Merný člen vodivosti potravinárskych výrobkov

Číslo patentu: 264708

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štofila Albín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Mamy člen vodivosti potravinárskych výrobkov(57) Riešením je merný člen vodivosti potravinárskych výrobkov nestacionárnou metódou. Využitie je pri netečúcich potravinách, predovšetkým mäsových a mliečnych výrobkov. Podstatou merného člena je, že optimalizuje meranie situovanim merných elementov V strede rozpoltenej vzorky, čo je docielené vyústením vyhrievacieho, meracieho a zemniaceho obvodudo vzorkovnica v mieste rezu meranej suroviny.vynález sa týka merného člena vodivosti potravinárskych výrobkov nestacionárnou metódou.Dosiaľ známe prevedenie merných členov vodivosti potravinárskych výrobkov pracujú na princípe nestacionárnej metódy. Umožňujú merať teploty vo dvoch miestach s rôznou vzdialenosťou od vyhrievanej vzorky materiálu, nasýpaného alebo naliatého do válcovej nádoby. Pri dalších známych prevedeniach merných členov neprenáša sa meraná potravina do merného člena, ale merný člen sa vkladá do meranej látky. Známe merná členy nie je možné použit netečné potraviny. Tieto sa merajú stacionárnou metódou, najmä na Boccovom prístroji, kde dochádza k štrukturálnej zmene potravinárskych výrobkov počas merania a tým sú spôsobené nesprávne namerané výsledky.Podstata merného člena vodivosti potravinárskych výrobkov spočíva v tom, že vzorka meranej látky je uložená vo vzorkovnici, do ktorej vyústuje vyhrievací, merací a zemniaci elek trický obvod. Aby boli docielené optimálne merané hodnoty, je vzorka meranej látky rozpoltená pozdlžnym osovým rezom, ktorým prechádza žhaviaci drôt vyhrievacieho obvodu a termočlánky napojené na meraci obvod.Hlavnou výhodou usporiadania merného člena vodivosti potravinárskych výrobkov podľa tohoto vynálezu je, že umožňuje nestacionárnou metódou stanoviť tepelnú vodivosť netečúcioh potravín, pričom merný člen je pri zabezpečení optimálnych meraných vlastností konštrukčne í výrobne jednoduchý.Na výkrese obr. č. 1, je naznačený príklad prevedenia merněho člena podlľa tohoto vynálezu a na obr. č. 2 je vzorkovnica merného člena v priečnom reze.Merný člen pozostáva z vyhrievacieho elektrického obvodu l so žhaviacim odporovým drôtom g, zasahujúcim do vzorkcvnice A prostredníctvom meracieho rámčeka g. Vyhrievací obvod l pozostáva dalej zo zdroja elektrického prúdu 5, reostatu §, ampěrmetra 1, ktoré sú napojené 2 tvoria dva rovnaké termočlánky lg, vodičom lg na žhaviaci odporový drôt g. Merací obvod ktoré sú uchytené V meracom rámčeku 2 rovnobežne s odporovým drôtom Q a napojené na zapisovač ll. zemniaci obvod l pozostáva z ihiel ll, ktoré sú vodičom lg pripojené na zemnenie lg.vzorkovnica 5 pozostáva zo stojana ll, na ktorý je prostredníctvom líšt l§ a skrutiek lg prichytená gumová manžeta ll na uloženie meranej vzorky ll. Táto je rozpoltená pozdlžnym rezom ll, V ktorom axiálne prechádzajú odporový drôt g, termočlánky lg a ihly ll, pripevnené do meracieho rámčeka 2. Meraná vzorka ll je pritlačená zvrchu gumovou manžetou ll pripevnenou prostredníctvom líšt ll a skrutiek lg k veku 33.vzorka ll napríklad valcovitého tvaru sa rozkroji rezom ll na dve rovnaké časti. Jedna polovica sa uloží na manžetu ll pripevnenú lištami lg a skrutkami lâ k stojanu ll. Na rez ll sa uloží meraci rámček Q tak, aby sa ihly ll dotýkali vzorky ll. Vzorkovnica l sa zloží po uložení druhej polovice vzorky ll pritlačením veka gg. Po zapnutí zdroja l sa uvedie do činnosti vyhrievaci obvod l a pomocou reostatu É nastaví žhaviaci prúd prechádzajúci vodičom lg a žhaviacím drôtom g, tento sa odčíta na ampermetri 1. vzorka ll je vyhrievaná v axiálnom reze ll a teplota sa sníma pomocou termočlánkov lg a registruje zapisovačom ll V meracom obvode 3. Súčasne zemniaci obvod l, prostredníctvom ihiel ll uložených v meracom rámčeku godvádza indukované prúdy zemnením lg.Možnosti použitia merného člena vodivosti sú predovšetkým v potravinárskom priemysle,pri skúmani fyzikálnych vlastností výrobkov napríklad mäsa, syra, chleba a pod., ale aj v rôznych iných výskumných ústavoch pri skúmaní fyzikálnych vlastností látok.Merný člen vodivosti potravinárskych výrobkov vyznačený tým, že do rozdelenej vzorky (17) upevnenej vo vzorkovnici (4), pripevnenej manžetami (14) k stojanu (13) a veku (Z 0), zasahuje vyhrievaci obvod (1) so žhaviacim drôtçm (B) napojený na zdroj elektrického prúdu (5), dialej meraci obvod (2) s termočlánkami (10) napojený na zapisovač (11) a zemniaci obvod (3) s ihla mi (12).

MPK / Značky

MPK: G01N 27/18

Značky: vodivosti, potravinářských, měrný, člen, výrobkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-264708-merny-clen-vodivosti-potravinarskych-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Merný člen vodivosti potravinárskych výrobkov</a>

Podobne patenty