Zařízení ke stříhání příze na textilních strojích

Číslo patentu: 263783

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bořil Lubomír, Tenora Pavel, Mikš Zbyněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°.°rr. Po Pls VYNÁLEZ u 263783(75) Aumrvynáhsu BOŘIL LUBOMIR ing., NBSLOVICB, TENORA PAVEL ing KUNŠTÁT.Řešení se týká zařízení ke střihání přize, ktoré pracuje tuk, že po otupení základních stłižných hran nůäek na nedostłižená část přize stříhá působenim nejméně jedná pomocné atfižné hrany při zachování pracovního zdvíhu nůäek a bez přerušeni jejich činnosti. Podstatou zařízení je, že nejměně jedna čelist nůłek je opatřena nejméně jednou pomocnou atřižnou hranou ve tvaru uzavrené rovinné křivky. přičemž pomocnú atfižná hrana n základní stłižna hrana leží ve společně rovínä nebo V tovi- 5 nách navzájem rovnoběžných, a to tak, že v kolmém průměru obklopuje pomocná stłlžná hrana základní střižnou hranu, ani se navzájem dotýkají. załízent 1 ze použít u textilních strojů.vynález se týká zarízení ke stłíhání pŕíze na textllních ztrojích.známá stłíhací zařízení stłíhají płízi pomocí dvou základních střižných hran. po jejichž otupení přestanou plnít nůžky svoji funkci.zařízení pro stříhání příze pracnjí tak, že příze je např. dopravována různými prostředky prošlupem tvoŕeným osnovními nitěmi. Po každém prohozu dojde na vstupní straně útku k jeho přestřižení, což je prováděno stříhacím zařízením. Je známe stříhací zařízení, jehož podstatou je, že sestává ze zafukovací trubky, která vede útek a dopravuje jej ke tkacímu rotoru a odstřihuje tím, že epolupůsobí s łezným dílem. Řezný díl sestává 2 desky opatřené vývrtem s łeznou hranou pro zavedení ústí zsfukovací trubky. zafukovaoí trubka je vedena ve vodicím dílu, v jehož etěně je proveden podélný výčet, do něhož ústí kanál pro přívod tlakového vzduchu do zafukovací trubky, přičemž zafukovací trubka je opatřena łeznou hranou a řezný díl je umístěn ve vodioím dílu a vymezuje vybraní pro průchod útku. Dále je známe zařízení k držení a odstřihování útku po jeho prohozu, jehož podstata spočíva v tom, že na prohozní straně a na doletově straně rotoru je umíetěno svärací a stříhací ústrojí útku, přičemž každé toto ústrojí má odsávací trubku pro konec útku, v jejíž stěně je vytvořena svěrací drážka,prostírajíoí se od místa vstupu útku až do místa řezu napříč ke směru prohozu, do níž vniká svěrací páka. se svěrací pákou je spojena stříhací čeliat konce útku, spolupracujíoí s druhou sttíhací čelistí umíatěnou na odsávací trubce. odsávací trubka je dále opatřena odsávací štěrbinou konce útku, která probíhá napłíč ke svěrací drážce a na každé odsávací trubce je na straně svěrací drúžky, umístěné u tkacího rotoru upevněna pružina, prostírající se po její dělce, jež dosedâ na odsávací trubku.Výše uvedená stžíhací zařízení je nutno po otupení stžižných hrnn demontovat a po broušení nebo výměně střižných bran následně sežídit. což způsobuje prostoje stroje.Podstatou zařízení podle vynálezu.je, že nejméně jedna čelist nůžek je opatřena nejmáně jednou pomocnou střížnou hranou ve tvaru uzavrené rovinné křivky, přičemž pomocnú střižná hrana a základní střižni hrana leží ve společně rovině nebo v rovinach navzájemvrovnoběžných,a to tak, že v kolmém průměru obklopuje pomocné střižná hrana základní ztřižnou hranu, aniž so navzájom dotýkají.základní a pomocné strižne hrany mohou být 5 výhodou vytvoreny na stłižných dílech rotač ního tvaru, která jsou upevněny V čelístích ndžek způsobem umožňujícím pootočsní střižných dílů kolem své osy. Jelikož stříhání přísevse zúčastňuje vždy jen část střižných hran, lze tímto pootočením nahradit otupené části střižných hran částmi neotupenými. zavedením pomocné střižné hrany se docílí zvýšení spolehlivosti