Zařízení pro kontrolu torzního momentu

Číslo patentu: 263797

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štolcpart Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

lehlou rotorovou část se sekundârním vinutím, Íťäľtłfšłťm POPIS VYNÄLEZU 253797(40) zvafejněno u os sa umwułuv (45) Vydáno 14 os 39(75) Autor vynilexu ŠTOLCPART VÄCLÄV, PRAHAzařízení je určeno pro kontrolu namáhaní soustrojí například spojení turbiny s generátorem a pro kontrolu nestejně namáhanýoh rotačnich součástí. Dále je pro vyznačení úlové polohy rotačntch součástí. zarízení je založeno nn elektromagnetické indukoí a změně odporu tenzometriokýoh článků.- primtrním vinutúm, má minimálně jednu proti kterě spolu mají ráz rozptylového transEormćtorku se vzduchovou mezerou. Tato xotozová část je minimálně stejných obvodové délkových rozměrů než protllahlý statozový prvek. Její sekundárni vinutí je elektricky spojene s minimálně jedním šikmo uloženým tenzometrickým článkem, napojeným na vínutí přejímaclho elektromagnetického obvodu. Proti pfejímacímu obvodu je nložen pŕejímací statorový prvek. v jehož vinutí je índukován proud a napätím. který je porovnáván můstkovou metodou s nastavenou protlhodnotou stabilizovaného proudu s napětim. Rozdílovými proudy je vyznačena změna torzního momentu.253797 2 zařízení slouží pro kontrolu torzního momentu soultrojí například spojení turbíny s generátorem a pro kontrolu nestejně namáhaných rotačníoh čáetí. M.Beskontaktní snímání torzního momentu je možné u dlouhých hřídelů pomocí elektromagnetických snímača s citlivými tázoměry. Přitom je vlak nutne docílit presnou aynohroniraci elektrických lmpuleů o vyšší frekvenci s otáčkomi nezatíženć části hřídele e opatřit hřídel vyvýšenými plochami. V místech vyvýäených ploch ee dokonaleji uzavírá měřicí elektrcmagnetický obvod, v němž se v určitých impulseoh idnukuje zvýšený proud, který se projeví až v určité V ainueové části. Touto určitou sínueovou částí je určeno zpoždění, rovnající se zvýšenému torznímu momentu. Vyvýšenými místy na hřídeli je také možno płeruiovat paprsek světla s časové porovnavat přejĺmoné elektrické hodnoty. V obou případech vlak jde o velmi velkou nepłesnost určení torzního omentu. Avšak ani určování torzního momentu pomocí spektre take nepřínáší dobré výsledky, a to mimo jiné hlavně proto, že je velký problém vyjćdřený druh spektra převàet na elektrické impulsy.Dosavadní nedostatky měření torzního momentu jsou odstraněny zařízením podle vynálezu,které je znloženo na elektromagnetické indukoi se zmenou odporu tensometrických článků. Stetorový elektromagnetický prvek, opatřený primárním vinutím, má míminálně jednu protilehkou rotorovou část se Iekundlrním vinutím, která je nejméně stejných obvodově délkových rozměrů. Tato rotorová část je elektricky spojene minimálně jedním tensometrickým článkom s płejímacím elektromaqnetickým obvodem, jejímž vinutím je impulsově buzeno jeho jádro. Proti jádtu pľejímacího elektromagnetického obvodu je uloäen statorový elektromagnetícký prvek. Přes vzduchovou mezeru mezi rotorem a statorem je ve vinutí statorového prvku indukován proud e napätím, který je porovnáván můotkoyou metodou s nastavenou protihodnotou etabilizovaného proudu s napätím. Rozdílovými proudy je určena změna torzniho momentu.zařízením podle vynálezu má patrně proti viem dosavadním velmi velkou citlivost měření,takže je možno měřit torzní momenty e velkou přesností na malém úseku hřídele.Zařízení je znázorněno výkresy, kde obr. 1 je pohled na celkovou eeetavu eouběäně s osou hŕídele. obr. 2 znázorňuje elektromagnetický obvod piejímací části statoru a rotoru v příčném řezu a obr. 3 zobrazuje elektromagnetické obvody rozložené na hřídelí.statorová část g s primárním vinutím 3 a etatorový eběrný elektromagnetický prvek lg s vinutím g jsou uchyceny na pevné části stroje g. Rotorové částí A a ll s Iekundárním vinutím 3 a lg jsou spojeny e hřídelem Q například lepením. Jejich převýiení na hłídelí Q je vyrovnáno pásem g. vyrobeného z pružného plastu nebo z tuhé syntetické pryže pro vyšší teploty. V místech, kde se statorová část g a statorový eběrný prvek lg płekrývají s elektromagnetickými částmi Q a ll mají spolu ráz rozptylových trnaaformátorku se vzduchovou mezerou, proto vysilací část statorové části g má primàrní vínutí l e rotorová část A aekundární vinutí 2. sekundární vinutí 3 rotorově čĺsti A je spojene podle názornění dvěma tenzometrickými články lg a 1, ktoré jeou na hžídeli 5 nalepeny a chráněny pružným povlakem barvy nebo podobné.Primární vinutí l statorové části g je napojeno na zdroj střídavého proudu. Protilehle rotorová část 1 se aekundárním vínutím 3 má stejný průřoz.V místech, kde se statorová část g přduývá a rotorovou částí 1, se indukuje v sekundárním vínutí 3 rotorové části 1 proud a napětí, které jsou vedeny dvěma tenzometrickými články 1 a lg do vinutí lg rotorové části ll. 2 tohoto přejímacího obvodu ll se proud s napätím indukuje do statorového sbšrného prvku lg s vinutím g. Proud e napätím je dále porovnáván můetkovou metodou s nastavenou hodnotou stebilízovanáho proudu s napätím, kterou je určenoptimální kroutioí moment ne hřídelí g.V případě dvojíc rotorových elektromagnetických obvodů, sestávajících se z rotorových části 5 a ll a z tenzometrických článků 1 a lg, je možno docílit rotorovými částmi lls nestejnými. Miami. aby bylo mimo kontrolovat přesnou polohu robotu při jeho natáčení tím taká poětem přejímaných proudových impulzů ia možno kontrolovat přesně otáčky hřídele za jeho úhlového natočeni.zarizeni pre kontrolu torzntho momentu, opntřené elektromagndtickými obvody stątoru a rotoru s tenzomtrickými. měłicíml články, je vyznačeno tím. c proti statorové člsti(2) s primdrním vlnutím (1) jo umíctěnn minimálně jodna procnchu rotorovd část (4) , nejnićnč tajných dělkových zozmłzů jąko autorové část (2), u sekundárním vlnutim (3),a tato rotorová část (4), která je pojem s hłtdolen (5). je svým sckundárním vlnucím4 (3) pojem alespoň a jedním tgnzometzlckým článkem (7, 13) a je jim propojena s płejímacímelekąrorugnetickým obvodom (11). spojenú hłídelem (5). jež je opntŕen statorovým elektromnqnetsckým aběrným prvkom (10) s vinutím (9).

MPK / Značky

MPK: G01L 3/00

Značky: zařízení, momentu, kontrolu, torzního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263797-zarizeni-pro-kontrolu-torzniho-momentu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro kontrolu torzního momentu</a>

Podobne patenty