Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POP IS~ VYNÁLjEZU 11833807 K AuToaísKEMuí 0 vSVĚČíENĺ.40 Zveřcajněno» 116 09 88 45 Vydáno 15 07 89 FEDERÄLlyĺ ÚŘAD PRO VYNALEZY(751 v v v AuÍOľ vynálezu SAFÄLR VÁCLAV jng., LIBEREC, BURE-S LADISLAV, MLADEIĚ MILGS ing. BLASKO MICHAL ixng., PIRKL LADISLAV, TESAR OLDŘICH ing., SKÄLA IOSEF ing., KABELE STANISĽAV, LIMBÉERSKÝ JAROSLAV, ÚSTI nad Orlicí 541 Ojednocomací zařízení(57) U ojednocovacího zařízení je řešen úkol odstranění nevýhod známých provedení, zejména omezení usazování vláken a nečistot ve vstupním vybrání, kde je uprav-en podávací váleček s pří-tlačným síolečkem Podstata řešení spočíva v tom, že ojednoeovací plocha je upravena na ojednocovací stěně, za níž je V tělese provedeno vzduchové vybrání, které je propojeno přiváděcím vzduchovým kanálem na odvàděcí čistící kanál a otevřeným výstupem mezi näběžnon hranou ojednocovací plochy a ohybovou hranotu vnější stěny tělesa na vstupní vybrání,přičemž Otevřený výstup je kryt proti přístupu vzduchu ze vstupního vybrání pružinou, jejíž výše odpovídá výšce vstupního vybrání, zatímco vzduchové ry-brání je propojeno s vnější atmosférou ot-vorem ve víku.vynález se týká ojednocovacího zařízení u spřádací jednotky spřádacího stroje, zahrnujíoí v ojednocovacím tělese ve vávlcovém vybraní umistěný vyčesávací váleček a v navazuijícím vstupním vybraní umístěný podavací váleček s přítlačným stolečkem a plochou přítlačnou pružinou, přičemž proti vyčesavacímu válečku je za přítlačným stolečkem upravena ojednocovací plocha s náběžnou hranou a přechodovou hranou, za kterou je upraven odváděcí čistící kanál, do kterého ústi příváděcí vzduchový kanál.Spřádací jednotky bezvřetenových dopřádacích strojů jsou vybaveny podávacím ůstrojím, kterým se přivadí a přítlakem kontroluje přiváděný pramen a dále ústrojím pro ojednocování či rozvolňování vláken z pramena a jejich další transport do rotujícího spřádacího rotoru. V něm se vlákna sdlruižují ve sběrné l徊ŽCB na obvodu do vlákenné stužky .a ta se zakrucuje do příze, která se kontiniuálně ze spřádacího rotoru odtahuije a navíji na cívku.V prostoru spřádacího rotoru je vytvořen podtlak a jeho pomocí jsou vlákna nasávána dovnitř a spřádána. K tomu účelu jsou ve spřádací jednotce vytvořeny kanály, jimiž je vzduch přiväděn z okolí spřádací jednotky .a směrován ke splnění své technologické funkce. e však také žádoucí, .aby vzduch nebyl do spřádací jednotky nasáván jinými otvory, mezerami nebo štěrbínami,nebot si spolu z ovzduší přináší rozptýlená vlákna a ta se v. nich usazují. Během provozu jsou pak v těchto částech spřádací jednotky shromážděny usazenlny, které jednak mohou ovlivňovat vzduchotechnlcký režim spřádaci-jednotky a jednak překážet ve unkci některým orgánům spřádací jednotky. Při občasném uvolňování usazenin tyto vnikají spolu s vlákny do spřádacího rotoru a jsou příčinou bud chyby na přízi, nebo přetrhu příze a přerušení provozu. Při soustavnéin shromažďování nečistot v určitěm místě se způsobí jeho funkční zablokovaní a může tím dojít k poruše, nebo dokonce k poškození některých částí spřádací jednotky.Z těchto důvodů je nutné periodické čištění spřádacích jednotek v~ relativně krátkych intervalech. Jejich délka je ovlivněna druhém zpracovávané suroviny, jemností vyráběné příze a do značné míry i konstrukčním uspořádáním spřádací jednotky.jednou z oblastí přívodu vzduchu do Spřádací jednotky je podávací ústrojí ojednocovacího zařízení. U některých typů spřádacích jednotek je prostor