Výstupní hrdlo lopatkového stroje

Číslo patentu: 263795

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jerie Jan, Hanus Daniel, Janko Luboš, Rychetník Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rrr. POPIS VY NÁLEzu 263795(75) Aumtvynáhzu HANUS DANIEL ing. CSc., JANKO LUBOŠ ing. CSC., JERIE JAN prof. dr. ing. Drsc., RYCHĽTNIK VÄCĽAV ing. Csc., PRAHA(54) Výstupní hrdlo loplťĺwvćho strojeŘešení se týká oboru lopatkových strojů. Průtočný průřez výstupního hrdla se za vstupnim otvorem zvětšuje až do počátečni oblasti zakřiveni kanálu výstupniho hrdla. V oblasti největšího zakřivení zůstává konstantní nebo se zmenšuje. směrem k výstupnimu otvoru se pak nemění.vynález ee týká výetupního hrdla lopatkoveho stroje e mezikruhovým nebo pretenoovým vetupním otvorem a alespoň jedním výstupním otvorom.Výstupní hrdlelopatkových strojů slouží obecně k odvádění pracovní látky od pracovníčasti stroje do výstupního potrubí, navazující části systému nebo do okolního prostředí.To je spojno většinou se rměnou smeru proudu. současně se snižuje ryehloet proudící pracovní látky, aby se omezily energetická ztráty, k nimž ovšem vždy dochází. s rostouoíni nárokyna Výkonnost lopatkových strojů, rvyšování jejich merná výkonnosti a zvylovúní jejich účinnosti nebyvají i ztráty ve výstupních hrdlech na významu.Výstupní hradla płedetavují většinou část lopetkověho stroje s výrazně prostorovým charakterom pohybu pracovní látky, jeho teoretické řešení narâží dosud na velke a v obecnosti nepłekonané potíže. Důsledkem toho je empirický návrh tvaru hrdel s hrubé pžibllžným vynžíváním zkušenosti. následkem jsou poměrně vysoké vlastní energetické çtráty hrdel płevyšujíoí výrazně ztráty vyvolávoné trením na obtěkaných plochách. víłení pracovní látky. k němuž V hrdlech dochází. půeobuje i velké zhoršení rovnoměrnosti proudu ve výetupním průřeuu, jež nepříznlvě ovlivňuje činnost í ztráty nůeledujícího systému a pětným vllvem působí dynamicky na pracovní části etroje.uvedené nedostatky odstraňuje výstupní hrdlo lopatkového stroje e mezikruhovým neboprstenoovým vetupním otvorem a eleepoň jedním výetupním otvorom podle vynáleeu. Jeho podstata apoćívá v tom, že ee prñtočný pruře výstupního hrdla sa vetupním otvorem zvětšuje až do počáteční oblasti zakłlvení kanálu výetupního hrdla a v oblasti největiího zakžlvení zůstává konatentní nebo ee zmenšuje a dále je pak až k výstupnímu otvoru konstantní. Podle dalšího provedení ee u napřínené výstupní části kanálu výstupního hdrle průtočný průřez směrem k výstupnímu otvoru zvětšuje.záklndní výhoda vyndlezu spočíva v tom, ie se eniäují energetické ztráty výstupních hrdel lopntkových strojů a jejich zpětné účinky na pracovní část stroje. Doohúrí ke eniiovdní kinetioká energie proudu, vyiuje se jeho rovnoměrnost a sníäují se v důsledku toho energetické ztráty při prutoku a doohisí k łddoucímu rvyiovdní statíckćho tlaku pracovní látky.vynález je alle blíłe popeán na dvou príkladoch provedení podle pripojenych výkreeů,kde obr. 1 naznačuje výstupní hrdlo s merikruhovým vstupním prúłesm e jedním výetupnín prutezen obddlníkovćho tvaru a na obr. 2, 3, 4 je výstupní hrdlo s nerikruhovýn vstupním prułezen a dvmn výstupníni průrezy. v narysu. boxorysu te I-1 A püdorysu le I-II.Na obr. 1 je nakreslen vstupní otvor l mezikruhováho tvaru v rovlně kolné k ose neznlrorněneho lopatkoveho