přestřižení příze po částečném otupení zakladních stfižných hran a prodloužení funkční schopnosti nůžek. Roztřepením koncu příze po přestŕižení je signalizováno otupení základních střižných hran, takže je možné při nejbližším zastavení tkacího stroje provést také výše popsané pootočení střížných dílü.Příkladné provedení podle vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 představujev řezu střižné díly v základní poloze, obr. 2 představuje v řezu střižně díly těsně před dostřižením příze. obr. 4 představuje v řezu střižné díly V koncové poloze, obr. 5 představuje v řezu střižné díly v příkladném provedení se dvěma pomocnými střižnými hranami, obr. 6 představuje v řezu dvojici střižných dílů, na nichž je po jedné pomocné střižné hraně aobr. 7 představuje v řezu střižný díl složený ze dvou částí.Zařízení ke stříhání příze ł na textilních strojích znázorněné na obr. 1 až 7 sestává ze dvou neznázorněných čelistí nůžek, v nichž jsou upevněny střižné díly g vzájemné na sebe přitlačované. Ve střižném dílu 3 je vytvořen otvor 3 pro vedení příze l, na jehož obvodu je vytvořena základní střižná hrana A. Na hřbetu á střižného dílu g je vytvořena pomocnú střižná hrana §,ve tvaru uzavřené rovinné křivky. Pomocná střižná hrana § leží ve společné rovíně nebo v rovině rovnoběžné se základní střižnou hranou 3. V kolmém průmětu obklopuje pomocné střižná hrana Q základní střížnou hranu 5, přičemž s výhodou může být zhotovena základní střižná hrana A a pomocné střižná hrana 6 na samostatných dílech do sebe vložených, 3 263783jak je znázorněno na pŕíkladném provedení na obr. 7. V případě stříhání pružných materiálů je výhodné vytvořit na hřbetu § střižného dílu 3 vice pomocných střižných hran Q například v provedení na obr. 5 dvě pomocné střižné hrany g.Zařízení podle vynálezu pracuje nasledovné. Otvoxem g etřižných dílů g v základní poloze znázorněné na obr. 1 prochází volně přize ł. V okamžiku střihu je pohyb přize ł zastaven a stłižné díly 3 se začnou pohybovat ve směru šípek rovnohěžně podél sebe. Po nastřižení pŕíze ł základni střižnou hranou 5 ee střižné díly 3 pohybuji po svých hřbetech 3, jak je znázorněno na obr. 2 a neodstřižená část příze L je napínána. V okamžiku přechodu jedné základni střižné hrany 1 přes pomocnou střižnou hranu É druhého střižného dílu 5 je napnutá část přize ł dostřihována, což je zobrazeno na obr. 3. Po úplném přestřiženi přize ł se pohybují strižne čelisti 3 až do konečné poąohy, ze které se po stejné dráze vracejí do výchozíVynálezu lze použit u textilních strojů.1. zařízení ke střihání přize na textilnich atrojlch s nejméně jedněmi nůžkami opatřenými dvěma základnímí střižnýmí hranami ve tvaru uzavřené~rovinné křívky, vyznačené tim, že nejméně jedna čelist nůžek je opatřena nejméně jednou pomocnou střižnou hranou (6) ve tvaru uzavřené rovinné křivky, přičemž pomocné střižná hrana (6) 3 základni střižná hrana (4) leží ve společné rovině nebo v rovinách navzájem rovnoběžných a v kolmém průmětu obklopuje pomocné střižná hrana (6) základni střižnou hranu (4), ani ae navzájem dotýkaji.2. zařízení ke stříhání příze na textilnich strojich podle bodu 2 vyznačené tím, že pomocné střižné hrany (6) jsou spolu se základnimí střížnými hranamí (4) vytvořeny ve střížných dílech (2), upevněných v čelistích nůžek.3. zařízení ke atžihání přize na textílních strojích podle bodu 2 nebo 3 vyznačující se tím, že stłižné díly (2) jsou rotačního tvaru.

MPK / Značky

MPK: D03D 45/50, D03D 49/70, D03D 47/36

Značky: stříhání, příze, zařízení, strojích, textilních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263783-zarizeni-ke-strihani-prize-na-textilnich-strojich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke stříhání příze na textilních strojích</a>

Podobne patenty