Míchadlo s pádly pro čiřiče

Číslo patentu: 263737

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vostrčil Josef, Procházka Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Řešení spadá do oblasti čištění vod,zejména prováděnim flotace v čiřičích. Týká se pádla s otvory užívanéhn pro míchadla čiřičů. Podstata spočívá v tom, že počet otvorů v jednotlivých pádlech ve směru průtoku klesá a zvětšuje se jejich velikost, a to tak, že celková otvorová plocha na každém pádle je větší, než gelovina celkové účinné plochy pádla. Vyšsi účinek spočívá ve vytvoření optimálních podmínek pro flokulaci. U přítoku, tedy v počátečni fázi flokulace, se vytváří větší množství malých účinných vírů, které vznikají na početných hranách otvorů v pádlech, a ve směru průtoku vody se počet virů zmenšuje a roste jejich grüměr. Dochází ke zkrácení flokulačního casu a vytvářeji se vločky a lepšimi seuaračními vlastnostmi, než je tomu při použití dosud známých míchadel.Vynález se týká míchadla s pádly na svislém kyvadle,kteŕé se používá pro míchání ve vloěkovacích komorách čiři~čů při flokulaoi cástio ve vodě, zejména s použitím chemických koagulantů.Pro vločkování s následnou seoaraci částic z vody se používají čiřiče, ve kterých se proces flokulace vyvolává intenzivním promíoháváním za spolupůsobení chemických koagulantů.Pro míchání ve vločkovací komoře se používají míchadla s osou zavěšení kyvadla nad hladinou vody a opatřená deskovítými páäly,která mají plochu umístěnou kolmo ke směru kyvu nebo kmito.Pro zvýšení průtočnosti a snížení odporu vody bývají pádlaněkdy opat ena stejně velkýni otvory, jejichž velikost činíe vhodné, probíhá~ 1 i V počátečním stadio za působení velkéhoštu malých rychlých vírů, které uâílejí částioím aestejnou eoí ryoh.ost, a tím umožnují jejich interakoe,zatímoo ke Jy vločky již dosahají určité velikosti-ně intenzivní. Nevýhodou užívanýoh m c rotačního pohybu vody v blízkosti 9Ž ĺtamu, hlediska flokulaoe málo účinný, a naopak into š ě žjí zniklýoh vloček ve větší důsledek velké plochy páila a velké obvodové rychlosti míchaůlaUvedené nevýhoąy odstraňuje v podstatě vynález, kterýmje míchadlo s pádly pro čiřiče, kde pádla jsou opatřena otvory a upevněna na svislém kyvadle, a jeho podstata spočíva v ton,že počet otvorů v jednotlivých pádleoh ve směru průtoku klesáa zvětšuje se její h velikost, a to tak, že celková otvorová plocha na každém pádle je větší než polovina celkové účinné plochy pádla.ní optlnaln ch podmínek pro flokulační proces. U přítoku tev dy v počáteční fázi flokulace se vytváří množství malých vírů,ín ktoré vznikají na početných hranáoh otvorů v pádlech a ve smě-Á ru průtoku vody se počet vírů zmenšuje. Tím se ruší nepřížni~íŤL vý účinek obvodové rychlosti míchadle, která sesvětšujícíjse.jVyšší účinek míchadla podle vynálezu spočívá ve vytvoře~ ívzdálenosti od přítoku roste, dosahuje se zkrácení flokuĺačnís 5 Ťho času a vytvářejí se vločky s lepšími separečními vlastnostmi,mají větší velikost i větší měrnou hmotnost, než při použití dosud známých míchadel. Rovněž příkon energie je mnohem niž ší, nebot konstrukce podle vynálezu klade vodě pouze minimální odpor, nutný k vytvoření potřebného viření.Na připojeném výkresu je na obr. l znázorněno míchadlo podle vynálezu s pádly z mřížoví a na obr. 2 míchadlo s pádly z mřížoví v horní části a z děrovaných desek ve spodní části Š a na obr. 3 je míchadlo pro kmitavý pohyb. Obr. 4 znázorňuje L detail.pádla z mřížoví a obr. 5 detail pádle z desek neboPodle vynálezu j«, jak ukazuje obr. 1, míchadlo tvořeno kyvadlem l s generátorem g kmitů nebo kyvů na horním konci,ktoré je opatřeno pádly 2 ve tvaru obdélníka, jejichž vzdálenost na kyvadle se ve sněru průtoku zvětšuje. Na míohadle podle obr. 1, které kývá, jsou účinné plochy 2 pádel Q umístěny svisle e na míohadle podle obr. 3, které kmitá, jsou účinné plochy 2 pádel pádel 2 umístěny vodorovné. Pádl Q jsou vy- etvořena z mřížoví 211, takže součet otvorových ploch 321 tvo~ří více jak polovina účinné plochy 2 pádla 2. Ve smeru průtoku se počet otvorů äâ na jednotlivých pádlech Q zmenšuje a zvětěąje.se jejich velikost, takže součet otvorových plech § 21vzůstává stále větší než polovina účinné plochy 2 pádel 2.V jiné alternativě, jak znázorňuje obr. 2, lze použit na pádla 2 kombinaci mřížoví § 11 a děrovaných či plných deeek 34 nebo trubekři použití desek älg či trubek pak funkci otvorových ploch 22 plní mezery mezi deskami âlg či trubkami. Jako nejvýhodnější konstrukce míchedla podle vynálezu se však jeví míchadlo s pádly 1 z pletive nebo mřížoví gll, jejichž hustota se zmenšuje ve směru průtoku. Umístění pádel 2 na kyvadle l může být ve stejných vzdálenostech nebo se může ve směru průtoku zvětšovąt. mohou být kolmá ke kyvadlu ł,-nebo střídavě odkloněná až o 45 °.U přítoku působí na vodu pádlo 1 se značným počtem ma- Alých otvorů gg. Na početných hranách se vytvářejí malé víryt ve velkém počtu, a tím dochází k intenzivním interakcím příměsí, které za pomoci srážedla vytvářejí vločky. Ve směru průtoku se otvory v pádleoh Q zvětšují, tím se snižujei počethran, jsou od sebe více vzdálené, a tím umožňují vznik virů v menším počtu s větším průměrem. V okolí posledního pádla 2 ve směru u průtoku jsou již vločky značně velké, a proto je optimální, že jsou míchány pádlem 2 s malým počtem velkých otvorů 23. Nedochází k jejich výraznému snykovému namáhání, interakce jsou mírně a vločky se spojují ve větší agregáty snadno separovatelnéfMíohadlo podle vynálezu lze použit k míchání v čiřičích pro flokulaci při čištění odpadnich vod, změkčování vody,zvláště při aplikaci pomocných organických flokulantů nebo1. míchadlo s pádly pro čiřiče, kde pádla jsou opatřena otvory a upevněna na svislém kyvadle, vyznąčujíoi se tim,že počet otvorů (32) v jednotlivých pádlech (3) ve směru průtoku klesá a zvětšuje se jejich velikost, a to tak, že celková otvorová plocha (321) na každém pádle (3) je větší(než polovina celkové účinné plochy (31) pádla (3).

MPK / Značky

MPK: B03D 3/06

Značky: pádly, čiřiče, míchadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263737-michadlo-s-padly-pro-cirice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Míchadlo s pádly pro čiřiče</a>

Podobne patenty