Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Hydroataticky pohon komponzátoru nanáčącí linkyNávrh řeší ovládání funkce kompenzácoru, který slouží jako zásobník pásu materiálu, např. papíru u nanášacich linek na výrobu koženek. Hlavni hřídel hydrostatického pohonu kcmpenzátoru je poháněn hydromotorem, připojeným k třípolohovému rozvaděči, který slouží jednaąŕ k pohonu hlavního hřidele pri zvedáni a spouštění pohyblivého rámu kcmpenzátoru,jednak určuje napětí pasu materiálu při odčerpáváni zásoby materiálu prostřednictvím pžepouštěciho ventilu. Vstupní kanál třipolohového rozvaděča je přípojen na vysokotlaké potrubí A výstupní kanál na odpndni potrubí. K jedná straně hydromotozu a k výatupnimu kanálu třipclohového ozvaděče je paralelné pŕipojeno potrubí s logickým ventilem a prvním přepouštěcím ventilem. ovládací vstup loqického ventilu je připojen ke vstupu hydraulického válce brzdy pasu matariálu.vynález ae týka hydrostatíckého pohonu kompemzatoru nanašecí llnky zejména na výrobu koženek.U nanášecích linek na výrobu koženek lnversním způsobem se používa speciální papírse silikonovou vrstvou, který působí jako nosný prvek pro postupne nanášení jednotlivých vrstev termoplastické hmoty. Papír se odvíjí ze svitku, který je navlnut na cívce umístěněv odvíječi. Odvíječ mívá dva odvíjecí hřídele, které se stžídají ve funkci tak, že z jednoho se papír odvijí, druhý slouží k výměně prázdne cívky za plnou. Když se zásoba papíru na jedné cívce vyoerpa, slepí se konec papíru se zaćítkem svitku druhé cívky. Slepení papírusi vyžádá určitý čas, po který nelze odvíjet z odvíječe. Protože chod linky nelze pžeruilt,býva linka vybavena kompenzatorem, ve kterém je vytvořena zásoba papíru, která vystačína dobu potřebnou pro slepení. Kompenzátor je vybaven dvěm askupinami volnoběžných valcú, z nichž jedna je umístěna na pevné častí ranu kompenzâtoru. druhá je na pohyblivém rámu,který býva zavěšen na kloubdvých řetězech. Papír je veden stŕídavě přes válce obou skupin,takže vytváří smyčky, které se při oddalovaní obou skupin válců prodlužují, při pžibllžovaní se smyčky zkracují, čímž se bud vytváří nebo odčerpava zásoba papíru. Kloubové řetězy, na kterých je zavěšen pohyblivý rám, bývají vedeny přes soustavu řetězových kol, z nichž některá jsou upevněna na hlavním htídeli kompenzatoru, jehož otáčaním se ovláda zdvihánía spouštění pohybliváho rámu. Pohon hlavního hšídele musí umožňit jednak zdvihání a spouštění pohybliváho rámu zasahem obsluhy, jednak spouštění pohyblivého rámu pri vyprazdñování kompenzatoru, a to pri působení definovaná síly, ktera vyplýva z požadovaného tahu v pasu papíru. Tento pohon býva u známých provedení kompenzatorů řešen asynchronním elektromotorem a príslušnými prevody a kombinací elektromagneticky, hydraulický nebo pneumatlcky ovládané spojky a brzdy. Je také nám pohon asynohronním elektromotorem a hydrodynamickým variatorem. Protože u nanašecích linek jde o prostředí s nebezpečím výbuchu. musí být všechny použité elektrická prvky v nevýbušněm provedení. Hlavní nevýhodou výše uvedených řešení je, žeTyto nevýhody převážnou mčrou odstraňuje hydrostatický pohon kompenzátoru nanašecí linky, zejména na výrobu koženek. podle vynalezu. jehož podstata spočíva v tom, že s hlavním hřídelem kompenzátoru je přes prevody spojen hydromotor, jehož hrdla jsou s třípolohovým rozvadečem, jehož vstupní kanal je připojen na vysokotlakě-potrubí a jehož výstupní kanal je přlpojen na odpadní potrubí, přičemž k