stroje. za tímto vrtupním otvoru l je vytvołen kanál výstupního hrdla g omoeený vnitřní rotační etěnou 1 s vnější rotační stěnou 5. Tvoŕící linie techto rotačních stěn 3, 1 končí v bodoch koncoveho prułsru rotační časti kanálu a jsou tverově řeieny tak. aby ee průtočný prúžer ve smeru ee výrnzněji neněnll. Poněvadš se v dhném příkladu odvadí proud ves miru kolnám na oeu stroje. musí být omezujíoí ploche hrdla, ktere navezuje na jeho vstupní rotační část tiene jako obecně prostorově zaktivend plocha. Na tuto proetorovä tverovsnou číst ee znenäujícím se průtočnýn průřezem navązuje v popleoveněn příkladu płímý kanál přibližně obdálníkovóho průłezu, jehož pruřez opět narastá ve snłru proudu. Výltupní hrdlo g končí výetupním otvorom Q.Na obr. 2 je v oprave polovině naznačen pohled ne výstupní hrdlo Q se dvěma výetupními otvory g v osovém eměru ve eměru proudu, V levé polovině těhož obrázku je řez tímto hrdleu rovinou kolnou K ose stroje. vstupní otvor l je mezikruhový, proud do výetupních otvoru § rozděluje náhěłná část plochy 3. Obr. 3 znázorňuje v pravé polovině pohled na výstupní otvor Q obdélníkového tvaru a v levé polovině je šikmý řez hrdlom rovinou nsrnąčenou v obr. 2 I-II. V touto ženu je pstrna část nábčiné plochy 3 e vetupní otvor L. Obr. 4 je řez výstupní» hrdlom 5 rovlnou procházející osou stroje a osou výetupních otvoru §.Omezující ploche výstupního hrdla Q navazuje na vstupní mezikruhový otvor Ä rotačními čáetmi, které vymezují kanál a průtočným průtezem zvětšujícím se ve směru proudu a pfecházejí spojítě do obecně proetorově zakłíveně plochy. obecně prostorově zakłivená plocha se rozvíjí až do výstupních otvoru Q tak. že její náběžná část plochy g rozděluje proud do obou výstupních otvoru g a narůetání v proetorově uvažovaného průtočného průłezu klesá až do záporných hodnot. výsledný průtočný prúřez se tedy v silně zakłívedné částí výatupního hrdla g zmenšuje až do velikosti výatupních otvoru §.Popsané príklady ukazují řešení výneupních hrdel ve dvou typických a častých případech. Podle typu, provedení lopetkového stroje A dalších konstrukčních poładavkú mohou být ovie okrajová podmínky pro návrh tvaru hrdla značné rozdílné. Vstupní průfez muže být tći prstencový I rudidlním nebo díegonálním výtokem pracovní látky ze stroje, proud se může dělíti do většího počtu kenúlu. které pracovní látku rozvádějí poäedovaným způsobem nebo se opět Ipojují. Ve vlech těchto pžípadećh se dosahuje rovnoměrného průtoku hrdlem a nízkýcn vlastních strát řešením tvaru omezujících ploch.1. Výstupní hrdlo lopnckového stroje 1 mezíkruhovým nebo prstencovým vstupním otvoren a alespoň jedním výatupním ocvorem vyznačené tím, že se průtočný průžez výatupního hrdla(6) za vstupním otvorom (ll větłuje až do počáteční oblaeti ekšívení kanálu výntupního hrdla (6) a v oblastí největiího zekłívení zůstává konstancní nebo se zmenšuje a dáleje pak směrem k výetupnimu otvoru (5) konstentní.2. výstupní hrdlo podle bodu 1 vyznećené tím, že se u napžímené výstupní částí kanálu výstupního hrdla IG) průtočný průłez směrem k výetupnímu otvoru (5) zvětšuje.

MPK / Značky

MPK: F01D 25/30

Značky: stroje, výstupní, hrdlo, lopatkového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263795-vystupni-hrdlo-lopatkoveho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výstupní hrdlo lopatkového stroje</a>

Podobne patenty