Protizkrucovací zařízení

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynůlezu CHLÄDEK oToKAR ing. , ŠALOMOUN VLADIMIR, TŘEBIČ, PIÄLBK JOSEF, ROKYTNICE nad Rokytnou, KLUMPAR KAREL, UHLIŘOVÁ JARMILA. TŘEBIČŘešení se týká protizkrucovacího zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží. Zařízení obsahuje rotační perforcvanou trubku uspořádanou uvnitř pevné trubky odtahového systému.Ke spodnimu konci perforované trubky je přiřazena posuvně uspořádaná klapak pro přerušení průchodu úpletu během pleteni.vynález se týká protizkrucovacího zařízení úpletů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží apod., ktoré obsahuje rotační perforovanou trubku poháněnou od jehelního válce a uspořádanou uvnitř neotočné trubky, přičenž ke epodnímu konci rotační trubky je přiřazena klapka pro přerušení průchodu úpletu během pletení.Jsou známy různé druhy protizkrucovacích zařízení úpletů, které pracují při jejich pletení na maloprůměrových pletacích strojích. Jedno ze známých zařízení popsaná v A 0 168 421 je opatřeno výkyvnou klapkou pro přerušování průchodu úpletu, která se otáčí spolu s trubkou,k jejímuž spodnímu šikmo seříznutému konci je přiřazena. Toto zařízení pracuje spolehlivě při otáčkách 850 ot/min jehelního válce. Při použití na atrojích s vyššími otáčkamí okolo 1 500 ot/min narůstají setrvačné hmoty celého zařízení a při snížení otáček na záměnové se tak prodlužuje doba záměny a tedy i doba platení celého úpletu.Úkolem vynáíezu je odstranit výše uvedenou nevýhodu, což je v podstatě splněno tím,že zmíněná klapka je uspořádána posuvně.Výhoda řešení spočíva v tom, že klapka se neotáčí spolu rotující perforovanou trubkou a tudíž nevznikají žádné setrvačné síly a rovněž se tak zjednodušuje systém ovládání klapky.zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkrese, na němž značí obr. 1 osový řez protizkrucovacím zařízením, se znázorněním klapky V pracovní poloze, obr. 2 schematicky klapka při pohledu shora s ovládacím zařízením a v pracovní polozeobr. 3 totéž co obr. 2, jenže klapka je v nepracovní poloze.Známy jednoválcový okrouhly pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen protizkrucovacím zařízením sestávajícím z následujících dílců. Pod známým neznázorněným jehelním válcem je na odtahovou trubku ł napojena neotočná trubka g uvnitř ní je uspořádána perforovaná trubka 3. Perforovanâ trubka 5 je poháněna známým převodem od jehelního válce. spodek trubky g je nasazen v pevné přírubě 5, ve které je vodorovné posuvně uspořádâna klapka §, přiřazená ke spodnímu konci pexforované trubky 3. Povrch klapky 2 je vyleštěn.S klapkou § je kínematicky epojen jeden konec páky Q (obr. 2), na jejíž druhý konec dosedá kotva elektromagnetu 1. Elektromaqnet 1 je ovládán od řídicího mikropočítače stroje. Na Spodek pevné příruby A je nasazena neznázorněná známá odtahová trubka tvaru U se sběrnou nádobou úpletů odtahového zařízení.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při odtahování úpletu je klapka § působenímneznázorněné pružiny držena vysunutá tak, že těsně přilěhá ke apodnímu konci perforovanétrubky Q. Během pletení úpletu nabývá a jeho spodní konec se zarazí o klapku Q. Jelikožklapka Ž zamezuje průchodu vzduchu, prochází vzduch perforacemi trubky 3 a zároveň svýmtahem drží úplet na vnitřní stěně perforované trubky, takže konec úpletu se protáčí poPo ukončení pletení je povelem od mikropočítače zaveden do elektromagnetu 1 proud. Kotva elektromagnetu 1 se vyaune a vykývne pákou É ve směru točení ručiček hodinových,jak je vidět na obr. 3. Druhé rameno páky E pak zatáhne klapku á do polohy. kdy otevře perforowmxm trubku 3 a úplet je tahem vzduchu přemíetěn do sběrné nádoby. Po přerušení činnosti elektromagnetu 1 se klapka § vrátí do původní polohy.U stroje, který není vybaven mlkropočítnčem, je pak klapka á ovládána mechanicky od rozkazovacího bubnu.1. Protizkrucovaci zařízení úpletů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží apod., které obsahuje rotační perťorovanou trubku poháněnou od jehelního válce a uspořádanou uvnitř neotočné trubky, přičemž ke spodnĺmu konci rotační trubky je přiřazena klapka pro přerušení průchodu úpletu během pletení. vyznačující se tím, že zmíněná klapka2. Prutizkrucovací zařízení podle bodu 1, vyznačující se tim, že klapka (5) je uložena v pevné přírubě (4) odtahového systému a je klnematicky spojena s elektromagnetem (7).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/92

Značky: protizkrucovací, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263794-protizkrucovaci-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protizkrucovací zařízení</a>

Podobne patenty