov, po čom v súčinnosti s istiacim mechanizmom axiálnych dorazov a vzájomným uhlovým natočenim skľučovadla a vymieňacieho prostriedku sa axiálne dorazy premiestnia z vymieňacieho prostriedku do skľučovadla a naopak. Podstatou zariadenia na uskutočnenie tohto spôsobu je, že základné teleso vymieňacieho prostredku má vytvorené V uhlovom natočení odpovedajúcom uhlovému natočeniu hniezd V axiálnych dorazov V skľučovadle polohova- 0 BR 4 u né otvory vybavené poistnými plcchami, Ä pričom axiálne dorazy majú vytvorené blo kovaoie plochy pre záber s poistnými plo chami polohovacich otvorov a záberové plo chy pre usporiadanie v hniezdach axiálnych dorazov na sklučovadle. Spôsob výmeny dorazov spolu so zariadením na uskutočnenie tohto spôsobu umožňujú vymíeňat všetky axiálne dorazy sůčsne alebo ich prestavoé vat a navyše je možné tieto úkony aütomatizovať napriklad použitím manipulačného zariadenia obrobkov. Uplatnenie nájde riešenie v technologických pracoviskách na všetkých stupňoch automatizácie s využitím manípulačného zariadenia.vynález sa týka spôsobu výmeny axiálnych dorazov a zariadenia na jeho uskutočnenie najmä u sklučovadiel so skokovým prestavenĺm axiálnych dorazov.V súčasnej dobe je výmena samotných axiálnych dorazov riešená prevážne ručne a po jednom. Axiálne dorazy sú najčastejšie usporiadané na nosných lištách, kde sú vytvorené otvory pre axiálne dorazy v rôznych radiálnych vcdialenostiach od stredu skľučovadla a teda ich prestavenie je skokové. Najrošírenejšíe spojenie axiálnych dorazov 2 lištou respektive telesom skľučovadla je riešené závitom a teda cesta automatizácie je tu pomerne zložitá. Výmena si vyžaduje pomerne zdĺhavé úkony, čo má za následok narastanie vedľajších časov a tým znižuje efektívne využitie obrábacieho stroja. Okrem toho s požiadavkou automatickej výmeny čeľusti skľučovadla je tu i požiadavka automatickej výmeny axiálnych dorazov, ktorá doteraz nie je riešená u skľučovadiel s todiáinou výmennou čeľustí.Uvedené nedostatky zmierňuje spôsob výmeny axiálnych dorazov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že skľučovadlo sa prepoji s vymieñacím prostriedkom prostredníctvom axiálnych dorazov, po čom v súčinnosti s istiacim mechanizmom axiálnych dorazov a vzájomným uhlovým natočenĺm skľučovadla a vymieňacieho prostredku sa axiálne dotazy premiestnia z vymieňacieho prostredku do skľučovadla a naopak.Podstatou zariadenia na uskutočnenie tohto spôsobu výmeny axiálnych dorazov je, že základné teleso vymieňacieho prostriedku má vytvorené v uhlovom natočeni odpovedajúcom uhlovému natoüeniu hniezd axiálnych dorazov v sklučovadle polohované otvory vybavené poistnými plochami, pričom axiálne dorazy majú vytvorené blokovacie plochy pre záber 5 poistnými plochami polohovacich otvorov a záberové plochy pre usporiadanie V hniezdach axiálnych dorazov na skľučovadle.Spôsob výmeny axiálnych dorazov podľa vynálezu umožňuje vymieňať axiálne dorazy všetky súčasne a výmenu uskutočniť automaticky napriklad pomocou manipulátora, prítomného na technologickom pracovisku za účelom manipulácie s obrobkumi.Riešenie podľa vynélezu je znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. la, b, c,d je schématicky znázornený postup vyberania axiálneho dorazu zo skľučovadla, na obr. 2 je príklad vymieňacieho prostriedku v pohľade a na obr. 3 a, b je v čiastočnom pohľade a reze znázornený príklad prepojenia vymieňacieho prostriedku so skľučovadlom.Postup výmeny axiálnych dorazov ggg v sklučovadle ggg je znázornený na obr. la, b, c, d. Na obr. la je znázornená skľučovadlo ggg uchytené na vretene lgł obráhacieho stroja łgg vybavené čeľustami ggł i axiálnymi dorazmi ggg a voči nemu je z čela napolohovaný vymieňaci prostriedok ggg držaný upinacimi prvkami Agł manipulačného zariadenia ggg. Vymieñací prostriedok âgg sa prisunie ku skľučovadlu ggg v smere lg. pričom axiálne dorazy głg sa zasunú do polohovacich otvorov ggg vytvorených v základnom telesa głg vymieňacieho