Zapojení rozvodu tlakového vzduchu na vzduchových tkacích strojích

Číslo patentu: 263784

Dátum: 11.04.1989

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) zveřejněno 15 os as mmpmwmmn (45) Vydáno 14 oa as AOIIEVY(75) M 1301 vynálczu KALINA JAROSLAV ing. , BRNO, SMĚTÁK VINCENC ing., LELEKOVICE(54) spojení rozvodu tiskového vzduchu na vzduehovýeh thcích mojíchU známých zapojení rozvodu tlakového vzduchu se odchýlky rychlosti prohazovaného útku koríguji přepínânim hlavní a pomoc~ ných trysek na jiný zásobník tlakového vzduchu s vyšším nebo nižším tlakem. Nové řešení spočívá v tom, že mezi tzyskovým ventilem a prohozni tryskou je zapojena trysková prútoková clona a k ni alespoň jedna pomocné trysková průtoková clona s tryskovým elektromagnetickým ventilem. Tento ventil je spojen 5 řĺdlcím a Vyhodnocovacím zařízením. Obdobně mezi přifukovacími ventily a sekcemi 5 přifukovacími tryskami je zapojena přlfu~ kövací průtoková clona a k ní paralelné alespoň jedna pomocnú přifukovací prütoková clona s přifukovacim elektromagnetickým ven~ tilem. Přifukovací elektromagnetický ventil je spojen s řídicím a vyhodnocovacim zařízenim.vynález se týká zapojení rozvodu tlakového vzduchu na vzduchových tkacích strojích.Je známé zapojení tlakového vzduchu na vzduchových tkacích strojích, u kterých je měřenarychlost prohazcvaného ůtku zvláštním snímacím zařízením. změřená rychlost prohozenáho útkuje porovnána s žádanou hodnotou rychlosti prohozu. V případě odchylky je upravována hladina tlakového vzduchu přiváděného k hlavní trysce nebo tryskam a k płiíukovacím tryskám. změna hladiny tlakového vzduchu je docílena přepnutím hlavní trysky a přifukovacích trysek na jiný zásobník tlakového vzduchu, ve kterém je vyšší nebo nižší tlak než v zásobníku přepínaném. Přepínání je prováděno elektromagnetickými přepínacími šcupátky nebo ventily. Nevýhodou uvedeného zapojení je velké množství vzduchových zásobníku a příslušných redukčních ventilů s nastavenými různými hladinami tlakového vzduchu.Uvedenou nevýhodu odstraňuje zapojení rozvodu tlakového vzduchu na vzduchovýoh tkacích strojíoh, jehož podstatou je, že mezi ttyskovým ventllem a prohozní tryskou je zapojena trysková průtcková clona a k ní paralelně alespoň jedna pomocná trysková prútoková clona s trys kovým elektromaqnetickým ventilem, přičemž tryskový elektromagnetický ventil je spojen pomocíelektromagnetického vedení s řídicím a vyhodnocovacím zařízením, a mezi přifukovacími ventily a sekcemi s přifukovacími tryskami je zapojena přifukovací průtoková clona a k ní paralelne alespoň jedna pomocnú přifukovací průtoková clona s přifukovacím elektromagnetickým ventilem,přičemž přifukovscí elektromagnetický ventil je spojen elektromagnetickým vedením s řídicím a vyhodnocovacím zařízením.Příkladné provedení vynálezu je uvedeno na výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněno celkové zapojení s jednou prohozní tryskou, na obr. 2 je zapojení s dvěma prohozními tryskami bez znázornění zapojení přifukovacích trysek.Útek l je odebírán z pŕedlohové cívky 3 a pro prohoz pŕipravován v odměřovacím zařízení Q,ze kterého je veden přes vodič A do prohozní trysky 5 a dále pres ndžky 5 do prohozního kanálu 1 neznázorněného tkacího stroje. Podél prchozního kanálu 1 jsou rozmístěny sekce g s přifukovacími tryskemi 2. V blízkosti prohozní trysky 5 je umístěn rychlostní snímač lg. Tlakový vzduch ke stroji je přiváděn hlavním přívodem ll, který se větví na tryskovy přívod lg s přifukovací přívod gg. Tryskový přívod gg ústí do tryskového redukčního ventilu li a odtud vede do tryskového zásobníku lg, ze kterého vede tryskové vedení 35 do tryskového ventilu 31. výstup z tryskového ventilu ll je rozvětven do tryskové prútokové clony lg s paralelne k ní do dalších pomocných tryskových průtokových clon gg přes tryskové elektromagnetické ventily-gg. výstupy 2 tryskových průtokových clon lg a lg jsou spojeny do tryskového napájecíhc vedení gł, ktere jezpłivedeno do prohozní trysky g. Pŕífukovací prívod lg ústí do přitukovacího redukčního ventilu 33 a odtud vede do pfiťukovacího zásobníku gg, ze kterého vede přifukovscí vedení gi k pŕifukovacím ventilům gg. Výstupy z płifukovacích ventilů gg se větví do přifukovaoí prdtokové clony gg a paralelné k ní do dalších pomocných přifukovacích průtokových clon 31 přes přifukovací elektromagnetické ventily gg. Výstupy z přifukovaoích průtokových clon 25 a gl jsou spcjeny do pŕifukovacího napájecího vedení gg, která je pživedeno k sekcím g přifukovacích trysek g. V blízkosti hlavního hřídele gg neznázornšného tkacího stroje je umístěn polohový snímač gł, který je polohovým vedením gg pŕipojen do řídioího a vyhodnocovaoího zařízení ga, do kterého je dále rychlostním vedením 31 připojen rychloltní snímač lg. Tryskový redukční ventil li je opatien tryskovým nastavovacím zařízením gg, ktoré je propojeno s řídicím a vyhodnocovacím