Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu

Číslo patentu: 263789

Dátum: 11.04.1989

Autori: Uher František, Fučík Bořivoj, Smítal František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Postrkové zařízení rozkazovacího bubnuŘešení se týká pastrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletaciho stroje pro výrobu ponožkového apod. zboží. zařízení obsahuje rohatku a západku.K rohatce je přiřazena krycí šablona uložená na rozkazovacím bubnu stroje.Kryci šablona je opntřena výstupkempro záběr s postrkuvou západkou a odpuržena proti působení postrkové západky. Kekrycí šabloně je přiřazena blokovaci západka spřažená s elektromagnetem ovládaným od řidicího míkropočitače stroje.vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového zboží apod., které obsahuje alespoň jednu rohatku upevněnou na rozkazovacím bubnu, do které zabírá poháněná postrková západka, k níž je přiřazena na rozkazovacím bubnu uložená krycí šablona.Je známa postrkové zařízení výše uvedeného typu podle če. A 0 č. 204 802, kde krycí šablona je kinematickým převodem ovládána do svých krajních poloh mechanickým časovacím zařízením stroje. Krycí šablonou se tedy zakrývají, resp. odkrývají zuby rohatek rozkazovacího bubnu a tak je řízen časový sled jeho postrků. Při elektronizaci stroje je mechanické časovací zařízení nahrazeno řídicím mikropočítačem a pro ovládání krycí šablony je třeba elektromagnet s velikým zdvihem, což sebou nese nevýhodou jeho velkého rozměru a s velkou spotřebou elektrické energie, což se promítne i do doby životnosti elektromsgnetu, nebol zastavení stroje v době, kdy je elektromagnet napájen proudem může být příčinon spálení jeho vinutí.Úkolem vynálezu je odstranit výše uvedenou nevýhodu a umožnit řízení postrku rozkazovacího bubnu od řídicíno wikropočítače.Toto je v podstatě splněno tím, že krycí šablona je opatžena výstupkem pro záběr s postrkovou západkou a odpružena proti působení postrkové západky, přičemž je k ní přiřazena blokovací západka spřažená s elektromagnetem ovládeným od řídicího mikropočítače stroje.Výhoda vynálezu spočíva v tom, že funkce elektromagnetu nemá zapotřebí síly a spočíva pouze v odjištění, resp. krátkém přidržení blokovací západky, tudíž lze použít elektromagnetu o malém výkonu. Rovněž lze jedním elektromagnetem ovládat dvě postrkové západky.zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkresech, na nichž značí, obr. 1 schematicky uspořádání elektromagnetu postrkového zařízení rozkazovacího bubnu, obr. 2 vzájemné postavení krycí šablony a rohatky rozkazovacího bubunu, po postrku,přičemž krycí šablona je zablokována, obr. 3 vzájemné postavení krycí šablony s rohatky rozkazovacího bubunu před postrkem,když je krycí šablona odblokována.známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží je opatřen rozkazovacím bubnem l, k němuž je připevněna rohatka g sloužící pro jeho postrk opatřená nízkými a vysokými zuby. Do rohatky Q zabírá postrková západka 3 výkyvně uložená na známé neznázorněné postrkové páce poháněné otáčející se vačkou. vedle rohatky 3 je na povrchu rczkazovacího bubnu l uložena posuvně krycí šablona 5. Krycí šablona 5 je obloukového tvaru a je k ním uchycen jeden konec tažné pružiny §. jejíž druhý konec je uchycen na rámu stroje. Krycí šablona 5 slouží k překrývání nízkých zubů na rohatce 3, přičemž je na ní vytvořen výstupek Ag pro záběr e postrkovou západkou 3. Dále je na krycí šabloně 1 Vytvořeno vybrání gł, do něhož zapadá blokovací západka Q. Blokovací západka Q je vytvořena jako dvouramenná psa, přičemž je k ní uchycena tažná pružina 1, jejíž druhý konec je uchycen na držáku Q. Tažné pružina 1 tlačí blokovaoí západku §, do záběru s krycí šablonou 3. R druhému rameni blokovací západky É je uohycena kotva elektromagnetu g, který je ovládán od známého neznázorněného řídicího mikropočítače stroje. Elektromagnet g je pevně uspořádánrovněž na držáku 8.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Blokovací západka § zasahujedo vybrání3 krycí šablony A a drží ji tak proti působení tažné pružiny Ž v přední poloze, jak jevidět na obr. 1. Postrková západka 3, která je neustále poháněna, dostrčí např. poslednívysoký zub g, jak je vidět na obr. 1 a v dalším časovém úseku klouže naprázdno po krycíšabloně A, resp. rohatce g, jak je vidět z obr. 2. Při další záměně je od řídicího mikropočítače vydán povel a to v době, kdy je postrková západka A v přední poloze a elektromaqnet gzatáhne svoji kotvu ve směru § proti působení tažné pružiny 1. Blokovací západka É vyjdeze záběru s vybráním 1 a krycí šablona 1 je tažnou pružinou á puzena ve směru šípky §ł(obr. 3) přičemž výstupek gg se cpirá o postrkovou západku 3. V zadní poloze postrkovézápadky g zapadne tato do nízkeho zubu rohatky 3 a provede postrk rohatky 3, resp. rozkazovaciho bubnu ł. současně přetočí proti směru šípky gł i krycí šablonu 1. Jestliže je od řidiciho mikropočitače stroje přerušena dodávka proudu do elektromaqnetu g blokovaci západka 5, vlivem působení tažné pružiny 1 zapadne opět do vybrání gł a krycí šablona 5 zakrývá další nízky zub rohatky 3 a nedojde k dalšímu postrku. V opačněm případě je rozkazovaci bubenł přetáčen dále podle programu řídicího mikropočítače.Podle typu stroje může krycí šablona spolupracovat i se dvěna rohatkami, kde jsou návazně na sebe vytvořeny zuby, přičemž je uspořádána mezi nimi a postrková západka má šířku přes obě rohatky, jak je známu z vynálezu podle čs. AO 204 802.Postrkové zařízení rozkazovaciho bubunu okrouhléko pletaciho stroje pro výrobu ponožkového zboží apod. které obsahuje alespoň jednu rohntku upevněnou na rozkazovacím bubnu, do které zabirá poháněná postrková západka, k níž je přiřazena na rozkazovocim bubnu uložená krycí šablcna, vyznačujíci se tim, že krycí šablona (4) je opntřena výstupkem (40) pro záběr s postrkovou západkou (3) a odpružena proti působení postrkové západky (4), přičemž je k ní přiřazena blokovaci zápaqka (6) spřažená s elekcromagnetem (9) ovládaným od řídícího mikropočitače stroje.

MPK / Značky

MPK: D04B 15/94, D04B 15/74

Značky: bubnu, postrkové, rozkazovacího, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263789-postrkove-zarizeni-rozkazovaciho-bubnu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu</a>

Podobne patenty