Zařízení na vyřezávání kruhových otvorů

Číslo patentu: 263710

Dátum: 11.04.1989

Autor: David Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(50 Zařízení na vyřezávání kruhových otvorůZařízení na vyřezšvání kruhových otvorů je tvořeno kruhovou základní deskou,která má na boku osazeny svislé řezně rolny a ve středu má zaliaováno ložiska, v gehož vnitřním otvoru je osazen přítlačný eroub s madlem. Jeho spodní část je opatre~ na závitem, který ae nejprve vsune do otvoru zpracovávaného materiálu, například plechu, a pak je na závit našroubována kruhové řezná deska na doraz, který tvoří plech a řezné rolny. Tlačným šroubem se vtlačí řezná rolny do materiálu a otáčením kruhové základní desky ráčnou kolem středové osy dojde k vyříznutí požadovaného otvoru.1 V 3 á 1 e 3 se týká zařízení na vyřezávání kruhových otvorů do plechů a dalších deskovvch materiálů bez nároků na přívod energie.Při zhotovování otvorů do plechů nebo ostatních deskových materiálů, kde nelze použít běžnou lisovací techniku S ohledem na její nedostupnost v místě Drovádění technologie montáže případně demontáže plechových nebo deskových materiálů a kde nelze použít ani žádné další motorové řezací přístroje s ohledem na to, že není zabezpečen pctřebný přívod energie, se v praxi na zhotovení těchto otvorů běžně používá ručních vystřihnvacích nůžek na plech, sekáčů nebo ručníchvrtaček k cdvrtání s následným odsekáním odpadového materiálu.«Tyto pracovní operace jsou velice namáhavé, často dochází kpracovním úrazům, k deformacím opracovávaného materiálu, k poškození ochranných nátěrů a k nepřesnostem při zhotovení otvorů. Takto zhotovené otvory se musí často z estetických důvodů zakrýt nebo dále opracovat. Dalším i když mimořádně používaným přípravkem na zhotovování otvorů je lisovací nástroj,jehož funkčnost zabezpečuje ruční hydraulický agregát. I když tento lisovací nástroj po stránce funkční vyhovuje, zůstává jeho nevýhodou velká hmotnost, konstrukční složitost a obtížnější manipulovatelnost. Další nevýhodou je i náklad na uvedené zařízení. V ~ Uvedené nedostatky a nevýhody odstraňuje zařízení na vyřezávání kruhovýoh otvorů do plechů a deskových materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že kruhové základní deska má na svém boku v osáoh úhlů l 20 ° vedených od jejího středu svislé dorazové plochý ve kterých jsou v uvedených osách vodorovné otvory vedoucí ke středu kruhové základní desky. Do vodorovných otvorů jsou vsunuty čepyąna kterých jsou dále osazeny řezné rolny, které jsou na shodné rozteči opřený o dorazové plochyyačepý jsou v otvorech fixovány. Kruhová zá~ kladní deska má na boku mezi vodorovnými otvory osazenu snímatelnou ráčnu a dále má ve své středové ose průchozí otvor pro ložisko,na kterém je osazen přítlačný šrouą.na jehož vrchní části je připevněno madlo a na spodní části je závitem spojen s kruhovou řeznou deskou v její středovć ose, nad jejím vnějěím kruhovým obvodem jsou svislé řezné rolny, které se pomocítlačného šroubu vtlečí do materiálu osazeného na kruhové řezné desce a otáčením kruhové základní desky na které jsou svisle osazeny řezné rolny, kolem její středové osy pomocí ráčny, dojde k vyřezávání požadovaného otvoru.Hlavní výhody uvedeného vynálezu - zařízení na vyřezávání kruhových otvorů - do plechů a deskovych materiálů spočívají v tom, že se jedná o velice jednoduchý přípravek bez nároků na přísun energie a s ohledem na jeho nízkou hmotnost je použitelný v kterémkoli místě, snižuje podstatné dosevadní pracnost a zvyšuje kvalitu prevedené práce. Přípravek může být použit okamžitě bez předcházejících zkušeností,přičemž ovládání příprevku je jednoduché a náklady na jeho zhotovení jsou nízké. Přípravek je vhodný pro melosériovou výrobu otvorů.Příklad provedení zařízení na vyřezávání kruhových otvo rů je znázorněn na obr. 1, ne kterém je nárys zařízení v po dálném řezu a na obr. 2 je půdorys zařízení.Zařízení na vyřezávání kruhových otvorů sestává z kruhové základní desky l, která má na svém boku v osách úhlú l 20 ° vedených od jejího středu svislé dorezové plochy § s vcdorcvnými otvory Q vedoucí ke středu kruhové základní desky l. Do vodorovných otvorů Q jsou vsunuty čepy §,na kterých jsou svisle osezeny otočné řezné rolny 5, které se zároveň opírají o dorazové plochy g. Čepy 5 jsou ve vodorovných otvoreoh Q fixoványnapříklad šroubem 1. Kruhová základní deska L má na boku me-Zzi vodorovnými otvory Q osezenu snímatelnou ráčnu lg, kterou se provádí otáčivý pohyb kruhové základní desky L kolem její středové~osy, tvořenou ložiskem 2 e přítlačným šroubem g,který má na vrchní části madlo ll a na spodní části je závitem spojen s kruhovou řeznou deskou 2.Zařízení podle vynálezu je možno uplatnit všude, kde je nutné zhotovit otvory jejichž přesnost navazuje až na prováděnou montážní nebo demontážní činnost a kde z tohoto důvodu nelze použít progresívnější technologii lisování. Zároveň se zařízení podle vynálezu uplatní tam, kdese doposud používalo vystřihování otvorů pomocí ručních nůžek nebo vysekávání sekáčem. Zařízení se uplatní též v malosériové výrobě bez nároků na investiceoZařízení na vyřezávání kruhových otvorů, vyznačené tím,že sestává z kruhové základní desky (1), která má na svém boku v osách úhlú l 20 ° vedených od její osy dorazové plochy (8) s otvory (6), ve kterých jsou nasunuty čěpy (5) s volně otočnými řeznými rolnami (4), kruhová základní deska (1) má na boku mezi otvory (6) osazenu snímatelnou ráčnu (10) a dále ve své středové ose má průchozí otvor pro ložiska (9), kterým prochází přítlačný šroub (2), opatřený madlem (ll) a zašroubovaný do kruhové řezné desky (3).

MPK / Značky

MPK: B26D 1/24, B21D 26/02

Značky: kruhových, vyřezávání, otvorů, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263710-zarizeni-na-vyrezavani-kruhovych-otvoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na vyřezávání kruhových otvorů</a>

Podobne patenty