Zapojení nádrže prací kapaliny a filtru

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

REPUBLIKA v v p (n) (B 1) m) K AUTDRSKEMU OSVEDCEN WU 4 23 v . .~ ěšfš 86 §§ 1PRO VYNÁLEZY (45) vydáno 2001-92 HQ SPAÄN HENDRIK ALBERT ing., ZAANDIJK,Aumlvwúklu HOFMAN HANS dipl. ing., SCHIEDAM, (NL), łMUŽÍK MIROSLAV JUDI., PŘEROV ROZKYDÁLEK JIŘÍ doc. ing.,KALOUS JAROSLAV ing., BRNO (cs)(54) Zapojení nádrže praci kapaliny a filtruÚčelem je snížení energetické náročnosti graní zrnité filtračnn vrstvy filtru s prívodem vzduchu tím, že mezi nádrž prací vody a filtr Jsou zařazeng dýza a difuzor, mezi něž je připojen prívod vzduchu o atmosférickěm tlaku.Vynález se týká zapojení nádrže prací kapaliny a filtru,zejména o nízká filtrační vrstvě a řeší snížení energetické náročnosti jejího praní.Je známe zapojení nádrže prací kapaliny a filtru, do kterého je pod filtrační vrstvu upraven přívod tlakověho vzduchu. Nevýhodou tohoto řešení je jeho vysoká energetická náročnost vlivem odběru tlakového vzduchu při praní filtru a nutnost zajištění zdroje tlakového vzduchu.Nevýhody známého řešení odstraňuje v podstatě vynález,kterým je zapojení nádrže prací kapaliny a filtru,zejména o nízká filtrační vrstvě, sestávající z nádrže prací kapaliny propojené s filtrnm opatřeným přívodem vzduchem, a jeho podstata spočívá v tom, že do propojení nádrže a filtru jsou v sérii zařazeny dýza s difuzorem, mezi něž je připojen řívod vzduchu o atmosfériokém tlaku. lŘešení podle vynálezu odstraňuje spotřebu tlakového vzduchu a jeho zdrojea tím podstatně snižuje energetickou náročnostpraní filtrační vrstvy a provozní a pořizovací náklady zařízení.Navíc se zvyšuje spolehlivoat funkce zařízení.Příklad konkrétního provedení zapojení nádrže prací kapaliny a filtru podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, představujícím na obr. l základní provedení a na obr. 2 alternativní provedení zapojení nádrže prací kapaliny a filtru.Zařízení podle vynálezu sestává z nádrže l prací kapaliny a z filtru g propojenýoh navzájom ve svých spodních částech propojovacím potrubím 2. V horní části nádrže l je upraven přepadový žlab 1 vyčištěné kapaliny. Ve střední části filtru g je na propustné přepážce Ž uložena zrnitá filtrační vrstva Q, nad níž jsou k filtru 3 připojena odpadní potrubí 1 prací kapaliny a přívodní potrubí Q znečištěné kapaliny.Přívodní potrubí § je opatřeno první uzavírací armaturou 2 a odpadní potrubí 1 je opatřeno druhou uzavíraoí armaturou lg. Ovládací servopohony obou uzaviracích armatur 2, lg jsou připojeny na výstup ovládacího bloku ll, na jehož vstup je zapojeno hladinové čidlo g umístěné v horní části filtru 3 nad úrovní přepadového žlabu A. Nádrž l prací kapaliny je upravena nad úrovní filtrační vrstvy á.- 2 V propojovacím potrubí 1 jsou zařazeny V sérii dýza lg na straně nádrže l a difuzor li na straně filtru 3, přičemž mezi dýzou lg a difuzorem li je připojen přívod li vzduchu o atmosférickém tlaku ukončený nad úrovní přepadového žlabu Q.Při fiłtrování je první uzavírací armatura 3 otevřena a druhá uzavírací armatura gg uzavřena. Přívodním potrubím Q přitéká do filtru g například znečištěná voda, která se průchodem filtrační vrstvou Q čistí a dále protéká nádrží l s přepado vým žlabem 5 odtéká například k ddlšímu zpracování. Vzhledem k poměrně nízkému průtoku