prostriedku gggv uhlovom natočeni odpovedajúcom uhlovému natočeniu hniezd ggg axiálnych dorazov 312 v skľučovadle ggg ako je to vidiet na obr. lb. Potom sa eklučovadlo ggg natoči vretenom łgł o uvoľňovaci uhol já v smere jpg, pričom vymieňaci prostriedok § 29 je držany upinacími prvkamiggł manipulačného zariadenia ggg za uohytávacie plochy ggg a nenatáča sa (obr. lc). Pritomsa axiâlne dorazy głg spevnia vo vymieňacom prostriedku ggg a jeho axiálnym odsunutím od čela skľučovndla odkladacie miesto (obr. 1 d). Opačným sledom úkonov sa nové axiáine dorazy głg premiestnia do skľučovadla ggg. Na obr. 2 je príklad vytvorenia vymieñácieho prostriedku § 29, ktorý po zostáva zo základného telesa 310 polohovacích otvorov ggg vytvorených V radiálnych odatupoch§ 31 odpovedajúcich skoku th prestavenia axiálnych dorazov głg v ekľučovadle ggg a uchytá sa vyberú zo skľučovadla ggg a sú prenášané vymieňaoím prostriedkom âgg navacej plochy ggg pre upinacie prvky ggł manípulačného zariadenia ggg. Každý polohovací otvor § 33 má prepúštaoiu česť ggł, cez ktorú sa môže axíálny doraz głg presúvať a poistné plochy ggg pre záber s biokovacimi plochami głł axíálnych dorazov głg. Axiálne dorazy głg sú v hniezde ggg axiâlne istené poistným zariadením ggg napr. známou odpruženou guličkou spoluzaberajúcou so záberovou plochou ggg napr. jamkou axiálneho dorazu § 39.Spôsob výmeny axiá 1 nyohdorazov głg a zariadenie na jeho uskutočnenie umožňujú pomocou manipulačněho zariadenia ggg realizovať automatickú výmenu axiálnych dorazov 210 a tým i automatické preatavenie axiálnych dorazov głg. To umožňuje značne skrátiť zoračovacie časy skľučovadia ggg, t. j. vedľajšie časy, čim sa zvýši efektívnosť využívania obrábacieho stroja łgg. odstráni sa pracná výmena axiálnych dorazov głg po jednom. Vymieňací prostriedok §gg.je pomerne jednoduchej konštrukcie, prakticky monolitický.využitie tejto výmeny axiálnych dorazov 210 je možné aplikovať u technologických pracovišť na všetkých stupňoch automatizácie u sklučovadiel ggg s radiálnou výmenou čeľusti 201 alebo ich čelnou výmenou samotných čelusti 201 a skokovým prestavenĺm axiálnych dorazov 210.1. Spôsob výmeny axiálnych dorazov u skľučovadla vyznačený tým, že skľučovadlo sa prepoji s vymieňacím prostriedkom prostrednictvom axiá 1 nychdorazov, po čom sa v súčinnosti s istiacim mechanizmom axiäinych dorazov vzájomne uhlovo natičia skľučovadlo a vymieňací prostriedok a axiälne dotazy sa premiestnia z vymieňaoieho prostriedku do sklučovadla a naopak.2. zariadenie na uskutočnenie spôsobu výmeny axiálnych dorazov podľa bodu 1, pozostávajňce zo základného telesa vymieňacieho prostredku, axiálnych dorazov prestavitelných po skokoch v sklučovadle a zo skľučovadla, uchyteného na vretene stroja, vyznačené tým, že základné teleso (310) vymieňacieho prostriedku (300) má vytvorené v uhlovom natočení odpovedajúcom uhlovému natočeniu hniezd (220) axialnych dorazov (210) v sklučovadle (200) polohované otvory (320) vybavené poistnými plochami (322), pričom axiálne dornzy (210) majú vytvorené blokovacie plochy3. Zariadenie podľa bodu 2 vyznačené tým, že otvory (320) sú vytvorené v radiálnych odstupoch (to) odpovedajúcich skoku (th) prestavenia axiálnych dorazov (210) v sklučovadle4. Zariadenie podľa bodov 2 a 3 vyznačené tým, že vymieňaci prostriedok (300) má na základnom telese (310) vytvorené uchytavacie plochy (330) pre upínacie prvky (401) manipulačného zariadenia (400).5. Zariadenia podľa bodov 2 až 4 vyznačené tým, že medzi skiučovalom (200) a axiálnym dorazom (210) je v jeho hniezde (220) usporiadané poistné zariadenie (340).

MPK / Značky

MPK: B23B 31/12

Značky: zariadenie, axiálnych, výměny, uskutočnenie, dorazov, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-264849-sposob-vymeny-axialnych-dorazov-a-zariadenie-na-jeho-uskutocnenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výmeny axiálnych dorazov a zariadenie na jeho uskutočnenie</a>

Podobne patenty