jedné straně hydromotoru a K výstupnímu kanálu třípolohového rozvaděče je paralelné přlpojeno potrubí se zpětným ventilm, zatímco k druhá straně hydromotoru a výatupnímu kanálu třípolohověho rozvaděč je paralelné přlpojeno potrubí s loqickým ventilen a prvním pŕepouštěcím vantilem. přičemž ovládací vstup loqickeho ventilu je pžipojen ke vstupu hydraulického válce brzdy pasu materialu.výhoda vynalezu spočívd zejména v levnosti, jednoduchosti a spolehlivosti provedení. Výhoda se zejména výrazně projeví ve spojení s hydrostatickym pohonem ostatních mechanismů linky, napr. pri použití hydrostatickeho pohonu tažných valod nanáiecí linky podle čs.Príklad provedení dle vynálezu je znázorněn na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je funkční schéma kompenzatoru a na obr. 2 je hydraulické schéma pohonu kompenzítoru.Hydraulícky pohon kompenzatoru je vybaven hydronotorem 33 (obr. 2, spojeným prevody(nezakresleno) s hlavním hřídelem 35 (obr. 1) kompenzátoru. Kompenzator je vybaven pevným rámom l 5 volnoběžnými vodícími válci 3 a pohyblivým rámom g s pohyblivýml vodicími vdlci 1 soustava vodioích valců 3, 5 je propojena paaem ll papíru, vedeným mezi čelistmi brzdy gg s hydraulickým válcem gł. Brzda gg je umístěna mezi prvním volnoběäným valcem lg a druhým volnoběžným valcem lg, umístěnými před kompenzatorem. Pohybllvý ram je zavěšen na první souetavě řetězů §, spojených s jedním koncom protizavaží g. Druhý konec protizávaží g je spojen s druhou soustavou řetězd ll. spojených rovněž s pohybllvým ramem 3. Soustavy řetězů 3, łł zajiščují, že při otáčení hlavního hřídele 35 se pohyblivý rám A posouvá nahoru a dolů, aniž by měl možnost vycnýlení z vodorovné polohy. Hydromotnr 33 hydraulickěhopohonu má hrdla (obr. 2), která jsou přes hydraulický zámek 33 spojene s třípolohovým rozvaděčen gi. Vstupní kanál třípolohového rozvaděće 35 je přlpojen na vysokotlaké potrubí gł a odpadní kanál třípolohového rozvaděče 31 je přípojen na potrubí gg. K levé straně hydromotoru 3 je paralelné přlpojena větev s logickým ventilem gg a prvním přepouštěcím ventílem 31, která ústí do potrubí gg. Toto potrubí gg je přes druhý přepouštěcí ventil gg spojene s odpadním potrubím 3 a kromě toho je přes první zpětný ventil gg spojenes pravou stranou hydromotoru 33. Tato strana hydromotoru 33 je kromě toho přípojena na nízkotlaké potrubí gg přes druhý zpětný ventil gg. S loglckým ventilem gg je spojen dvoupolohový orzvaděč łł, který je připojený též k hydraulickému válcl gl.Popsané zařízení pracuje tak, že při normálním chodu linky jsou oba rozvaděče 31, gł v klidové poloze, znazorněné na obr. 2. Hydraulický zámek gg Š logicky ventíl gg jsou uzavřeny a hydromotor gg je zablokovan. Tím je zablckován i hlavní.hřídel lg (obr. l), a rovněž tak pohyblívý rám 1. Pas ll papíru, který je odtahován z neznazorněného odvíječe umístěného před kompenzátorem, a to tažným ústrojím umístěným zakompenzátorem, prochází kompenzatorem, aniž by se změnila délka té jeho části, která se nachází v kompenzátoru. Jestliže se zásoba papíru na jedné cívce odvíječe vyčerpá, přestaví obsluha dvoupolohový rozvaděč gl do pracovní polohy (zkřížené šípky). Tím tlak z výstupu dvoupolohového rozvaděče gł vnikne do hydraulického valce 3 a pas ll papíru se zabrzdí brzdou gg, takže odvíjeníz odvíječo nepokračuje a papír se odtahuje z kompenzátoru. Pohyblivý rám 1 přitom klesá. Jeho klesání je umožněno tím, že tlak z výstupu dvoupolohového rozvaděče 3 současně otevře