rozvolňování vláken relativně volný a jím také volně proudí značná část technologického vzduchu do spřádacího rrotoru. Tím je załbezpečeno kontinuální čištění tohoto prostoru. Naproti tomu je však nevýhodné, že není umožněna dostatečně citlivá regulace této části technologického vzduchu .a není proto možná jeho optimalizace, například za účelem dosažení maximální účinnosti systému odlučovani nečistot.U jiných typů spřádacích jednotek je prostor v oblasti podávacího ústrojí ojednocovzacího zařízení poměrně uzavřen a přisävání technologického vzduchu je relativně malé a uskutečňuje se jen nezbytnými mezerami mezi pohyblivými částmi podávaciho ústrojí. Rozhodující podíl technologického vzduchu je přivaděn za oblastí rozv-olňování vláken přímým kanálem do spřádacího rotoru nebo systémem kanálů vytvořeným pro odlučování ne-čistot z prroudu rozvolněných vláken. Podle DOS 20 36 008 je známu uspořádání s poměrně omezeným vstupem technologického vzduchu prostorem podávacího ústrojí, u kterého je přítlačný stoleček přitltačován plochou pružinou.Nevýhodou tohoto uspořádání je postupné zanäšení mezer mezi tělesem spřádací jednotky a přítlačným stolečkem volnými vlákny a prachem. Nashromážděné usazeniny brání postupně stále íntenzívněji volněmu pohybu stolečku, což je na závadu pro jeho tlunkci. K usazování vláken a prachu přispívá i relativně úzká přítlačná pružina,která vyvozuje přítlak stolečku na podávací váleček. Na této pružině se přisávaná volná vlákna snadno zachycují. e to dáno tím, že v této části existuje psroudění vzduchu, které je relativně malé. Podle čsl. A 0 164 384 je známo přivádět vzduch shora otv.ory ve víku do oblasti podävacího válečku,přítlačného stolečku, odvaděcího čisticího kanálu a přiváděcího vzduchového kanálu. Toto provedení však nevyhovuje, neboť přináší proudění vzduchu v. horní části vyhrání ojednocovaciho zařízení, přičemž směrem ke Spodní straně vznikají různé vzduchové víry, které způsohují, že se vlákna a nečistoty usazují ve spodních úložných plochách vybraní.Úkolem je u výše uvedeného druhu ojednocovacího zařízení odstranit uvedené nevýhody a omezit na nejmenší možnou míru usazování vláken a nečístot ve vstupním vybrání tělesa, kde je upraven podávací Váleček s přítlačným stolečkem, přičemž je nutno zajistit optimální vzduchotechnické podmínky pro ojednocování vláken a jejich dopravu a současně oddělováni nečistot.Uvedený úkol řeší ojednocovací zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom., že za přítlačným stolečkem ixpravená o-jednocovací plocha je upravena na ojednocovací stěně, za níž je v ojednocovacím tělese provedeno vzduchové vybraní, které je propojeno přiváděcím vzdiu-chov-ým kanálem na odváděcĺ čistící kanál a otevřeným výstupem mezi náběžnou hranou ojednocovací plochy a ohybovou hranou vnější stěny ojednocovacího tělesa na vstupní vybraní,přičemž Otevřený výstup je kryt proti přístupu vzduchu ze vstupního vybraní přední částí ploché pružiny, jejíž výše odpovídá výšce vstupního vybraní, a jež se opírá o zadní stěnu přítlačnébo stolečku, ve svém ohybu a ohybovou hranu vnější stěny ojed 2838 í| 7nocovacího telesa a svým druhým koncem o stavěcí prostředel vetknutý ve vnější stěně ojednocovacího telesa, zatímco vzduchové vybraní je propojeno otvorem ve víku,opatřeným sítkem, s vnější atmosférou, pro zajištění přístupu vzduchu do přiváděcího vzduchoveho kanálu a do mezery mezi zadní stěnu přitlačného stolečku a náběžnou hranu ojednocovací plochy.Výhodou tohoto provedení je, že vzduch není do