Způsob automatického řízení množství odluhu parních kotlů bubnových

Číslo patentu: 263785

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vácha Vojtěch, Umlášek Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.°r. PO PIS VYNÁLEZ u 263785(40) Zvefejněno 15 os sa mmm, Mu (45) VYdáno 14 os as AOIJEVY(54) Způsob unmnnlclnćho nana množství odluhu pnmĺdl kotlů bubnovýchodluhováni parnich kotlů bubnových je łizeno tak, že při překročení maximální připustné hodnoty měrné elektrické vodivos-1 ti kotelni vody je odluhování kotle maximální a při jejím poklesu pod minimálni ekonomickou hodnotu je odluhováni kotle přerušeno. V uvedeném rozmezi mezi minimálni ekonomickou a maximální přípnstnou mětnou elektrickou vodivosti kotelni vody je množství odluhu kotle Eizeno kontinuálně podle líneární závislosti na množství vyrobené páry, přičemž koeficientem závislosti je měrná elektrická vodivost napájecí vody. signály z průtokoměru množství vyrobené páry, průtokoměru množství odluhu a analyzátoru vodivosti napájecí vody jsou vedeny do poměrového regulátoru, který podle nastavené linedrni závislosti ovláda regulační odluhovnci ventil. Pri ptekročení nastavených krajnich hodnot měrné elektrické vodivosti odluhu vyäle analysátor signál do poměrového regulátoru. který odluhování přexuší nebo jej učini maximálnim., ňľ Vynález se týká způsobu automatického řízení množství odluhu parníoh kotlů bubnovýoh. vynález řeší problém snížení množství odluhovaně kotelnf vodyŤuperních kotlů bubnovýoh, kde odluh představuje ztzátu v teple a v upravené vodě.Je známe, že množství odluhu parních kotlů je řizeno a requlováno v současné době ručními odluhovscími armaturami. Tyto armatury jsou ovládány nebo obsluhovány ohmickou službou na základě chemického rozboru a stanovené měrná elektrické vodivosti kotolní vody. Odluhování je tovněžzŕízeno topičem podle mêrná elektrická vodivosti kotolní vody a to u kotlů, které jsou vybaveny pzovozním analyzátorem vodivosti. Měrná elektrická vodivost je veličina charakterizující obeshrozpuät§ných solí ve vodě. Existuje rovněž způsob řízení odluhu, který je obdobný jako řízení přímo topičem, pouze odluhovscí azmstura je žízena elektricky přetržitě podle hodnoty měrné elektrická vodivosti kotolní vody v bubnu.Trvalé prekročení maximální prípustné márne elektrické vodivosti kotolní vody je nebezpečné proto, aby pára odcházející z kotle.neobsehovsls soli, ktoré jsou rozpuätěny v kotolní vodě. ~Maximální přípustná mětná elektrická vodivost kotolní vody je stanovena na hodnotě odpovídající 50-60 B kritické koncentrace solí v kotolní vodě, která je určena provoznímměžením. Při dosažení kzitického obsahu solí v kotolní vodě začíná voda pěnit a dochází v bubnu ke strhávání solí do páry. Abyohom tomuto jevu zabránili. je nutné trvale solemi zahuätěnou kotolní vodu (odluh) z kotle odvádät. odluhování viak musí byt ekonomické. Naděrné odluhování zsjistí pokles merná elektrické vodivosti kotolní vody, sníží se koncentrace solí, avšak zvýií se ztráty energie. Provozním měžením a výpočtem je stenovena minimální ekonomická hodnota merná elektrická vodivosti, pri jejímž dosažení je odluhování kotlů již neekonomická.Aby ztráta byla oo nejmenší e aby byly dosaženy vleohny požadavky na čistotu páry, je nutno odluhovat kotle optimálně.Nevýhodou dosud známych řešení odluhování parníoh kotlů buhnových je to, že z důvodu~ velkého rozsahu dynamiky parních kotlů, což je změna výkonu kotle, proměnlivost doby zahuito vání kotelní vody s vlivu lidského činitele dochází ke ztrátám, ktoré vznikají nadmärnym odluhováním kotlů.Některé nevýhody uvedených způsobů odluhování kotlů odstraní způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že při pžekročení maximální płípustná hodnoty merná elektrické vodivosti kotolní vody je odluhování kotle maximální z důvodu vyćiltění kotolní vody. Pži