Zařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu chloridu hlinitého

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÍÚRAD o)zvaqnmo 15 09 55 r ĺ PRO YNALEZY 5)vydmw 20 O 1 92 5 PSOTA MIpAN, VŠETATY,Autor vynálczu ÄŠÁZURÁ VITĚZSÍJAV ingo , PRAHA, ČEJKA FRANTIŠEK ing., NERATOVICE,FIL§ PET ,MARSIK JAROSLAV, LITVINOVan Zařízení pro přípravu aktívovaného katalytickéhc komplexu chloridu hlinitéhoZařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu na bázi chloridu hlinitého, která se používá při výrobě Q gtylbenzemu, je provedeno tak, že zajiš- A tuae rovnoněrnou aktivitu připravovanáho komplexu na základě měření elektrické vodivosti snimačem, se sondou v míchaném 40 reaktoru, který přes regulátor ovládá regulační crgán. Dávkování promotoru se za~ 5 staví při mmcmální elektrická vodivosti.- 1 Vynález se týká zařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu na bázi chloridu hlinitého, aromatiokých uhlovodíků a vody jako promotoru pro výrobu etylbenzenu alkylací benzenu etylenem.Známé zařízení pro přípravu katalytiokého komplexu v ka palné fázi se skládá z nejméně jednoho míohaného reaktoru, kam Je předložena směs aromatických uhlovodíků a nadávkován pevný chlorid hlinitý. Do vzniklé suspenze je jednorázově nadávkována voda nebo vodní pára Jako promotor. Dodané množství je určeno množstvím pevného chloridu hlinitého. Po rozpuštění pevného chloridu hlinitého je vzniklý katalytický komplex čerpadlem přečerpán do míchané nádrže, ve které je shromáždo vván pro další zpracování. Ve stávajícím zařízení pro přípravaaktivovanéholkatalytického komplexu není zaaištěno dosažení maximální aktivity katalytického komplexu, nebot není bránkzřetel na proměnnou konoentraci vody v aromatických uhlovodí cích a na proměnnou aktivitu pevného chloridu hlinitého.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro přípravu aktivovaného katalytiokého komplexu na bázi chloridu hlinitého podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že~zařízeníe je sestaveno z nádrže, ve které je shromaždována voda, obsahující chlorovodík z vodní pračky odplynů. K horní části ná mdrže je připojeno přepadové potrubí jímž se odvádí přebytekvody k neutralizaci. K dolní části nádrže je připojeno odváděoí potrubí pro odvod vody do regulačního orgánu, například dávkovacího čerpadla, nebo regulačního ventilu. Na regulační orgán je napojeno výstupní potrubí pro odvod dávkované vody do míchaného reaktoru přes dispergační zařízení, umístěné v prostoru nad hladinou. V prostoru míchaného-reaktoru pod hladinou katalytického komplexu je umístěna sonda pro měření elektrické vodivosti, spojená se snímačom elektrické vodivosti, umístěným mimo reaktor,vedením pro přenos signálu,přičemž snímač elektrické vodivosti je napojen na regulátor pro ovládání regulačního orgánu tak, aby při dosažení maximální elektrické vodivosti katalytického komplexu bylo dávkování vody zastaveno.- 2 Zařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu na bázi chloridu hlinitého pracuje tak, že v nádrži 3 se shromažčuje vode nasycená chlorovodíkem z vodní pračky odplynu. Přebytek vody odchází přepadovym potrubím lg k zařízení na neutralizaoi, které není součástí vynálezu. Ostatní voda odcnazí odváděcím potrubím g do regulačního orgánu Ž, .například dávkovacího čerpadla, nebo regulačního ventilu, dále výstupním potrubím à pro odvod dávkované vody do míchaného reaktoru l přes dispergační zařízení §, umístěné v prostoru nad hladinou. Sonda 1 pro měření elektrické vodivosti, umístěná V prostoru míchaneho reaktoru l pod hladinou katalytického komplexu snímá elektrickou vodivost a signál přenáší vedením/pro přenos signálu ll do snímače elektrické vodivosti 8, kde sesignál pŕemění na signál pro regulátor g ovladající regulačný orgán Ž tak, aby při dosažení nastavene známé vodivosti katae lytickeho komplexu bylo zestaveno dávkování vody tím, že seuzavře, nebo zastaví regulační orgán Ž.Zařízení sestavene podle vynálezu zajišřuje dosažení maximalní aktivity katalytickeho komplexu přesným dávkováním vody v závislosti na měření elektrické vodivosti, jež je přímo úměrná aktivitě katalytického komplexu. Další předností vynálezu je využití vody nasycené chlorovodíkem z vodní pračky odplynú, kterým se sníží spotřeba pevného chloridu hlinitého,neboř chlorovodík obsažený v této vodě slouží jako aktivátor.Na připojeném Výkresu je znäzorněn jeden konkrétní příklad provedení zařízení pro přípravu aktivovaného katalytickeho komplexu na bázi chloridu hlinitého. K nádrži łV níž se snromažčuje voda nasycená chlorovodíkem z vodní pračky odplynu, je V horní části připojeno přepadove potrubí gg, jímž se odvádí přebytek vody k neutralizaci. Z dolní části nádrže 3 je vyvedeno odváděcí potrubí g, pro odvod vody do regulačního orgánu Ž. Na regulační orgán Ž je napojeno výstupní potrubí Q pro odvod dávkované vody do míchaného reaktoru l přes dispergační zařízení Q, umístěne v prostoru nad hladinou. V prosto ru míchaného reaktoru l pod hladinou katalytického komplexuje umístěna sonda 1, spojená vedením pro přenos signálu llse snímačem elektrické vodivosti 8, který je umístšn mimoreaktor 1. Snímač elektrické vodivosti § je napojen na regu látor g pro ovládání regulačního orgánu Ž.Zařízení pro přípravu.aktivovaného ketalytického komplexu na bázi chloridu hlinitého je možno použít nejen pro výro bu etylbenzenu alkylací benzenu etylenem, ale i při jiných alkylačnĺch VÝľ°báCh, i například při výrobě isopropylbenzenu.Zařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu chloridu hlinitého, aromatických uhlovodíků a vody pro výrobu etylbenzenu alkylací benzenu etylenem,sestávející 2 nejnéně jednoho míchaného reaktoru, čerpadla, a míchane nádrže,vyznačené tím, že je sestaveno z nádrže (4), k jejíž horní části je připojeno přepedové potrubí (lo) a p dolní části odváděcí potrubí (2) pro odvod vody do regulačního orgánu (5),(ke kterému je napojeno výstupní potrubí (3) pro odvod dávkované vody do prostoru míchaneho reaktoru (1) přes dispergeční zařízení (6), přičemž v mícnaném reaktoru (1) je umístěna sonda (7), spojená vedením pro přenos signálu (ll) se snímačem elektrické vodivosti (8), který je umístěn mimo míchaný reaktor (1), přičemž snímač elektricke vodivosti (8) je napojen na regulátor (9), pro ovládání regulečního orgánu (5).

MPK / Značky

MPK: B01J 27/08, B01J 21/02, C07C 15/073

Značky: zařízení, komplexu, katalytického, aktivovaného, hlinitého, chloridů, přípravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263707-zarizeni-pro-pripravu-aktivovaneho-katalytickeho-komplexu-chloridu-hliniteho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu chloridu hlinitého</a>

Podobne patenty