prostoru ojednocovaní vláken mezi ojednocovaci plochu a vyčesávací váleček nasáván kolem podávacího válečku a přítlačneho stolečku, protože tento prostor je relativně dobře uzavřen, ale zejména proto, že V tomto prostoru na přední části nenastává žádné sâní. Vzduch clo oblastí ojednocováni je nasáván mezerou mezi hornim koncem zadní stěny přítlačného stolečku a náběžnou hranou ojednocovací plochy a vybraní, které je provedeno za ojednocovací stenou. současně je z tohoto vybraní veden vzduch do známeho přiväděcího vzduchového kanal-u, ústicího do odváděcího čisticiho kanálu. Další výhodou je relativně jednoduché Litěsněni plochou pružinou, která je s výhodou jednoduše ohnuta přes ohybovou hranu vnější stěny ojednocovacího tělesaa uchycena svým druhým koncem o stavěcíPříkladné provedení ojednocovacího zařízení podle v-ynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je pohled shora na ojednocovací zařízení bez horního víka a v častečnélm řezu, na obr. 2 je řez pod.le roviny II-~II z obr. 1, ale se znázorněným doplněným víkem.Spřádací jednotka je všeobecně známá,proto je blíže popisována jen její část, a to ojednocovací zařízení, kterého se vynález bezprostredne dotýka.Ojednooovací zařízení sestává z ojednocovaciho telesa 1, které zahrnuje ve valcovem vybraní 2 umístěný známý vyčesávací váleček 3. Na válcové vybraní 2 naväzuje vstupní vybraní 4, v kterém je umistěn podávací váleček 5, přítlačný stoleček 6 a přítlačná pružina 7, pro vyvození přítlaku přítlačnéhr) stolečkín B na podávací valeček 5. Přítlačný stoleček 6 je uložen na čepu B a je opatřen zhuštovacíní nálevkovitým otv.0 rem 9 pro prívod pramene 10. Proti vyčesávacĺmu válečku 3, resp. jeho ozubenému potahu 11 je na obvodové stěně za přítlačným várlečkeín B, tj. po směru otáček vyčesávaciho válečkn 3, upravena ojednocovací plochu 12., začínající náběžnou hranou 13 a ukončená přechodovou hranou 14, za kterou navaz-uvje na válcove vybraní 2 odväděcí čistící kanál 15. Dále je na válcové vybraní 2 napojen ještě dopravní kanál 16 pro dopravu ojednocených vláken ve smeru šípky 17 do známého neznázorněného spřádacílío rotoru. Do odváděcího čisticího kanálu 15 ústí známý přiváděcí vzduchový kanál 18. Podle vynálezu je ojednocovací plocha 12 upravena na ojednocovací stěně 19, za .níž je vojednocovacím tělese 1 provedeno vzduchové vybraní 20. Toto vzduchové vybraní 2 D je dále vymezeno vnější stenou 21 a je propojeno jednak přiváděcím vzduchovým kanálem 18 s odváděcím čistícím kanálem 15,jednak otevřeným výstupom 22 na vstupní vybraní 4. Otevřený výstup Z 2 je upraven mezi náběžnou hranou 13 ojednocovací plochy 12 a ohybovou hranou 23 vnější stěny 21 po celé výšce vzduchového vybrání 20 a vstupního vybraní 4. jak je z obr. 1 patrno,je Otevřený výstup 22 přivrácen k zadní stěně 24 přítlačneho stolečku E. Otevřený výstup 22 vzduchového vybraní 20 je kryt z větší části proti přístupu vzduchu ze vstupního vybraní 4, přední částí 25 přítlažné pružiny 7, ktera je provedena jako plochá planžeta a její výška odpovídá výšce vstupního vybrání 4, jak vyplýva z obr. 2. Samozřejmě je nutno výšku uvažovat v príslušné toleranci, aby byl zajíštěn její posuv mezi stenami telesa 1 v přítlačném smeru. Plocha přítlačná pružina 7 se přední částí 25 opíra o zadní stěnu 24 přítlačného stolečku B,ve směru ohybu 26 o ohybovou hranu 23 vnější stěny 21 telesa 1 a svým druhým koncem 27 o stavěcí prostředek 28, vetknutý do vnější stěny 21. Stavěcí prostředek 28 je zde tvořen šroubem, zašroubovaným v příslušném