poklesu pod minimální ekonomickou hodnotu merná elektrická vodivosti kotolní vody je odluhování pžezuáeno. V uvedeném rozmezí hodnot měrná elektrická vodivosti kotolní vody je množství odluhu žízeno kontinuálně podle lineární závislosti na množství vyrobené páry, přičemž koefi ~ cient závislosti je tvožen mêrnoo~elektriokou~vodivostí napájecí vody. Lineární závislostje určena výpočtem a měžením.Vyhodou uvedeného způsobu automatického odluhování pazních kotlů bubnových podle vynálezu je to, že je zajištěno odpoužtění pouze takového množství odluhu, aby se z kotle odvedly zozpuětěné soli, pživedené do kotle a napájecí vodou. způsob umožňuje držet koncenttaoi rozpužtěných solí v kotelní vodě na optimální nsstsvsná hodnotě. Toto uvedeny způsob zajištuje kontinuálně pži všech zmänáoh vykonu.kotle. vylučuje z žízení vliv lidského činitele. způsob tím pžispěje ke snížení strát energie s ke snížení spotreby paliva.Obr. l znázorňuje zařízení k provádění zpsdobu podle vynálezu, obr. 2 a 3 závislost množství odluhu na množství vyrobená páry.obrázek č. 1 znázorňuje zarízení k provádění způsobu podle vynálezu, kde signály z průtokoměru 1 množství vyrobená páry, průtokomčzu § množství odluhu a analysátoro g vodivostinapájecí vody jsou vedeny do poměrováho rogulátozu g, ktorý podle nastavená lineární závis 3 263785losti ovládá odluhovací regulační ventil g. Aslyzítor 1 vodivosti odluhu vyšle signál do poměrového regulátoru g pouze při prekročení nsstavených krnjních hodnot měrné elektrické vodivosti odluhu.obrázek č.-2 znázorňuje lineární závislost množství odluhu na množství vyrobené páry pro parní kotel 115 t/ht 1.32 HP tlaku páry.Obrázek č. 3 znázorňuje posuv lineární závislosti množství odluhu na množství vyrobené páry pro tentýž kotel. Posuv je způsoben změnou měrné elektrické vodivosti napájecí vody,která se pohybuje podle režimu provozu výrobny 150-400 ys cm-1.způsob odluhovíní kctlů je využíván na kotlích výtdpny Brnoĺgeveŕ tok, že průtokoměr 5 množství vyrobené páry a prñtokoměr § množství odluhułyydg elektrický signál do poměrového requlátoru 3, kde je nastavena předem vypočítaná lineární závislost. Pomoc elektrického signálu 2 anslyzátoru § vodivosti napájecí vody v poměrovém requlátoru g se určí přesné lineární závislost odpovídající hodnotim přivedených veličín. Poměrový regulátor g pak vyšle signál k nastavení odluhoavciho reguisčního ventílu. Pokud dojde k překročení nsstsvených hodnot maximální prípustné a minimdiní ekonomické měrné elektrické vodivosti kotelní vody,ansiylátor 1 vodivosti odluhu dá elektrický signál do poměrového regulátoru 3 a ten otevře nebo zavře odluhovací regulační ventil g bez ohledu na množství vyrobené páry a měrnou elektrickou vodivost kotelni vody.Zpsůob automatického řízení množství odluhu parních kotlů bubnových podle vynálezu jemožno využít na všech parních kotlích bubnových, kde lze nainstalovat přístrojovê vybavenípro zajištění uvedeného způsobu.způsob řízení množství odluhu parních kotlů bubnových vyznačujíoí se tím. že při překročení maximální přípuetné hodnoty měrné elektrické vodivosti kotelní vody je odluhování kotle maximální a při jejím poklesu pod mininální ekonomickou hodnotu je odluhování kotle přerušeno. přičemž v uvedenm rozmezí hodnot měrné elektrické vodivosti kotelní vody je množství odiuhu řízeno kontínuálně podle linêärní závislosti na množství vyrobêäé páry. kde koeficient závislosti je tvořen měrnou elektrickou vodivosti napájecí vody.

MPK / Značky

MPK: F22B 37/50

Značky: automatického, způsob, odluhu, množství, řízení, parních, bubnových, kotlů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263785-zpusob-automatickeho-rizeni-mnozstvi-odluhu-parnich-kotlu-bubnovych.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob automatického řízení množství odluhu parních kotlů bubnových</a>

Podobne patenty