Zařízení pro pootáčení výkovku mezi kovadly lisu

Číslo patentu: 263798

Dátum: 11.04.1989

Autor: Strejc Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynález-n sume JOSE ing orustczŘešení se týká zařízení pro pootáčení výkovku mezi kovadly 11 s kolem svislé oay, kde nent ptacoviltě llsu vybavena vhodným otočným stolem pro kováni a pootáčení výkovku přímo na jeŕibu je časové náročné.vynález se týká zarízení pro pootáčgní kruhoveho výkovku kolem svislé osy mezí kovadly lisu. .(EJ 3 w - Aznámá zařízení pro pootáčení kruhového výkovku kolem svislé osy mezi kovadly lisu jsou otočné stoly, jejichž otočná deska slouží zároveň jako dolní kovadlo lisu. Pro kruhové výkovky velkých průměru je potřebný otočný stůl velmi hmotný a pro pootáčení otočnou doskou i s výkovkem je zapotřebí značný prívod energie.Pootáčení kruhověho výkovku pomocí dvou uhlových závěsů přímo na jeřábu je časové náročnější a namáhavé pro obsluhu liuu. obvykle je nutno při těchto operacích vyjetí etolu lisu mimo osu lisování.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro pootáčení výkovku mezi kovadly lisu, jehož podstata spočíva v tom, že na pohyblivé trnverze linu jsou dostřednä uspoŕádána podálná vedení, na kterých jsou.přestevitelně ustavena pšičná vedení. Na příčných vedeníoh jsou výkyvně ustaveny pojizdné závěsy s hákem pro uchycení výkovku pri pootáčení. Mezi jednu stranu příčného vedení a podélným vedením, tvořeným párem liät, je včleněn zvedncí element tak, že příčné vedení tvoří pro pojízdný závěs nakloněnou rovinu.Pokrok dosežený vynálezem se projevuje hlavně v tom, že při každém zdvihnutí pohyblivé traverzy lisu s horním kovadlem dojde k pootočeni výkovku bez potřeby prívodu energie pro pootáčení a bez nutnosti vyjetí stolu lisu i a výkovkem mimo oeu lisu. Kování kruhových desek velkých průměrů je možno provádět na podélných kovadlech s pootáčehím v krátkych časových intervaloch mezi stisky kovadel.Příklad provedení zařízení pro pootáčení výkovku mezi kovadly lisu podle vynálezu je znázoruěn na přiložených výkresoch obr. 1 a obr. 2.zařízení pro pootáčení výkovku mezi kovadly lisu 5 a 3 je tvořeno podélnými vedeními g, tvořenými párem lišt gł, na kterých jsou prestavitelné uložena płíčná vedení 3 s pojízdnými závěsy g. Mezi příčnými vedeními A e jednou z líšt gł jsou včleněny zvedací elemtny §.Popsané zařízení pracuje tak, že při tisku kovadel g a gł na výkovek 1 jsou háky gł pojízdného závěsu § odlehčeny. Zvedací elementy g svoji silou nakloní příčné vedení 1 tak. že pojízdné závěsy Q sjedou k vzájemné opačné liště gł podélnáho vedení g. Při pohybu pohyblivé traverzy l lisu směrem nahoru zachytí háky gł pojízdného závěsu Q výkovek 1 a vlivem hmotnosti výkovku 1 dojde k stlačení zvedacích elementů Q, což má za náaledek naklonění příčných vedení 5 na opačnou stranu. Pojízdné závěsy § přejedou od jedné lišty gł k druhé liště gl podélného vedení 3 přičemž dojde k pootočení výkovku 1 mezi kovadly g a gł. sjetím pohyblivé traverzy l lisu s horním kovadlem g dojde ke stisku výkovku 1 mezi kovadly g a 3 a k uvolnění háků âł pojízdného závěsu á. Odlehčením pojízdného závěeu 3 dojde vlivem zvedacích elementů Q k opětnému naklonění příčných vedení 5 a ejetí pojízdnýoh závěsů g do výchozí polohy propootáčení.Zařízení pracuje stejným způsobem při včlenění zvedacích elementů Q mezi pohyblivou traverzu l lisu a jednu z líšt gł podálněho vedení g. Potřebná Bíla zvedacích elementů É je však větší.zařízení pro pootáčení výkovků mezi kovadly lisu kolem svislé osy lze s výhodou použít pro Kování kruhovek na lisech bez vybavení otočným etolem.1. zařízení pro pootáčeni výkovku mezi kovedly liau vyznačené tim, že sestáví z pohyblivé tzeverzy (1) liau na které jsou dostředně uapołádána podélna vedení (2) kolem hornino kovądla (3), ptičemł na podélných vedenich (2), tvořených páry líšt (21), jsou přestavite 1 ně ustaveną přičná vedení (4) na kterých jsou výkyvně ustaveny pojtzdné závěsy (5).2. zařízení podle bodu 1 vyznačené tim, že mezi přičnými vedenimi (4) a jednou z líšt(21) podélněho vedení (2) jsou včleněny zvedact elementy (6).3. zařízení podle bodu 1 vyznačené tim, že mezi jednu z líšt (21) podélného vedení(2) a pohyblivou traverzu (1) lisu jsou včleněny zvedací elementy (6).

MPK / Značky

MPK: B21J 13/08

Značky: výkovků, zařízení, kovadly, pootáčení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263798-zarizeni-pro-pootaceni-vykovku-mezi-kovadly-lisu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro pootáčení výkovku mezi kovadly lisu</a>

Podobne patenty