Zařízení pro odlučování kapaliny z plynu

Číslo patentu: 263775

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) MIM vynêlezu šanon VÄCLAV ing. , PRAHA(54) Zařízení pro odlubovinĺ kapaliny z plynuzařízení sestává z nádoby s hrdly pro vstup a výstup plynu a hrdlom pro výpust kapaliny. uvnitř nádoby je napříč upevněn separační vrstva, nn jejíž horní straně je umíatěn usměrňovací člen v podobě komolého kužele nebo jehlanu a výatupním otvorsm v horní základné.vynález se týká zařízení pro odlučovaní kapaliny z plynu. u kterého řeší zvýšení separační účinnosti.známé zarízení pro odlučování kapaliny sestava z nádoby opatřené vodorovnou separační vrstvou s náplní nebo výplní, pod kterou je umístěno hrdlo pro vstup plynu a nad sepsrační vrstvou je hrdlo pro výstup plynu.Nevýhodou tohoto provedení je, že sací účinek výstupu plynu působí na stred nebo na jeden kraj separsční vrstvy, kde docházíke zvýšení průtočné rychlostí plynu. Rychlost proudění v tomto místě může snadno překročit kritiokou hodnotu, a tím se podstatné sníží separační účinnost zařízení.Nedostatok známého provedení odstraňuje zařízení pro odlučování kapaliny z plynu, tvoře~ né nádobou s hrdly pro vstup a výstup plynu, ve které je upevněna separační vrstva podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nad separační vrstvou je umístên usměrňovací člen v podoběkomolěho kužele nebo jehlanu a výstupním otvorom v horní základné. výstup plynu může být proveden v hornín dnu nádoby nebo v její boční stěně. Usměrñovaoí člen může být opatřen na jedné straně výřezem.Výhoda zařízení pro odlučováník apaliny z plynu spočívá v tom, že usměrñovací člen upravuje proudění plynu nad separační vrstvou tak, že ve všech místech separační vrstvy má plyn stejnou rychlost. Tím se odstraní nebezpečí lokdlního prekročení kritické rychlosti a z něho plynoucí snížení odlučívoati.Na připojeném výkrese je znázroněn príklad provedení zařízení pro odlučování kapaliny z plynu podle vynálezu, kde na obr. 1 s 2 je svislý řez a na obr. 3 je vodorovný řez. Ve svislé nadobě je príčně uložena vodorovné separační vrstva 3 s náplní nebo výplní. Náplň může být tvořena Rasohlgovými krouäky. drátěným üpletem a podobně, výplň obvykle sestava ze systému separačních lamel. K horní straně separační vrstvy 3 je připojen usměrñovacíz ~ člen g v podobě komolého kužele, v jehož horní zakladně je výstupní otvor 5. světlost výstupního otvoru 5 je obvykle alespoň o 30 S větií než světlost hrdla Q pro výstup plynu, která je provedeno v horním dnu nádoby l. Pod separační vrstvou g je ve stěně nádoby l provedeno hrdlo § pro vstup plynu. V dolním dnu nádoby l je hrdlo 1 pro výpust kapaliny.Plyn s obsahom kapaliny vstupuje do nadoby hrdlem § a prochází separační vrstvou 3 směrem vzhůru. Odloučena kapalina stáká V separační vrstve 3 proti proudu plynu. Usměrňovaoí člen 3 s vhodnä voleným výatupním otvorom A samezuje tvorení vírů nad separační vrstvou 3 a odstraňuje nepříznivý vliv sacího účinku výstupu plynu.Hrdlo g pro výstup plynu je provedeno nad separační vrstvou 3 v boku nádoby l. V boku usměrňovaoího členu g je proveden výŕez g. který umožňuje nasazení usměrňoacího členu 3 podél vnitřní časti hrdla 5 pro výstup plynu. Po nasazení se usměrňovací člen Q pootočí výřezem 1 na stranu protilehlou hrdlu Q. Pri bočním provedení hrdla § pro výstup plynu jeúčlnekusměrñovacího členu g zvlášť výrazný, ale projeví se 1 u provedení hrdla É v hornín dnu nádo- pby l, zejména v těch případech, kdy aeparační vrstva 3 pracuje s rychlostí plynu, blížící~ se rychlosti kritické, tj. rychlosti, při které dochází k unášení kapaliny proudícím plynom.1. zařízení pro odlučování kapaliny z plynu, sestávsjící ze svislé nádoby s pŕíoně uloženou separační vrstvou a opatřené v dolní části hrdlom pro vstup plynu a hrdlem pro výpust kapaliny a v horní části hrdlem pro výstup plynu, vyznačené tím, že na horní straně separační vrstvy (2) je umístěn usměrňovací člen (3) v podobě komolého kužele nebo jehlanu s výstupnín2. zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že na boku usměrňovacího členu (3) je proveden výřez (S).

MPK / Značky

MPK: B01D 49/00

Značky: zařízení, plynů, odlučování, kapaliny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263775-zarizeni-pro-odlucovani-kapaliny-z-plynu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro odlučování kapaliny z plynu</a>

Podobne patenty