propojovacím potrubím 2 během filtraoe poklesne tlak v zúženém místě mezi dýzou lg a difuzorem li pouze nepatrně, hladina vody v přívodu lâ vzduchu zůstane nad úrovní zúženého místa propojovacího potrubí 2 a vzduch do propojovacího potrubí 1 nepronikne.Jakmile hladina vody ve filtru g dosáhne vlivem narůstajícího hydraulického odporu nečistotami zanášené filtrační vrstvy Q hladinového čidla lg, ovládací blok ll na signál čidla lg uzavřeprvní uzavírací armaturu 2 a otevře druhou uzavírací armaturu lg.Tím se přeruší přívod znečiětěné vody do filtrug a otevře se odpadní potrubí 1. Vyčištěná voda z nádržze l se nyní jako prací voda začne vracet do filtru g a svým zpětným tokem rozruěí filtrační vrstvu Q na jednotlivé zrna. Voda protékající propojovacím potrubím 2 dosahuje na výstupu z dýzy lg takové rychlosti, že strhává atmosférický vzduch z prívodu lg vzduchu. Do difuzoru li vstupuje směs vzduchu a vody, z které se v prostoru filtru g pod propustnou přepážkou 5 a dále ve filtrační vrstvě Q uvolňuje vzduch ve formě jemných bublinek. To způsobuje vznášení zrn filtrační vrstvy Qa tím jejich intenzivní čištění. Jakmile poklesem hladiny prací vody v nádrži l poklesne i průtok prací vody propojovacím potrubím 2 pod uroven, kdy tlak ve zúženém místě propojovacího potrubí 1 překročí atmosférický tlak, přisávání vzduchu se přeruší.Nato uniknou bublinky vzduchu i z prané filtra ní vrstvy Q a během následného usazování zrn filtrační vrstvy Q a během následného usazování zrn filtrační vrstvy 5 dojde zbytkem prací vody k odplavení uvolněných nečistot odpadním potrubím 1 mimo filtr g například do odpadu nebo k dalšímu zpracování.zapojení podle vynálezu je vhodné zejména pro filtry g s nízkou filtrační vrstvou Q, kdy přisávání vzduchu plně dostačuje k dosažení čistíoího efektu při jejím praní. otřebnou filtrační účinnost nízké filtrační vrutvy Q lze dosáhnout příslušněkratším pracím cyklem, což lze jednoduše zajistit seřízením hladinového čidla lg.Vzhledem k tomu, že ve většině případů je rychlost průtoku vody ve filtrační vrstvě Q několikanásobně vyšší než při vlastní filtraci, není nutné uzavírat přívodní potrubí 8a pro otevírání odpadního potrubí 1 lze s výhodou použít neznázorněnouplovákovou armaturu pro dávkování kapalin,například podle popisu vynálezu k čs. autorskému osvedčení č. 255285, která funguje rovněž bez přívodu energie. Celé zařízení pak lze při gravitačním nátoku provozovat bez nároků na další energie, V jiných případech k překonání potřebného převýšení hladin před nebo za za~ řízením postačuje jediné čerpadloja to při dostatečně objemných neznázorněných nádržích před filtrem g nebo za přepadovým žlabem 5 pouze s občasným provozem.zapojení nádrže prací kapaliny a filtrujzejména o nízká filtrační vrstvě, sestávající z nádrže prací kapaliny propoäeně s filtrem opatřeným přívodem vzduchem, vyznačujici se tim, ze do propojení nádrže (1) a filtru (2) jsou v sérii zařazeny dýza (13) s difuzorem C 14). mezi Hěž je PřĺP°ĺen Přĺv°d (15) vzdu chu o atmosférickém tlaku.

MPK / Značky

MPK: B01D 35/16

Značky: filtru, kapaliny, zapojení, prací, nádrže

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-263412-zapojeni-nadrze-praci-kapaliny-a-filtru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení nádrže prací kapaliny a filtru</a>

Podobne patenty