Telieska pre demonštráciu rekonštrukcie periodických vln vytvorených oddelenými bodovými zdrojmi

Číslo patentu: 264154

Dátum: 13.06.1989

Autor: Turek Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

45 Vydané 15 07 89 EEDERÄLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY 75 Autor vynálezu TUREK IVAN RNDr., ŽILINA 54 Telieska pre demonštráciu rekonštrukcie periodických vín vytvorených57 Telieska sú tvorené telom, ktoré je opatrené výstupkarni rozmiestnenými na čiare, na ktorej je fáza rekonštrunovanej vlny rovnaká. Ležia při tom v miestach, v ktorých je amplitúda rekonštruovanej vlny maximálna. Ich optimálna dĺžka je rovná polovičnej vzdialenosti maxim amplitúdy rekonštrutovanej vlny, Pri použití sa telieska dotýkajú hladiny kvapaliny svojimi výstup kami a pohybuje sa nimi s frekvenciou zodpovedajúcou frekvencii v-lny, ktorá sa má rekonštruovať.vynález se týka teliesok pre demonštráciu rekonštrukcie periodických vĺn vytvorených oddelenýml bodovýml zdrojmi, s použitím vIn na povrchu kvapaliny.Pre demonštrácia rekonštrukcie periodických vIn na povrchu kvapaliny existujú iba telieslka podľa československého autorského osvedčenia č. 221185, ktoré umožňujú demonštrovaf rekonštrukciu vlny od bodovêho zdroja a vlny rovinnej bodový zdr-oj v nekonečnú). Pri praktickom použití rekonštrukcie je potrebné rekonštruovať vlny pochádzajúcej od sústavy oddelených bodových zdrojov, takže je vhodné mat možnosť demonštrovat rekonštrukciu vĺn l v takomto pripade. Doposial však pre tento účel neboli vytvorené v-hodné demonštračné zariadenia.Tento nedostatok odstraňuje telieska pre demonštráciu rekonštrukcie periodiclkých vln vytv-orených oddelenými bodovými zdrojmi podľa vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvorené telom, ktoré je na spodnej časti opatrené výstupkami ležiacimi na čiare určenej rovnlcoukde q r je funkcia definovaná vzťahom a (r) exp liksv lrlv kt-orom je k absolútna hodnota v-lnového vektora rekonštruovaných vIn, r,- sú polohové vektory jednotlivých bodových zdrojov a aj a guoj sú ich amplitúdy a fáza-ve posunutla. Výstupky sú na tejto čiare uložené v miestach určených rovnicxamikde 81 je element čiary určenej rovnicou11. Medzery medzi výstupkami ležia v miestach určených rovnicamiVýhodou telieska podľa vynálezu je, že rozširuje možnosti demonštrácie o rekonštrukciu vIn pochádzajúcich od oddelených zdrojov.Na priložených »výkresoch je zobrazené teliesko podla vynälezu, kde na obr. 1 je axonometricłký pohľad a obr. 2 pohľad z boku na teliesko pri rekonštrukcii.Teliesko pozostáva V tela 1, ktorého tvar je určený rovnicami 1 a 2. V uvedenom prípade jeho tvar zodpovedá tenkostennému eliptickému valcu s ohniskami zhodnými s polohou zdrojov vytvärajúcich vlnu, ktorá sa ma rekonštruovať. Tento valec je na jeho spodnej časti opatrený výstupkami 2. Ich poloha je určená rovnicami 3 a v uvedenom priklade zodpovedá priesečikom uvedenej elipsy so sústavou hyperbol s ohniskami zhodnými s ohniskami tejto elipsy. Rozdiel hlavných osi týchto hyperbol je rovný celistvému násobku vlnovej dĺžlky rekonštruovanej vlny.Optimálna dĺžka výstupkonv 2 je taká, pri ktorej výstupky pokrývajú tie časti rekonštrukčnej čiary gb r konšt, v ktorých je amplitúda rekonštruovanej vlny väčšia ako je priemerná hodnota. V miestach, v ktorých je amplitúda menšia ako priemerná hodnota, sú medzery medzi výstupkami. Ich optimálna dlžka je teda približne rovná polovici vzdialenostmi susedných výstupkov. K reIkonštrukcii však dôjde i pri iných dĺžkach výstupkov, avšak rekonštruowaná vlna bude vytvorená s menšou účinnosťou.Pri rekonštrukcii sa teliesako svojími výstupkami 2 dotýka hladiny a pohybuje sa pri tom vo svislom smere s frekvenciou vĺn, ktoré sa majú pri rekonštrukcii vytvorit. Amplitúda tohto pohybu je malá, má byť zlomkom vzdialenosti susedných výstupkov 2. Týmto pohybom sa na knvapaline vytvorí vlna zhodná, alebo blízka vlne, ktorá sa má rekonštruovať. Malé rozdiely rekonštruovanej vlny od pôvodnej objektovej vlny nie sú na závadu, pretože neovplyvňujú jej charakter a sú spôsobené tým, že rozloženie amplitúdy sa aproximuje dvojho-dnotovou funkcl-ou realizovanou rozložením výstulkov 2.Telieska pre demonštráciu rekonštrukcie periodických vĺn vytvorených oddelenými bodovými zdrojmi na povrchu kvapalín, vyznačujúce sa tým, že telieska sú tvorené telnom, ktoré je na spodnej strane opatrené výstupkami ležiacimi na čiare určenej rovnicoukde o r je funkcia definovaná vzťahomv ktorom k je absolútna hodnota vlnovéhovektoru rekonštruovaných vĺn, rj sú polohonvé vektory jednotlivých zdrojov a aj a 920,- sú ich amplitúdy a fáznové posunutie,pričom výstupky sú na tejto čiare uložené v- miestach určených rovnicamikde 31 je element čiary určenej r-ovnicouo r konšt a medzery medzi výstupkami ležia v- miestach určených rovnicami

MPK / Značky

MPK: G09B 23/14

Značky: rekonštrukcie, periodických, telieska, oddělenými, bodovými, demonštráciu, zdrojmi, vytvořených

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-264154-telieska-pre-demonstraciu-rekonstrukcie-periodickych-vln-vytvorenych-oddelenymi-bodovymi-zdrojmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Telieska pre demonštráciu rekonštrukcie periodických vln vytvorených oddelenými bodovými zdrojmi</a>

Podobne patenty