Způsob rekonstrukce základu sloupu

Číslo patentu: 263771

Dátum: 11.04.1989

Autor: Trojan Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) zverejněno 16 09 aa numa mmm (45) Vydáno 14 os as(75) Autor vynílezu rxoam JAROSLAV ing., rnnnusrcs(54) Způsob rokonctrukco zikhdu sloupuPžedmětem řešení je způsob rekonstrukce základu sloupu, při které se narušený původní základ sloupu odkryje, odstrani se rozrušená povrchová vrstva betonu půdního základu sloupu, ze spodni části sloupu se odstrani krycí vrstva výztuže,obnažené části se poprípadě ošetží vápenným mlékem, a při které se na horní ploše původního základu vytvoři nosný prstenec se lelezobetonovou objímkou. Podstata řešení apočlvá v tom, že na podkladni betonovou vrstvu se horizontálně uloží nejněně dvě části izolační vany z plastické hmoty, například polypropylénu,části se vzájemné vaří do jednoho celku a po vybetonovánt svařené izolační vany se k ní svrchu přivaří desky z plastické hmoty, kupłíkladu z polypropylénu.vynález se týká způsobu rekonstrukce základu aloupu. Doeud nebyl úspěině vyřeäenproblem způsobu rekonstrukce základů nosných eloupů naručených, zejména vlivem agreeivního prostředí ve vyrobních objektoch. Dosavadní způeoby rekonstrukce sákladů nosných sloupůjsou obtížné, rozedhlé a nákladné, vyžadují speciálních zařízení a nelze je vůtlinou provádět za provozu jednoduchými technickými prostředky. základy nosných sloupů značně narušená aqresivními vlivy prostředí totiž vážně ohroäují bezpečnost staveb - výrobních objektů, Tyto problémy se řeší většinou injektaží neruiených základů i podloží, spojenou se eevřením základů do železobetonové objímky, která se podchytí na pilotách. Takovy způsob má několik nevýhod. Mezi ně patří použití speciálních zařízení na injektáž základu a podlaží i na výrobu základových pilot. Jedná se o rozmčrná zařízení, náročná na prostor. způsob klade značné nároky na kvaliíikaci pracovníků a na jejich technické vybavení a proto se tmito pracemi zabývají pouze specializované podniky. Další nevýhodou je náročná projekční příprava a značné výrobní náklady na opravu základů.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob rekonstrukce základu aloupu. při kterém se narušený původní základ sloupu odkryje, odstrnní se rosručená povrchová vrstva betonu původního základu aloupu, ze spodní části aloupu se odstraní krycí vrstva vyztule, obnažené části se popfípadě oäetłí vápenným mlékem a při kterém se na horní plole původního základu vytvoří nozný prstenec se železobetonovou objímkou, jeho podstata spočívl v tom, že se na podkladní betonovou vrstvu horizontálne uloží nejmáně dvě části izolační vany z plastické hmoty jako například polypropylénu, části se vzájemné svaří do jednoho celku a po vybetonovánísvařené izolační vany se k ní svrchu přivaří desky z plastické hmoty jako například polypropelén.Výhody řešení podle vynálezu jsou zejména následující izolace základu sloupu proti agtesivním vlivům prostředí (zejména chemickým) životnost aloupu se nškolikanásobnl zvýií,způsob umožňuje rekonstrukci základu sloupu jsdnoduchými prostředky jde o materlálově nenáročný, snadno proveditelny postupy způsob podstatnä zjednodušuje projekční přípravu rekonstrukce základu aloupu způsob neklade nároky na speciální zařízení jde o postup proveditelný bez nároků na spocializované pracovníkyPři postupu podle vynálezu je podkladní vrstva betonu na hornín povrchu základu asi100 mm vysoká, na ni se uloží dvě části polypropylenová nebo polyetylenová izolační vany,které se na místě svaří. Polypropylenová izolační vane, svařená z desek tloušłky například10 až 12 mm ochrání základ sloupu před agreeivníni vlivy prostředí, do něho je uloiena. samotná izolační vane je chráněna ještě přezdívkou tlouščky například 150 mm z kvalitních kabřinccvých cihe 1.Horní plocha nosného prstence i dolní obvod železobetonové objímkyaloupu se ochráni ještě přivařením polypropylenových deeek e následnou dlažbou z kabłincových plátků.Na přiloženém výkresu jsou znázorněny tři obrázky objaeñující podstatu vynčlezu. Na obr. 1 je znázornän v pohledu základ se sloupem, opatřeným ocelovou objímkou, na obr. 2 je zndzorněn nosný prstenec se elezobetonovou objímkou ve svislěm řezu a na obr. 3 představuje vodorovný řez rovinnou A-A v obr. 2 železobetomovou objímkou.Na obr. 1 je znâzorněn původní základ l se sloupem g, u kterého je odsekána krycí vrstva hetonu v tlouščce 50 mm na potřebnou výšku určenou výpočtem. Sloup 3 je sevřen na rozích do ocelové objímky, vytvořené ze čtyř úhelníků g, spojených po obvodě sloupu g profily 5 rozměrů 100/10 mm, které byly přivařeny po nahřátí na 70 °C. Po svém zchladnutí ocelová objímka pevně svírá sloup g.Na obr. 2 je znázorněn nosný