Zařízení pro zakrytí ledové plochy stadiónu

Číslo patentu: 263786

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šoch Jiří, Pečený Otakar

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rrr. PO PlS VYNÁLEZU 263786(75) Autor vynálezu pscaný OTAKAR ing., BRATISLAVA, šocn JIŘI, šnnov(54) Zařízení pro zukrytl Iodová plochy stadiónuÚčelem řešení je výrazné zkrácení časového intervalu pro přestavbu ledové plochy za účelem jiného druhu sportovního nebo kulturního využití. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že pohonný motor, jenž je upevněn v kanála je spojen s volnoběžkou propojenou řetězovým převodem jednak s řetězovým kolem lanového navijáku a jednak řetězovým kolem bubnů uložených V regulovatelných závěsech kanálu. krycí pásy jsou spojeny s lany, která jsou u druhého protějšího kanálu převedena svými přestavitelnými převijecími kladkami upevněnými V konstrukcí kanálu na lanový buben.vynález se týká zařízení pro zakrytí ledové plochy stadičnu a řeší výrazné zkrácení časového intervalu pro přestavbu ledové plochy za účelem jiného druhu sportovního nebo kulturního využití.Doposud se při nutnosti přestevby ledové plochy stadionu pro jiný druh využití musí plocha zekrývat dřevěnými panely, ktere vytvoří souvislou palubovku. Nevýhodou je poměrně značná pracnoet eestavení palubovky při velkých časových narocích na práci. Nevýhodou je také krátka provozní trvanlivost palubovky, který bývá čase poškozována.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zakrytí ledové plochy stadiônu podle vynálezu tvořené pásy, jenž jsou napojeny na pohonný motor. Podstatou vynálezu je to,že pohonný motor, uložený v kanále, je spojen s volnoběžkou propojenou řetšzovým převodem jednak s řetězovým kolem lanováho navijáku a jednak s řetězovým kolem bubnů uložených v regulovstelných závěsech kanálu. krycí pásy jsou spojeny s lany, která jsou u druhého protějšího kanálu pŕevedena svými přestavitelnými převíjecímí kladkami, upevněných v konstrukcí kanálu na poháněný lanový buben.výhodou zařízení podle vynálezu je pohotovost a rychlost při zakrytí či odkrytí ledové plochy, čímž je značně zkrácena doba pro přestavbu plochy za účelom jejího využití pro jiný druh spoločenského podniku. Také je výhodou, že pásy jsou poměrně velmi odolné proti opotřebení nebo poškození a je jej možno libovolně zatěžovat.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vyndlezu,kde na obr. 1 je půdorysný pohled na ledovou plochu včetně kanálu, na obr. 2 je řez kanálem v místě bubnů, na obr. 3 je shcéma přestavitelné převíjecí kladky, na obr. 4 je půdorysný detail pohonné jednotky, na obr. 5 je půdorys dvou vytažených krycích pásu a na obr. 6 je schématický axionometrický pohled na cele zařízení.zařízení pásu pro zakrytí ledové plochy stadiőnu v příkladném provedení podlevynalezu je tvořeno pohonným motorem 3 upevněným v jednom i druhém konci kanálu vytvořenému kratší strany ledové plochy a spojkou 5 apojenou s volnoběžkou § propojenou řetšzovým převodem lg jednak s řetězovým kolem ll lanového navíjdku 1 a jednak s řetězovým kolem5 bubnů l uložených v regulovatelných záväaech g po celé dělce kanálu lg. V základnívýchozí poloee jsou krycí pásy g spojeny s lany lg převedenými přes celou délku ledovéplochy až k druhému protějšímu kanálu 33, kde jsou lane lg převedena kolem svých prestavitelných převíjecích kladek 2 upevněnýoh v horní části kanálu łĺ na své poháněné lanovébubny gs. V kanále lg jsou dva krátké okrajové bubny ł a sedm bubnú l dlouhých.Při požadavku znkrytí ledové plochy se ručné odvinou lane lg ze dvou lanových bubnů 35 druhého kanálu lg převedou se kolem převíjecích kladek 2 přes celou ledovou plochu až k prvnímu kanálu lg, kde se připevní ke svorkám 59 popruhú koncu krycích pâslů g navinutych na bubnech l. Poté zpětným navíjením lan lg na lanový buben lg druhého kanálu 13 se krycí pásy Q přetáhnou přes délku ledové plochy. Dále následuje přemístění převijecích kladek g do os další dvojice krycích pásu g a celý postup se opakuje až do úplného zakrytí ledová plochy. zpětné navíjení se provádí upnutím volných koncu pásu 5 přímo na patričné bubny l prvního kanálu lg. sopnutím pohonných jednotek g ae uvádí do pohybu řetězové kolo Q bubnu l, ktoré so otâčejí a navíjejí krycí pásy 5.Alternatívne je možno v případě potřeby vytvoření dvou vrstev na ledovć ploie umístiti ve druhém kanále lg stejné ústorjí tak, jako v prvním kanále lg. V tomto případěse po pokrytí ledové plochy první vrstvou qumových ktycích pásu g vytáhnou lane lg z lanových navijáků 1 prvního kanálu 3 převedou se přes celou délku ledové plochy, kde se připevníke svorkám lg popruhů konců dalších například textilních krycích pásu § navinutých nabubneoh l v druhém kanálu łg. Rezervaci a sepnutím pohonných jednotekêg volncběäka1 již nepřenáií krouticí moment na řetězové kolo 5 bobnů l, ale na lanové navijáky 1a textilní krycí pásy Q postupně zakrývají první vrstvu gumových krycích pásu g. zpětné navíjení těchto pâslů g je obdobné jako u první vraty.zařízení pro zakrytá ledové plochy stadiônu, tvořené pásy, jenž jsou napojeny napohonný motor. vyznačené tim, že pohonný motor (3), uložený v kąnále (13), je spojens volnoběžkou (5) propojenou řetězovým převodem (15), jednak s řetězovým kolem (11) lanového navijáku (7) a jednak 9 fetězovým kolem (6) bubnů (1) uložených v regulovatelných závěaech (2) kanálu (13), kde krycí pásy (8) jsou spojeny s lany (12), která jsou u druhého protějšiho kanálu (13) převedena přestavitelnými převijecĺmi kladkami (9) upevněnýmív konstrukcí kanálu (13) na poháněný lanový buben (14).

MPK / Značky

MPK: A63C 19/02

Značky: zakrytí, zařízení, ledově, stadiónu, plochy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263786-zarizeni-pro-zakryti-ledove-plochy-stadionu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zakrytí ledové plochy stadiónu</a>

Podobne patenty