logický ventil gg, a olej, který je hydromotorem gg čerpán proti směru šípky, protékapřes logicky ventil gg a první přepouštěcí ventil 31 do potrubí 3 a odtud přes zpětný ventil gg zpět do hydromotoru gg. Seřízením prvního přepouštěcího ventilu 31 je určenasíla, kterou je pas ll papíru napínan. Když obsluha dokončí slepení konce papíru se začátkem pasu ll z druhé cívky odvíjače, přestaví dvoupolohový rozvaděč gł do klidové polohy. Brzda gg se odbrzdí a hydromotor 33 se zablokuje. Tato situace odpovídá normálnímu chodu linky. Před dalším slepovdnín papíru je třeba doplnit zásobu papíru v kompenzátoru, tj. uvést pohyblivý rám 1 do horní polohy. To se provede přesunutím třípolohového rozvaděče 31 vpravo(rovnoběžné šípky). Pak olej proudí z vysokotlakového potrubí gł přes hlavní rozvaděč31. hydraulický zámek 23, přes hydromotor 33 ve směru šípky a zpět přes druhou stranu hydraulíckého zámku 33 a tžípolohový rozvaděč 35 do potrubí gg a odtud přes druhý přepouštěcí ventíl gg do odpadního potrubí zl. Hydromotor 3 otačí hlavním hřídelem Lg doprava, pohyblívý rám 5 stoupá a zásoba papíru se doplňuje rychlejším odtahováním z odvíjače. Při přesunutí třípolohového rozvaděčo 31 doleva (zkžížené šípky) proudí tlakový olej-přes hydromotor33 proti směru šípky a pohyblívý rám 5 se pohybuje dolů. Toho se využívá k uvedení pohyblivého rámu 5 do dolní polohy pro zavedení pasu ll papíru do linky. Druhý přepouštěcí ventil33, který je seřízen na přibližně stejný tlak, jaký je v nízkotlakém potrubí gg. působíjako pojlstný a odpouští malý přebytek oleje, který vyplýva z tepelné dílatace pri škrcenív prvním přepouštěcím ventílu 31, při vyprazdñování kompenzatoru. Při ohladnutí v klídové poloze kompenzatoru se olej doplňuje z nízkotlakého potrubí gg přes druhý zpětný ventil gg.Kompenzátor s pohonem podle vynálezu může být použit i v jiných odvětvích průmyslu,např. v textilním, gumarenském, papírenském apod.1. hydrostatlcky pohon kompenzátoru nanáäeoí linky, zejména na výrobu koženek, vyznačujícíse tím, že s hlavním hŕídelem (16) kompenzátoru je přes prevody spojen hydromotor (22), jehož hrdla jsou spojana s třípolohovým rozvaděčem (24), jehož vstupní kanál je připojenna vysokotlaké potrubí (Pl) a jehož výstupní kanal je připojen na odpadní potrubí (T 1), přičemž k jedné straně hydromotoru (22) a k výstupnímu kanálu třípolohového rozvaděče (24)je paralelné přípojeno potrubí se pětným ventilem (29), zatímco k druhá straně hydromotoru(22) a výscupnimu kanálu čřípolohováho rozvaděče (24) je paralclně płipojeno potrubí 1 logickým ventilem (26) a prvním pŕepouštěcím vantilem (27), přičemž ovládací vlcup loqického ventilu (26) je připojcn ka vstupu hydrnulického válce (21) brzdy (Z 0).2. Hydrostatický pohon podla bodu 1, vyznačujicí se tím, že hrdla hydromotoru (22) jsou spojena s třípolohovým rozvaděčem (24) přau hydraulický zámek (23).3. Hydrostatický pohon podle bodu 1, vyznačujíci se tím. že výstupní kanál tłípolohového rozvaděče (24) je pŕipojen na odpadní potrubí (T 1) přes druhý přepouštěcí ventil (28).4. Bydrostatický pohon podle bodu 1, vyznačující sa tím, že hydraulický válec (21) je připojen k vysokotląkému potrubí (Pl) přes dvoupolohový rozvaděč (31).

MPK / Značky

MPK: F15B 15/00

Značky: nanášecí, pohon, kompenzátoru, linky, hydrostatický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263767-hydrostaticky-pohon-kompenzatoru-nanaseci-linky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky</a>

Podobne patenty