Zařízení pro navíjení třmínkové výztuže

Číslo patentu: 263443

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krása Jiří, Ježek Ludvík

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

FEDERÁLNÍ ÚRAD PRO VYNALEZY(54) Zařízení pro navíjení lzřnsínlzovó výztučeZařízení je určeno pro navíjení třminkové výztuže, zejména kuželové spirály pro stožúry. Na rámu je uloženo vřeteno 5 brz~ . JL.dou a výměnnou matrici. Pod matriai je na L rámu upevněno vedgní s ukládacím člunkem,jehož posuv zajištuje vodicí ěroub. Pohonné jednotka, tvořena hýdraulickým egregátem, regulačním členem a hydromoto~ rem je prostřednictvím převodů propojena s rozvodným hřídelem. Prostřednictvím regulačního členu lze regulovat rychlost navíjení na počátku, V průběhu a na konci navíjení.vynález se týká zařízení pro navíjení třmínkové výztuže, zejména kuželové spirály pro stožáry.Až dosud se třmínková spirála vytvéřela bud ručněna dřevěných matricícą nebo se navíjela na soustruhus konstantní rychlostí navíjení. Příprava třmínkové výztuže na těchto zařízeních vyžaduje kvalitní obsluhu,protože není možné regulovat otáčky soustruhu v průběhu navíjení, předevšímzpočátku navíjení a při dokončování spirály. kdy dochází k přeskakování drátů přes sebe. Tím se zhoršuje kvalita připravené spirály i kvalita vlastního. armovacího koše stožáru a často dochází i ke zmetkům, cožje příčinou čàeových zpoždění a nedodržování taktů výrobní linky stožárů. Ruční příprava třmínkové výztuže je časové velmi náročná a neefektivni.vTyto nevýhody odstraňuje zařízení pro navíjení třmín. kové výztuže podle vynálezu. Zařízení sestává z rámu, po honné jednotky a zásobníku drátu a jeho podstata spočiváv tom, že na rámu je uloženo vřeteno s brzdou a připevněnou výměnnou matricí, pod níž je na rámu připevněno vedenís posuvné uloženým ukládacím člunkem, jehož pohyb je odvo V zen od vodícího šroubu, přičemž na rámu je též upevněnhydraulický agregát s regulačním členem pro rotační hydromotor, který je prostřednictvím převodů propojen s rozvodným hřídelem, na němž je upevněna spojka.Výhodou uspořádání zařízení podle vynálezu je, že umožňuje regulovat rychlost navíjení na počátku a konci epirály a zvýšit rychlost navíjení uprostřed spirály a tím zvýěit produktivitu práce při lepší kvalitě výsledné třmínkové spirály.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedenízařízeníroćle vynálezu, kde na obr. l je schematické znázornění zařízení pro výrobu třmínkové výztuže v nárysu.na obr. 2 je kinematické schéma pohonu a na obr. 3 je pohled na zařízení zprava.Zařízení pro navíjení třmínkové výztuže sestává z pevného rámu l, který je zakotven do základů. Na rámu je uloženo vřeteno E s elektromagnetickou brzdou 3 na jednom konci, na druhý konec se připevňuje vlastní matrice Í pro vytvo ření spirály. Matrice Í je výměnnípmüe druhu spirály. Pod matricí Í je na rámu l upevněno vedení É s posuvně uloženýmukládacím člunkem Š, jehož pohyb je odvozen od vodícíhošroubu Z. Uprostřed rámu jewumístěn hydraulický agregát 3s regulačním členem lg, kterým se regulují otáčky roüäčního hydromotoru lg. Rotační hydromotor lg je převody propejens rozvodným hřídelem lg, na kterém jsou uložena řetězová kola pro přenos kroutícího momentu na vřeteno 3 a na vodící šroub Z. K pdpojeni pohonu vřetena 3 slouží elektromagnetická spojka ll. Součástí celého zařízení je zásobník drátu É. který je též uložen na rámu l. Při navíjení třminková výztuže je obsluhou drát zaveden ze zásobníku Ě přes ukládací člunek §.na matrici 5, kde je uchycen. Regulačním členemlg se nastaví nízké otáčky hydromotoru lžla tím i nízke otáčky matrice Éra pomalý posun ukládacího člunku 6. Touto nízkou rychlostí navíjení se navinou první závity spirály. Pomocí regulačního členu lg se navíjecí rychlost plynule zvyšuje až na maximální rychlost, kterou se navine převážná část spirály. Před koncem navíjení se rychlost opět snížía spirála je dokončena při nízke rychlosti navíjení. Rezepnutím elektromagnetické spojky ll se odpojí pohon vřete- na 3, vřeteno 3 se zabrzdí elektromagnetickou brzdou 3a ukládací člunek § se buä na povel nebo automatickyťvrátíVynálezu lze využít ve stavebnictví k výrobě třmínkové spirály různých tvarů. zuména pro etožáry.se tim, že na rámu (1) je uloženo vřeteno a připevněnou výměnnou matrici (4), pod ni připevněno vedení ((2) s brzdou (3) ž je na rámu (1) 5) s posuvné uloženým ukládacim člun b je odvozen od vodiciho šroubu (7),přičemž na rámu (1) je též upevněn hydraulický agregát (9)

MPK / Značky

MPK: E04G 21/12

Značky: zařízení, navíjení, třmínkové, výztuže

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263443-zarizeni-pro-navijeni-trminkove-vyztuze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro navíjení třmínkové výztuže</a>

Podobne patenty