Způsob separace rhodia, platiny a palladia z jejich směsí

Číslo patentu: 263421

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jandová Lenka, Mastný Libor, Švec František, Kálalová Eliška

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

yselem roztoku, který má pH menší než 1a obsahuje chloridové ionty, nejprve nechaji protéci sloupcem sorbentu získaného reakci makroporézního kopolymeru glycidylmethakrylát - ethylendimethakrylát s ethylendiaminem a nesoucího až 2 mmol/g skupin charakterizovaných obecným vzorceomplexy vázi na polymer prost~řednictvím uvedených funkčních skupin a poté se kyselinou sírovou 0 koncentraci až 0,1 mol/1 vymyje ze sloupce rhodium,v dalším stupni pak kyselinou dusičnou o koncentraci až 4 mol/1 platina a konečně kyselinou chlorovodíkovou 0 koncentraci uz B mol/1 se vymyje palladiwn a obnoví se původní sorbent pro opakované použití.Vynález se týká způsobu separace kovů skupiny platiny- rhodia, platiny a palladia - z jejich směsi, který je široce použitelný a vyznačuje se mimořádnou jednoduchosti. V různých roztocích,získávaných při zpracování polymetalických rud, při zpracování odpadu vzácnych a drahých kovů, při zpracování desaktivovaných katalyzátorů a při mnoha dalších příležitostechljek disposici zpravidla směs chlorokomplexů Rh(III), Pt(IV) a Pdĺľľ). Ačkoli použití výše uvedených kovů, např. jako katalyzátorů při organických syntézách, je široce rozšířeno, téměř bez výjimky, kvůli požadované selektivitě, musejí být vysoce čisté. Z tohoto hlediska je hledání separačních metod mimořádně důležité. Přitom řešení tohoto ukolu je poměrně obtížné, zejménamá-li se realizovat ve větším měřítku.Z celé řady postupů popsaných V odborné literatuře se prosadily kapalinová extrakce a použití měničů iontů. První metoda využívá rozdílů v rozdělovacích koeficientech komplexů uvedených kovů ve dvou kapalných fázích. Používá se zpravidla vody a organického rozpouštědla vybraného ze skupiny zahrnující chlorované uhlovodíky, aminy, estery a další, které se s vodou nemísí. Proces je technologicky náročný a vyžaduje poměrně nákladné zařízení.Kromě toho je potenciálním zdrojem znečištování životního prostředí.Technologie spočívající V aplikaci ionexů využívají různé afinity komplexů platinových kovů k pryskyřicím se silně nebo slabě bazickými či kyselými skupinami. Popsány jsou převážně metodydělící dvojice výše uvedených kovů. Tak např. W.M. MacNevina w.B. Crummet (Anal. Chim. Acta 10 (1954) 323) popisují zachycení komplexu CPd(NH 3)Ál 2 ze směsi s komplexem Pt(IV) na katexu,kde se druhý z nich váže mnohem méně. Po vysycení kapacity pryskyřice se vymyje z ionexu palladium kyselinou chlorovodíkovouo koncentraci l mol/l. Obdobného principu použili stejní autoři(Anal. Chim. 25 (1953) 1628) i pro dělení sloučenin palladia a rhodia. K dělení platiny a rhodia byl použit anex a platina vy myta vodou nebo zředěným vodným roztokem anomiaku, zatímcoRh(III) až kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 6 mol/1 při zvýšené teplotě (W.M.MacNevin, ms. McKay Anal. Chem. 29Pro dělení směsí obsahujících i kovy, které jsou předmětem zájmu tohoto vynálezu, byla použita směsná lože anexu a katexu nebo katexu a chelatační pryskyřice. Jednou ze součástí však vždy bylo iridium (S.S. Berman, W.A.E. McBride, Can. J. Chem. 36(1974) 229). Technologie využívající ionexů se hodí spíše pro laboratorní a analytická dělení, avšak pro průmyslové aplikacejsou ne vždy dostatečně snadné.Nevýhody výše uvedených postupů však jednoduchým způsobem překonává metoda, která je předmětem tohoto vynálezu. Způsob dělení směsi rhodia, platiny a palladia podle vynálezu spočíva V tom, že se chlorokomplexy RhCl 6, ĽPtClà 2- a ĽPdC 1 Á 12v kyselém roztoku, který má PH menší než l a obsahuje chloridové ionty, nejprve nechají protéci sloupeem sorbentu získaného reakcí makroporezního kopolymeru glycidylmethakrylát - ethylendimetha krylát s ethylendiaminem a nesoucího až 2 mmol/g skupin charakte rizovaných obecným vzorcemV němž C) značí polymerní kostru, přičemž se chlorokomplagrvaz na polymer prostřednictvím uvedených funkčních skupin a poté serhodium, v dalším stupni pak kyselinou dusičnou o koncentraci až Ä mol/l platina a konečně kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci až 8 mol/l se vymyje palladium a obnoví se původní sorbentJiž na počátku uvedené zdroje směsi obsahují zpravidla právě roztoky chlorokomplexů platinových kovů, t.j. chloridové kyseléroztoky, protože se pevné kovové směsi nejčastěji převádějído roztoku chlorací nebo působením lučavky královské. Ačkolivje způsob podle vynálezu svojí podstatou diskontinuální, lzeho snadno automatizovat, k promýváni sloupce jednotlivými činidly lze použít gravitační síly a po skončení cyklu sorpce - děleníje sorbent připraven okamžitě k opakování celého procesu.I když jsou koncentrační rozsahy používaných činidel omezeny,je odborníkovi znalému věci zřejmě, že by bylo možné použít i jiných koncentrací než je uvedene, aniž by tím proces dělení byl významné ovlivněn. Způsob separące podle vynálezu je dokumento ván následujícím příkladem.Do kolony světlosti 15 mm bylo vsypáno 5 g sorbentu, získaného reakcí kopolymeru glycidylmethakrylát - ethylendimethakrylát s ethylendiaminem, obsahujícího 1,8 mmol/g funkčních skupin. Výška sloupce činila 40 mm. Sloupcem proteklo 50 ml roztoku 0 pH - 0,8, který obsahoval platinové kovy v koncentraci 1,4 mmol/l Rh, 0,3 mmol/1 Pt a 0,6 mmol/1 Pd. Přitom se na sorbentu zachytilo 5,3 mg Rh, 2,8 mg Pt a 3,1 mg Pd. Eluce rhodia (III) byla provedena 250 ml O,l mol/l kyselinou sírovou, eluce plati~ ny (IV) poté 500 ml 2 mol/l kyselinou dusičnou a nakonec bylo vymyto palladium (II) 600 ml kyseliny chlorovodíkové se stoupající koncentrací od 5 do 8 mol/1. Všechny kovy byly z náplně

MPK / Značky

MPK: C22B 11/04

Značky: směsi, rhodia, platiny, palladia, jejich, způsob, separace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263421-zpusob-separace-rhodia-platiny-a-palladia-z-jejich-smesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob separace rhodia, platiny a palladia z jejich směsí</a>

Podobne patenty