zařízením 33. Přifukovací redukční ventil gg je opatłen přifukovacím nsstavcvacím zařízením gg, které je take propojeno s řídicím a vyhodnocovacím zařízením gg. S řídicím a vyhodnocovacím zařízením 3 jsou prostřednictvím elektromagnetického vedení gl propojeny tryskové elektromagnetické ventily 32 a přifukovací elektromagnetické ventily gg.zapojení pro přívod tlakového vzduchu na pneumatických tkacích strojích pracuje následovně. z płedlohové cívky 3 je odměřovacím zařízením g odebíran útek l, ktorý je prohozní tryskou Q, po přivedení tlakověho vzduchu do tryskového napijecího vedení gł, zanáäen do prohozního kanálu 1, umístěnáho v prollupu neznázorněného tkacího stroje. Pro správnou činnostprohozního systému je nutno nastavit optimální tlakovou hladinu vzduchu v tryskovém napájecím vedení gł a v pžifukovacím napájecím vedení gg, což je provedeno tryakovým redukčním ventilem li a pfifukovacím redukčním ventilem 33. Nastnvováním redukovaných tlaků vzduchu obou ventilů 13, 33 je prováděno elektrickým aiqnálem z řídicího e vyhodnocovacího zařízení gg proetłednictvím tryskového nastavovacího zařízení gg a přifukovacího nastevovacího zařízení gg. Velikost nastaveného redukovaného tlaku v tryskovém zásobníku lg e v přifukovącím zásobníku 3 je řízena v závislosti na rychlosti prohozeného útku l, která je měřena rychloetním snímačom lg. Odchylka rychlosti prohozeného útku l od nastavené hodnoty vyvolá v řídicíma vyhodnocovacím zařízení Q signál k přestavení tryskového nastavovacího zařízení 3 a přifukovacího nastavovacího zařízení gg. Při ustáleném chodu tkacího stroje je část tryskových elektromagnetických ventilů gg a část přifukovacích elektromagnetických ventilů gg uzavřena,takže tlakový vzduch z tryakováho zásobníku lg prochází při otevřeném tryskovém ventilu ll přes tryskovou průtckovcu celonu lg a pomocné tryskové průtokové clony lg, jejichž príslušné tryskově elektromagnetické ventily gg jsou otevřeny artlakový vzduch z přifukovacího zásobníku 3 prochází při otevřených pŕifukovacích ventilech gg, přes přifukovecí průtokove clony gg a pomocné přifukcvací průtokove clony gl, jejichž príslušné přifukovací elektromagnetické ventily gg jeou otevřeny. Kromě přestavení tryekového nastavovacího zařízení 3 a přifukovacího nastavovacího zařízení gg při odchylce rychlosti prohozu jsou aktivovány neho vypínány tryskové elektromagnetické ventily gg a přifukovací elektromagnetické ventily gg, čímž se upravuje hmotnostní průtok vzduchu v prohozní tryece g a přifukovacích tryskách 3. Rychlost odezvy tryskového nestavovacího zařízení 3 a pfifukovacího nastavovacího zařízení 35 na signál z řídicího a vyhodnocovacího zařízení 3 je podstatné pomalejší než odezva tryekových elektromagnetických ventilů gg a přifukovacích elektromagnetických ventilů gg, jejichž rych~ lost umožňuje, aby v průběhu prohozu útku l s odchylnou rychlostí bylo možno upravit zapojením pomocných tryskových průtokových clon lg a pomocných přifukovacích průtokových clon 31 hmotnostní průtok vzduchu v prohozní tryece g apřifukovacích tryskách g. Během dalších tkacích cyklů se relativně pomalu upraví tlak v tryskovém zásobníku 3 a přifukovacím zásobníku gg tak, aby počet zavřených a otevřených tryskových elektromagnetických ventilů gg a přifukovae cích elektromagnetických ventilů gg byl přibližně stejný. V tomto stavu je systém elektromagnetických ventilů připraven co nejrychleji reagovat na změněné prohozní parametry útku ł.Vynálezu je možno použít u vzduchových tkacích strojů, zejména vyhavených přifukovacími tryskami.zapojení rozvodu tlakového vzduchu na vzduchových tkacích strojíeh, obsahujících tryskový zásobník spojený přes tryskový ventil s prohozní tryskou a přifukovací zásobník spojený přes přifukovací ventil s přifukovacími tryskani, vyznačující se tím, že mezi tryskovým ventilem (17) a prohouní tryskou (5) je zepojena tryaková průtoková clona (18) e k ní paralelné alespoň jedna pomocné trysková průtokovâ clona (19) s tryekovým elektromagnetickým ventilem(20), přičemž tryskový elektromaqnetický ventil (Z 0) je spojen pomocí elektromagnetického vedení (37) s řídicím ą vyhodnoeovacím zařízením (33) a mezi přifukovacími ventily (25) a sekcemi (8) s přifukovacími tryskami (9) je zapojená płifukovací průtoková clona (26) a k ní paralelné alespoň jedna pomncná přifnkovací průtoková clona (27) s přifukovacím elektromagnetickým ventilem (28). přičemž přifukovecí elektromagnetický ventil (28) je pojen elektromagnetickým vedením (37) a řidicím a vyhodnocovocím zařízením (33).

MPK / Značky

MPK: D03D 47/30

Značky: strojích, vzduchu, tkacích, rozvodu, tlakového, vzduchových, zapojení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263784-zapojeni-rozvodu-tlakoveho-vzduchu-na-vzduchovych-tkacich-strojich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení rozvodu tlakového vzduchu na vzduchových tkacích strojích</a>

Podobne patenty