Antikorozní nátěrová hmota

Číslo patentu: 263431

Dátum: 11.04.1989

Autor: Moravec Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Antikorozní nátěrová hmota obsahujedisperze termoplastického polymeru či ko polymeru o sušině 35 až 60 ň hmotnostníchna bázi akrylátů nebo styrenakrylátu V ko mbinaci 5 3 až 20 hmotnoatních hydroxiduvápenatého nebo hořečnatěho, dále 60 až V 75 hmotnostních inertníbh neba aktivních í plniv o velikosti zrna od 0,01 mm do 0,2 mm, 0,01 až 0,5 hmotnostních povrchové aktív- ní přísaiy na bázi silikonů, inhibitor koro ne ve formě 0,01 až 0,2 hmotnostnich alka lické soli kyseliny dusité, hexametafosfátg množství 0,1 až 1 hmotnoatních a zahuš tovąče vodní fáze na bázi karboxymetylce- , lulozy, hydroxyetylcelulozy nebo metylcelulo zy a pŕígadně ještě barevné pignenty. Imwtulze nánaset nátěrem, nástřikem nebo válečko vánim a lze ji použít k ochraně ocelovýchprvků proti korozi. Hmota je zdravotně ne závadné, požárně bezpečná a nátěrová vrst va má nízky difuzní odpor.Vynález se týká složení antikorozní nátěrové hmotg použitelné k ochraně kovových prvků, přičemž tato hmota neobsahuje organické rozpouštědlo a má nízký difusni od~ pOroOchrana ocelových prvků proti korozi atmosférickými vlivy je v současné době řešena řadou systémů, jako je vytvoření povrchové vrstvy korozivzdorným kovem, například kadmiem, zinkem, hliníkem a podobně, dále různými nátěrovými hmotami, obsahujicími aktivní antikorozní pigmenty na bázi olova, ýeleza 2 jiných nebo speciálními pojivy na bázi vysokomolekulárnich látek.Antikorozni povrchové úpravy maji za účel zabránit jednak tak zvaná bleskové korozi, vznikajici během vysya cháni nátěrové vrstvy, jednak docílit dlouhodobou ochranu kovového prvku proti současnémn pronikáni vody ĺ ve formě kapalné nebo plynné) a kyalíku současné působení vody a kysliku je základni příčinou koroze oceli.Nátěrové hmoty na bázi organických rozpouštědel jsou relativně drahé, maji omezenou životnost a přinášejí zhoršování životního prostředí a požární rizika při odpařováni rozpouštědel.Běžné disperzní nátěrové hmoty jsou zdravotné a požárně nezávadné, avšak vykazují vysoký stupeň bleskové koroze, jelikož mají kyselou až neutrální reakci. Speciální disperzni pojiva pro tyto účely jsou drahá a těžko dostupná.Výše popsané nevýhody řeší a životnost nátěrové ochranné vrstvy výrazně prodlužuje antikorozni nátěrovi hmota podle vynálezu, která obsahuje jako pojivo kombinaci disperze termoplastíckého akrylového polymeru nebo kopolymeru s hydroxidem vápenatým nebo hořečnatým, ínhibitor koroze ve formě dusitanu sodného, odpěäovač, mikrobicidní a fungicidni přísadu, reologicky účinné přisady a inertni nebo korozně účinnú plniva.Její podstata spočíva v tom, že obsahuje 12 až20 hmotnostnich disperze termoplastíckého polymeruči kopolymeru na bázi akrylátü nebo styrenakrylátu o sušině 35 až 60 hmotnostnich, 0,1 až I hmotnostni hexametafosfátu sodného, 60 až 75 hmotnostnioh inertnich nebo aktivních plniv o velikosti zrn 0,01 až 0,2 mm, 3 až 20 hmotnostnich hydroxidu vápenatého nebo hořečnatého, 0,01 až 0,5 hmotnostnich povrchové aktívni přieady na bázi silikonú, 0,2 až 1,5 hmotnostniho zahuštovadla vodní ráze na bázi karboxymetylceluloay nebo hydroxyetylcelulozy anebo metylcelulozy a dále 0,01 až 0,2 hnotnostnich alkalické soli kyseliny dusité. Další složkou mohou být barviva nebo barevné pigmenty v množství 0,1 až 5 hmotnostnich a hyârofobní nebo hydrofoĺizovanl lehčeni plniva až do 20 hmotnostních. Podle granulomstrického složení plnív lze âocílít konzistence vhodné pro vytváření relativně tlustě vrstvy, vytvářené nátěrem, válečkovánin nebo nástřikem.Prednosti hmoty podle vynálezu je relativně nizký diruzni odpor nátěrové vrstvy, což sice umožňuje průnikpar vody a plynného kyslíku k chráněnému povrchu (kde však je korozi trvale bráněno jednak dlouhodobě funkčním inhibitorem, případně aktivním pígmentem, jednak trvale alkalickou reakcí náterového systému - přes pH 12), avšak současně umožňuje rychlé vysychání celého nátěrového systému, aniž by došlo - jako u jiných nátěrových systémů s vysokým difuzním odporem - k tvorbě puchýřů vzniklých odpařováním kapalné vodyDalší předností antikorozní nátěrové hmoty podle vynálezu je okolnost, že neobsahuje organické rozpouštědla a je proto požárně bezpečnú a zdravotné relativně nezávadná. Výhodné je rovněž to, že jediným nátěrem lze docílit vrstvu až 0,2 mm, takže celkový počet vrstev k docílení dlouhodobé entíkorozní ochrany ocelových prvků lze - proti běžným 3 až 5 vrstvám - snížit na jednu až dvě vrstvy.Složení a způsob výroby antikorozní nátěrové hmoty a její použití jsou blíže objasněny v následujícín příkladu konkrétního provedení.Príklad . Za normální teploty a v rychloběžné míchačce byla vyrobene směs tohoto složenío suěině 45 hmotnostních 18 hmotnostních dílů hexametafosfát sodný 0,1 hmotnoatních dílů vápenec nletý o velikosti zrn0,01 až 0,2 mm 60 hmotnostních dílů železitý pigment 10 hmotnostních dílů hydroxid hořečnetý 10 hmotnoatních dílů metylsilanolát sodný 0,5 hmotnostních dílů dusitan draaelný 0,05 hmotnostních dílü2 ní vodný roztok hydroxyetylcelulozy 50 hmotnostních dílů

MPK / Značky

MPK: C09D 5/08, C09D 3/80

Značky: hmota, antikorozní, nátěrová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263431-antikorozni-naterova-hmota.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Antikorozní nátěrová hmota</a>

Podobne patenty