Zařízení pro zajištění stejnosměrného přítlaku podávacích válců rámových pil

Číslo patentu: 263769

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mihatsch Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Znłíuni pro ujiitčnl mjnoměmćho přitlaku podivudoh vilců rúmovýoh pi|Zařízení zajišťuje stejnoměrný přitlak podávacich válců na řezanou kulatinu hydropneumaticky pomocí hydraulického válce,akumulátoru tlaku a mechanických převodů. Nastavení válců, dle přůmězu výřezu. zajíščuje automaticky elektromotor, řizený koncovými spínnči, pomocí mechanických převodů.vynález se týká zařízení pro zajištění stejnosměrného přítlaku podávacích válců rámových pil kombinací elektromechanickěho a hydropneumatického způsobu.V současné době je k přítlaku horních podávacích válců rámových pil používána řadazpůsobů - ruční, kde přítlak válců zabezpečuje ručně přestavitelná závaží hydraulický, kde přítlak válců zabezpečuje tlak kapaliny v hydraulickém válciy pneumatický. kde přítlak válcü zabezpečuje tlak vzduchu v pneumatickám válcir elektromechenický, kde přitlak válců je zajiitěn zdrojem krouticího momentu přes indukční spojku nebo přes elektromagnetickou spojku hydromechanický, kde přítlak válců je zabezpečen zdrojem ktoutícího momentu přes hydrodynamickou spojku. Tyto způsoby mají některá nevýhody nepř. značnou fyzickou náročnost a nebezpečí únuu při mechankúm přestavování závaží, značnou enerqetickou náročnost, neboč musí být neustále zabezpečen zdroj tlakového média nebo zdroj kroutícíhomomentu, značnou poruchovost a nespolehlivost.Nevýhody popsených způsobů přítlaku horních podávacíoh válců rámových pil odstraňuje zařízení podle vynálezu, jeho podstata spočíva v tom, ie elektromotor s převodovkou je otočně uloien na bočnici rámové pily, přičemž na obvodu převodové skříně je pevně uloženo řetězové kolo spojené řetězem s pístnicí hydraulického válce. který je hydraulicky spojen s akumulátorem tlaku, přičemž na pistnici hydraulického válce je spínací element koncových spínačů.Vvyužitím vynálezu je zajištěn stejnoměrný přítlak podávacích válců rúmových pil,který zajišťuje zvýšení kvality řeziva při minimální energetické náročnosti a za současného zvýšení bezpečnosti a hygieny práce.Příklad provedení zařízení je znázorněn na příloiených výkresoch, kde obr. 1 představuje boční pohled na rámovou pilu a obr. 2 představuje čelní pohled na rámovou pílu.zařízení se sestává z převodové skříně l s elsktromotorem Q, otočné uložené v bočnicí rámové pily lg. Elektromotor g je přes převodovou skříñ l spojem řetězovým převodem s řetězovým kolem 3 pevně uloženým na hřídeli zvedacích pastorků 3 přítlačných podávacích válců lg,které jsou posuvné uloženy v bočnicích rámové píly lg. Dále je na převodové skříni l pevné uloženo ozubené kolo lg, do něho zapadá hřeben ll pevně spojený s pístnicí 1 hydraulického válce Q, který plní funkci hydropneumatické pruiící jednotky e tlumičem a je uchycen na bočnící rámové pily lg. Prostor nad pístem hydraulickâho válce Q je připojen na akumulátor tlaku Q a prostor pod pístem hydraulickáho válce § je připojen na nádrž g hydraulického oleje pře jednosmerný ventil lg upravený pro opačný smär toku hydraulického oleje jako škrticí ventil s requlovatelným průtokem.zařízení za provozu pracuje tak, že při spouätění podávacíoh válců lg je pístnicel vtažena do hydraulického válce § účinkem tlakového média z hydraulického akumulátorutlaku 5. Pomocí hřebene ll a ozubeného kole lg na převodové skříni l je částečně spuitän podávací válec lg a sepnut koncový spínač krajní polohy ll. Koncový spínač ll sepne elektromotor g, ktorý přes mechanická převody spustí podávací válce ll na výřez ll. Po dosednutí podávacího válce lg na výřez ll pracuje elektromotor Q dále až dojde k pootočení převodové skříněl s pevné uloženým ozubeným kolem lg, tím současně dojde k vytažení pístnice 1 hydraulické ho válce § a vtlačení tlakováho média nad pístem hydrsulického válce § zpět do hydraulickéhoakumulátoru tlaku Q a nasátí média z nádrže 2 do prostoru pod píst hydraulického válce 5.Pístníce 5 vytahovaná elektromotorem 5 přes mechanické převody z hydraulického válce § sepne na drázs svého zdvihu koncový spínač středové polohy 1, který vypne elektromotor Q. V této poloze je podávací válec lg přitlačován na výřez ll prostřednictvím mechanických převodu účinkom tlakového média hydraulického akumulátoru tlaku Q konstantní silou e zařízení zůstává v klidu až do té doby křivost výřezu nebo rozdíl průměru výřezu přesáhne hodnotu nastavenou koncovými spínači ll a ll. V tomto rozmezí pracuje zařízení bez nároku na energií. Větší úchylky na výřezu ll jsou pak vyrovnávány automaticky pomocí elektromotoru g ovládané 3 263769ho koncovými spinači łâ a li. Mimo to lze zařízení ovládat dálkově pomocí tlačítek. Do hydraulického okruhu je mezi nádrž hydraulíckého oleje g a hydraulický válec á vřazen jednosměrný ventil łg s regulovatelným průtokem hydraulického oleje, nastaveným na požadovancu rychlost spouštěni podávacích válců łg. Přitlačnou silu podávacích válců łg lze requlovat změnou tlaku V hydraulickém akumulâtoru tlaku 5.Zařízení pro zajištění stejnosměrného přítlaku podávacích válců rámových pil s horními přitlačnými válci posuvně uloženými V bočnicich rámové pily spojenými převody s elektromotorem posunu válců vyznačené tim, že elektromotor (8) s převodovou skříni (1) je otočně uložen na bočnici rámové pily (18), přičemž na obvodu převodové skříně (1) je pevně uloženo ozubené kolo (16) spojené hřebenem 117 s pistnici (4) hydraullckého válce (5), který je hydraulicky spojen s akumulátorem tlaku (6), přičemž na pistnici (4) hydraulického válce (5) je spínaci element koncových spinačů (7), (11), (14).

MPK / Značky

MPK: B27B 25/02

Značky: válců, zajištění, rámových, podávacích, prítlaku, stejnosměrného, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263769-zarizeni-pro-zajisteni-stejnosmerneho-pritlaku-podavacich-valcu-ramovych-pil.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zajištění stejnosměrného přítlaku podávacích válců rámových pil</a>

Podobne patenty