Čisticí dělená zásuvka

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Účelem řešení je umožnit čištěníspodní části gece pomocí čistící dělené zásuvky i V prípadech, kdy kolem pece není gostatečný prostor pro její úplné vytažení. Cisticí dělená zásuvka má krajní díl spojený rozebíratelně s vnitřním dilem pomocí unašeče, jehož jeden konec je pevně spojen s jednou bočníci a volný konec zapadá za druhau bočnici.vynález se týká čistící dělené zásuvky a řeší čištění spodni části pece i při stísněných prostorách potřebných pro úplné vytaženi zásuvky.Nevýhodou všech dosud používaných čisticích zásuvek je nutnost vytvořit kolem pece dostatečný prostor na jejích vytažení, vyčištěni a opětné zasunutí zpět na misto.vvTaké další, často používané způsoby využívajici pro čištění demontáž některých částí peci, případně výrobu specielních čisticich nástrojů, jsou nevýhodné z hlediska bezpečnosti práce, fyzické námahy a potřebného času obsluhy.Všechny zmíněné nedostatky známých zařízení jsou odstra.něny řešením podle vynálezu. Jeho podstata je v tom, že čis tici dělená zásuvka je složena z krajního dilu opatřeného čelem a alespoň jednoho dalšího vnitřniho dílu. Rozebíratelné spojení je zajištěno unščečem, jehož jeden konec je pevně spojen s tlačnou bočnicí krajního dilu a druhý konec zapadá- za bočnici vnitřniho dilu. Unššeč může být též pevné spojens bočnicí vnitřního dílo a druhý jeho konec může zapadat za tlačnou bočnici krajního dílu. Výsuvná délka jednotlivých dílů nesmí být větší než vzdálenost mezi pecí a omezujicí stěnou nebo překážkou v blízkosti pece Tepelná izolace je provedena tak, že k čelu s manipulačníoi otvory přiléhá volně izolační vrstva spojená pevně s ochranným krytom opatřeným držadly. Druhý způsob izolace lze provést tak, že čelo bez manípulačnich otvorů je pevné spojeno s izolační vrstvou aPři čištění se nejprve odsune ochranný kryt s izolační vrstvou, dále pomocí manipulačních otvorů v čele se vysunečistící dělená zásuvka tak, aby šel v unášeči odpojít krajní díl, a po jeho odstranění se vytähne vnitřní díl. Po vyčištění je montáž prováděna obrácenýn postupom. V připadě, že je ochranný kryt a izolační vrstva pevně spojene s čelem čistící dělené zásuvky, je krajní díl přemístován pomocí držadel ochranného krytu. aPříktad provedení vynálezu je scheuatícky znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr.1 představuje schenatický řez spodni částí pece, čistící dělenou zásuvkou a ouezující stěnou a obr.2 schenatický řez druhého provedení čistící dělené zásuvky.Na obrázku 1 je čistící dělená zásuvka vytahující se ve sněru k onezující stěně lg, unístěnà na spodku pece 2 a skla dá sa z krajního dílu 1 opatřeného čelom 1 s nanipulačníní votvory lg a vnítřního dilu 5 spojených rozebíratelně unššečem Š, jehož jeden konec je pevnö spojen s bočnicí 3 krajního dílu 1 a druhý volný konec zapadá za bočnicí 2 vnitřniho dílu 3. K čelu 7s manipulačními otvory lg přiléhá volně izolační vrstva Q s ochranným kryten ll opatřeným držadly lg.Na obrázku 2 je čistící dělená zásuvka spojene rozebíratelným unášečem 1 pevné spojeným s bočnici g vnítřního dílu 3 a druhý volný konec zapadá za tlačnou bočnici 3 krajnihovdílu 1. S čelen 1 je pevné spojena izolační vrstva Q s ochranným kryten ll opatřenýn držadly lg.zařízení podle vynálezu najde uplatnění všude tam, kde není dostatečný prostor pro vytažaní čisticí zásuvky v celku. Čistící dělenou zásuvku lze v případě nutnosti navrhnout ze tří a vice dílů. Podle vynátezu je v tomto případě provedeno rozebíratelné spojení u dvou soueedních vnitřnich dilů.P Ř E o n ě T v Y N Ä L e z u čistící dělená zásuvka pekařskýoh pecí, sestávajioí z dílú, vyznačená tim, že krajní díl /1/ opatřený čelom /7/ je spojen rozebíratełně s vnitřním dílem /2/ unášečen /3/,jehož jeden konec je pevně spojen 3 tĺačnou bočníoí /4/ krajního dilu /1/ a druhý konec zapadá za bočnící /5/čistící dělená zásuvka podte bodu 1, vyznačená tim, že rozebiratelný unššeč /3/ je pevné spojen s bočnící /5/vnitřniho dilu /2/ a druhý konec zapadá za ttačnou bočnicičistící dělená zásuvka podle bodů 1 nebo 2, vyznačená tím,že k ćelu /7/ s maníputačními otvory /12/ příléhá votně izolační vrstva /8/ spojená pevné s ochranným krytem /11/ opatřeným držadty /13/.Čistící dělená zásuvka podle bodů 1 nebo 2, vyznačená tím,že čelo /7/ bez manipuLačn 1 ch otvorů /12/ je pevně spojeno s izolační vrstvou /8/ a ochranným kryten /11/ opatřeným držadly /13/.

MPK / Značky

MPK: A21B 1/22

Značky: čisticí, zásuvka, delená

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263708-cistici-delena-zasuvka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Čisticí dělená zásuvka</a>

Podobne patenty