závitovém otvoru. Mezi koncem přední části 25 ploché přítlačné pružiny 7 .a náběžnou hranou 13 ojednocovací plochy 12 je však mezera 32, aby byl zajíštěn přívod vzduchu mezi zadní stěnu 24 přítlačného stolečku 6 a náběžnołu hranu 13 ojednocovací plochy 12. Vzduchové vybraní 2 D mezi ojednonocovací stenou 19 a vnější stenou 21 ojednocovacího telesa 1 je propojeno otvorení 29 ve víku 30, které příléhá na ojednocovací těleso 1 shore a zakrývá všechna vybraní a kanály v tomto tělese 1. Otvor 29 je opatřen sítem 31, aby se zamezil přístup volně poletujících vláken a nečistot z atmosfé.ry kolem spřádacích jednotek do vzduchového vybraní 20 ve směru šípky 33.Při provozní činnosti je pramen 10 veden zhušťovacím nálevkovitým otvorem- 9 mezi podavací váleček 5 přítlačný stoleček s, a otáčaním podávacího válečku 5 je posouván k vyčesávacímu valečku 3 a na ojednocovací plochu 12. Vyčesavací váleček 3 vyčesavá z pramene 9 jednotlívá vlákna a dopravuje je do dopravního kanálu 16. Uvolněné nečistoty jsou odváděny odváděcím člsticím kanálem 15. Aby nebyl velký odpad vláken,je do odváděcího kanálu 15 přiváděn priváděcím vzduchovým kanálem 18 prídavný vzduch. A protože v oblasti vyčesâváni vláken kolem ojednocovací plochy 12 vzniká účinkom ozubeného potahu 11 vyčesávacího válečku 3 rovněž proudění vzduchu., je přiváděn potrebný vzduch do mezery 32 ze vzduchového vybraní 20. Tím nevzniká další proudění vzduchu kolem podáva-cího Válečku 5 a přítlačného stolečku 6. Volně poletující vlákna nejsou tak přisávána do vstup 253307 iního vybrání 4, nebot přítlačná pružina 7 účinné těsní uvedený prostor od vzdruchového vybrání 20, kterým je příuäděn pomoc ný proud vzduchu k náběžné hraně 13 ojednocovací plochy 12.Ojednocovací zařízení u spřádaci jednotkyspřádacího stroje, zahrnující v ojednocovacím tělese ve váłcovém vybrání umistěný vyčesáv-ací váleček a v navazujícím vstupním vybrání umístěný podávací váleček s přítlačným stolečkem a plochou přítlačnou pružinou, přičemž proti vyčesávacímu válečku je za přítlačným stolečkem Lipravena ojednocovací plocha s ná-běžnou hranou .a přechodovou hranou, za kterou je upraven odvráděcí čistící kanál, do kterého ústí přiváděcí vzduchový kanál, vyznačující se tím,že ojednocovecí plocha 12 je upravena na ojednocovací stěně 19, za níž je v 0 jed~ nocovacím tělese 1 provedeno vzduchovévybraní 20, které je propojeno přívádč oím vzduchovým kanálem 18 na odváděcí čistící kanál 15 a otevřeným výstupem Z 2 mezi náběžnou hranou 13 ojednocovací plochy 12 a ohybovou hranou 23vnější stěny 21 ojednocovacího tělesa l na vstupní vybrání 4, přičemž Otevřený výstup 22 je kryt proti přístupu vzduchu ze vstupního vybrání 4 přední částí ploché přítlačné pružiny 7, jejíž výše odpovídá výšce vstupního vyhrání 4, a jež se opí,rá o zadní stěnu 24 přítlačného stolečku 6, ve svém ohybu 26 o ohybovou hranu 23 vnější stěny 21 ojednocovacího tělesa I a svým druhým koncem 27 o stavěcí prostředek 28 vetknutý ve vnější stěuě Z 1 ojednoCovacího-tělesa 1, zatímco vzduchové vybrání 20 je propojeno s vněj ší atmosférou otvorem 29 ve viku 30,opatřeným sítkem 31 pro zajištění přístupu vzduchu do příváděcího vzduchového kanálu 18 a do mezery 32 mezi zadní stěnu 24 přítlačnéht) stolečku 6 a náběžnou hranu 13 ojednocovací plochy 12.

MPK / Značky

MPK: D01H 7/895

Značky: zařízení, ojednocovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263807-ojednocovaci-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ojednocovací zařízení</a>

Podobne patenty