prstenec á se železobetonovou objímkou Q sloupu 3 ve svislém řezu. z původního základu l je na horní ploše odsekána nejvíce narušena vrstva hetonu a provedena vrstva 1 podkladního betonu. Na ni je uložena izolační vans g, vyrobená z polypropylenovýoh desek. Izolační vane g sestává ze dvou částí a potom se vaří do jednohocelku na místé. K ocelovým úhelníkům 3 i k profilům 1 jsou přivařeny třmínky 3 z betonářské oceli, které tvořípłíčnou výztuž železobetonové objímky 5 a zajiščují spolu se svislou výztuží lg přenos zatížení ze sloupu 3 do železobetonové objímky g a do nosného prstence5. Nosný prstenec 5 je vyztužen betonářskou výztuží ll. Třmínky 3 jsou též svařeny navzájem i ke svislé výztuží lg. Izolační vane 5 je chráněna stěnou lg z kabřícových cihel.Na obr. 3 je znázorněn vodorovný řez A-A železobetonovou ohjímkou Q, do která je zabetonován původní sloup g. pevné sevřený ocelovou objímkou sestavenou z úhelníků 3 a profilů 3. Třmínky g z betonáfské oceli jsou přivařeny k ocelové objímce i ke svislé hetonářské výztuži lg.Předmět vynálezu je dále dokumentovćn následujícím příkladem provedení, jímž ovšem není vyčerpán ani omezen.Očinkem silně agresivního prostředí výrobního objektu byly značné narušeny základy l rozměrů 1,8 x 2.5 m sloupu 3 s hloubkou založení 1.76 m.Po odkopání a odkrytí horní plochy základu l v hloubce 750 mm se provede opatrne odsekání krycí vrstvy betonu na sloupu 3 do hloubky 50 mm a na výšku 1 250 mm od podlahy. Sloup 3 původního průřezu 600/1 050 mm se takto upraví na rozměry 500/950 mm včetně odbourání horníhc stupně základu l, který má rozměry 850/1 300 mm a výšku 600 mm. Potom se opatrně odseká silně roztušená vrstva betonu tlouščky 100 m z horní plochy základu ł V hloubce 750 mm a ihned ae provede neutralizace odkrytého povrchu betonu základu l i sloupu 3 vápana tým mlékem.Dále se provede sevření odsekané části sloupu 3 na výšku 250 mm do ocelové objímky aestavené z úhelníků 3 rozmérů 80/B 0/10 mm, osazených na rozích ą spojených ihned přivařením profilů 1 z ploché oceli 100/10 mm ve vzdálenostech 400 mm od sebe. Profily 1 z plochá oceli se předem ohřejí na teplotu 70 °C a po jejich přivaření a zchladnutí se pevně sevře sloup 3 ocelovou objínkou, takto vytvołenou. Poté se na horní ploše základu l vybetonuje vrstva 1 tlouščky 100 mm pcdkladního betonu pro uložení izolační vany g rozměrü 2 500 x 3 000 mm,výšky 750 mm, která ae předem vyrobí z polypropylenových desek tlouščky 12 mn a sice ze dvou částí 2 500 x 1 500 x 750 mm se svaří na místě do jednoho celku a ihned se horizontálně osadí na čerstvou betonovou vrstvu 1, K ocelové ohjímce eloupu 3, tvožené úhelníky g a profily 1 z ploché oceli se přivaří třmínky g zhotovené z betonářské oceli profilu l 2 mm ve vzdálenostech po 100 mm od sebe, které se svaří také vzájemné a zároveň i ke svislé výztuži lg 2 betonářské oceli profilu V 25 mm. Tato výztuž lg se osazuje současně se třmínky g í s výstuží ll stejného profilu V 25 mm nosného prstence 5. Potom následuje ohezdéní izolační vany g rozmérů 2 500 x 3 000 mm, výšky 750 mm a obednéní železobetonové objímky Q tlouščky 250 mm a výšky 1 250 mm a betonáž nosného prstence § í s železobetonovu objímkou É. zhutňování betonu se provádí Vibrátory. Nosný prstenec Q se po odbednéní chrání proti korczí svrchu přivařenými polypropylenovými deskami tlouščky 12 mm k izolační vané 5 včetně přivaření obruby výšky 300 mm kolem železobetonové ohjímky Q. Nakonec se provede utěsnéní této obruby kyselinovzdorným tmelem a provede se kabříncový obklad železobetonové objímky Q a dlažbanad nosným prstencem 5.V praxi se namístc materiálu izolační vany É polypropylenu může použít 1 jiných plastických hmot lpolyolefinů), například polyetylenu o střední molekulární hmotnosti 70 000.Způsob rekonstrukce základu sloupu, při které se narušený původní základ odkryje,odstraní se rozrušená povrchová vrstva betonu původního základu sloupu, ze spodní části sloupu se odatrani krycí vrstva výztuže, obnažené části se popŕipadě ošetři vápenným mlékem,a při které se na horní ploše původního základu vytvoří nosný prstenec se železohetonovou objímkou, vyznačený tím, že na podkladni betonovou vrstvu (7) se horizontálně uloží nejméně dvě části izolační vany (8) 2 plastické hmoty, například polypropylénu, části se vzájemné svaří do jednoho celku a po vybetonováni svařené izolační vany (8) se k ní svrchu pživaří desky z plastické hmoty, například polypropylénu.

MPK / Značky

MPK: E02D 37/00

Značky: základu, sloupů, způsob, rekonstrukce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263771-zpusob-rekonstrukce-zakladu-sloupu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob rekonstrukce základu sloupu</a>

Podobne patenty